Ame­rická armáda uvoľ­nila na trh novú tech­no­ló­giu: Špon­gia, ktorá ti zachráni život!

Sebastian Mach / 9. decembra 2015 / Tech a inovácie

Injekčná strie­kačka napl­nená 92 špon­giami — to nie je vtip, to je armádny vyná­lez, ktorý popu­tuje medzi ame­rický ľud. 

Táto špe­ciálna náplň pri­chá­dza na trh práve vtedy, keď USA ovláda panika zo stup­ňu­jú­cich sa ozb­ro­je­ných úto­kov na ško­lách.

Celé to fun­guje tak, že malými špon­giami, ktoré vyze­rajú ako tab­letky, napl­níš strelnú ranu. Po kon­takte s krvou sa do dvad­sia­tich sekúnd špon­gie roz­ší­ria a ranu vypl­nia, čím zasta­via krvá­ca­nie. Je to síce len dočasné a pro­vi­zórne rie­še­nie, no keď ide o sekundy, môže tento vyná­lez zohrať v záchrane života významnú úlohu.

Podľa šta­tis­tík je zo strel­ných úto­kov 30 – 40% úmrtí spô­so­be­ných vykr­vá­ca­ním. Z tohoto čísla pod­ľahne od 33 do 56% ľudí ešte pred prí­cho­dom do nemoc­nice.

Je skvelé, že môžme pri­niesť túto tech­no­ló­giu civi­lis­tom a pomôcť tak zachrá­niť ľud­ské životy,” vyhlá­sil Wil­liam Mai­sel v tla­čo­vej správe.

A čo si o tom mys­lím ja? Že podobne, ako pri nepre­strieľ­ných dekách tu rie­šime dôsle­dok a nie prí­činu.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)