Ame­ri­čan sa vzdal kávy a alko­holu na 15 mesia­cov. Pode­lil sa o výsle­dok

/ 6. december 2015 / Tools a produktivita

Tobias van Schne­i­der nemal už 15 mesia­cov ani kvapku kávy, či alko­holu. Jeho pria­te­lia ho pop­ro­sili aby sa pode­lil o svoje skú­se­nosti. Tu sú “ved­ľaj­šie účinky”, ktoré si vši­mol.

Ušet­rím 1000 dolá­rov mesačne

Po 2 mesia­coch som si nemo­hol nevšim­núť stav môjho ban­ko­vého účtu, na kto­rom bolo o 1000 dolá­rov viac ako obvykle. Áno znie to ako veľa, ale ak si to člo­vek pre­po­číta a vezme sa do úvahy, že žijem v New Yorku, je to reálne číslo.

Aby som mesačne minul 1000 dolá­rov na alko­hol, stačí ak za deň miniem 33 dolá­rov. Ako prí­klad uveďme mesiac, keď si každý druhý deň dám 2 – 3 kok­te­ily, pri­čom jeden stojí pri­bližne 10 dolá­rov bez pre­pit­ného a okrem toho si z času načas kúpim fľašu vína na byt. 1000 dolá­rov miniem na alko­hol veľmi rýchlo.

jheller-1408-web

Nie­ktorí si možno pomys­lia, že som alko­ho­lik, ale verte mi, že v New Yorku je mať jeden, dva drinky denne abso­lútne nor­málna vec. Pri­ro­dzene, tým že idem na drink cho­dia ruka v ruke aj výdavky za jedlo. Keď sa pije, jed­no­du­cho sa vyhladne. To pozná každý. Bez toho to nejde. Ani si sa nenaz­dal a tú 1000ku si minul. Inde to je možno menej, ale pod­stata je jasná.

Menej kle­biet a oho­vá­ra­nia

Jedna z vecí, ktorú som si vši­mol tak­mer na začiatku, bola, že som sa s ľuďmi oveľa menej stý­kal a zried­ka­vej­šie s nimi komu­ni­ko­val. Čo to zo sebou pri­nieslo?
Pre­stal som tak často cho­diť von. Bolo una­vu­júce neus­tále vysvet­ľo­vať prečo nepi­jem alko­hol a prečo ani jeden drink nebol OK. Keď ma ľudia pozvali na drinky jed­no­du­cho som odpo­ve­dal nie. Naozaj nech­celo počú­vať všetky tie drby, keď som bol triezvy.

Ak som na drinky išiel, vydr­žal som jedine hodinu. Ako triezvy medzi opi­tými mi to naozaj sta­čilo.

Nikdy som nebol ten, ktorý nevy­ne­chal ani jednu párty, takže vzda­nie sa alko­holu viedlo k naozaj mini­mál­nemu spo­lo­čen­skému životu. Uve­do­mil som si, koľko pria­teľs­tiev exis­tuje čisto kvôli alko­holu.

ArgentinaTierraDelFuego_12_UshuaiaMichaelSimoneEricaTobyChloeKarinMarcusAtBar

Môj spá­nok je omnoho kva­lit­nejší

Vyne­cha­nie alko­holu dras­ticky zvý­šilo moju kva­litu spánku. Neho­vo­rím o zaspá­vaní, ale o kva­lite. Áno, s pohá­rom vína, či piva zaspíš rých­lej­šie, ale kva­lita spánku si to odne­sie.

Lep­šie spím a mám viac ener­gie. Pred­tým som si rána ničil. Sta­čilo ak som mal večer dve pivá a ráno som to cítil. (Ak máš dvad­sať, toto nerieš.)

Žiadna káva = menej paniky, menej stresu

Táto zmena môže byť osobná, neviem, či platí pre kaž­dého, ale vyne­cha­nie kávy mi pomohlo byť uvoľ­ne­nejší. Z kávy som bol vystre­so­vaný, čas­tej­šie som cítil úzkosť a moje trá­ve­nie nebolo naji­de­ál­nej­šie. Bez kávy a kofe­ínu som viac zre­la­xo­vaný a mám sto­licu jak kráľ.

Central-Perk-Pop-Up

Vôňu a chuť kávy však milu­jem a z času načas si kávu bez kofe­ínu jed­no­du­cho dopra­jem. Kla­sickú som však vyme­nil za čaj a zis­til som, že “Poďme na kávu” je skôr spo­lo­čen­ská akti­vita, ako chuť na kávu. Vymeň kávu za niečo iné ale spo­loč­nosť neod­mietni.

So svo­jím roz­hod­nu­tím pre­stať piť alko­hol a kávu som nad­mieru spo­kojný. Prečo som sa tak roz­ho­dol? Bol som jed­no­du­cho zve­davý. Nemám ani naj­men­šiu chuť na zmenu a ak by to nie­koho zau­jí­malo, nefaj­čím ciga­rety, ani trávu a nebe­riem drogy. Mám inter­net a to je závis­losť, ktorá mi stačí.

10617344_10204447618132121_1809794463_n

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)