Bratislava ukrýva novú vinotéku, kde sa stretáva elegancia v pohári a umenie na tanieri

Kavičkári.sk / 4. februára 2019 / Food biznis

  • Bra­ti­slav­ská ví­no­téka Se­laví sa stala mies­tom, kde ele­gan­cia v po­hári a ume­nie na ta­nieri oča­rili nie jed­ného gur­mána
  • Celý ve­čer sa nie­sol v zna­mení spo­je­nia dvoch fe­no­mé­nov – vína Mar­chese Mez­zei a fine di­ning Se­laví
  • Iko­nické vína a špe­ciálne de­gus­tačné menu v po­daní šéf­ku­chára Jirku Za­jíčka nám do­slova vy­ra­zili dych. Čo nám toto silné pre­po­je­nie pri­nieslo?
zdroj: Matúš Pastor, Juraj Balajka
  • Bra­ti­slav­ská ví­no­téka Se­laví sa stala mies­tom, kde ele­gan­cia v po­hári a ume­nie na ta­nieri oča­rili nie jed­ného gur­mána
  • Celý ve­čer sa nie­sol v zna­mení spo­je­nia dvoch fe­no­mé­nov – vína Mar­chese Mez­zei a fine di­ning Se­laví
  • Iko­nické vína a špe­ciálne de­gus­tačné menu v po­daní šéf­ku­chára Jirku Za­jíčka nám do­slova vy­ra­zili dych. Čo nám toto silné pre­po­je­nie pri­nieslo?

 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Ma­túš Pas­tor, Ju­raj Ba­lajka
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Ma­túš Pas­tor, Ju­raj Ba­lajka

Miesto s od­ka­zom na Prvú Dámu Vy­so­kých Ta­tier – Ho­tel Lom­nica

Pries­tor Klo­buč­níc­kej ulice 4 môže byť gur­má­nom zná­mym, ukrýva hneď nie­koľko at­ri­bú­tov s od­ka­zom na Ho­tel Lom­nica.Prí­jemné pro­stre­die, ume­lecké svie­tidlá, lus­tre, ga­lé­ria sta­rej Bra­ti­slavy a čer­vený ve­te­rán. Už je vám to známe? To, že od­kazy nie sú ná­hodné je fakt. Prvá ví­no­téka s náz­vom Se­laví bola to­tiž ot­vo­rená po do­kon­če­nej re­kon­štruk­cii spo­mí­na­ného ho­tela, na­zý­va­ného aj Prvá dáma Ta­tier. Náj­dete ju priamo pod te­ra­sou ho­tela v srdci Ta­trans­kej Lom­nice.

V pre­po­jení s fi­lo­zo­fiou Se­laví je však aj iko­nická Re­štau­rá­cia Sissi, kto­rej šé­fuje uzná­vaný šéf­ku­chár To­máš Levý. V Ho­teli Lom­nica roz­víja fine di­ning a spo­ločne so skvos­tami spo­mí­na­nej ví­no­téky tvo­ria istú sú­hru, čo sa od­ra­zilo aj v kon­cepte bra­ti­slav­skej re­štau­rá­cie a ví­no­téky Se­laví. Práve tu strá­vil šéf­ku­chár Jirka Za­jí­ček ur­čitý čas, kde na­sal z at­mo­sféry, ví­zie a kon­ceptu gas­tro­nó­mie pod­ta­trans­kého ho­tela, aby ho ne­skôr pri­blí­žil práve v uli­ciach hlav­ného mesta.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Ma­túš Pas­tor, Ju­raj Ba­lajka
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Ma­túš Pas­tor, Ju­raj Ba­lajka

Zá­žit­ková gas­tro­nó­mia

Hoci perla gas­tro­nó­mie ostáva pod Tat­rami. V men­šom, ale v rov­na­kej kva­lite i s prí­jem­ným zá­žit­kom vám ju do­vo­lia okú­siť, ba priam si ju za­mi­lo­vať aj v Bra­ti­slave. Re­štau­rá­cia a ví­no­téka Se­laví vám ukáže ume­nie ako žiť dobrý ži­vot. Pris­pô­so­bené sú tomu ot­vá­ra­cie ho­diny i de­gus­tačné menu. „Hoci Se­laví v sebe ukrýva fran­cúz­sky ná­zov, idea je po­sta­vená pre­dov­šet­kým na sú­lade mo­der­nosti a tra­dí­cie z ob­do­bia Ra­kúsko-Uhor­ska, no tak­tiež na lo­kál­nych su­ro­vi­nách, z kto­rých sa kon­ci­puje špič­ková gas­tro­nó­mia s vhodne na­pa­ro­va­nými ví­nami. Pô­so­bivý in­te­riér la­ho­diaci ľud­skému oku je na­opak o vy­chut­ná­vaní si da­ného oka­mihu v prí­jem­nej at­mo­sfére. Jed­not­livé po­krmy v po­daní šéf­ku­chára Jirku Za­jíčka v sebe nesú jeho bo­haté skú­se­nosti v ob­lasti gas­tro­nó­mie, au­tor­ský štýl či vy­sokú dávku ino­va­tív­nosti. So so­me­li­érmi, tak hravo pre­pá­jajú jed­not­livé chody s wi­ne­pai­rin­gom, ktorý sa roz­hodne v Se­laví ne­kla­die na druhú ko­ľaj.

Jeho je­di­nečný sig­ni­ture dish v spo­ji­tosti s na­pá­ro­va­ným ví­nom mu­síte jed­no­du­cho ochut­nať,“ ho­vorí PR špe­cia­lis­tka Zu­zana An­ta­lová. Vo fi­lo­zo­fii teda ide o akýsi od­kaz, ktorý siaha až do 19. a za­čiatku 20. sto­ro­čia, kedy si ľu­dia na­pl­nili ko­šíky dob­rým jed­lom, na­lo­žili ich do ve­te­rá­nov a vy­chut­ná­vali si po­koj úplne iným štý­lom, než je tomu dnes, v upo­ná­ľa­nej dobe 21. sto­ro­čia. „Aj v bra­ti­slav­skom kon­cepte Se­laví chceme náv­štev­ní­kom spro­stred­ko­vať zá­ži­tok z kaž­dého dňa. Už len sa­motný ná­zov zvá­dza k vy­chut­na­niu si da­ného oka­mihu. Se­laví (C´est la vie) to­tiž v pre­klade zna­mená – To je ži­vot. V po­ho­do­vej at­mo­sfére si mô­žete do­priať skvelé vína zo špič­ko­vých, ro­din­ných a bu­ti­ko­vých vi­nárs­tiev zo Slo­ven­ska, Mo­ravy a re­gi­ónu bý­va­lej Ra­kúsko-Uhor­skej mo­nar­chie.

Či už v Ta­trans­kej Lom­nici alebo v Bra­ti­slave, pro­stre­die Se­laví vždy do­tvára ve­te­rán z pr­vo­re­pub­li­ko­vej doby, ako ke­dysi, keď ľu­dia vy­ra­zili so svo­jim ve­te­rá­nom na pik­nik, užiť si ži­vot a za­bud­núť na všetky sta­rosti,“ vy­svet­ľuje An­ta­lová. V pre­vádzke si do­konca mô­žete vy­brať z viac ako 400 dru­hov vín – z ro­din­ných a bu­ti­ko­vých vi­nárs­tiev. Z nich viete do­konca ochut­nať aj for­mou „by the glass“ – t.j. po po­hári. Špe­ciálne po­sta­ve­nie v Se­laví má ich vlastné víno Via­Jur, ktoré sa rodí v Sv. Jure v Pálf­fy­ov­skom kaš­tieli. Náv­štev­níci majú v Se­laví jed­no­du­cho mož­nosť za­žiť zna­me­nité zá­žitky, špič­kovú ku­chyňu, skvelé vína, uzná­va­ných umel­cov, hu­dob­ní­kov či di­va­del­ní­kov, pred­sta­ve­nia vi­ná­rov, ktorí svo­jím ta­len­tom ve­dia pra­vi­delne všet­kých nad­c­hnúť.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Ma­túš Pas­tor, Ju­raj Ba­lajka
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Ma­túš Pas­tor, Ju­raj Ba­lajka

Ele­gan­cia v po­hári a ume­nie na ta­nieri 

Ani sama ne­viem, akými vhod­nej­šími slo­vami, by som tento kú­zelný ve­čer opí­sala. Po usa­dení k stolu na nás ča­kalo menu. Názvy je­dál i vín, boli v menu na­pí­sané zro­zu­mi­teľne, bez skry­tých a ta­jom­ných náz­vov, tak ako tomu pri de­gus­tá­ciach býva zvy­kom. Na prvý po­hľad nás zau­jali, ne­chali ur­čitý pries­tor fan­tá­zii a najmä zve­da­vosti zmys­lov. Ele­gan­cia, la­hodné chute, oku la­ho­diace po­krmy, ktoré nám na stôl pri­ná­šal špič­kový per­so­nál. Po­čas ve­čera to boli: amuse bou­che, her­me­lín, bro­ko­lica, kačka, ho­vä­dzie mäso a hus. Sladký zá­ver v po­dobe žem­ľovky bol veľmi prí­jem­ným po­te­še­ním. V tom mo­mente, som sa ocitla v nebi, v tom gas­tro­no­mic­kom.

Zdá sa vám byť vý­ber su­ro­vín a je­dál „oby­čajný“? Áno, no zda­nie klame. Práve z týchto su­ro­vín nám Jir­kové ruky spo­ločne s ce­lým tí­mom vy­tvo­rili do­ko­nalý ve­čer. Mu­síme však zdô­raz­niť, že práve vína, ktoré nám pod­robne opi­so­val Da­rio Pen­nino z vi­nár­stva Mar­chese Mez­zei, vy­tvo­rili do­ko­nalú sym­bi­ózu a pris­peli k zá­žitku, na ktorý sa ne­za­búda. La­de­nie jed­not­li­vých chutí je ústred­ným prv­kom vy­tvá­ra­nia gas­tro­no­mic­kého zá­žitku. Po­čas tohto ve­čera nám v Se­laví do­ká­zali, že vám ho vy­tvo­ria, ba do­konca v pa­mäti i na ja­zyku vám ostane ešte dlho. Sľu­bu­jem. S ele­gan­ciou v po­hári, ume­ním na ta­nieri a najmä s lás­kou. Práve o tom by mali tieto po­du­ja­tia byť.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Ma­túš Pas­tor, Ju­raj Ba­lajka
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Ma­túš Pas­tor, Ju­raj Ba­lajka

At­mo­sféra, vďaka kto­rej vzniká ne­za­bud­nu­teľný zá­ži­tok 

At­mo­sféru ne­vyt­vára len do­ko­nalý pries­tor, hudba či dobré jedlo. Všetko to do­kážu pri­pra­viť, na­ser­ví­ro­vať a vy­tvo­riť práve ľu­dia. Pro­fe­si­onálna, no ľud­ská ob­sluha, ktorá ve­dela aj za­vtip­ko­vať, ba do­konca vás pod­po­riť v de­gus­to­vaní vín, ktoré by bolo hriech as­poň ne­ochut­nať. Ap­ropo, ešte k ví­nam, ce­lým ve­če­rom nás spre­vá­dzal ďalší gen­tle­man, hlavný so­me­liér Mi­ro­slav Balla. Ten nám pre­zra­dil prí­behy jed­not­li­vých vín, ktoré sme na­ozaj de­gus­to­vali vo veľ­kom štýle. Spo­ločne s Da­riom nás pre­niesli do ča­ro­vnej at­mo­sféry, ktorú v Se­laví do­tvo­rili.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Ma­túš Pas­tor, Ju­raj Ba­lajka
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Ma­túš Pas­tor, Ju­raj Ba­lajka
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Ma­túš Pas­tor, Ju­raj Ba­lajka

Zá­žitky na no­vom mieste

Na zá­ver treba spo­me­núť, že je skvelé mať mož­nosť vy­chut­nať si gas­tro­nó­miu so spo­loč­nými prv­kami na rôz­nych mies­tach na­šej krás­nej kra­jiny. Každá v inej, no rov­nako kva­lit­nej at­mo­sfére. S od­ka­zom na Prvú Dámu Vy­so­kých Ta­tier. Tak, teda na ume­nie žiť dobrý ži­vot v Bra­ti­slave i vo Vy­so­kých Tat­rách a vlastne kde­koľ­vek na na­šom ma­leb­nom Slo­ven­sku.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Ma­túš Pas­tor, Ju­raj Ba­lajka
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Ma­túš Pas­tor, Ju­raj Ba­lajka
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Ma­túš Pas­tor, Ju­raj Ba­lajka

Se­laví náj­dete na fa­ce­bo­oku aj ins­ta­grame.

Zdroj: Ká­vič­kári.sk

Pridať komentár (0)