Apple zní­žil cenu Apple Watch a pred­sta­vil nové nyló­nové náramky

Erich Veselényi / 21. marca 2016 / Business

Počas dneš­nej kon­fern­cie nás spo­loč­nosť Apple okrem iného prek­va­pila tým, že zní­žila cenu hodi­niek Apple Watch. Je to zau­jí­mavý ťah, kedže cena bola zní­žená len rok po vydaní modelu a bez pred­sta­ve­nia novej gene­rá­cie. Cena momen­tálne začína na 299$, čo je sku­točne nízka suma za naj­po­pu­lár­nej­šie smart hodinky na trhu.

Kali­forn­ská spo­loč­nosť tak­tiež pred­sta­vila sadu nových nárám­kov pre tieto hod­niky. Odha­lená bola nová, čierna ver­zia modelu “Milane Loop”, nové farebné pre­ve­de­nia špor­to­vých a kože­ných náram­kov a tak­tiež úplne nové náramky vyro­bené s vysoko kva­lit­ného nylónu. Tieto nové nylo­nové náramky sa chvá­lia “štvor­vrs­to­vou kon­šturk­ciou” a dostupné budú v 7 roz­lič­ných far­bách.

apple-iphone-se-ipad-pro-event-verge-254-0

Podľa spo­loč­nosti Apple si množ­stvo nosi­te­ľov Apple Watch pra­vi­delne mení svoje náramky, takže je logické, že sme sa doč­kali pred­sta­ve­nia nových pre­ve­dení.

watchbands-apple1-1024x632Screen-Shot-2016-03-21-at-21-02-41Thinkapple.sk

Zdroj: Thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: apple.com, theverge.com

Pridať komentár (0)