Bez hips­te­rov by bola Bra­ti­sla­va v …

Nikola Brehová / 5. augusta 2016 / Zo Slovenska

Hips­ter, hips­ter­ské, hips­ter­ský, … “Hips­te­riz­mus” roz­de­ľu­je ľudí na tri pomy­sel­né tábo­ry. Na hips­te­rov, na ľudí, kto­rí hips­te­rov “hej­tu­jú” a na ľudí, kto­rých hips­te­ri vôbec nezau­jí­ma­jú. Ale mali by. Do hlav­né­ho mes­ta pri­nies­li nový vie­tor.

Hips­ter sem, hips­ter tam. Všet­ci ich vie­me iden­ti­fi­ko­vať na uli­ci. Čo je to však za módu? Hips­ter­ský štýl má kore­ne v 20. sto­ro­čí, no a k nám sa dostal, ako všet­ko ostat­né, s istým časo­vým one­sko­re­ním.

Ako by teda mal vyze­rať taký typic­ký hips­ter? Bra­da, oku­lia­re s hru­bým rámom, s bicyk­lom, špe­ci­fic­kým vku­som na jed­lo, nápo­je a tak ďalej. Ide o člo­ve­ka, kto­rý sa túži vymy­kať štan­dar­du a kon­ven­ciám. To v zása­de nie je zlé. Byť iným sa opla­tí, hlav­ne v oblas­ti pod­ni­ka­nia.

hipstercover

foto: bullbearings.co.uk

Hips­te­ri-pod­ni­ka­te­lia do náš­ho hlav­né­ho mes­ta zača­li pred nie­koľ­ký­mi rok­mi pri­ná­šať nové nápa­dy. Inšpi­ro­va­li sa zahra­ni­čím ale­bo vlast­ným život­ným štý­lom. Zača­li pri­bliž­ne v rov­na­kom čase ako sa zača­li popu­la­ri­zo­vať vša­ko­va­ké stra­vo­va­cie návy­ky — bio, raw, vege­ta­rián­ska stra­va, vegán­ske potra­vi­ny a tak ďalej. Čo im urči­te pad­lo vhod, pre­to­že sa to pre­lí­na­lo s ich novým posto­jom.

Bolo záro­veň obdo­bie, kedy bola Bra­ti­sla­va nud­ná, nená­pad­ná, str­nu­lá a zabe­hnu­tá v kon­zer­va­tív­nych koľa­jách, v kto­rých sa nikam nepo­sú­va­la a nevy­ví­ja­la. Boli to ale hips­te­ri, kto nako­pol biz­nis aj sociál­ny život Bra­ti­slav­ča­nov.

ukubistu

U Kubis­tu, foto: facebook.com

Nebo­ja sa nie len chy­tiť prí­le­ži­tos­ti, ale aj pod­stú­piť isté rizi­ká. Tie­to pod­ni­ky sa nachá­dza­jú čas­to v budo­vách, kto­ré boli dlho nepo­všim­nu­té, kto­ré chát­ra­li a niko­ho nezau­jí­ma­li. To ale nezna­me­ná, že nema­jú poten­ciál. Sú to budo­vy, kto­ré nie sú zre­kon­štru­ova­né a pre­ro­be­né do tip-top sta­vu, ale využí­va­jú his­tó­riu a vek k tomu, aby vytvá­ra­li špe­ci­fic­kú hips­ter­skú atmo­sfé­ru. Poru­še­né ste­ny, pôvod­né pod­la­hy či vidi­teľ­né strop­né potru­bie majú svo­je čaro a napo­má­ha­jú k vytvá­ra­niu génius loci.

Okrem toho, roz­be­hnúť si pod­nik nie je finanč­ne jed­no­du­ché, pre­to nie­kto­rí z tých­to hips­ter­ských pod­ni­ka­te­ľov pod­stu­pu­jú exis­tenč­né rizi­ko a pod­nik si zria­dia v pod­náj­me, čiže pries­tor neku­pu­jú, ale pla­tia pra­vi­del­ný nájom, pri­čom vlast­ník budo­vy ho môže kedy­koľ­vek vysťa­ho­vať. Odva­ha. V pod­sta­te tak­to môže všet­ko stra­tiť roz­hod­nu­tím iné­ho člo­ve­ka.

kcd

KC Dunaj, foto: facebook.com

S prí­cho­dom tých­to pod­ni­kov sa roz­ší­ri­la aj ponu­ka nových netra­dič­ných even­tov, kto­ré tu pred tým nebo­li. A to sú buď podu­ja­tia, kto­ré pre­bie­ha­jú počas dňa, ale­bo večer­né akcie. Časom sa z nie­kto­rých tých­to even­tov sta­li stá­le s pra­vi­del­ný­mi náv­štev­ník­mi.

Hips­te­ri svo­ji­mi akti­vi­ta­mi pod­po­ri­li aj ces­tov­ný ruch. Všet­ci sme už v mes­te stret­li sku­pin­ky zahra­nič­ných ľudí, kto­rí si fotia his­to­ric­ké budo­vy a pamiat­ky naj­mo­der­nej­ší­mi foťák­mi, ale čo robia potom? Dnes už majú kam ísť. Tie­to pod­ni­ky pri­nies­li zahra­nič­ný vie­tor, pri­lá­ka­li turis­tov do mes­ta nie len na poobed­nú kávu a kolá­čik, ale aj na večer­né vín­ko či netra­dič­né pivá. Pod­stat­ne sa zvý­šil počet zahra­nič­ných zákaz­ní­kov v pod­ni­koch. Keď do neja­ké­ho zaví­taš, urči­te zapo­ču­ješ od nie­koľ­kých sto­lov cudzí jazyk.

foxford

Foxford, foto: facebook.com

Hips­ter­či­na” v gas­tro­nó­mii roz­ší­ri­la ponu­ku pod­ni­kov o Lat­té-art, domá­ce limo­ná­dy od výmys­lu sve­ta, domá­ce a raw kolá­či­ky, quiche samoz­rej­me che­es­se­ca­ky, využí­va­jú pale­ty a tabu­le a krie­dy, visia­ce žia­rov­ky a neštan­dard­né pred­me­ty vo fun­kcii svie­ti­diel, samoz­rej­me kávič­ky, piv­ká a tak ďalej. Okrem toho s prí­cho­dom hips­ter­ských pod­ni­kov si môže­me do kaviar­ní pri­niesť aj domá­cich milá­či­kov. Pred­tým to bola skôr výnim­ka.

laputika

La Puti­ka, foto: facebook.com

Ľudia už nema­jú veľ­mi záu­jem nav­šte­vo­vať oby­čaj­né pod­ni­ky. Sta­čí sa prejsť mes­tom a kaž­dý vidí, že naj­pl­n­šie sú prá­ve pod­ni­ky, kto­ré sa nie­čím odli­šu­jú, kto­ré ponú­ka­jú nie­čo iné, nie­čo nové.

coctailroom

Coc­tail Room, foto: facebook.com

Veľa ľudí na hips­ter­ské veci uka­zu­je prs­tom v nega­tív­nom zmys­le, ale uve­dom­me si, že kon­zer­va­tív­ny prí­stup nič nikam nepo­sú­va. Potre­bu­ješ sa nie­čím odlí­šiť, nie­čím zau­jať, byť iný, byť in, určo­vať tren­dy. Pres­ne to hips­te­ri v Bra­ti­sla­ve doká­za­li — odlí­ši­li sa, a tým spra­vi­li výni­moč­ným aj naše hlav­né mes­to.

Sle­duj, ako sme sa pozre­li na prí­beh jed­né­ho z TOP bra­ti­slav­ských pod­ni­kov. Náš vlog z KC Dunaj:

zdroj titul­nej foto­gra­fie: Urban Hou­se FB/Kc Dunaj FB

Pridať komentár (0)