Bez čoho všet­kého sa už dnes v Bra­ti­slave zaobí­deš? Toto sú naj­väč­šie pre­žitky Slo­vá­kov

Michal Sorkovský / 21. septembra 2016 / Zo Slovenska

Život v hlav­nom meste Slo­ven­ska roz­hodne nie je taký jed­no­du­chý, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Vstáva sa za úsvitu, celý deň sa tvrdo maká a po novom sa chodí už aj skoro spať. V nie­kto­rých situ­áciách sú to však samotní oby­va­te­lia Bra­ti­slavy, kto si život v hlav­nom meste kom­pli­kuje.

V zahra­nič­ných met­ro­po­lách si ľudia doká­zali veľmi rýchlo zvyk­núť na nové tech­no­ló­gie či sys­témy, ktoré im začali uľah­čo­vať ich rýchly mest­ský život. Obdoby nie­kto­rých z týchto pro­jek­tov začali neskôr vzni­kať aj na Slo­ven­sku, hlavne v Bra­ti­slave. Je však otázne, nakoľko si ich oby­va­te­lia mesta osvo­jili a či väč­šina z nich stále neig­no­ruje fakt, že by ich den­no­denný život mohol byť oveľa jed­no­duchší. V Bra­ti­slave dnes totiž Slo­váci dokážu ušet­riť kopu peňazí, času, ale aj ener­gie a ner­vov, no z neja­kého dôvodu to nero­bia. 

Nepot­re­bu­ješ auto, nie každý deň

Nie, nikto ti neho­vorí, aby si odte­raz všade cho­dil peši, ale seri­ózne — naozaj je potrebné, aby si každý deň cho­dil do práce ten kúsok z Petr­žalky do mesta autom? Skús si zaj­tra ráno vyskú­šať naprí­klad bicy­kel a sám posúď ten roz­diel — máš dosť vysokú šancu, že budeš v office skôr ako oby­čajne. No a ak nemáš vlastný, vôbec to nevadí, v Bra­ti­slave sa roz­bie­hajú super bikes­ha­rin­gové pro­jekty, ako naprí­klad Futu­pi­lot, ktoré ti hravo pomôžu.
Okrem toho, že takto šet­ríš životné pro­stre­die (čo bohu­žiaľ ľuďom akosi samo o sebe nepríde ako dosť dobrý dôvod), vyh­neš sa tým nechut­ným záp­cham, ušet­ríš kopec peňazí na ben­zíne, v cen­tre sa budeš vedieť pre­sú­vať rých­lej­šie a ešte si aj zašpor­tu­ješ. Mys­lím si, že tých dôvo­dov je v koneč­nom dôsledku dosť na to, aby si to aspoň skú­sil.
opensourcebikeshare1
foto: opensource.com

Nepot­re­bu­ješ hoto­vosť

Bra­ti­slava na tom ešte stále asi nie je tak, aby si v nej mohol fun­go­vať úplne bez hoto­vosti, no vo väč­šine situ­ácií ti ju dokážu plno­hod­notne nahra­diť moderné alter­na­tívy. Dokonca by sa dalo pove­dať, že vo väč­šine prí­pa­dov už so sebou nepot­re­bu­ješ nosiť ani peňa­ženku, VÚB banka totiž ponúka s ino­va­tívnu apli­ká­ciu Wave 2 Pay — ktorá umož­ňuje bez­kon­taktné platby mobi­lom. Môžeš tak mať debetnú kartu priamo vo svo­jom smart­fóne a tvoj mobil sa v pod­state stane tvo­jou peňa­žen­kou. To ti samoz­rejme poriadne uľahčí život.
prihlasenie_1
foto: vub.sk
S mobil­nými plat­bami pla­tíš pomo­cou NFC tech­no­ló­gie a cel­kom nezá­visle od toho, akého máš mobil­ného ope­rá­tora. Nemu­síš tak už viac po vrec­kách hľa­dať (a vše­likde strá­cať) mince, roz­mýš­ľať nad tým, či pri sebe máš dosť hoto­vosti a ani sa báť o svoju peňa­ženku, úplne ti stačí stiah­nuť apli­ká­ciu a môžeš bez­kon­taktne pla­tiť mobi­lom.
wave2pay_1
foto: vub.sk

Nepot­re­bu­ješ kla­sické taxíky

A nie, nie je to len o tom, že na Slo­ven­sku už nejaký ten pia­tok pôsobí Uber. Exis­tujú aj iné lokálne mobilné taxi apli­ká­cie, ako naprí­klad slo­ven­ský HopIN alebo české Lif­tago. Tie ti tiež umož­ňujú vyba­viť si odvoz, aku­rát rých­lej­šie a vo väč­šine prí­pa­dov aj lac­nej­šie. Nemu­síš tak vyvo­lá­vať na nejakú linku, ani doha­do­vať miesto, kam má po teba auto prísť, všetko máš v mobile — vo svo­jej apli­ká­cii.
Takto doká­žeš ušet­riť hlavne čas, ale samoz­rejme aj peniaze. Vyvo­lá­vať na čísla kla­sic­kých taxi slu­žieb už začína byť pre­ži­tok, necháp ma zle, nemám proti nim nič, no už exis­tuje rých­lej­šia a jed­no­duch­šia alter­na­tíva. To je celé.
uber_phone
foto: manhattan-institute.org

Nepot­re­bu­ješ zamest­ná­va­teľa

No stále potre­bu­ješ prácu. Zamest­nať sa však dnes už doká­žeš aj ty sám — ako fre­e­lan­cer. Si dizaj­nér, copy­wri­ter alebo web deve­lo­per? Tak potom sa skús pre­dať priamo kli­en­tom, nepot­re­bu­ješ šéfa, máš via­cero iných mož­ností, ako to spra­viť. Job si môžeš hľa­dať na rôz­nych por­tá­loch, na kto­rých ľudia ponú­kajú svoje služby, ale aj cez face­bo­okove sku­piny plné pod­ni­kav­cov a kre­a­tív­cov, kde denne pri­bú­dajú nové ponuky.
Takto doká­žeš pra­co­vať z pohod­lia domova a nemu­síš den­no­denne počú­vať šéfove prí­kazy — šéfom totiž budeš ty sám. No a pokiaľ si doká­žeš vybu­do­vať silnú bázu kli­en­tov, môžeš skú­siť život digi­tál­neho nomáda a vybrať sa so svo­jou prá­cou na cestu po svete.… Mož­ností je veľa, je na tebe, akú zvo­líš.
Zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž, europebooking.ro, opensource.com


Pridať komentár (0)