Ako byť pro­duk­tív­ny a šťast­ný záro­veň? Jed­no­du­cho

Michaela LIšková / 19. októbra 2016 / Business

Bez dlhých rečí – tu je pár tipov a tri­kov na šťast­ný a pro­duk­tív­ny život

 1. Vypni si noti­fi­ká­cie

Seri­óz­ne. Sám musíš uznať, že keď ti mobil pípa kaž­dých pár sekúnd, do hla­di­ny alfa sa asi nedos­ta­neš.

 1. Ráno si zacvič

Nepot­re­bu­ješ zabe­hnúť mara­tón kaž­dé ráno. Ale roz­hý­bať sva­ly nie je nikdy na ško­du. A štú­die uka­zu­jú, že vďa­ka ran­nej roz­cvič­ke si môžeš zlep­šiť nála­du na ďal­ších 12 hodín. Menej stre­su, viac efek­ti­vi­ty. Za vyskú­ša­nie roz­hod­ne sto­jí.

 1. Načo hodi­no­vý míting? Sta­čí 30 minút

Pove­dz­me si úprim­ne, ak tre­ba nie­čo rých­lo pre­jed­nať, úpl­ne v poho­de na to sta­čí pol hodin­ka. Všet­ko ostat­né je už zby­toč­né naťa­ho­va­nie a stra­ta ako tvoj­ho času, tak aj ľudí v tvo­jom oko­lí. Buď struč­ný, ale tref­ný.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: unsplash.com

 1. Pi (vodu)

Väč­ši­na z nás nepri­jí­ma ani zďa­le­ka toľ­ko teku­tín, koľ­ko je potreb­né. A pri­tom je to také jed­no­du­ché. Napi sa vody a hneď pocí­tiš roz­diel. Tvo­je telo, tvoj chrám.

 1. Dopraj si pau­zu

Pra­cu­ješ ťaž­ko. No tak si dopraj tro­chu pre­stáv­ku. Pre nie­ko­ho je to tabuľ­ka čoko­lá­dy, pre iné­ho šál­ka čaju ale­bo pre­chá­dza po par­ku. Sám vieš, že ak sa nedo­ká­žeš sústre­diť, aj tak nič neuro­bíš. Tak­že si oddých­ni a načer­paj novú ener­giu. Ale­bo pou­ži sta­rú zná­mu Pomo­do­ro tech­ni­ku – pra­cuj 25 minút a 5 minút oddy­chuj, potom opa­kuj.

 1. Neboj sa pove­dať NIE

Zobe­rieš si viac, ako zne­sieš, pre­to­že chceš kaž­dé­mu pomôcť. Skon­čí to ale tak, že nebu­deš stí­hať vlast­né dead­li­ny, a napriek svo­jim počest­ným úmys­lom skla­meš viac ľudí, ako by si pomo­hol. Nauč sa pove­dať nie. Máš na to prá­vo a sám vieš, koľ­ko si toho môžeš zobrať na ple­cia.

shutterstock_386724640-984x500

foto: vancitybuzz.com

 1. Objím svoj­ho psa

Údaj­ne mno­hé štú­die pou­ka­zu­jú na samé bene­fi­ty vlast­ne­nia domá­ce­ho milá­či­ka. Cho­vať štvor­no­hé­ho pria­te­ľa ti pomá­ha niel en fyzic­ky, ale aj psy­chic­ky. A čo je lep­šie ako si oddých­nuť a záro­veň sa pomaz­nať s mäkuč­kým, chl­pa­tým klb­kom šťas­tia?

 1. Využí­vaj aj zabi­tý čas

Ces­tu­ješ do prá­ce, či už autom, vla­kom ale­bo elek­trič­kou? Nastav si potreb­né tele­fo­ná­ty na ráno a zabi viac múch jed­nou ranou. Ale­bo si čítaj dôle­ži­té sprá­vy, pod­kla­dy a podob­né mate­riá­ly. Ani taký­to čas nemu­sí byť vždy zby­toč­ný, pokiaľ vieš, ako s ním nalo­žiť.

 1. Umlč svoj­ho vnú­tor­né­ho per­fek­ci­onis­tu

Všet­ci vie­me, že ak chceš nie­čo spra­viť, sna­žíš sa to uro­biť naj­lep­šie, ako vieš. Ale pove­dz­me si úprim­ne – vždy je čo vylep­šo­vať. Vždy ti po dokon­če­ní napad­ne desať ďal­ších spô­so­bov, ako by sa daná vec dala vylep­šiť. Tak­to môžeš ale nad daným pro­jek­tom pre­már­niť zby­toč­né hodi­ny. Áno, tvoj vnú­tor­ný per­fek­ci­onis­ta môže byť veľ­mi nápo­moc­ný, záro­veň ho ale musíš držať nakrát­ko.

retirement-planning

foto: ehow.com

 1. Vymeň to-do lis­ty za den­ný plán

Už sa ti urči­te sta­lo, že si mal na svo­jom to-do lis­te polož­ku, kto­rá skrát­ka nie a nie zmiz­núť. Toľ­ko si ju odkla­dal, že si už ani nespo­me­nieš, či si sa k nej nako­niec dostal. Tak­že mies­to to-do lis­tu si napíš den­ný plán, pod­ľa kto­ré­ho si zade­líš, čo v kto­rú hodi­nu spra­víš. To-do lis­ty sú super. Ale stá­le dáva­jú pries­tor na to, aby si nie­kto­rú z polo­žiek nespl­nil. Plá­no­va­nie je už celý plán hry. Tak sme­lo do toho.

 1. Uprac si

A je to tu zase. Bude­me to omie­ľať, kým to nezač­neš naozaj robiť. My všet­ci musí­me. Čím viac vecí máš na sto­le, tým ľah­šie ťa môžu pri prá­ci vyru­šiť. Odprac tú špi­na­vú šál­ku, vyhoď počar­ba­né papie­re, zastrú­haj ceruz­ky a pus­ti sa do sku­toč­nej prá­ce.

 1. Vyzb­roj sa všet­ký­mi mož­ný­mi pomôc­ka­mi na pro­duk­ti­vi­tu

Nie­ke­dy je ťaž­šie sústre­diť sa na danú úlo­hu ako ino­ke­dy. Nene­chaj sa tým ale odra­diť, pozná­me pred­sa toľ­ko skve­lých pomô­cok, kto­ré sú tu pres­ne na to, na čo potre­bu­ješ. Urči­te už veľa z nich poznáš, a snáď aj pou­ží­vaš. Vždy sa náj­du nové a rov­na­ko účin­né, sta­čí mať len otvo­re­né oči.Spomeňme naprí­klad Ever­no­te, Buf­fer ale­bo ak si strá­žiš time mana­ge­ment, je tu Toggl či Yast.
Veľ­mi uži­toč­ná vecič­ka je urči­te Last­Pass. Tú oce­nia všet­ci, kto­rí pra­vi­del­ne zabú­da­jú hes­lá na kaž­dom kon­te.

photo-1468645547353-56d325bb57ff

foto: unsplash.com

 1. Začni tým naj­hor­ším

Či chce­me ale­bo nie, vždy sa náj­de nie­čo, čo musí­me uro­biť pro­ti svo­jej vôli, ale­bo jed­no­du­cho nie­čo, do čoho sa nám sku­toč­ne nech­ce. Aj o tom je život. A poznáš to. Začneš túto vec odkla­dať a odkla­dať, hoci vieš, že ju musíš spra­viť a ubli­žu­ješ tým sám sebe. Tak­že čo tre­ba v tom­to prí­pa­de spra­viť? Urob ju ako prvú a budeš mať celý deň pokoj. Naozaj. Ale­bo ju chceš naozaj odkla­dať, a potom ešte celý deň nadá­vať, že je to to jedi­né, čo ťa drží od vytú­že­né­ho poko­ja? Nuž, pri­ori­ty.

 1. Raňaj­kuj

Bez ohľa­du na tvoj osob­ný názor, raňaj­ky sú sku­toč­ne tým naj­dô­le­ži­tej­ším jed­lom dňa. Nepod­ce­ňuj ich. Ani auto bez pali­va sa ďale­ko nedos­ta­ne. Tak­že si náj­di tých pár minút navy­še, dopraj si výdat­nú stra­vu a nado­puj sa tou potreb­nou ener­gi­ou, kto­rá ti pomô­že pre­žiť deň.

 1. Dvoj­mi­nú­to­vé pra­vid­lo

Všet­ko, čo doká­žeš spra­viť v prie­be­hu dvoch minút – zavo­lať dokto­ro­vi, odpo­ve­dať na e-mail, zavo­lať mame, že prí­deš na obed – tre­ba spra­viť bez­od­klad­ne. Nie je nič hor­šie ako nechať naba­ľo­vať kopec drob­ných vecí, z kto­rých neskôr niet úni­ku.

 1. Netráp sa pre malič­kos­ti

Ak sa ti už sta­ne, že sa ti nako­pí veľa drob­ných úloh, môžeš mať pocit, že nevieš, kde ti hla­va sto­jí a cítiš sa tro­chu stra­te­ný. Ale pove­dz­me si úprim­ne, že ľudia tro­chu radi pre­há­ňa­jú a rad­šej budú 5 minút lamen­to­vať nad nie­čím, čo doká­žu vyba­viť za spo­mí­na­né dve minú­ty. Tak­že ak sa chceš trá­piť, tráp sa nad veľ­ký­mi, dôle­ži­tý­mi veca­mi, nie nad tým, čo vyba­víš do pár minúť.

 1. Prí­sľu­by

Je omno­ho jed­no­duch­šie poru­šiť sľub, kto­rý dáš sám sebe (a ešte aj taký, kto­rý nespo­me­nieš niko­mu iné­mu) , ako sľub, kto­rý dáš inej oso­be. Nech­ceš byť pred­sa za toho, čo nasľu­bu­je hory-doly a nako­niec nespl­ní nič, však? To nie je dob­ré pre žiad­ny biz­nis.

 1. Spá­nok, spá­nok , spá­nok

Ďal­šia zla­tá kla­si­ka, s kto­rou sa nedá nesú­hla­siť. To je skrát­ka fakt. Pokiaľ chceš byť pro­duk­tív­ny, potre­bu­ješ spá­nok. 7 až 8 hodín spán­ku den­ne a budeš pro­duk­tív­ny, šťast­ný… a vyspa­ný.

 1. Nedeľ­ná príp­ra­va

Ak býva­jú pon­del­ky bláz­ni­vé a už cez víkend kvô­li tomu nevieš poriad­ne oddy­cho­vať, sprav zopár vecí už v nede­ľu. Nemu­síš vyba­vo­vať e-mai­ly ani tele­fo­ná­ty (tie dru­hí zrej­me až tak neoce­nia), sta­čí, ak si spra­víš plán hry na ďal­ší deň a hneď sa ti bude oddy­cho­vať ľah­šie.

I love my job office desk

foto: quotesgram.com

 1. Zloz­vy­ky? Sťaž to sám sebe

Kaž­dý máme neja­ký zloz­vyk, kto­ré­ho by sme sa radi zba­vi­li. Ale­bo nera­di, ale vie­me, že nám skrát­ka brá­nia v pro­duk­ti­vi­te, a to pred­sa nech­ce­me. Tak­že, ak máš pocit, že sle­du­ješ tele­ví­ziu viac, ako by si mal, urob si to ťaž­šie. Polož ovlá­dač na vrch­nú polič­ku, kde máš k nemu ťaž­ší prí­stup. Sur­fu­ješ po inter­ne­te, keď máš robiť nie­čo iné? Odpoj na chví­ľu wifi. Sprav veci ťaž­šie sám pre seba a po čase si poďa­ku­ješ. Je ťaž­ké zlo­miť návy­ky, kto­ré máme. Ale nie nemož­né.

 1. Uis­ti sa, že tvo­je cie­le sú rea­lis­tic­ké

Pokiaľ máš nere­ál­ne plá­ny a pred­sta­vy, bohu­žiaľ, zrej­me sú už v tom­to momen­te odsú­de­né na zánik. A to naj­mä vte­dy, ak na nich nehod­láš pra­co­vať. Nemô­žeš si sľú­biť, že zabeh­neš mara­tón, no behať si nebol už 7 rokov. Vieš čo mys­lím? Buď rea­lis­ta. Ak nie­čo sku­toč­ne chceš, pra­cuj na tom. Zlep­šuj sa, krok za kro­kom, hoci ti to bude trvať aj nie­koľ­ko rokov. Všet­ko je to pred­sa o ces­te, nie o des­ti­ná­cií.

 1. Zostaň pozi­tív­ny!

Toto snáď ani nepot­re­bu­je komen­tár. Nemô­žeš oča­ká­vať, že budeš viesť pozi­tív­ny život, keď za všet­kým vidíš pre­káž­ku a máš pocit, že všet­ko ide pro­ti tebe. Hla­vu hore, úsmev, a poď za svo­ji­mi sna­mi.

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: gettyimages.com

Pridať komentár (0)