Aký bol fun­ding star­tu­pov v USA od roku 2005?

Martin Kráľ / 20. januára 2015 / Startupy

Spo­loč­nosť Mat­ter­mark sa podu­jala úlohy zosta­viť tabuľku fun­dingu star­tu­pov v USA od roku 2005 až po súčas­nosť. Do pries­kumu bolo zohľad­ne­ných viac ako 1 milión rýchlo ras­tú­cich spo­loč­ností.

V tabuľke je jasne vidieť výšku inves­tí­cii v jed­not­li­vých rokoch a fázach. Keď v roku 2005 bola cel­kový výška inves­tí­cii v hod­note „iba“ zhruba 2 miliardy ame­ric­kých dolá­rov, tak o 10 rokov neskôr, v roku 2014 bola cel­ková výška inves­tí­cii už 16 miliárd ame­ric­kých dolá­rov, z kto­rých naj­väčší podiel tvo­rili práve pri­vate equ­ity.

Dúfajme, že čoskoro sa k takým čís­lam pri­blí­žime aj u nás v Európe :)

Zdroj: gumroad.com

Pridať komentár (0)