Ame­ric­ká armá­da uvoľ­ni­la na trh novú tech­no­ló­giu: Špon­gia, kto­rá ti zachrá­ni život!

Sebastian Mach / 9. decembra 2015 / Tech a inovácie

Injekč­ná strie­kač­ka napl­ne­ná 92 špon­gia­mi — to nie je vtip, to je armád­ny vyná­lez, kto­rý popu­tu­je medzi ame­ric­ký ľud. 

Táto špe­ciál­na náplň pri­chá­dza na trh prá­ve vte­dy, keď USA ovlá­da pani­ka zo stup­ňu­jú­cich sa ozb­ro­je­ných úto­kov na ško­lách.

Celé to fun­gu­je tak, že malý­mi špon­gia­mi, kto­ré vyze­ra­jú ako tab­let­ky, napl­níš strel­nú ranu. Po kon­tak­te s krvou sa do dvad­sia­tich sekúnd špon­gie roz­ší­ria a ranu vypl­nia, čím zasta­via krvá­ca­nie. Je to síce len dočas­né a pro­vi­zór­ne rie­še­nie, no keď ide o sekun­dy, môže ten­to vyná­lez zohrať v záchra­ne živo­ta význam­nú úlo­hu.

Pod­ľa šta­tis­tík je zo strel­ných úto­kov 30 – 40% úmr­tí spô­so­be­ných vykr­vá­ca­ním. Z toho­to čís­la pod­ľah­ne od 33 do 56% ľudí ešte pred prí­cho­dom do nemoc­ni­ce.

Je skve­lé, že môž­me pri­niesť túto tech­no­ló­giu civi­lis­tom a pomôcť tak zachrá­niť ľud­ské živo­ty,” vyhlá­sil Wil­liam Mai­sel v tla­čo­vej sprá­ve.

A čo si o tom mys­lím ja? Že podob­ne, ako pri nepre­strieľ­ných dekách tu rie­ši­me dôsle­dok a nie prí­či­nu.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)