Ako zopár miliar­dá­rov veľ­ko­lepo zly­halo pred tým, než začali zará­bať

Ľudovít Nastišin / 1. marec 2015 / Tools a produktivita

Nie je pra­vid­lom úspe­chu uro­biť všetko správne hneď na prvý krát. Pre­čí­tajte si o skú­se­nos­tiach šty­roch úspeš­ných ľudí a uvi­díte, že ani oni neboli výnim­kou.

Každý už nie­koľ­ko­krát počul alebo čítal staré známe: Nemô­žeš byť vysoko úspeš­ným ak nie si ochotný ris­ko­vať. Avšak o risku tak isto platí, že nie­kedy jed­no­du­cho nevyjde. Nie­kedy nevyjde dokonca exce­len­tne — ale to je v poriadku. Môžete zažiť veľký neús­pech, stra­tiť tak­mer všetko a aj tak sa opäť posta­viť na nohy a dobiť svet.

Matka Richarda Bran­sona musela vziať dve hypo­téky na jej dom. 

Bran­son bol dys­lek­tik a mal slabé štu­dijné výsledky. Počas jeho posled­ného dňa na Stowe School v Buc­kin­ghams­hire mu ria­di­teľ pove­dal, že skončí buď vo väzení alebo sa stane mili­oná­rom.

So svo­jou sie­ťou obcho­dov s nahráv­kami Vir­gin začal, keď bol frus­tro­vaný z vyso­kej ceny pro­mi­nent­ných obcho­dov s podob­ným tova­rom. Avšak pre­dá­va­nie hudob­ného tovaru v tom čase v Anglicku zna­me­nalo dodr­žia­va­nie prí­snych pra­vi­diel týka­jú­cich sa zliav a pla­te­nia daní. V roku 1971 sa Bran­sona opý­tali na pre­daj nahrá­vok v obcho­doch Vir­gin, ktoré mali byť určené na export. Súdu sa vyhol len vďaka tomu, že súhla­sil so zapla­te­ním celej ostá­va­jú­cej dane s pat­rič­nou poku­tou. Jeho matka vzala druhú hypo­téku, aby mohol tento závä­zok vypla­tiť. Kde je Richard Bran­son v súčas­nosti, to všetci vieme.

Mark Cuban dostal padáka z jeho prvej práce ako obchodný zástupca.

Ako čerstvý absol­vent Indiana Uni­ver­sity dostal Cuban prácu obchod­ného pre­dajcu v Your Busi­ness Soft­ware, prvej retai­lo­vej soft­vé­ro­vej firme v Dal­lase. O soft­vé­roch vedel málo, no večere trá­vil číta­ním manu­álov, aby tento nedos­ta­tok odstrá­nil. Naučil sa ako nain­šta­lo­vať a nakon­fi­gu­ro­vať prog­ram na počí­tači v obchode a mie­ril na pozí­ciu kon­zul­tanta, ktorý robí inšta­lá­cie pre zákaz­ní­kov obchodu, s kto­rým si delil popla­tok za službu.

Tu sa začali prob­lémy. Jed­ného dňa zavo­lal kli­ent a požia­dal Cubana aby pri­šiel do jeho kan­ce­lá­rie o 9 hodine ráno ohľa­dom uzav­re­tia obchodu. V tom čase mal Cuban otvá­rať pobočku. Na ďalší deň došiel do obchodu s pod­pí­sa­ným šekom a okam­žite dostal padáka.

Shel­don Adel­son stra­til 90 % svojho majetku.

Shel­don údajne do svo­jich 30 rokov dva­krát nado­bu­dol svoje bohat­stvo a rov­nako ho aj dva­krát stra­til. Avšak naj­väč­šiu stratu utr­pel počas finanč­nej krízy, ktorá pos­tihla aj jeho kasíno a v roku 2009 spa­dol jeho maje­tok z 28 miliárd na 3 miliardy dolá­rov. Pre nás môžu 3 miliardy znieť ako slušný balík peňazí, s kto­rým by sme odišli z biz­nisu a uží­vali si pred­časný dôcho­dok. Adel­son však pou­žil veľkú časť zo svo­jich osob­ných úspor na to aby udr­žal Sands Cor­po­ra­tion nad vodou. Tento risk sa vypla­til. Keď sa eko­no­mika vra­cala do nor­málu, hod­nota za posled­ných 5 rokov vzrá­stla o 7000 %. Dnes je jeho hod­nota 30 miliárd dolá­rov.

Larry Elli­son tak­mer pri­vie­dol Oracle k ban­krotu.

Vo svo­jich začiat­koch si zrejme pre­dajné odde­le­nie spo­loč­nosti Oracle nad­hod­no­tilo svoje zisky aby si zvý­šili pro­ví­zie. Spo­loč­nosť musela pre­hod­no­co­vať svoje príjmy — dva­krát — a jej trhová kapi­ta­li­zá­cia padla o 80 %. Štyri roky po IPO sa Oracle obja­vil na pokraji ban­krotu. Vyžia­dalo si to masívne žaloby a náh­radu via­ce­rých vedú­cich pra­cov­ní­kov pro­fe­si­onál­nej­šími mana­žérmi na to aby sa spo­loč­nosť ako tak vrá­tila do rov­no­váhy. Elli­son nazval tieto zlé infor­má­cie o príj­moch ako “neuve­ri­teľný biz­nis omyl.”

Ako Elli­son tak aj Oracle sa z tejto situ­ácie oprá­šili. Dnes je pia­tou naj­bo­hat­šou oso­bou na svete s majet­kom okolo 56 miliárd dolá­rov.

Zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)