Bez hips­te­rov by bola Bra­ti­slava v …

Nikola Brehová / 5. augusta 2016 / Zo Slovenska

Hips­ter, hips­ter­ské, hips­ter­ský, … “Hips­te­riz­mus” roz­de­ľuje ľudí na tri pomy­selné tábory. Na hips­te­rov, na ľudí, ktorí hips­te­rov “hej­tujú” a na ľudí, kto­rých hips­teri vôbec nezau­jí­majú. Ale mali by. Do hlav­ného mesta pri­niesli nový vie­tor.

Hips­ter sem, hips­ter tam. Všetci ich vieme iden­ti­fi­ko­vať na ulici. Čo je to však za módu? Hips­ter­ský štýl má korene v 20. sto­ročí, no a k nám sa dostal, ako všetko ostatné, s istým časo­vým one­sko­re­ním.

Ako by teda mal vyze­rať taký typický hips­ter? Brada, oku­liare s hru­bým rámom, s bicyk­lom, špe­ci­fic­kým vku­som na jedlo, nápoje a tak ďalej. Ide o člo­veka, ktorý sa túži vymy­kať štan­dardu a kon­ven­ciám. To v zásade nie je zlé. Byť iným sa oplatí, hlavne v oblasti pod­ni­ka­nia.

hipstercover

foto: bullbearings.co.uk

Hips­teri-pod­ni­ka­te­lia do nášho hlav­ného mesta začali pred nie­koľ­kými rokmi pri­ná­šať nové nápady. Inšpi­ro­vali sa zahra­ni­čím alebo vlast­ným život­ným štý­lom. Začali pri­bližne v rov­na­kom čase ako sa začali popu­la­ri­zo­vať vša­ko­vaké stra­vo­va­cie návyky — bio, raw, vege­ta­rián­ska strava, vegán­ske potra­viny a tak ďalej. Čo im určite padlo vhod, pre­tože sa to pre­lí­nalo s ich novým posto­jom.

Bolo záro­veň obdo­bie, kedy bola Bra­ti­slava nudná, nená­padná, str­nulá a zabe­hnutá v kon­zer­va­tív­nych koľa­jách, v kto­rých sa nikam nepo­sú­vala a nevy­ví­jala. Boli to ale hips­teri, kto nako­pol biz­nis aj sociálny život Bra­ti­slav­ča­nov.

ukubistu

U Kubistu, foto: facebook.com

Neboja sa nie len chy­tiť prí­le­ži­tosti, ale aj pod­stú­piť isté riziká. Tieto pod­niky sa nachá­dzajú často v budo­vách, ktoré boli dlho nepo­všim­nuté, ktoré chát­rali a nikoho nezau­jí­mali. To ale nezna­mená, že nemajú poten­ciál. Sú to budovy, ktoré nie sú zre­kon­štru­ované a pre­ro­bené do tip-top stavu, ale využí­vajú his­tó­riu a vek k tomu, aby vytvá­rali špe­ci­fickú hips­ter­skú atmo­sféru. Poru­šené steny, pôvodné pod­lahy či vidi­teľné stropné potru­bie majú svoje čaro a napo­má­hajú k vytvá­ra­niu génius loci.

Okrem toho, roz­be­hnúť si pod­nik nie je finančne jed­no­du­ché, preto nie­ktorí z týchto hips­ter­ských pod­ni­ka­te­ľov pod­stu­pujú exis­tenčné riziko a pod­nik si zria­dia v pod­nájme, čiže pries­tor neku­pujú, ale pla­tia pra­vi­delný nájom, pri­čom vlast­ník budovy ho môže kedy­koľ­vek vysťa­ho­vať. Odvaha. V pod­state takto môže všetko stra­tiť roz­hod­nu­tím iného člo­veka.

kcd

KC Dunaj, foto: facebook.com

S prí­cho­dom týchto pod­ni­kov sa roz­ší­rila aj ponuka nových netra­dič­ných even­tov, ktoré tu pred tým neboli. A to sú buď podu­ja­tia, ktoré pre­bie­hajú počas dňa, alebo večerné akcie. Časom sa z nie­kto­rých týchto even­tov stali stále s pra­vi­del­nými náv­štev­níkmi.

Hips­teri svo­jimi akti­vi­tami pod­po­rili aj ces­tovný ruch. Všetci sme už v meste stretli sku­pinky zahra­nič­ných ľudí, ktorí si fotia his­to­rické budovy a pamiatky naj­mo­der­nej­šími foťákmi, ale čo robia potom? Dnes už majú kam ísť. Tieto pod­niky pri­niesli zahra­ničný vie­tor, pri­lá­kali turis­tov do mesta nie len na poobednú kávu a kolá­čik, ale aj na večerné vínko či netra­dičné pivá. Pod­statne sa zvý­šil počet zahra­nič­ných zákaz­ní­kov v pod­ni­koch. Keď do neja­kého zaví­taš, určite zapo­ču­ješ od nie­koľ­kých sto­lov cudzí jazyk.

foxford

Foxford, foto: facebook.com

Hips­ter­čina” v gas­tro­nó­mii roz­ší­rila ponuku pod­ni­kov o Latté-art, domáce limo­nády od výmyslu sveta, domáce a raw kolá­čiky, quiche samoz­rejme che­es­se­caky, využí­vajú palety a tabule a kriedy, visiace žia­rovky a neštan­dardné pred­mety vo fun­kcii svie­ti­diel, samoz­rejme kávičky, pivká a tak ďalej. Okrem toho s prí­cho­dom hips­ter­ských pod­ni­kov si môžeme do kaviarní pri­niesť aj domá­cich milá­či­kov. Pred­tým to bola skôr výnimka.

laputika

La Putika, foto: facebook.com

Ľudia už nemajú veľmi záu­jem nav­šte­vo­vať oby­čajné pod­niky. Stačí sa prejsť mes­tom a každý vidí, že naj­pl­n­šie sú práve pod­niky, ktoré sa nie­čím odli­šujú, ktoré ponú­kajú niečo iné, niečo nové.

coctailroom

Coc­tail Room, foto: facebook.com

Veľa ľudí na hips­ter­ské veci uka­zuje prs­tom v nega­tív­nom zmysle, ale uve­domme si, že kon­zer­va­tívny prí­stup nič nikam nepo­súva. Potre­bu­ješ sa nie­čím odlí­šiť, nie­čím zau­jať, byť iný, byť in, určo­vať trendy. Presne to hips­teri v Bra­ti­slave doká­zali — odlí­šili sa, a tým spra­vili výni­moč­ným aj naše hlavné mesto.

Sle­duj, ako sme sa pozreli na prí­beh jed­ného z TOP bra­ti­slav­ských pod­ni­kov. Náš vlog z KC Dunaj:

zdroj titul­nej foto­gra­fie: Urban House FB/Kc Dunaj FB

Pridať komentár (0)