Ame­rika odo­vzdá kľúče od inter­netu

Šandi / 16. marca 2014 / Tools a produktivita

Ame­rická vláda ozná­mila zmenu sys­tému ICANN, ktorý má na sta­rosti názvy všet­kých webo­vých domén. Naj­ne­skôr do sep­tem­bra 2015 môžeme oča­ká­vať zásadné zmeny tejto význam­nej inšti­tú­cie, ktorá drží kľúče od inter­netu.

Spo­jené štáty v pia­tok ozná­mili, že sa vzdá­vajú úlohy dozoru nad webo­vými domé­nami a ich adre­sami. Kom­pe­ten­ciu pre­sú­vajú na medzi­ná­rodnú sku­pinu, kto­rej tieto zod­po­ved­nosti začnú ply­núť v roku 2015.

ICANN, ktorý bol pove­rený dohľa­dom nad inter­ne­to­vými domé­nami od roku 1997, zvo­lal na 23. — 27. marca stret­nu­tie v Sin­ga­pure. Zúčast­nia sa na ňom všetky zain­te­re­so­vané sku­piny a odštar­tujú tak pro­ces pre­sunu práv na novú sku­pinu.

ICANN vyvi­nul sys­tém, ktorý zabez­pe­čuje, aby žiadna osoba nemohla mať kon­trolu nad celým inter­ne­tom. Táto nezis­ková inšti­tú­cia má fyzicky v držbe sedem kľú­čov, ktoré dokážu otvo­riť bez­peč­nostnú schránku. Každá schránka obsa­huje smart kartu. Všetky karty spolu tvo­ria počí­ta­čový kód schopný zís­kať prí­stup do kom­plet­nej data­bázy ICANN. Tieto kľúče u seba ucho­váva sedem rôz­nych ľudí rozt­rú­se­ných po celom svete. Od roku 2010 sa táto sku­pina stre­táva šty­ri­krát do roka, aby vyge­ne­ro­vala nové kódy.

Pozý­vame vlády, pri­vátny sek­tor a rôzne inter­ne­tové orga­ni­zá­cie z celého sveta, aby sa k nám pri­dali a pomohli tak v pre­chod­nom pro­cese pre­sunu práv,” kon­šta­to­val Fadi Che­hadé, pre­zi­dent a CEO ICANN.

Nech to už dopadne ako­koľ­vek, bez­peč­nosť inter­netu zohráva kľú­čovú úlohu pre celý svet. A práve bez­peč­nosť je pre ICANN a medzi­ná­rodné spo­lo­čen­stvo bytostne dôle­ži­tou, keďže moc, ktorú v rukách drží sedem nezná­mych ľudí, je nepred­sta­vi­teľná.

Zdroj: techworld.com

Pridať komentár (0)