Aký bol fun­ding star­tu­pov v USA od roku 2005?

Martin Kráľ / 20. januára 2015 / Lifehacking

Spo­loč­nosť Mat­ter­mark sa podu­ja­la úlo­hy zosta­viť tabuľ­ku fun­din­gu star­tu­pov v USA od roku 2005 až po súčas­nosť. Do pries­ku­mu bolo zohľad­ne­ných viac ako 1 mili­ón rých­lo ras­tú­cich spo­loč­nos­tí.

V tabuľ­ke je jas­ne vidieť výš­ku inves­tí­cii v jed­not­li­vých rokoch a fázach. Keď v roku 2005 bola cel­ko­vý výš­ka inves­tí­cii v hod­no­te „iba“ zhru­ba 2 miliar­dy ame­ric­kých dolá­rov, tak o 10 rokov neskôr, v roku 2014 bola cel­ko­vá výš­ka inves­tí­cii už 16 miliárd ame­ric­kých dolá­rov, z kto­rých naj­väč­ší podiel tvo­ri­li prá­ve pri­va­te equ­ity.

Dúfaj­me, že čosko­ro sa k takým čís­lam pri­blí­ži­me aj u nás v Euró­pe :)

Zdroj: gumroad.com

Pridať komentár (0)