Ako byť pro­duk­tívny a šťastný záro­veň? Jed­no­du­cho

Michaela LIšková / 19. októbra 2016 / Business

Bez dlhých rečí – tu je pár tipov a tri­kov na šťastný a pro­duk­tívny život

 1. Vypni si noti­fi­ká­cie

Seri­ózne. Sám musíš uznať, že keď ti mobil pípa kaž­dých pár sekúnd, do hla­diny alfa sa asi nedos­ta­neš.

 1. Ráno si zacvič

Nepot­re­bu­ješ zabe­hnúť mara­tón každé ráno. Ale roz­hý­bať svaly nie je nikdy na škodu. A štú­die uka­zujú, že vďaka ran­nej roz­cvičke si môžeš zlep­šiť náladu na ďal­ších 12 hodín. Menej stresu, viac efek­ti­vity. Za vyskú­ša­nie roz­hodne stojí.

 1. Načo hodi­nový míting? Stačí 30 minút

Pove­dzme si úprimne, ak treba niečo rýchlo pre­jed­nať, úplne v pohode na to stačí pol hodinka. Všetko ostatné je už zby­točné naťa­ho­va­nie a strata ako tvojho času, tak aj ľudí v tvo­jom okolí. Buď stručný, ale trefný.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: unsplash.com

 1. Pi (vodu)

Väč­šina z nás nepri­jíma ani zďa­leka toľko teku­tín, koľko je potrebné. A pri­tom je to také jed­no­du­ché. Napi sa vody a hneď pocí­tiš roz­diel. Tvoje telo, tvoj chrám.

 1. Dopraj si pauzu

Pra­cu­ješ ťažko. No tak si dopraj tro­chu pre­stávku. Pre nie­koho je to tabuľka čoko­lády, pre iného šálka čaju alebo pre­chá­dza po parku. Sám vieš, že ak sa nedo­ká­žeš sústre­diť, aj tak nič neuro­bíš. Takže si oddýchni a načer­paj novú ener­giu. Alebo použi starú známu Pomo­doro tech­niku – pra­cuj 25 minút a 5 minút oddy­chuj, potom opa­kuj.

 1. Neboj sa pove­dať NIE

Zobe­rieš si viac, ako zne­sieš, pre­tože chceš kaž­dému pomôcť. Skončí to ale tak, že nebu­deš stí­hať vlastné dead­liny, a napriek svo­jim počest­ným úmys­lom skla­meš viac ľudí, ako by si pomo­hol. Nauč sa pove­dať nie. Máš na to právo a sám vieš, koľko si toho môžeš zobrať na ple­cia.

shutterstock_386724640-984x500

foto: vancitybuzz.com

 1. Objím svojho psa

Údajne mnohé štú­die pou­ka­zujú na samé bene­fity vlast­ne­nia domá­ceho milá­čika. Cho­vať štvor­no­hého pria­teľa ti pomáha niel en fyzicky, ale aj psy­chicky. A čo je lep­šie ako si oddých­nuť a záro­veň sa pomaz­nať s mäkuč­kým, chl­pa­tým klb­kom šťas­tia?

 1. Využí­vaj aj zabitý čas

Ces­tu­ješ do práce, či už autom, vla­kom alebo elek­trič­kou? Nastav si potrebné tele­fo­náty na ráno a zabi viac múch jed­nou ranou. Alebo si čítaj dôle­žité správy, pod­klady a podobné mate­riály. Ani takýto čas nemusí byť vždy zby­točný, pokiaľ vieš, ako s ním nalo­žiť.

 1. Umlč svojho vnú­tor­ného per­fek­ci­onistu

Všetci vieme, že ak chceš niečo spra­viť, sna­žíš sa to uro­biť naj­lep­šie, ako vieš. Ale pove­dzme si úprimne – vždy je čo vylep­šo­vať. Vždy ti po dokon­čení napadne desať ďal­ších spô­so­bov, ako by sa daná vec dala vylep­šiť. Takto môžeš ale nad daným pro­jek­tom pre­már­niť zby­točné hodiny. Áno, tvoj vnú­torný per­fek­ci­onista môže byť veľmi nápo­mocný, záro­veň ho ale musíš držať nakrátko.

retirement-planning

foto: ehow.com

 1. Vymeň to-do listy za denný plán

Už sa ti určite stalo, že si mal na svo­jom to-do liste položku, ktorá skrátka nie a nie zmiz­núť. Toľko si ju odkla­dal, že si už ani nespo­me­nieš, či si sa k nej nako­niec dostal. Takže miesto to-do listu si napíš denný plán, podľa kto­rého si zade­líš, čo v ktorú hodinu spra­víš. To-do listy sú super. Ale stále dávajú pries­tor na to, aby si nie­ktorú z polo­žiek nespl­nil. Plá­no­va­nie je už celý plán hry. Tak smelo do toho.

 1. Uprac si

A je to tu zase. Budeme to omie­ľať, kým to nezač­neš naozaj robiť. My všetci musíme. Čím viac vecí máš na stole, tým ľah­šie ťa môžu pri práci vyru­šiť. Odprac tú špi­navú šálku, vyhoď počar­bané papiere, zastrú­haj ceruzky a pusti sa do sku­toč­nej práce.

 1. Vyzb­roj sa všet­kými mož­nými pomôc­kami na pro­duk­ti­vitu

Nie­kedy je ťaž­šie sústre­diť sa na danú úlohu ako ino­kedy. Nene­chaj sa tým ale odra­diť, poznáme predsa toľko skve­lých pomô­cok, ktoré sú tu presne na to, na čo potre­bu­ješ. Určite už veľa z nich poznáš, a snáď aj pou­ží­vaš. Vždy sa nájdu nové a rov­nako účinné, stačí mať len otvo­rené oči.Spomeňme naprí­klad Ever­note, Buf­fer alebo ak si strá­žiš time mana­ge­ment, je tu Toggl či Yast.
Veľmi uži­točná vecička je určite Last­Pass. Tú oce­nia všetci, ktorí pra­vi­delne zabú­dajú heslá na kaž­dom konte.

photo-1468645547353-56d325bb57ff

foto: unsplash.com

 1. Začni tým naj­hor­ším

Či chceme alebo nie, vždy sa nájde niečo, čo musíme uro­biť proti svo­jej vôli, alebo jed­no­du­cho niečo, do čoho sa nám sku­točne nechce. Aj o tom je život. A poznáš to. Začneš túto vec odkla­dať a odkla­dať, hoci vieš, že ju musíš spra­viť a ubli­žu­ješ tým sám sebe. Takže čo treba v tomto prí­pade spra­viť? Urob ju ako prvú a budeš mať celý deň pokoj. Naozaj. Alebo ju chceš naozaj odkla­dať, a potom ešte celý deň nadá­vať, že je to to jediné, čo ťa drží od vytú­že­ného pokoja? Nuž, pri­ority.

 1. Raňaj­kuj

Bez ohľadu na tvoj osobný názor, raňajky sú sku­točne tým naj­dô­le­ži­tej­ším jed­lom dňa. Nepod­ce­ňuj ich. Ani auto bez paliva sa ďaleko nedos­tane. Takže si nájdi tých pár minút navyše, dopraj si výdatnú stravu a nado­puj sa tou potreb­nou ener­giou, ktorá ti pomôže pre­žiť deň.

 1. Dvoj­mi­nú­tové pra­vidlo

Všetko, čo doká­žeš spra­viť v prie­behu dvoch minút – zavo­lať dokto­rovi, odpo­ve­dať na e-mail, zavo­lať mame, že prí­deš na obed – treba spra­viť bez­od­kladne. Nie je nič hor­šie ako nechať naba­ľo­vať kopec drob­ných vecí, z kto­rých neskôr niet úniku.

 1. Netráp sa pre malič­kosti

Ak sa ti už stane, že sa ti nakopí veľa drob­ných úloh, môžeš mať pocit, že nevieš, kde ti hlava stojí a cítiš sa tro­chu stra­tený. Ale pove­dzme si úprimne, že ľudia tro­chu radi pre­há­ňajú a rad­šej budú 5 minút lamen­to­vať nad nie­čím, čo dokážu vyba­viť za spo­mí­nané dve minúty. Takže ak sa chceš trá­piť, tráp sa nad veľ­kými, dôle­ži­tými vecami, nie nad tým, čo vyba­víš do pár minúť.

 1. Prí­sľuby

Je omnoho jed­no­duch­šie poru­šiť sľub, ktorý dáš sám sebe (a ešte aj taký, ktorý nespo­me­nieš nikomu inému) , ako sľub, ktorý dáš inej osobe. Nech­ceš byť predsa za toho, čo nasľu­buje hory-doly a nako­niec nesplní nič, však? To nie je dobré pre žiadny biz­nis.

 1. Spá­nok, spá­nok , spá­nok

Ďal­šia zlatá kla­sika, s kto­rou sa nedá nesú­hla­siť. To je skrátka fakt. Pokiaľ chceš byť pro­duk­tívny, potre­bu­ješ spá­nok. 7 až 8 hodín spánku denne a budeš pro­duk­tívny, šťastný… a vyspaný.

 1. Nedeľná príp­rava

Ak bývajú pon­delky bláz­nivé a už cez víkend kvôli tomu nevieš poriadne oddy­cho­vať, sprav zopár vecí už v nedeľu. Nemu­síš vyba­vo­vať e-maily ani tele­fo­náty (tie druhí zrejme až tak neoce­nia), stačí, ak si spra­víš plán hry na ďalší deň a hneď sa ti bude oddy­cho­vať ľah­šie.

I love my job office desk

foto: quotesgram.com

 1. Zloz­vyky? Sťaž to sám sebe

Každý máme nejaký zloz­vyk, kto­rého by sme sa radi zba­vili. Alebo neradi, ale vieme, že nám skrátka brá­nia v pro­duk­ti­vite, a to predsa nech­ceme. Takže, ak máš pocit, že sle­du­ješ tele­ví­ziu viac, ako by si mal, urob si to ťaž­šie. Polož ovlá­dač na vrchnú poličku, kde máš k nemu ťažší prí­stup. Sur­fu­ješ po inter­nete, keď máš robiť niečo iné? Odpoj na chvíľu wifi. Sprav veci ťaž­šie sám pre seba a po čase si poďa­ku­ješ. Je ťažké zlo­miť návyky, ktoré máme. Ale nie nemožné.

 1. Uisti sa, že tvoje ciele sú rea­lis­tické

Pokiaľ máš nere­álne plány a pred­stavy, bohu­žiaľ, zrejme sú už v tomto momente odsú­dené na zánik. A to najmä vtedy, ak na nich nehod­láš pra­co­vať. Nemô­žeš si sľú­biť, že zabeh­neš mara­tón, no behať si nebol už 7 rokov. Vieš čo mys­lím? Buď rea­lista. Ak niečo sku­točne chceš, pra­cuj na tom. Zlep­šuj sa, krok za kro­kom, hoci ti to bude trvať aj nie­koľko rokov. Všetko je to predsa o ceste, nie o des­ti­ná­cií.

 1. Zostaň pozi­tívny!

Toto snáď ani nepot­re­buje komen­tár. Nemô­žeš oča­ká­vať, že budeš viesť pozi­tívny život, keď za všet­kým vidíš pre­kážku a máš pocit, že všetko ide proti tebe. Hlavu hore, úsmev, a poď za svo­jimi snami.

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: gettyimages.com

Pridať komentár (0)