Apple pre­hral, a to sa často nestáva!

Kika Besedičová / 25. február 2015 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Apple musí zapla­tiť odškodné 532,9 mili­óna USD spo­loč­nosti Smartf­lash LLC. Fede­rálna porota v noci na dne­šok roz­hodla, že soft­vér iTu­nes od firmy Apple poru­šil tri patenty, ktoré vlastní Smartf­lash, napí­sala agen­túra Reuters.

Firma Smartf­lash pôvodne poža­do­vala odškodné až 852 mili­ó­nov USD. Konečné odškodné je síce niž­šie, aj tak bude citelno ranou pre ame­ric­kého tech­no­lo­gic­kého obra.

Porota súdu pre východný obvod v Texase po ôsmich hodi­nách roko­va­nia roz­hodla, že Apple nie­lenže pou­ží­val patenty Smartf­lash bez povo­le­nia, ale robil to aj vedome.

Apple uvie­dol, že roz­hod­nu­tie je ďal­ším dôvo­dom, prečo je potrebné refor­mo­vať paten­tový sys­tém s cie­ľom obme­dziť spory so spo­loč­nos­ťami, ktoré samy nevy­rá­bajú pro­dukty, ako je Smartf­lash. “Odmietli sme pla­tiť tejto spo­loč­nosti za nápad, kto­rého ino­vá­ciou naši zamest­nanci strá­vili roky, a bohu­žiaľ sme nemali inú mož­nosť ako proti tomu bojo­vať súd­nou ces­tou,” uvie­dol Apple vo vyhlá­sení.

Vo firme Smartf­lash nebol k zasti­hnu­tiu nikto, kto by sa k roz­hod­nu­tiu vyjad­ril.

Smartf­lash podal žalobu na Apple v máji 2013. Tvr­dil, že soft­vér iTu­nes poru­šuje jeho patenty spo­jené s prí­stu­pom a ukla­da­ním stia­hnu­tých skla­dieb, videí a hier. Apple sa sna­žil o zamiet­nu­tie žaloby. Tento mesiac však sudca Rod­ney Gils­trap roz­ho­dol, že tech­no­ló­gia Smartf­lash si zaslúži patent. Otvo­ril tak cestu k súd­nemu sporu.

Apple tvr­dil, že nepo­ru­šo­val patenty, a sna­žil sa pre­sved­čiť porotu, aby patenty vyhlá­sila za neplatné, pre­tože už skôr paten­to­vané vyná­lezy zahŕňajú rov­nakú tech­no­ló­giu. Žaloba Smartf­lash tvr­dila, že okolo roku 2000 sa jeden zo spo­lu­vy­ná­lezca paten­tov Pat­rick Racz stre­tol s mužom menom Augus­tín Far­ru­gia, aby s ním roko­val o tech­no­ló­gii paten­tov. Far­ru­gia sa neskôr stal jed­ným z ria­di­te­ľov Apple.

Pre Apple je tento spor viac morál­nou pre­hrou, no sumu 533 mil. USD mohol Apple ušet­riť a pou­žiť na vyplá­ca­nie ďal­ších zamest­na­nec­kých bonu­sov. :)

zdroj: reuters

Pridať komentár (0)