Fitness dilema: Bratislavský posilkový biznis alebo cvičenie na čerstvom vzduchu?

Marianna Mikešová / 16. marca 2017 / Zo Slovenska

S pri­bú­da­jú­cimi stup­ňami Cel­zia na tep­lo­meri pri­búda aj Slo­vá­kov, ktorí sa v snahe o zdravší ži­votný štýl a zlep­še­nie po­stavy púš­ťajú do cvi­če­nia. Tí, ktorí pre­fe­rujú si­lové cvi­če­nie, to majú ťaž­šie ako bežci či kor­ču­liari. Najmä Bra­ti­slava je ty­pická tým, že pra­vi­delná náv­števa fit­ness cen­tra dá tvo­jej pe­ňa­ženke cel­kom za­brať. Mož­ností ako cvi­čiť al­ter­na­tív­nou for­mou však stále pri­búda.

zdroj: gymjunkies.com/ facebook.com/Octago

S pri­bú­da­jú­cimi stup­ňami Cel­zia na tep­lo­meri pri­búda aj Slo­vá­kov, ktorí sa v snahe o zdravší ži­votný štýl a zlep­še­nie po­stavy púš­ťajú do cvi­če­nia. Tí, ktorí pre­fe­rujú si­lové cvi­če­nie, to majú ťaž­šie ako bežci či kor­ču­liari. Najmä Bra­ti­slava je ty­pická tým, že pra­vi­delná náv­števa fit­ness cen­tra dá tvo­jej pe­ňa­ženke cel­kom za­brať. Mož­ností ako cvi­čiť al­ter­na­tív­nou for­mou však stále pri­búda.

Mo­derné, kli­ma­ti­zo­vané, no tro­chu ste­rilné pro­stre­die fit­ness cen­tra vs. čerstvý vzduch, slnko a pri­ro­dzený po­hyb? Ak si pra­cu­júci člo­vek a ne­máš hl­boko do pe­ňa­ženky, fi­nančná otázka tohto prob­lému bude možno pre teba ne­pod­statná a skôr ťa zau­jí­majú iné be­ne­fity da­nej formy cvi­če­nia. Ak však stále štu­du­ješ, možno ti viac zá­leží na tom, kam in­ves­tu­ješ svoje pe­niaze.

Bra­ti­slav­ský fit­ness biz­nis

Ži­jeme v hlav­nom meste, kde je veľký do­pyt, a tým pá­dom sa cena zvy­šuje. Za me­sačnú per­ma­nentku v prie­mer­nom bra­ti­slav­skom fitku za­pla­tíš pri­bližne 40 eur, čo nie je úplne lacné. Sú tu však ďal­šie mož­nosti, ako na­prí­klad po­silka Fit­camp, ktorá fun­guje na prin­cípe klu­bo­vých ka­riet. S tou kla­sic­kou si za je­den vstup do fitka za­pla­tíš 3,70 až 4,90 eur a za cross­fit 7 eur. Takže po­zor, pri po­silke mu­síš kal­ku­lo­vať aj s ča­som. To, ako kva­litne si za­cvi­číš, často zá­leží práve od toho, či ideš cvi­čiť v naj­väč­šej špičke tesne po práci alebo cez ví­kend či skoro ráno, keď je po­silka tak­mer prázdna.

Foto: bu­il­ding­muscle.org

V po­sled­ných ro­koch do Bra­ti­slavy pre­ni­kol trend fi­ness cen­tier za­lo­že­ných na ver­nost­nom sys­téme. Zjed­no­du­šene po­ve­dané, mu­síš sa tu zmluvne za­via­zať na rok, že bu­deš fitku me­sačne pla­tiť ur­čitú sumu pe­ňazí a za to vy­uží­vať jej služby. Táto cena sa po­hy­buje sku­točne nízko – pri Fi­tinne aj Fi­tUpe je to 19,90. To je sku­točne pri­ja­teľná cena aj pre chu­dob­ného štu­denta. Tento biz­nis mo­del je pre fitko vý­hodný, pre­tože mu dáva is­totu stá­lych zá­kaz­ní­kov a prí­sunu pe­ňazí, vďaka čomu môžu ísť aj ceny vstu­pov dole.

Foto: Fi­tUp

Ne­ga­tí­vom je však pre­fí­ka­nosť nie­kto­rých fit­ness cen­tier, ktoré vy­ža­dujú ex­tra pla­te­nie za spr­chy, ktoré by mali byť vo fitku sa­moz­rej­mos­ťou a ta­káto po­li­tika je len ces­tou, ako sa na zá­kaz­ní­koch za každú cenu obo­ha­tiť. Mne to však pri­po­mína ces­tovku, ktorá ti sľúbi top cenu, za kto­rou je však skry­tých ďal­ších x po­plat­kov. Fi­tUp je však v tomto smere lepší, pre­tože má spr­chy za­darmo. Služby oboch fi­tiek si mô­žeš ne­zá­väzne vy­skú­šať – vo Fi­tinne až 2 týždne za­darmo a vo Fi­tUpe za 10 eur, ktoré ti v prí­pade uzav­re­tia zmluvy vrá­tia. Mu­sím však uznať, že fitká sú na­ozaj dobre vy­ba­vené a sa­moz­rejme kli­ma­ti­zo­vané. Do via­za­nosti choď len v prí­pade, že to s cvi­če­ním mys­líš sku­točne vážne!

Vý­ho­dou po­si­liek je aj fakt, že tu náj­deš cer­ti­fi­ko­va­ných tré­ne­rov, ktorí ti v za­čiat­koch cvi­če­nia môžu vý­razne po­môcť. V dneš­nej dobe si už síce mô­žeš na­po­ze­rať you­tube vi­deá zná­mych bo­dy­bu­il­de­rov, bi­kiny fit­nes­siek či cross­fi­ťá­kov, no nie vždy je ta­kéto on­line „uče­nie“ na­ozaj efek­tívne. Skú­sený tré­ner ťa môže za jednu ho­dinu po­su­núť o pár le­ve­lov vyš­šie.

Foto: tom­hor­din.com

Cvi­če­nie za­darmo a na slnku

Tak ako však exis­tujú tré­neri v po­sil­kách, tak sú aj tré­neri cvi­čení, ktoré mô­žeš ro­biť vonku. Spo­me­niem na­prí­klad čo­raz ob­ľú­be­nej­šie cvi­če­nie s vlast­nou vá­hou, ktoré mô­žeš ro­biť kde­koľ­vek a prak­ticky za­darmo. Do ta­jov cvi­če­nia s vlast­nou vá­hou ťa môžu za­svä­tiť na­prí­klad cha­lani z or­ga­ni­zá­cie Oc­tago, ktorí cvi­čia na špe­ciál­nych „pre­lie­zač­kách“, teda od­borne kon­štru­ova­ných hraz­dách, či známy Tommy Po­va­jean. Len v Bra­ti­slave náj­deš viac ako 5 miest, kde si mô­žeš takto za­cvi­čiť. Ur­čite pri­tom spoz­náš kopu skve­lých ľudí a na­bije ťa to po­zi­ti­vi­tou. Cviky majú blízko ku ka­lis­te­nike a gym­nas­tike a roz­ví­jajú preto via­ceré fy­zické schop­nosti a sú pre telo pri­ro­dze­nej­šie, než cvi­če­nie na stro­joch a s čin­kami. Do­konca sú vhodné aj pre deti.

Foto: Oc­tago

„Osobne pre­fe­ru­jem cvi­če­nie na čerstvom vzdu­chu pod ho­lým ne­bom, no nie vždy to je možné. Pre­káž­kou často býva po­ča­sie alebo ročné ob­do­bie. Von­kaj­šie ak­ti­vity, ako beh, kor­čule, street wor­kout a mnoho ďal­ších mám spo­jené najmä s let­ným ob­do­bím. Vonku sa však dá pre­cvi­čiť celé telo. Dá sa bu­do­vať kon­dí­cia, fle­xi­bi­lita a všetky sva­lové fun­kcie. Ak ti to mož­nosti do­vo­ľujú, do­praj si cvi­če­nie na čerstvom vzdu­chu, ide­álne s vlast­nou vá­hou tela. Ako cvi­čebné ná­stroje sa dajú vy­užiť naše Oc­tago ih­riská, rôzne kon­štruk­cie v mest­ských par­koch, la­vičky, múry, gu­mové expan­dre a všetko, čo tvoja pred­sta­vi­vosť pre­mení na cvi­čebnú po­môcku,“ pre­zra­dil svoj ná­zor spo­lu­za­kla­da­teľ Oc­tago Marko Ry­bá­rik. Cvi­če­nie vonku má ne­ko­nečno be­ne­fi­tov, no aj jednu spo­me­nutú ne­vý­hodu, teda po­ča­sie.

Od­no­žou funkč­ného tré­ningu, ktorý roz­víja viac fy­zic­kých schop­ností, je cross­fit, ktorý mô­žeš cvi­čiť ako v špe­cia­li­zo­va­nom cross­fit gyme, tak nie­ktoré jeho prvky aj vonku. V týchto gy­moch v lete často cvi­čia vonku na vzdu­chu a si­lové cviky kom­bi­nujú so ská­ka­ním aj be­ha­ním. Be­ne­fit mô­žeš vi­dieť aj v sku­pi­no­vom cvi­čení, ktoré ťa nie­len vy­he­cuje, ale prijme do ko­mu­nity a bu­deš tak oveľa mo­ti­vo­va­nejší, vďaka čomu do­siah­neš lep­šie vý­kony. Pra­vi­delná náv­števa sku­pi­no­vých tré­nin­gov však dá tvo­jej pe­ňa­ženke sku­točne za­brať.

 

Foto: Oc­tago

Ako si vy­brať?

Možno ťa skla­mem, ale uni­ver­zálne rie­še­nie sa­moz­rejme ne­exis­tuje a ty si mu­síš jed­no­du­cho vy­skú­šať, čo ti vy­ho­vuje naj­viac. Zá­leží tiež, aký je tvoj cieľ. Márne ti bu­dem tvr­diť, že cross­fit je naj­lepší, keď ne­zná­šaš in­ten­zívne si­lové cvi­če­nie, a ne­pre­sved­čím ťa ani o vý­ho­dách po­silky, ak ne­do­ká­žeš cvi­čiť v ob­klo­pení de­siat­kami spo­te­ných ľudí. Via­cerí od­bor­níci sa však zho­dujú na tom, že cvi­če­nie s vlast­nou vá­hou, ktoré sa dá veľmi po­hodlne a lacno vy­ko­ná­vať vonku, je pre tvoje zdra­vie naj­lep­šie. Ako trá­viš ak­tívny ži­vot v Bra­ti­slave ty? Po­deľ sa s nami o ná­zor v ko­men­tá­roch.

Pridať komentár (0)