Andrej Nagy: Slo­ven­ské star­tupy, nebojte sa pod­ni­ka­nia v Ázii!

Michal Sorkovský / 15. januára 2016 / Rozhovory

Ázia je iná. Teraz však neho­vo­rím o jej obrov­ských roz­me­roch, jazyku či nepo­rov­na­teľ­nom množ­stve oby­va­teľ­stva. Základné roz­diely v porov­naní so západ­ným sve­tom sú v roz­mýš­ľaní, pre­tože je to práve roz­mýš­ľa­nie tamoj­ších ľudí, čo z Ázie robí cel­kom iný svet. Ako to však je v tomto svete s pod­ni­ka­ním? Pre nie­koho, kto nero­zu­mie roz­die­lom medzi Áziou a zvyš­kom sveta, musí byť roz­ví­ja­nie biz­nisu na východe noč­nou morou. To je asi aj dôvod, prečo sa drvivá väč­šina slo­ven­ských firiem z Ázie vrá­tila s prázd­nymi rukami.

Nik nemôže spo­chyb­niť, že Ázia je atrak­tívna. Východné trhy majú ras­túci cha­rak­ter a tamoj­šie pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die dokáže ponúk­nuť fir­mám, na roz­diel od západu, sta­bilný a dlho­dobý biz­nis. Avšak len málo­kto roz­umie, že budo­va­nie biz­nisu v Ázii musí byť posta­vené na úplne iných zákla­doch, ako jeho budo­va­nie na západe. Preto dnes ani nenáj­dete prí­liš veľa Slo­vá­kov, ktorí by sa z Ázie vrá­tili s úspe­chom, či dokonca takých, ktorí by sa z nej ani vra­cať nemu­seli. Jed­ným z mála slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov, ktorí pocho­pili, čo je potrebné na to, aby vás Ázia pri­jala, je Andrej Nagy. Ten sa ešte v roku 2014 bez aké­ho­koľ­vek exter­ného kapi­tálu roz­ho­dol zalo­žiť na východe spo­loč­nosť Synergy Bila­te­ral, no a dnes, v roku 2016, o ňom pokojne môžeme hovo­riť ako o najús­peš­nej­šom Slo­vá­kovi v Sin­ga­pure.
Andrej Nagy SG

Andrej sa však medzi­ná­rod­nému obchodu venuje už 10 rokov. Počas tejto doby si v Ázii vytvo­ril širokú sieť kon­tak­tov, vďaka kto­rej neskôr doká­zal etab­lo­vať veľké množ­stvo biz­ni­sov najmä medzi ázij­ským a rus­kým trhom. Dnes vyz­dvi­huje výhody pod­ni­ka­nia v tejto oblasti a varuje pred rizi­kom, ktoré slo­ven­ské firmy dob­ro­voľne pod­stu­pujú, keď sa zame­ria­vajú len na západ. Podľa neho by sa totiž mnohé doká­zali pre­sa­diť aj na východe. Ázia by pre ne dokonca mohla byť ide­ál­nym pro­stre­dím.

Andrej, prečo by mal byť dnes východ atrak­tívny pre európ­ske star­tupy a firmy?

V prvom rade je dôle­žité uve­do­miť si, že východ ras­tie. Samotné spot­re­bi­teľ­ské sprá­va­nie tamoj­ších ľudí sa mení, môžu si dovo­liť stále viac a viac. Ide o násle­dok toho, že ázij­ské kra­jiny na čele s Čínou výrazne posil­ňujú svoju strednú triedu. Tá sa svo­jim eko­no­mic­kým posta­ve­ním a samoz­rejme aj nákup­ným sprá­va­ním čoraz viac pri­bli­žuje k západ­nému modelu. Prečo to hovo­rím? Mys­lím si, že práve toto otvorí veľa mož­ností pre západné firmy, ktoré sa roz­hodnú zame­rať na východ. Pre Áziu bolo dote­raz typické, že tamojší spot­re­bi­te­lia kupo­vali, buď domáce lacné veci s tým, že vedeli, že doba ich spot­reby bude krátka, alebo kva­litné tech­no­ló­gie zo západu, aj napriek tomu, že ich cena bola vysoká. Chýba tam však niečo, čo by bolo kate­go­ri­zo­vané pre strednú triedu. A presne túto medzeru bude treba vypl­niť.

shanghai-879061_1920

Vidíš na východe prí­le­ži­tosti aj pre slo­ven­ské firmy?

Východ je dnes rela­tívne sta­bilný, nehrozí tam podobný vojen­ský kon­flikt, ako v západ­nom svete a eko­no­mika je nasme­ro­vaná skôr na civilnú spot­rebu oby­va­teľ­stva. No a práve v tomto aj vidím mož­nosť pre star­tupy či firmy zo Slo­ven­ska a oko­li­tých kra­jín. Drvivá väč­šina pro­jek­tov, ktoré u nás vzni­kajú, je totiž zame­raná práve na ten typ spot­re­bi­teľ­ského sprá­va­nia, ktoré sa momen­tálne zosil­ňuje v Ázií.

Ázia odrá­dza mnohé slo­ven­ské spo­loč­nosti a star­tupy pre roz­diely v kul­túre či pod­ni­ka­teľ­skom pro­stredí, ale aj preto, že pre naše firmy pre­sta­vuje akúsi veľkú neznámu. Prečo by však pre ne mohol byť vstup na východné trhy výhodný?

Slo­ven­ské firmy, či firmy z ostat­ných kra­jín V4, sa naučili za posled­ných 20 rokov veľmi dobre spo­lu­pra­co­vať so západ­nými trhmi. Či už sú to tech­no­lo­gické alebo iné firmy, kva­lita, ktorú ponú­kajú je tak­mer rov­naká, ako tá, ktorú pro­du­kujú západné firmy. Roz­diel je ale v tom, že ľud­ská sila je tu pomerne lacná a teda aj cena je niž­šia. Toto môže byť veľ­kou výho­dou pre pod­ni­ka­nie v Ázii, pre­tože tam práve takáto stredná kate­gó­ria chýba. Kva­lita, ktorú spo­loč­nosti zo Slo­ven­ska či oko­li­tých kra­jín ponú­kajú, je navyše ove­rená západ­nými fir­mami, čiže tu exis­tujú medzi­ná­rodné refe­ren­cie, čo je tak­tiež obrov­skou výho­dou.

Čo potre­buje firma na to, aby na východe uspela? Čo to vlastne zna­mená budo­vať firmu v Ázii?

Ako prvé, je potrebné spo­me­núť, že budo­va­nie biz­nisu v Ázii sa výrazne odli­šuje od jeho budo­va­nia na Slo­ven­sku, či inde vo svete. Pokiaľ chcete mať úspešnú firmu v Ázii, musíte si vybu­do­vať tri základné piliere, bez kto­rých pod­ni­ka­nie na východe nemôže fun­go­vať.

Prvý z nich by mal stáť na poznaní ázij­skej kul­túry, ktorá je od nepa­mäti pre­po­jená aj s obcho­dom. V tejto biz­nis kul­túre sa ale nevzťa­hujú rov­naké pra­vidlá na domáce a externé firmy, keďže spo­loč­nosti zo západu nebudú na východe nikdy auto­ma­ticky brať za rov­no­cenné. Je preto nesmierne dôle­žité, aby pod­ni­ka­te­lia, ktorí chcú v Ázii uspieť, pocho­pili tamoj­šiu kul­túru a dopod­robna sa v nej vyznali. Len tak si budú môcť u kli­en­tov budo­vať dôveru, ktorá, ako to vychá­dza z ázij­skej kul­túry, je úpl­ným zákla­dom tamoj­šieho biz­nisu. Vďaka nej sa potom môžu firmy dostať k výho­dám, ktoré východ ponúka a teda zís­kať širší okruh kon­tak­tov a následne vytvo­riť dlho­dobo fun­gu­júce spo­lu­práce.

hong-kong-205968_1280

Ako veľmi dôle­žite je budo­va­nie vlast­ného networku pri roz­ví­janí biz­nisu v Ázii?

Práve na vybu­do­va­nom networku by mal stáť druhý zo spo­mí­na­ných základ­ných pilie­rov. V Ázii sa však network buduje inak, ako sme zvyk­nutí u nás. Jeho roz­voj je možný len vďaka osob­ným skú­se­nos­tiam a odpo­rú­ča­niam jed­not­li­vých kli­en­tov. Je ale dôle­žité pocho­piť, že refe­ren­cie od kli­en­tov zo západu nemu­sia byť rov­nako ľahko adap­to­va­teľné aj na východe. Samoz­rejme, aké­koľ­vek medzi­ná­rodné refe­ren­cie sú pod­statné, avšak pre Áziu sú naj­dô­le­ži­tej­šie tie domáce. Je preto veľmi dôle­žité roz­ví­jať práve domáci network.

Tre­tím dôle­ži­tým pilie­rom je samotné sídlo firmy v Ázii. Je to cel­kom jed­no­du­ché, nedo­ká­žete dobyť východ, bez toho, aby ste tam boli a mali tam svoju pobočku. Je preto potrebné, aby mala firma sídlo v nie­kto­rom z význam­ných ázij­ských cen­tier.

Tiež je dôle­žité uve­do­miť si, že všetky tri kľú­čové piliere sú navzá­jom pre­po­jené a závi­sia od seba. Z pohľadu slo­ven­ského alebo čes­kého pod­ni­ka­teľa, je pri­tom naje­fek­tív­nej­šie pra­co­vať na ich vytvo­rení s pomo­cou lokál­neho par­tnera. Ten je veľmi dôle­žitý, pre­tože externá firma nedo­káže pocho­piť ázij­ské pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die a kul­túru bez pomoci z vnútra.

12049226_936021276479706_5551037151299604009_n_1
Pridať komentár (0)