Bez čoho všet­ké­ho sa už dnes v Bra­ti­sla­ve zaobí­deš? Toto sú naj­väč­šie pre­žit­ky Slo­vá­kov

Michal Sorkovský / 21. septembra 2016 / Zo Slovenska

Život v hlav­nom mes­te Slo­ven­ska roz­hod­ne nie je taký jed­no­du­chý, ako by sa moh­lo na prvý pohľad zdať. Vstá­va sa za úsvi­tu, celý deň sa tvrdo maká a po novom sa cho­dí už aj sko­ro spať. V nie­kto­rých situ­áciách sú to však samot­ní oby­va­te­lia Bra­ti­sla­vy, kto si život v hlav­nom mes­te kom­pli­ku­je.

V zahra­nič­ných met­ro­po­lách si ľudia doká­za­li veľ­mi rých­lo zvyk­núť na nové tech­no­ló­gie či sys­té­my, kto­ré im zača­li uľah­čo­vať ich rých­ly mest­ský život. Obdo­by nie­kto­rých z tých­to pro­jek­tov zača­li neskôr vzni­kať aj na Slo­ven­sku, hlav­ne v Bra­ti­sla­ve. Je však otáz­ne, nakoľ­ko si ich oby­va­te­lia mes­ta osvo­ji­li a či väč­ši­na z nich stá­le neig­no­ru­je fakt, že by ich den­no­den­ný život mohol byť ove­ľa jed­no­duch­ší. V Bra­ti­sla­ve dnes totiž Slo­vá­ci doká­žu ušet­riť kopu peňa­zí, času, ale aj ener­gie a ner­vov, no z neja­ké­ho dôvo­du to nero­bia. 

Nepot­re­bu­ješ auto, nie kaž­dý deň

Nie, nikto ti neho­vo­rí, aby si odte­raz vša­de cho­dil peši, ale seri­óz­ne — naozaj je potreb­né, aby si kaž­dý deň cho­dil do prá­ce ten kúsok z Petr­žal­ky do mes­ta autom? Skús si zaj­tra ráno vyskú­šať naprí­klad bicy­kel a sám posúď ten roz­diel — máš dosť vyso­kú šan­cu, že budeš v offi­ce skôr ako oby­čaj­ne. No a ak nemáš vlast­ný, vôbec to neva­dí, v Bra­ti­sla­ve sa roz­bie­ha­jú super bikes­ha­rin­go­vé pro­jek­ty, ako naprí­klad Futu­pi­lot, kto­ré ti hra­vo pomô­žu.
Okrem toho, že tak­to šet­ríš život­né pro­stre­die (čo bohu­žiaľ ľuďom ako­si samo o sebe neprí­de ako dosť dob­rý dôvod), vyh­neš sa tým nechut­ným záp­cham, ušet­ríš kopec peňa­zí na ben­zí­ne, v cen­tre sa budeš vedieť pre­sú­vať rých­lej­šie a ešte si aj zašpor­tu­ješ. Mys­lím si, že tých dôvo­dov je v koneč­nom dôsled­ku dosť na to, aby si to aspoň skú­sil.
opensourcebikeshare1
foto: opensource.com

Nepot­re­bu­ješ hoto­vosť

Bra­ti­sla­va na tom ešte stá­le asi nie je tak, aby si v nej mohol fun­go­vať úpl­ne bez hoto­vos­ti, no vo väč­ši­ne situ­ácií ti ju doká­žu plno­hod­not­ne nahra­diť moder­né alter­na­tí­vy. Dokon­ca by sa dalo pove­dať, že vo väč­ši­ne prí­pa­dov už so sebou nepot­re­bu­ješ nosiť ani peňa­žen­ku, VÚB ban­ka totiž ponú­ka s ino­va­tív­nu apli­ká­ciu Wave 2 Pay — kto­rá umož­ňu­je bez­kon­takt­né plat­by mobi­lom. Môžeš tak mať debet­nú kar­tu pria­mo vo svo­jom smart­fó­ne a tvoj mobil sa v pod­sta­te sta­ne tvo­jou peňa­žen­kou. To ti samoz­rej­me poriad­ne uľah­čí život.
prihlasenie_1
foto: vub.sk
S mobil­ný­mi plat­ba­mi pla­tíš pomo­cou NFC tech­no­ló­gie a cel­kom nezá­vis­le od toho, aké­ho máš mobil­né­ho ope­rá­to­ra. Nemu­síš tak už viac po vrec­kách hľa­dať (a vše­lik­de strá­cať) min­ce, roz­mýš­ľať nad tým, či pri sebe máš dosť hoto­vos­ti a ani sa báť o svo­ju peňa­žen­ku, úpl­ne ti sta­čí stiah­nuť apli­ká­ciu a môžeš bez­kon­takt­ne pla­tiť mobi­lom.
wave2pay_1
foto: vub.sk

Nepot­re­bu­ješ kla­sic­ké taxí­ky

A nie, nie je to len o tom, že na Slo­ven­sku už neja­ký ten pia­tok pôso­bí Uber. Exis­tu­jú aj iné lokál­ne mobil­né taxi apli­ká­cie, ako naprí­klad slo­ven­ský HopIN ale­bo čes­ké Lif­ta­go. Tie ti tiež umož­ňu­jú vyba­viť si odvoz, aku­rát rých­lej­šie a vo väč­ši­ne prí­pa­dov aj lac­nej­šie. Nemu­síš tak vyvo­lá­vať na neja­kú lin­ku, ani doha­do­vať mies­to, kam má po teba auto prí­sť, všet­ko máš v mobi­le — vo svo­jej apli­ká­cii.
Tak­to doká­žeš ušet­riť hlav­ne čas, ale samoz­rej­me aj penia­ze. Vyvo­lá­vať na čís­la kla­sic­kých taxi slu­žieb už začí­na byť pre­ži­tok, necháp ma zle, nemám pro­ti nim nič, no už exis­tu­je rých­lej­šia a jed­no­duch­šia alter­na­tí­va. To je celé.
uber_phone
foto: manhattan-institute.org

Nepot­re­bu­ješ zamest­ná­va­te­ľa

No stá­le potre­bu­ješ prá­cu. Zamest­nať sa však dnes už doká­žeš aj ty sám — ako fre­e­lan­cer. Si dizaj­nér, copy­wri­ter ale­bo web deve­lo­per? Tak potom sa skús pre­dať pria­mo kli­en­tom, nepot­re­bu­ješ šéfa, máš via­ce­ro iných mož­nos­tí, ako to spra­viť. Job si môžeš hľa­dať na rôz­nych por­tá­loch, na kto­rých ľudia ponú­ka­jú svo­je služ­by, ale aj cez face­bo­oko­ve sku­pi­ny plné pod­ni­kav­cov a kre­a­tív­cov, kde den­ne pri­bú­da­jú nové ponu­ky.
Tak­to doká­žeš pra­co­vať z pohod­lia domo­va a nemu­síš den­no­den­ne počú­vať šéfo­ve prí­ka­zy — šéfom totiž budeš ty sám. No a pokiaľ si doká­žeš vybu­do­vať sil­nú bázu kli­en­tov, môžeš skú­siť život digi­tál­ne­ho nomá­da a vybrať sa so svo­jou prá­cou na ces­tu po sve­te.… Mož­nos­tí je veľa, je na tebe, akú zvo­líš.
Zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž, europebooking.ro, opensource.com


Pridať komentár (0)