Andrej Nagy: Slo­ven­ské star­tu­py, neboj­te sa pod­ni­ka­nia v Ázii!

Michal Sorkovský / 15. januára 2016 / Rozhovory

Ázia je iná. Teraz však neho­vo­rím o jej obrov­ských roz­me­roch, jazy­ku či nepo­rov­na­teľ­nom množ­stve oby­va­teľ­stva. Základ­né roz­die­ly v porov­na­ní so západ­ným sve­tom sú v roz­mýš­ľa­ní, pre­to­že je to prá­ve roz­mýš­ľa­nie tamoj­ších ľudí, čo z Ázie robí cel­kom iný svet. Ako to však je v tom­to sve­te s pod­ni­ka­ním? Pre nie­ko­ho, kto nero­zu­mie roz­die­lom medzi Ázi­ou a zvyš­kom sve­ta, musí byť roz­ví­ja­nie biz­ni­su na výcho­de noč­nou morou. To je asi aj dôvod, pre­čo sa drvi­vá väč­ši­na slo­ven­ských firiem z Ázie vrá­ti­la s prázd­ny­mi ruka­mi.

Nik nemô­že spo­chyb­niť, že Ázia je atrak­tív­na. Východ­né trhy majú ras­tú­ci cha­rak­ter a tamoj­šie pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die doká­že ponúk­nuť fir­mám, na roz­diel od zápa­du, sta­bil­ný a dlho­do­bý biz­nis. Avšak len málo­kto roz­umie, že budo­va­nie biz­ni­su v Ázii musí byť posta­ve­né na úpl­ne iných zákla­doch, ako jeho budo­va­nie na zápa­de. Pre­to dnes ani nenáj­de­te prí­liš veľa Slo­vá­kov, kto­rí by sa z Ázie vrá­ti­li s úspe­chom, či dokon­ca takých, kto­rí by sa z nej ani vra­cať nemu­se­li. Jed­ným z mála slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí pocho­pi­li, čo je potreb­né na to, aby vás Ázia pri­ja­la, je Andrej Nagy. Ten sa ešte v roku 2014 bez aké­ho­koľ­vek exter­né­ho kapi­tá­lu roz­ho­dol zalo­žiť na výcho­de spo­loč­nosť Syner­gy Bila­te­ral, no a dnes, v roku 2016, o ňom pokoj­ne môže­me hovo­riť ako o najús­peš­nej­šom Slo­vá­ko­vi v Sin­ga­pu­re.
Andrej Nagy SG

Andrej sa však medzi­ná­rod­né­mu obcho­du venu­je už 10 rokov. Počas tej­to doby si v Ázii vytvo­ril širo­kú sieť kon­tak­tov, vďa­ka kto­rej neskôr doká­zal etab­lo­vať veľ­ké množ­stvo biz­ni­sov naj­mä medzi ázij­ským a rus­kým trhom. Dnes vyz­dvi­hu­je výho­dy pod­ni­ka­nia v tej­to oblas­ti a varu­je pred rizi­kom, kto­ré slo­ven­ské fir­my dob­ro­voľ­ne pod­stu­pu­jú, keď sa zame­ria­va­jú len na západ. Pod­ľa neho by sa totiž mno­hé doká­za­li pre­sa­diť aj na výcho­de. Ázia by pre ne dokon­ca moh­la byť ide­ál­nym pro­stre­dím.

Andrej, pre­čo by mal byť dnes východ atrak­tív­ny pre európ­ske star­tu­py a fir­my?

V prvom rade je dôle­ži­té uve­do­miť si, že východ ras­tie. Samot­né spot­re­bi­teľ­ské sprá­va­nie tamoj­ších ľudí sa mení, môžu si dovo­liť stá­le viac a viac. Ide o násle­dok toho, že ázij­ské kra­ji­ny na čele s Čínou výraz­ne posil­ňu­jú svo­ju stred­nú trie­du. Tá sa svo­jim eko­no­mic­kým posta­ve­ním a samoz­rej­me aj nákup­ným sprá­va­ním čoraz viac pri­bli­žu­je k západ­né­mu mode­lu. Pre­čo to hovo­rím? Mys­lím si, že prá­ve toto otvo­rí veľa mož­nos­tí pre západ­né fir­my, kto­ré sa roz­hod­nú zame­rať na východ. Pre Áziu bolo dote­raz typic­ké, že tamoj­ší spot­re­bi­te­lia kupo­va­li, buď domá­ce lac­né veci s tým, že vede­li, že doba ich spot­re­by bude krát­ka, ale­bo kva­lit­né tech­no­ló­gie zo zápa­du, aj napriek tomu, že ich cena bola vyso­ká. Chý­ba tam však nie­čo, čo by bolo kate­go­ri­zo­va­né pre stred­nú trie­du. A pres­ne túto medze­ru bude tre­ba vypl­niť.

shanghai-879061_1920

Vidíš na výcho­de prí­le­ži­tos­ti aj pre slo­ven­ské fir­my?

Východ je dnes rela­tív­ne sta­bil­ný, nehro­zí tam podob­ný vojen­ský kon­flikt, ako v západ­nom sve­te a eko­no­mi­ka je nasme­ro­va­ná skôr na civil­nú spot­re­bu oby­va­teľ­stva. No a prá­ve v tom­to aj vidím mož­nosť pre star­tu­py či fir­my zo Slo­ven­ska a oko­li­tých kra­jín. Drvi­vá väč­ši­na pro­jek­tov, kto­ré u nás vzni­ka­jú, je totiž zame­ra­ná prá­ve na ten typ spot­re­bi­teľ­ské­ho sprá­va­nia, kto­ré sa momen­tál­ne zosil­ňu­je v Ázií.

Ázia odrá­dza mno­hé slo­ven­ské spo­loč­nos­ti a star­tu­py pre roz­die­ly v kul­tú­re či pod­ni­ka­teľ­skom pro­stre­dí, ale aj pre­to, že pre naše fir­my pre­sta­vu­je akú­si veľ­kú nezná­mu. Pre­čo by však pre ne mohol byť vstup na východ­né trhy výhod­ný?

Slo­ven­ské fir­my, či fir­my z ostat­ných kra­jín V4, sa nauči­li za posled­ných 20 rokov veľ­mi dob­re spo­lu­pra­co­vať so západ­ný­mi trh­mi. Či už sú to tech­no­lo­gic­ké ale­bo iné fir­my, kva­li­ta, kto­rú ponú­ka­jú je tak­mer rov­na­ká, ako tá, kto­rú pro­du­ku­jú západ­né fir­my. Roz­diel je ale v tom, že ľud­ská sila je tu pomer­ne lac­ná a teda aj cena je niž­šia. Toto môže byť veľ­kou výho­dou pre pod­ni­ka­nie v Ázii, pre­to­že tam prá­ve taká­to stred­ná kate­gó­ria chý­ba. Kva­li­ta, kto­rú spo­loč­nos­ti zo Slo­ven­ska či oko­li­tých kra­jín ponú­ka­jú, je navy­še ove­re­ná západ­ný­mi fir­ma­mi, čiže tu exis­tu­jú medzi­ná­rod­né refe­ren­cie, čo je tak­tiež obrov­skou výho­dou.

Čo potre­bu­je fir­ma na to, aby na výcho­de uspe­la? Čo to vlast­ne zna­me­ná budo­vať fir­mu v Ázii?

Ako prvé, je potreb­né spo­me­núť, že budo­va­nie biz­ni­su v Ázii sa výraz­ne odli­šu­je od jeho budo­va­nia na Slo­ven­sku, či inde vo sve­te. Pokiaľ chce­te mať úspeš­nú fir­mu v Ázii, musí­te si vybu­do­vať tri základ­né pilie­re, bez kto­rých pod­ni­ka­nie na výcho­de nemô­že fun­go­vať.

Prvý z nich by mal stáť na pozna­ní ázij­skej kul­tú­ry, kto­rá je od nepa­mä­ti pre­po­je­ná aj s obcho­dom. V tej­to biz­nis kul­tú­re sa ale nevzťa­hu­jú rov­na­ké pra­vid­lá na domá­ce a exter­né fir­my, keď­že spo­loč­nos­ti zo zápa­du nebu­dú na výcho­de nikdy auto­ma­tic­ky brať za rov­no­cen­né. Je pre­to nesmier­ne dôle­ži­té, aby pod­ni­ka­te­lia, kto­rí chcú v Ázii uspieť, pocho­pi­li tamoj­šiu kul­tú­ru a dopod­rob­na sa v nej vyzna­li. Len tak si budú môcť u kli­en­tov budo­vať dôve­ru, kto­rá, ako to vychá­dza z ázij­skej kul­tú­ry, je úpl­ným zákla­dom tamoj­šie­ho biz­ni­su. Vďa­ka nej sa potom môžu fir­my dostať k výho­dám, kto­ré východ ponú­ka a teda zís­kať šir­ší okruh kon­tak­tov a násled­ne vytvo­riť dlho­do­bo fun­gu­jú­ce spo­lu­prá­ce.

hong-kong-205968_1280

Ako veľ­mi dôle­ži­te je budo­va­nie vlast­né­ho networ­ku pri roz­ví­ja­ní biz­ni­su v Ázii?

Prá­ve na vybu­do­va­nom networ­ku by mal stáť dru­hý zo spo­mí­na­ných základ­ných pilie­rov. V Ázii sa však network budu­je inak, ako sme zvyk­nu­tí u nás. Jeho roz­voj je mož­ný len vďa­ka osob­ným skú­se­nos­tiam a odpo­rú­ča­niam jed­not­li­vých kli­en­tov. Je ale dôle­ži­té pocho­piť, že refe­ren­cie od kli­en­tov zo zápa­du nemu­sia byť rov­na­ko ľah­ko adap­to­va­teľ­né aj na výcho­de. Samoz­rej­me, aké­koľ­vek medzi­ná­rod­né refe­ren­cie sú pod­stat­né, avšak pre Áziu sú naj­dô­le­ži­tej­šie tie domá­ce. Je pre­to veľ­mi dôle­ži­té roz­ví­jať prá­ve domá­ci network.

Tre­tím dôle­ži­tým pilie­rom je samot­né síd­lo fir­my v Ázii. Je to cel­kom jed­no­du­ché, nedo­ká­že­te dobyť východ, bez toho, aby ste tam boli a mali tam svo­ju poboč­ku. Je pre­to potreb­né, aby mala fir­ma síd­lo v nie­kto­rom z význam­ných ázij­ských cen­tier.

Tiež je dôle­ži­té uve­do­miť si, že všet­ky tri kľú­čo­vé pilie­re sú navzá­jom pre­po­je­né a závi­sia od seba. Z pohľa­du slo­ven­ské­ho ale­bo čes­ké­ho pod­ni­ka­te­ľa, je pri­tom naje­fek­tív­nej­šie pra­co­vať na ich vytvo­re­ní s pomo­cou lokál­ne­ho par­tne­ra. Ten je veľ­mi dôle­ži­tý, pre­to­že exter­ná fir­ma nedo­ká­že pocho­piť ázij­ské pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die a kul­tú­ru bez pomo­ci z vnút­ra.

12049226_936021276479706_5551037151299604009_n_1
Pridať komentár (0)