Budúc­nosť lie­ta­nia: budeme lie­tať na jed­nom z týchto lie­ta­diel za 5 rokov?

Eduard Radimak / 11. novembra 2015 / Tools a produktivita

Od nešťast­ného pádu Con­corde sa rých­losť v hro­mad­nej letec­kej doprave poza­sta­vila na bode v akom bola už pred 30 rokmi. Dnešná doba je však v zna­mení rých­losti. Aká teda bude budúc­nosť lie­ta­nia napr. vďaka pro­jek­tom ako sú Sky­lon, AS2 a N + 2?

Sky­lon

budúcnosť lietania

Doda­nie Sky­lon Super­jet finančne zabez­pe­čuje brit­ská vláda.

Za týmto pro­jek­tom stoja spo­loč­nosti Reac­tion Engi­nes a BAE Sys­tems. Super-lie­tadlo Sky­lon je nad­zvu­kové lie­tadlo, ktoré využíva dvo­j­icu revo­luč­ných syner­gicky vzduch nasá­va­jú­cich rake­to­vých moto­rov. Práca moto­rov SABRE – tzv. „aeros­pace“ moto­rov – umož­ňuje lie­tadlu fun­go­vať jed­nak v zem­skej atmo­sfére, tiež v niž­šej stra­to­sfére – teda na hla­di­nách, kde lieta väč­šina komerč­ných lie­ta­diel – ale navyše aj v niž­šej obež­nej dráhe Zeme.

budúcnosť lietania

Rez motora Sabre. Rad vnú­tor­ných výmen­ní­kov chladí horúce prúdy vzdu­chu extrémne rýchlo.

Schop­nosť dostať sa až na orbit bude zna­me­nať, že Sky­lon bude schopný vzletu z tra­dič­ného komerč­ného letiska, dostať sa až na hra­nicu ves­míru a potom pri­stáť kde­koľ­vek inde na svete – a to počas 4 hodín. Pre porov­na­nie, teraz trvá komerč­nému letu 4 hodiny dostať sa z Lon­dýna do Istan­bulu, a tri­krát tak dlho by trval let z Lon­dýna do Tokia.

Kľú­čo­vým kusom tech­no­ló­gie sú pri moto­roch SABRE výmen­níky tepla novej gene­rá­cie, ktoré umož­ňujú jed­not­kám motora chla­diť horúce prúdy vzdu­chu z viac ako 1000 °C do mínus 150 °C za menej ako 1/100 sekundy.

budúcnosť lietania

Jed­nou z uni­kát­nych komerč­ných bene­fi­tov Sky­lonu je jeho schop­nosť vzliet­nuť a pri­stáť na bež­ných komerč­ných letis­kách.

Bude Aerion AS2 nový Con­corde?

budúcnosť lietania

S roz­poč­tom cez 100 mili­ó­nov $ a s plá­no­va­ným štar­tom v roku 2019 je Aerion AS2 ďal­ším super­je­tom s ľahko skrom­nej­šími cieľmi ako Sky­lon. So špi­ca­tým zobá­kom ako býva u busi­ness jetov zdiela AS2 vzhľa­dovo niečo s Con­corde a z časti má aj podobné špe­ci­fi­ká­cie. Naprí­klad je schopný lie­tať rých­los­ťou až 2 000 km/h (Con­corde mohol letieť do 2 170 km/h) a zvládne cestu z Lon­dýna do New Yorku iba za 3 hodiny (rekord Con­corde bol 2 hodiny 54 minút a 30 sekúnd).

budúcnosť lietania

Luxusná kabína

Skú­šobnú pre­vádzku plá­nujú tes­to­vať do r. 2019, cer­ti­fi­ká­ciu na r. 2021 a prvé lety by mali začať v r. 2022. Design lie­tadla dáva prí­sľub revo­luč­nosti – kos­tra z kom­po­zitu uhlí­ko­vých vlá­kien, tvar krí­diel má zní­žiť záťaž pri ťahu o 20% , kabína ponúka nadš­tan­dardne vysokú úro­veň pohod­lia pre ces­tu­jú­cich.

buducnost lietania 8

AS2 bude vybu­do­vaný pre­dov­šet­kým z uhlí­ko­vých vlá­kien kom­po­zit­ných mate­riá­lov.

N + 2 je určený pre hro­madnú leteckú pre­pravu, jeho kabína pojme 80 ces­tu­jú­cich

budúcnosť lietania

Jed­ným z naj­väč­ších prob­lé­mov, kto­rým čelia tech­nici pri vývoji nad­zvu­kový lie­ta­diel do budúc­nosti je otázka aero­dy­na­mic­kého tresku. Tento tresk je spô­so­bený poru­chami tlaku vzdu­chu, ktorý obteká lie­tadlo pri rých­losti vyš­šej ako zvuk a tvorí obrov­ské hro­mové vlny. Tieto vlny vytvá­rajú burá­ca­júci aero­dy­na­mický tresk, kto­rým sa pre­slá­vil Con­corde. Prob­lém je hluk, ktorý je tak silný, že v súčas­nosti legis­la­tíva zaka­zuje trys­ko­vým lie­tad­lám pre­let nad obý­va­nou kra­ji­nou.

N + 2 je výsled­kom spo­loč­ného úsi­lia Lock­heed Mar­tin a NASA, pri­čom si kla­die za cieľ vyrie­šiť tento prob­lém. Ich futu­ris­tické komerčné lie­tadlo sľu­buje niesť 80 ces­tu­jú­cich z New Yorku do Los Ange­les len za 2 hodiny a 30 minút. Pre porov­na­nie, dnes cesta trvá viac ako 5 hodín s pou­ži­tím štan­dard­ných komerč­ných pod­zvu­ko­vých lie­ta­diel. Kľú­čové prv­kom N + 2 je uni­kátny troj-moto­rový dizajn, kde je jeden motor umiest­nený na hor­nej časti lie­tadla a ďal­šie dva sú inšta­lo­vané v spodne časti. Tým sa má sonický tresk zní­žiť na úro­veň akcep­to­va­teľnú pre nadzemné ces­to­va­nie.

budúcnosť lietania

Troj-moto­rový dizajn – jeden hore a dva dole významne zni­žuje aero­dy­na­mický tresk.

zdroj: mashable.com, setri.sk, 
Pridať komentár (0)