Obchodný reťazec aj na Slovensku stiahol z predaja nevyhovujúce pralinky. Nemáš ich doma?

Linda Cebrová / 16. mája 2018 / Food biznis

zdroj: Google+
  • Nie každá bel­gická pra­linka, ktorú do­sta­neš kú­piť v ob­chode, dis­po­nuje práve per­fekt­ným zlo­že­ním
  • Chyb­nej šarže naj­nov­šie če­lil Kauf­land, ktorý ju ih­neď stia­hol z pre­daja
  • V nie­kto­rých do­mác­nos­tiach sa však môže ešte stále na­chá­dzať

Ak máš rád sladké, mal by si si skon­tro­lo­vať, či si si do­mov ne­na­kú­pili bel­gické pra­linky z Kauf­landu. Spo­loč­nosť svo­jich zá­kaz­ní­kov va­ro­vala pred stia­hnu­tím vý­rob­kov z pre­daja, no aj tak už do­stali šancu do­stať sa na pulty Če­chov a Slo­vá­kov.

Bel­gická čo­ko­láda má vo svete skvelé meno, v tomto prí­pade by si však zá­kaz­níci Kauf­landu mali skon­tro­lo­vať, či si do­mov ne­pri­niesli ne­šťastnú chybnú šaržu, ktorá sa stihla do­stať do obehu.

„Spo­loč­nosť Kauf­land stiahla z pre­daja vý­ro­bok Bel­gi­que d´Or Caffé Latte 200 g s dá­tu­mom mi­ni­mál­nej spot­reby 17-08-2019, šarže L 92322 od do­dá­va­teľa The Bel­gian Cho­co­late Group NV, Bel­gie. Pre­daj uve­de­nej šarže s chyb­nou zlož­kou bol okam­žite za­sta­vený na všet­kých pre­daj­nich spo­loč­nosti Kauf­land. Za prí­padné ne­prí­jem­nosti sa Vám ospra­vedl­ňu­jeme,“ na stránke re­ťazca to uviedla ho­vor­kyňa spo­loč­nosti Re­nata Maierl.

Dô­vo­dom ku stia­hnu­tiu bol zdra­votne ne­vy­ho­vu­júci rast­linný olej, ktorý bol po­u­žitý pri vý­robe tejto kon­krét­nej šarže. Aj keď boli vý­robky ih­neď stia­hnuté z pre­daja, je možné, že nie­koľko zá­kaz­ní­kov ich môže mať doma, a preto by mali byť ob­zvlášť po­zorní. Ak si si vý­ro­bok už sti­hol za­kú­piť, mô­žeš ho vrá­tiť v kto­rej­koľ­vek pre­dajni Kauf­land v od­de­lení in­for­má­cií.

Pridať komentár (0)