Alza radí e-sho­pom, aby opus­tili Heuréku

Linda Cebrová / 24. mája 2016 / Business

Na najob­ľú­be­nejší porov­ná­vač cien sa pomaly začína všetko sypať. Alza je z kruhu von a ťahá so sebou aj ďal­ších. Naj­nov­šie sa prak­tiky Heuréky nepoz­dá­vajú jed­nému z naj­väč­ších inter­ne­to­vých obcho­dov Hej.sk.

Zelený mimo­zemš­ťan a Heureka roz­ví­rili vody Inter­netu. Česká Alza sa totižto roz­hodla pre­hod­no­tiť svoje dote­raj­šie pôso­be­nie v obľú­be­nom porov­ná­vači cien. Zvo­lali všet­kých ana­ly­ti­kov, aby dali hlavy do kopy a pre­klepli si Heureku. Prišli na zis­te­nie, že 100 tab­le­tov týž­denne si budú môcť dovo­liť roz­dá­vať, aj keď sa Heure­kou nadobro roz­ídu. Jed­no­du­cho vidia svoju budúc­nosť v zele­ných far­bách aj bez nej.

Zo strany naj­väč­šieho čes­kého e-shopu padlo na adresu obľú­be­ného porov­ná­vača cien obvi­ne­nie, že ho už ďalej nepo­va­žujú za nezá­vislý. Dôvo­dom je fakt, že Heureka spadá pod inves­tičnú sku­pinu Roc­ka­way, pod ktorú priamo či nepriamo spa­dajú aj veľké e-shopy na čele s Mall.cz, Parfemy.cz. A tie by mohli byť teore­ticky nefé­rovo zvý­ho­dňo­vané.

al1

zdroj: eprofit.cz

Ak teraz pre­dá­vate naprí­klad par­fémy a máte krásne spra­co­vanú PPC alebo SEO, tak túto svoju kon­ku­renčnú výhodu pre­dá­vate na strie­bor­nom pod­nose priamo do parfemy.cz. Heuréka si nene­chá pre­kĺz­nuť medzi prs­tami údaje o náv­štev­nosti e-shopu, dôkladne ich zbiera a ďalej s nimi pra­cuje.

Alze sa tiež nepáči, že objek­ti­vitu narú­šajú aj pla­tené prvé pozí­cie e-sho­pov v zozname. Alza nabáda aj ostatné e-shopy, aby dali Heuréke zbo­hom a pri­sľu­buje, že im na ich ceste k samos­tat­nosti pomôže. Avšak pre tie men­šie inter­ne­tové obchody je táto téma samoz­rejme cit­livá.

rw

zdroj: rockawaycapital.com

Heureka totiž pre mnoho z nich pred­sta­vuje niečo ako vstupnú bránu z kto­rej im pri­chá­dza vďaka pre­hľad­nému zoznamu mnoho zákaz­ní­kov. Práve preto k nej veľa e-sho­pov poci­ťuje podobné city, aké pre­cho­vá­vajú hotely k stránke booking.com. Na jed­nej strane je pre nich dob­rým zdro­jom zákaz­ní­kov, no na strane dru­hej si kvôli pro­ví­ziám Heuréky zni­žujú zisk.

Alza je však ako naj­väčší e-shop v tro­chu inej situ­ácií. Vďaka sil­nej základni fanú­ši­kov, ktorí cho­dia priamo na jej web si odchod z porov­ná­vača dovo­liť môže. Na druhú stranu v záujme samot­nej Heuréky je mať ponuku, čo možno naj­kom­plet­nej­šiu a ak Alza odíde tak záko­nite utrpí ujmu.

hej-sk-Bratislava

zdroj: zlavovekody.sk

V dneš­nej dobe mať dáta, zna­mená mať silu a vplyv. To si Alza uve­do­muje a evi­den­tne nechce kon­ku­renč­nej sku­pine pomá­hať v ich biz­nise. Teda pla­tiť pro­ví­zie alebo „len“ posky­to­vať údaje o svo­jich pre­da­joch.

Alza spus­tila aj ini­cia­tívu bezheureky.cz , kde vysvet­ľuje prečo si myslí, že Heuréka nehrá fairp­lay. K ini­cia­tíve sa pri­dal aj jeden z naj­väč­ších čes­kých e-sho­pov s krmi­vami SpokojnyPes.cz spolu so Silver.ag a HFOshop.cz. Na váž­kach sú aj e-shopy, ktoré spa­dajú pod spo­loč­nosť HP Tro­nic. Sem patrí Hej.sk jeho český variant Kasa.cz, Euronics.cz a ďal­šie.

zdroj: bezheureky.cz zdroj titul­nej fotografie:machin.cz,starmoose.com

Pridať komentár (0)