APPLE A JEHO KROK VEDLE S U2

Peter Kováč / 16. september 2014 / Tools a produktivita

Když před týd­nem před­sta­vo­val nové iPhony a hodinky Watch, na konci key­note zahrála irská kapela U2. A co víc, Tim Cook ozná­mil, že jejich nový album Songs of Inno­cence bude exklu­zivně na iTu­nes a každý uži­va­tel jej dostane zdarma. Fanoušci jásali, ale zda­leka ne všichni. Ti nespo­ko­jení zalo­žili web whoisu2.com, který sbírá hys­te­rické twe­ety lidí, které dárek ako­rát naštval. 

Něk­teří Bona a dal­ších neznají, nemají je rádi, pří­padně jim prostě vadí, že jim Apple album vnu­cuje. Firma totiž zvo­lila dost netra­diční krok. Místo toho, aby album umís­tila do iTu­nes za 0 dolarů / eur, takže by si každý musel hudbu nej­dříve ručně stáh­nout, album všem ozna­čil jako zakou­pen. Mají ho v sez­namu Pur­cha­sed a kdo si akti­vo­val auto­ma­tické sta­ho­vání nakou­pené hudby, toho den po key­note čekala nová muzika ulo­žena na disku nebo flash paměti.

Daro­va­nému koni na zuby nekou­kej, říká se. Nega­tivní odezva uži­va­telů byla nako­nec tak silná, že Apple vytvo­řil for­mu­lář, ve kte­rém si můžete nechat hudbu sma­zat. Naj­dete ho na itunes.com/soi-remove, kde se přih­lá­síte svým Apple ID a potvrďte odstra­nění ze sez­namu nákupů. Z iTu­nes, iPodu nebo iOS pak ještě musíte album ručně sma­zat.

Apple má pro budouc­nost pou­čení, že dárky nevadí do momentu, pokud je nebu­dou nikomu vnu­co­vat. Podle časo­pisu Bill­bo­ard prý Apple celá akce stála asi 100 mili­onů dolarů. Účet na iTu­nes má půl miliardy lidí, takže za kaž­dého poten­ciál­ního poslu­chače zapla­til dva centy. Maga­zínu Recode Apple ozná­mil, že za první dva dny si album stáhli dva mili­ony uži­va­telů. Pro­du­centi U2 tedy krá­lov­sky vydělali. Navíc se díky alba o nich začalo více mlu­vit a zvý­šil se zájem o starší desky. V Top 100 na iTu­nes je nyní 17 star­ších alb irské kapely.

Není to mimo­cho­dem poprvé, kdy Apple spo­lu­pra­cuje s U2. V roce 2004 firma vydala spe­ciální edici iPodu, na kte­rou roku 2006 navá­zala ještě dru­hou verzí. iPody měli tro­chu jiná balení a zákaz­níci dostali navíc hudební bonusy z dílny U2.

Silu­etu Bona dokonce naj­dete přímo v hudeb­ním přeh­rá­vači v iOS 7 (dole, druhá ikonka Umělci / Artists). Bono si prý roz­uměl se Ste­vem Job­sem. Vztah má ale také s Bil­lem Gate­sem, když se něko­li­krát spo­lečně věno­vali dob­ro­čin­ným úče­lem na pomoc v Africe. Bonova inves­tiční spo­leč­nost navíc před­tím inves­to­vala do Face­bo­oku, což mu po vstupu na burzu a růstu akcií vyneslo více než miliardu dolarů.

Zdroj: techa­sia, BI, Ven­tu­re­Beat daro­val ako­rát

Pridať komentár (0)