Avo­code pomáha web­di­zaj­né­rom a deve­lo­pe­rom

Michal Tomek / 7. mája 2014 / Tools a produktivita

Ako si môžu dizaj­néri a vývo­jári webu o niečo viac zjed­no­du­šiť život? Ako vyzerá pri­hláška do Y Com­bi­na­tor-u? Čo je to Pho­tos­hop­kil­ler?

Nedávno som dostal tip na člá­nok. Ako link mi člo­vek poslal toto. Hovo­rím si — čo s tým? Aký člá­nok mám napí­sať o vtipne spra­co­va­nom webe na tému „Čo dizaj­né­rom na Pho­tos­hope vadí“? Nekôr som si stránku poze­ral ešte raz a niž­šie som našiel vetu „We are exci­ted to finally show you Avo­code, a bridge bet­ween desig­ners and deve­lo­pers.“ Tak som sa zozná­mil s Avo­code.

Komu­ni­ká­cia medzi dizaj­né­rom a vývo­já­rom webu nie vždy fun­guje, však? Teda, ona fun­guje, len nie vždy ide­álne a nie­kedy dochá­dza k rôz­nym nedo­ro­zu­me­niam, čím sa môže v nie­kto­rých prí­pa­doch vývoj pro­jektu aj spo­ma­liť. Okrem toho, ani Pho­tos­hop nie je vždy práve doko­nalý. Mini­málne podľa toho, čo som si pre­čí­tal na webe Pho­tos­hop­kil­ler. Prob­le­ma­tické sú také veci, ako naprí­klad, že nie je možné expor­to­vať iba jednu vrstvu ako obrá­zok (prob­lém č.10) alebo nemož­nosť byť presný na jediný pixel (prob­lém č. 6).

Čo kon­krétne Avo­code ponúka?

Vďaka Avo­code už viac nie je potrebné pre­po­sie­lať si maily s veľ­kými prí­lo­hami či scre­ens­hotmi. Dizaj­nér a vývo­jár sú neus­tále v kon­takte pro­stred­níc­tvom fun­kcie synch­ro­ni­zá­cie. Avo­code má plu­gin pre Pho­tos­hop, vďaka kto­rému je PSD synch­ro­ni­zo­vané. Deve­lo­per tak naprí­klad vôbec nemusí mať Pho­tos­hop, všetko potrebné dostane vo for­máte, aký potre­buje. Avo­code umož­ňuje tiež robiť náhľady PSD-čiek priamo na webe či využí­vať natívnu apli­ká­ciu na rôz­nych plat­for­mách – Mac, Win­dows, Linux.

Avo­code vzni­kol na základe skú­se­ností s prá­cou na webo­vých strán­kach. Tím Source už v minu­losti pri­šiel s pro­duktmi, ktoré takúto prácu zjed­no­du­šujú. Či už je to CSS Hat, ktorý tran­for­muje vrstvy Pho­tos­hopu do CSS, alebo PNG Hat na export obráz­kov z PSD.

V súčas­nosti je pro­dukt dostupný iba ako súkromná beta ver­zia na pozva­nie. Tá je, samoz­rejme, zadarmo. Od leta tohto roku by sa mala posu­núť na verejnú beta ver­ziu. Neskôr službu plá­nujú spo­plat­niť na mesač­nej báze, no ceny zatiaľ známe nie sú. Do budúc­nosti sa plá­nujú okrem webu zame­rať aj na vývoj v rámci mobil­ných tech­no­ló­gií. 

Na záver jedna zau­jí­ma­vosť. Avo­code sa hlá­sil aj do naj­zná­mej­šieho akce­le­rá­tora na svete – Y Com­bi­na­tor. Síce ich nepri­jali, no svoju pri­hlášku zve­rej­nili na webe. Ak teda máte záu­jem vyskú­šať šťas­tie aj vy, pre­čí­tajte si, aké otázky na vás číhajú.

zdroj: avocode.com, photoshopkiller.com, vimeo.com

Pridať komentár (0)