Akú má solárna ener­gia na Slo­ven­sku budúc­nosť? Nakoľko ju vláda pod­po­ruje?

Ľubica Mervová / 27. júla 2016 / Eko

Určite si už o solár­nej ener­gii počul alebo čítal. Ak si však dote­raz ani neuva­žo­val o tom, že by si ju mohol začať využí­vať, možno po tomto článku zme­níš názor. 

Pokiaľ nevieš ako solárna ener­gia fun­guje, ide v zásade o to, že solárne foto­vol­tické články pre­mie­ňajú sve­telnú ener­giu na elek­trinu. Tieto články bývajú umiest­nené vo forme pane­lov na stre­chách alebo fasá­dach budov. Okrem výroby elek­triny sa využí­vajú sa aj na ohrev vody. Kva­pa­lina v paneli, ktorý je naklo­nený sme­rom k slnku, sa zohrieva a cir­ku­luje do nádrže s horú­cou vodou v dome. Z nádrže sa teplo následne roz­vá­dza do vodo­vod­ného sys­tému domu.

Množ­stvo slneč­ného žia­re­nia, ktoré dopadá na Zem, nie­koľko tisíc­ná­sobne pre­vy­šuje súčasnú celo­sve­tovú spot­rebu ener­gie. Aj napriek tomu, že sa roz­diel medzi touto „slneč­nou ponu­kou“ a koneč­nou spot­re­bou ener­gie kaž­do­ročne zni­žuje, je tento roz­diel stále ohro­mu­júci. Slnko síce nie­kedy vyhasne, no z pohľadu exis­ten­cie ľud­skej spo­loč­nosti, ide o v pod­state nevy­čer­pa­teľnú ener­giu.

3

Foto: ctt-oie.net

Výho­dou slneč­ného žia­re­nia je jeho homo­gén­nej­šie roz­lo­že­nie v porov­naní so sve­to­vými záso­bami kon­venč­ných ener­ge­tic­kých palív. Nevý­ho­dou je však mno­ho­ná­sobne niž­šia hus­tota slneč­ného žia­re­nia než v prí­pade fosíl­nych zdro­jov. Na Slo­ven­sku sa inten­zita slneč­ného žia­re­nia dopa­da­jú­ceho na hori­zon­tálny povrch pohy­buje v roz­pätí 1 000 – 1 205 kWh/m2/rok. Čo je pri­bližne 200-krát viac, než je súčasná spot­reba pri­már­nych ener­ge­tic­kých zdro­jov.
Cel­kovo má teda slnečná ener­gia v rámci všet­kých obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie na Slo­ven­sku veľký poten­ciál. Tech­nicky využi­teľný poten­ciál slneč­nej ener­gie bol ofi­ciálne sta­no­vený aj Minis­ter­stvom hos­po­dár­stva. A to na 9.450 GWh / 34.000 TJ ročne, čo pred­sta­vuje po bio­mase druhý naj­väčší tech­nický poten­ciál v rámci Slo­ven­ska. Za nie­koľko rokov sa poten­ciál solár­nej ener­gie vyšpl­hal dokonca pred geoter­málnu ener­giu a vodné elek­trárne.

PVK_01_2013.indd

Graf z roku 2007, zdroj: tzb-info.cz

V rámci EÚ túto ener­giu naj­viac využíva Nemecko, po ňom Talian­sko a na tre­ťom mieste je Fran­cúz­sko. Na Slo­ven­sku sa v súčas­nosti nachá­dzajú foto­vol­tické elek­trárne s inšta­lo­va­ným výko­nom cez 0,5 GW, čo je menej než polo­vica výkonu Fran­cúz­ska. Z pohľadu využí­va­nia slneč­nej ener­gie pro­stred­níc­tvom slneč­ných kolek­to­rov však v rámci regi­ó­nov Slo­ven­ska nie je veľký roz­diel. Naj­viac slneč­ného žia­re­nia zazna­me­ná­vame počas celého roka na juhu Slo­ven­ska, naj­me­nej Orave a Kysu­ciach, pri­čom roz­diel medzi najc­hlad­nej­šími a naj­tep­lej­šími regi­ónmi v dopa­da­jú­com množ­stve ener­gie je len pri­bližne 15%.

Nemu­síte sa preto tejto myš­lienky vzdá­vať pokiaľ bývate na severe Slo­ven­ska. Stačí, ak aj v tejto oblasti dobre umiest­nite kolek­tory na vhod­nom neza­tie­ne­nom a južne orien­to­va­nom mieste. Prob­le­ma­tické môžu byť úzke doliny, kde častá hmla bráni pre­ni­ka­niu slneč­ných lúčov. Prí­rodné pod­mienky na Slo­ven­sku síce nedo­vo­ľujú, aby sa solárna ener­gia stala hlav­ným obno­vi­teľ­ným zdro­jom ener­gie, ale napriek tomu môže zohrá­vať istú rolu v ohreve vody a výrobe elek­triny pre domác­nosti.

solarny-panel-3

Foto: ctt-oie.net

V súčast­nosti vláda posky­tuje na zria­ďo­va­nie solár­nych pane­lov v domác­nos­tiach dotá­cie. Pod­pora pochá­dza z európ­skych fon­dov a štát­neho roz­počtu pro­stred­níc­tvom národ­ného pro­jektu „Zelená domác­nos­tiam”. Tento pro­jekt pred­po­kladá, že v roku 2020 by mohlo byť na Slo­ven­sku 202 800 obča­nov s náras­tom príjmu o 100 eur za rok za ušet­renú ener­giu.

Na pod­poru využí­va­nia obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie v domác­nos­tiach vláda SR v janu­ári 2014 schvá­lila využi­tie 100 mili­ó­nov EUR z európ­skych fon­dov. Od 1. decem­bra 2015 sa táto suma navý­šila po spus­tení pro­jektu Zelená domác­nos­tiam na pod­poru využí­va­nia malých obno­vi­teľ­ných zdro­jov v rodin­ných a byto­vých domoch. Roz­po­čet činí 45 mili­ó­nov eur a po ich vyčer­paní je pri­pra­ve­ných ďal­ších 70 mili­ó­nov eur z európ­skych a štát­nych fon­dov. Využi­jete ich aj vy?

solarny-dom-koberovy

foto: solarneslovensko.sk

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: ctt-oie.net

Pridať komentár (0)