Bra­ti­slav­skej Bokov­ke sa poda­ri­lo doko­na­lé pre­po­je­nie poc­ti­vej kuchy­ňu a tra­dič­ne dob­ré­ho piva

Linda Cebrová / 15. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/pivarenbokovka

Bokov­ka je pod­nik, kto­rý mys­lí na kaž­dé­ho. Na svo­je si tu prí­du gur­má­ni, pivá­ri, vegá­ni a ľudia hľa­da­jú­ci prí­jem­né pro­stre­die, kde sa stret­núť s par­ti­ou. Bokov­ku v súčas­nos­ti náj­deš v Ruži­no­ve, ale aj v Trna­ve v City Aré­ne.

Bokov­ka je typom pivár­ne a reštau­rá­cie, akú dnes ťaž­ko náj­de­te mimo cen­tra Bra­ti­sla­vy. Pries­tor s odha­le­ný­mi indus­triál­ny­mi ele­ment­mi je otvo­re­ný, ale poci­to­vo roz­de­le­ný , tak aby si kaž­dý našiel mies­to pod­ľa svoj­ho gus­ta, či už pre­fe­ru­ješ súkro­mie, ale­bo potre­bu­ješ obrov­ský stôl pre všet­kých svo­jich kole­gov.

foto:facebook.com/pivarenbokovka

Ťažis­kom pivár­ne je čer­ve­ný bar a krb, kto­rý ten­to obrov­ský pries­tor zútuľ­ňu­je. Reštau­rá­cia má kapa­ci­tu 180 miest, pri­čom je navr­hnu­tá tak, aby sa dal pries­tor pris­pô­so­biť v prí­pa­de, ak tu plá­nu­ješ veľ­kú naro­de­ni­no­vú osla­vu ale­bo team­bu­il­ding.

foto:facebook.com/pivarenbokovka

Bokov­ka je na akcie také­ho­to typu priam stvo­re­ná. Veľ­ké pries­to­ry, masív­ne dre­ve­né sto­ly, pre­mie­ta­cie plát­no a stol­ný fut­bal tvo­ria doko­na­lý mix. Veľ­kým plu­som je aj muro­va­ná pec, v kto­rej si môžeš nechať pri­pra­viť domá­ce špe­cia­li­ty, ako je peče­né pra­sa, kura ale­bo chrum­ka­vá piz­za.

foto:facebook.com/pivarenbokovka

Aj keď je hlav­nou znač­kou pivár­ne tra­dič­né tan­ko­vé pivo Budějo­vic­ký Bud­var, na svo­je si tu prí­du aj piv­ný gur­má­ni. Tých pote­ší špe­ciál­na ponu­ka ori­gi­nál­nych dru­hov piva z pro­duk­cie lokál­nych mini pivo­va­rov, kto­rá sa mení kaž­dý mesiac.

foto:facebook.com/pivarenbokovka

O Bokov­ke, sa však nedá hovo­riť len ako o moder­nej pivár­ni. Jed­no­znač­ne ide aj o plno­hod­no­tú reštau­rá­cia, kto­rej výber je naozaj na úrov­ni. Nie len, že tu náj­deš poc­ti­vú domá­cu kuchy­ňu, a teda špe­cia­li­ty ako je domá­ca krá­li­čia paš­té­ta, svieč­ko­vá ale­bo dže­mo­vé trhan­ce, takis­to neza­os­tá­va ani moder­ná kuchy­ňa.

foto:facebook.com/pivarenbokovka

Ľudí sem láka­jú domá­ce bur­gre, kto­ré pre­ko­ná­va­jú aj tie z tých naj­vy­chy­te­nej­ších “čis­to­krv­ných” ham­bur­grár­ní. Počas ich špe­ciál­nej akcie Bur­ger­fest, môžeš dokon­ca prí­sť nie­len na degus­tá­ciu piva, ale aj degus­tá­ciu jed­not­li­vých ham­bur­ge­rov. Za 10,90 eur dosta­neš 3 rôz­ne mini bur­gre, aby si neos­tal ukrá­te­ný o chuť ani jed­né­ho z nich.

Ísť na pivo a prí­jem­nú veče­ru v blíz­kos­ti domu nezna­me­ná kom­pro­mis v oblas­ti jed­la. Chce­li sme Ruži­nov­ča­nom pri­niesť mies­to, kto­ré si ľudia z oko­lia obľú­bia vďa­ka prí­jem­nej atmo­sfé­re a kde budú radi trá­viť čas so svo­ji­mi pria­teľ­mi. Bokov­ka je pivá­reň a reštau­rá­cia ver­ná dob­ré­mu pivu – ponú­ka tra­dič­né tan­ko­vé pivo, či pro­duk­ciu lokál­nych mini pivo­va­rov, no pre­dov­šet­kým kva­lit­né jed­lo vrá­ta­ne špe­cia­lít, kto­ré zákaz­ní­ci nenáj­du inde v Bra­ti­sla­ve,“ pove­dal Pavol Ben­čík, maji­teľ Ben­cik Culi­na­ry Group pre andawell.sk

foto:facebook.com/pivarenbokovka

Pridať komentár (0)