Akú má solár­na ener­gia na Slo­ven­sku budúc­nosť? Nakoľ­ko ju vlá­da pod­po­ru­je?

Ľubica Mervová / 27. júla 2016 / Eko

Urči­te si už o solár­nej ener­gii počul ale­bo čítal. Ak si však dote­raz ani neuva­žo­val o tom, že by si ju mohol začať využí­vať, mož­no po tom­to člán­ku zme­níš názor. 

Pokiaľ nevieš ako solár­na ener­gia fun­gu­je, ide v zása­de o to, že solár­ne foto­vol­tic­ké člán­ky pre­mie­ňa­jú sve­tel­nú ener­giu na elek­tri­nu. Tie­to člán­ky býva­jú umiest­ne­né vo for­me pane­lov na stre­chách ale­bo fasá­dach budov. Okrem výro­by elek­tri­ny sa využí­va­jú sa aj na ohrev vody. Kva­pa­li­na v pane­li, kto­rý je naklo­ne­ný sme­rom k sln­ku, sa zohrie­va a cir­ku­lu­je do nádr­že s horú­cou vodou v dome. Z nádr­že sa tep­lo násled­ne roz­vá­dza do vodo­vod­né­ho sys­té­mu domu.

Množ­stvo slneč­né­ho žia­re­nia, kto­ré dopa­dá na Zem, nie­koľ­ko tisíc­ná­sob­ne pre­vy­šu­je súčas­nú celo­sve­to­vú spot­re­bu ener­gie. Aj napriek tomu, že sa roz­diel medzi tou­to „slneč­nou ponu­kou“ a koneč­nou spot­re­bou ener­gie kaž­do­roč­ne zni­žu­je, je ten­to roz­diel stá­le ohro­mu­jú­ci. Sln­ko síce nie­ke­dy vyhas­ne, no z pohľa­du exis­ten­cie ľud­skej spo­loč­nos­ti, ide o v pod­sta­te nevy­čer­pa­teľ­nú ener­giu.

3

Foto: ctt-oie.net

Výho­dou slneč­né­ho žia­re­nia je jeho homo­gén­nej­šie roz­lo­že­nie v porov­na­ní so sve­to­vý­mi záso­ba­mi kon­venč­ných ener­ge­tic­kých palív. Nevý­ho­dou je však mno­ho­ná­sob­ne niž­šia hus­to­ta slneč­né­ho žia­re­nia než v prí­pa­de fosíl­nych zdro­jov. Na Slo­ven­sku sa inten­zi­ta slneč­né­ho žia­re­nia dopa­da­jú­ce­ho na hori­zon­tál­ny povrch pohy­bu­je v roz­pä­tí 1 000 – 1 205 kWh/m2/rok. Čo je pri­bliž­ne 200-krát viac, než je súčas­ná spot­re­ba pri­már­nych ener­ge­tic­kých zdro­jov.
Cel­ko­vo má teda slneč­ná ener­gia v rám­ci všet­kých obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie na Slo­ven­sku veľ­ký poten­ciál. Tech­nic­ky využi­teľ­ný poten­ciál slneč­nej ener­gie bol ofi­ciál­ne sta­no­ve­ný aj Minis­ter­stvom hos­po­dár­stva. A to na 9.450 GWh / 34.000 TJ roč­ne, čo pred­sta­vu­je po bio­ma­se dru­hý naj­väč­ší tech­nic­ký poten­ciál v rám­ci Slo­ven­ska. Za nie­koľ­ko rokov sa poten­ciál solár­nej ener­gie vyšpl­hal dokon­ca pred geoter­mál­nu ener­giu a vod­né elek­trár­ne.

PVK_01_2013.indd

Graf z roku 2007, zdroj: tzb-info.cz

V rám­ci EÚ túto ener­giu naj­viac využí­va Nemec­ko, po ňom Talian­sko a na tre­ťom mies­te je Fran­cúz­sko. Na Slo­ven­sku sa v súčas­nos­ti nachá­dza­jú foto­vol­tic­ké elek­trár­ne s inšta­lo­va­ným výko­nom cez 0,5 GW, čo je menej než polo­vi­ca výko­nu Fran­cúz­ska. Z pohľa­du využí­va­nia slneč­nej ener­gie pro­stred­níc­tvom slneč­ných kolek­to­rov však v rám­ci regi­ó­nov Slo­ven­ska nie je veľ­ký roz­diel. Naj­viac slneč­né­ho žia­re­nia zazna­me­ná­va­me počas celé­ho roka na juhu Slo­ven­ska, naj­me­nej Ora­ve a Kysu­ciach, pri­čom roz­diel medzi najc­hlad­nej­ší­mi a naj­tep­lej­ší­mi regi­ón­mi v dopa­da­jú­com množ­stve ener­gie je len pri­bliž­ne 15%.

Nemu­sí­te sa pre­to tej­to myš­lien­ky vzdá­vať pokiaľ býva­te na seve­re Slo­ven­ska. Sta­čí, ak aj v tej­to oblas­ti dob­re umiest­ni­te kolek­to­ry na vhod­nom neza­tie­ne­nom a juž­ne orien­to­va­nom mies­te. Prob­le­ma­tic­ké môžu byť úzke doli­ny, kde čas­tá hmla brá­ni pre­ni­ka­niu slneč­ných lúčov. Prí­rod­né pod­mien­ky na Slo­ven­sku síce nedo­vo­ľu­jú, aby sa solár­na ener­gia sta­la hlav­ným obno­vi­teľ­ným zdro­jom ener­gie, ale napriek tomu môže zohrá­vať istú rolu v ohre­ve vody a výro­be elek­tri­ny pre domác­nos­ti.

solarny-panel-3

Foto: ctt-oie.net

V súčast­nos­ti vlá­da posky­tu­je na zria­ďo­va­nie solár­nych pane­lov v domác­nos­tiach dotá­cie. Pod­po­ra pochá­dza z európ­skych fon­dov a štát­ne­ho roz­poč­tu pro­stred­níc­tvom národ­né­ho pro­jek­tu „Zele­ná domác­nos­tiam”. Ten­to pro­jekt pred­po­kla­dá, že v roku 2020 by moh­lo byť na Slo­ven­sku 202 800 obča­nov s náras­tom príj­mu o 100 eur za rok za ušet­re­nú ener­giu.

Na pod­po­ru využí­va­nia obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie v domác­nos­tiach vlá­da SR v janu­ári 2014 schvá­li­la využi­tie 100 mili­ó­nov EUR z európ­skych fon­dov. Od 1. decem­bra 2015 sa táto suma navý­ši­la po spus­te­ní pro­jek­tu Zele­ná domác­nos­tiam na pod­po­ru využí­va­nia malých obno­vi­teľ­ných zdro­jov v rodin­ných a byto­vých domoch. Roz­po­čet činí 45 mili­ó­nov eur a po ich vyčer­pa­ní je pri­pra­ve­ných ďal­ších 70 mili­ó­nov eur z európ­skych a štát­nych fon­dov. Využi­je­te ich aj vy?

solarny-dom-koberovy

foto: solarneslovensko.sk

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: ctt-oie.net

Pridať komentár (0)