Ako zís­ka­vať dar­cov v dyna­mic­kom svete sociál­nych sietí a mobi­lov?

Eduard Marček / 19. augusta 2014 / Tools a produktivita

Indi­vi­du­álny darca v sociál­nom, mobil­nom a online svete je téma toh­to­roč­nej Cen­tral & Eas­tern Euro­pean Fun­drai­sing Con­fe­rence, ktorú orga­ni­zuje Slo­ven­ské cen­trum fun­drai­singu 8.-10.10.2014 v Bra­ti­slave.

Ako zmo­bi­li­zo­vať dar­cov v takom rapídne sa menia­com svete? Ako v digi­tál­nom pro­stredí komu­ni­ko­vať a budo­vať vzťahy s pod­po­ro­va­teľmi?

To sú len nie­ktoré z otá­zok, na ktoré budú hľa­dať odpo­vede reno­mo­vaní experti na online fun­drai­sing, komu­ni­ká­ciu a kam­pane z USA, Veľ­kej Bri­tá­nie, Nór­ska, Kanady, Česka, Poľ­ska, Slo­ven­ska i ďal­ších kra­jín.

Nick Allen (USA) ponúkne návod na zlep­še­nie online fun­drai­singu, Michael Hoff­man (USA) sa bude veno­vať online videu a sociál­nym sie­ťam. Beate Sørum (NOR) popíše vplyv mobil­nej stránky na fun­drai­sin­gové výnosy. Jan Gre­gor (CZ) zas inšpi­ruje, ako zís­ka­vať pra­vi­del­ných dar­cov v online pro­stredí. Cro­wd­fun­ding pred­staví naprí­klad pries­kum o tomto feno­méne v kra­ji­nách V4.
 

CEEF-konferencia_LOGO_rgb


Pries­tor dostanú aj iné oblasti, napr. závety pri­blíži sve­tový guru legacy fun­drai­singu Richard Radc­liffe (UK), líder­stvo a správne rady zase Tony Myers (CAN), ktorý spolu s Jiřím Bár­tom (CZ) pred­staví aj prvú úspešnú kam­paň na zís­ka­va­nie veľ­kých darov v Česku. Špe­ci­fiká práce s veľ­kými dar­cami ponúkne aj Eva Aldrich (USA).

CEE Fun­drai­sing Con­fe­rence buduje na 4-roč­nej tra­dí­cii Slo­ven­sko-čes­kej kon­fe­ren­cie o fun­drai­singu. V ino­vo­va­nom a roz­ší­re­nom for­máte dostane pries­tor to naj­lep­šie z domova i sveta. V prog­rame sú aj tri špe­cia­li­zo­vané mas­terc­lassy zame­rané na budo­va­nie online fun­drai­singu, sociálne siete a daro­va­nie zo záve­tov.

Pri­dajte sa aj Vy a nechajte sa inšpi­ro­vať!

Zdroj: blog.fundraising.sk

Pridať komentár (0)