Cap­tu­ring Rea­lity – spo­loč­nosť budúc­nosti zo Slo­ven­ska, ktorá ponúka soft­vér na mode­lo­va­nie 3D objek­tov

Martina Ditrichová / 3. augusta 2016 / Business

Pre­čí­taj si roz­ho­vor s Micha­lom Jan­čo­še­kom, jed­ným z tro­j­ice zakla­da­te­ľov spo­loč­nosti Cap­tu­ring Rea­lity, ktorá spus­tila pre­daj soft­véru vo feb­ru­ári tohto roku. Vyspo­ve­dali sme ho a dozve­deli sme sa ako sa im poda­rilo vybu­do­vať úspešnú soft­vé­rovú spo­loč­nosť po škole a bez inves­tora. Pro­dukt budúc­nosti – 3D mode­lo­vací soft­vér.

Spo­loč­nosť Cap­tu­rin­gRe­a­lity sa venuje vytvá­ra­niu 3D mode­lov z foto­gra­fií a lase­ro­vých ske­nov, mohli by ste nám bliž­šie pri­blí­žiť Vašu tech­no­ló­giu?

Naj­lep­šie sa to dá vysvet­liť na prí­klade 3D tla­čiarne. Pred­stavte si, že ste na dovo­lenke a vidíte tam zau­jí­mavú sochu. Pri­ro­dzene, že si ju odfo­títe a doma vytla­číte na kla­sický foto­pa­pier a zará­mu­jete. Pred­stavte si však, že by ste si ju chceli vytla­čiť na 3D tla­čiarni ako sošku a posta­viť si ju na stôl v práci, aby Vám pri­po­mí­nala prí­jemné dni pre­žité na dovo­lenke. Ako by ste to spra­vili? Tu nastu­puje náš soft­ware Rea­li­ty­Cap­ture. Nemu­síte spra­viť nič viac, ako si tú sošku odfo­tiť — nie len na jednu, ale viac foto­gra­fií — a potom pou­žiť Rea­li­ty­Cap­ture na to, aby ste z tých 2D foto­gra­fií dostali 3D model, ktorý si následne môžete vytla­čiť na 3D tla­čiarni. Vo vše­obec­nosti sa tento typ tech­no­ló­gie nazýva foto­gra­met­ria.

DSC_0162

Ako tento nápad vzni­kol?

Nápad na zalo­že­nie vlast­nej spo­loč­nosti a vytvo­re­nie pro­duktu Rea­li­ty­Cap­ture vzni­kol na základe pozi­tív­nej vali­dá­cie trhu a na základe toho, že sme si uve­do­mili, že máme dosta­tok skú­se­ností a zna­lostí na jeho rea­li­zá­ciu.

Ešte počas PhD. štú­dia sme spra­vili prog­ram s náz­vom CMPMVS určený pre výskumnú komu­nitu na neko­merčné účely, ktorý robil malú časť toho, čo máme teraz (a oveľa hor­šie), ale napriek tomu si ho stiahlo, behom dvoch rokov, viac než 30 000 uží­va­te­ľov.

Je nutné pove­dať, že sme si uve­do­mili, že ten soft­ware je nepou­ži­teľný v komerč­nej rovine a, že ho musíme celý pre­pí­sať, čo sme aj spra­vili, a záro­veň sme ho aj 100-násobne zlep­šili. Okrem toho Mar­tin a Tomáš Buj­ňá­kovci mali ohromné skú­se­nosti v oblasti opti­mál­neho prog­ra­mo­va­nia a soft­wa­ro­vého dizajnu z Mic­ro­softu a Cali­gari, takže sme jasne videli mož­nosti.

V nepo­sled­nom rade, Mar­tin a ja sme robili výskum a PhD. v rov­na­kom tíme, vo Výskum­nom cen­tre stro­jo­vého vní­ma­nia v Prahe, na odliš­ných, ale kom­ple­men­tár­nych veciach. Takže sme to celé mohli doká­zať jedine ako tím. 

Ako ste začí­nali s jeho rea­li­zá­ciou?

Rea­li­zá­ciu sme začali tak, že sme dali výpo­vede, zalo­žili firmu, sadli za počí­tač a behom prvého pol­roka sme už mali funkčný pro­to­typ, a potom sme už mali aj prvých zákaz­ní­kov. Osobne si mys­lím, že žiadny pro­jekt sa nedá nikdy robiť sám a doma vo voľ­nom čase, popri práci. Počas prvého roka sme míňali vlastné úspory a neskôr už sme boli schopní žít z príj­mov. Teraz sme šťastní, že sme nemu­seli mať žiad­neho inves­tora a dúfame, že žiad­neho inves­tora ani potre­bo­vať nebu­deme.

Spo­loč­nosť vznikla v auguste 2013, čiže skoro pred troma rokmi. Zo života vieme, že podľa plánu nejde nikdy nič. Podľa mňa nie je tomu ináč ani v pod­ni­kaní, hlavne nie v prí­pade „star­tupu“ a dup­ľo­vane na Slo­ven­sku. Napriek tomu pova­žu­jeme Rea­li­ty­Cap­ture za naše dieťa a za náš odkaz a sme hrdí na to, že sme to doká­zali dotiah­nuť tam, kde to teraz je, aj kde to ešte zďa­leka nie je, tam, kde by sme to chceli mať a kde to reálne môže byť. 

Bola to dosť ťažká a ris­kantná cesta. Vďaka vali­dá­cii a tomu, že nás v tejto komu­nite poznali, sme odvtedy stále mali zákaz­ní­kov, napriek tomu, že pro­dukt ešte ofi­ciálne nebol vonku. Ofi­ciálne sme spus­tili verejný pre­daj pro­duktu Rea­li­ty­Cap­ture vo feb­ru­ári tohto roku. 

Ako to vlastne fun­guje? Zákaz­níci sú schopní ria­diť sa návodmi, čo máte zve­rej­nené na stránke alebo musíte posky­to­vať inten­zívne pora­den­stvo?

Vo vše­obec­nosti sa dá pove­dať, že „user expe­rience“ je to naj­dô­le­ži­tej­šie na akom­koľ­vek pro­dukte. Čím jed­no­duchší a intu­itív­nejší „user inter­face”, tým má Váš pro­dukt väč­šiu šancu uspieť. My sa to sna­žíme brať veľmi vážne. Možno aj preto väč­šina uží­va­te­ľov, čo už má skú­se­nosti s foto­gra­met­riou, nemá prob­lém pou­ží­vať náš pro­dukt. Máme aj uží­va­teľ­ské fórum, kde uží­va­te­lia rie­šia svoje prob­lémy verejne, čo je tiež dôle­žité.

Čo sa týka väč­ších zákaz­ní­kov, tak pokiaľ pre­dá­vate niečo, čo je drah­šie ako pár tisíc eur, tak bez pora­den­stva alebo tzv. sup­portu, to nejde, lebo zákaz­ník zvy­čajne potre­buje mať pocit osob­ného prí­stupu. Tu sa nám tiež osved­čili ško­le­nia, kde vieme uká­zať zákaz­ní­kovi aj veci, ktoré súvi­sia s tech­ni­kou sní­ma­nia, nie priamo s pou­ží­va­ním nášho soft­waru.

PolovnickyZamocekDetailJelen

Podľa Vašej web stránky súdim, že sa zame­ria­vate skôr na zahra­ničný trh. Darí sa Vám aj u nás? 

Áno, drvivá väč­šina našich zákaz­ní­kov sú zo zahra­ni­čia. Áno, darí sa nám aj na Slo­ven­sku. Je tu veľa firiem, čo vie využiť náš soft­ware, či už v oblasti digi­ta­li­zá­cie kul­túr­neho dedič­stva alebo mapo­va­nia, plá­no­va­nia atď. 

Hlavne s fir­mou Stu­dio 727, ktorá sa podie­ľala na pro­jekte digi­ta­li­zá­cie kul­túr­neho dedič­stva, máme veľmi dobré vzťahy. Pra­cuje tam veľa pro­fe­si­oná­lov z rôz­nych oblastí a podľa nášho názoru ich výstupy v rámci digi­ta­li­zá­cie kul­túr­neho dedič­stva sú na úplne top sve­to­vej úrovni. Zatiaľ všetci, aj odbor­níci na medzi­ná­rod­ných výsta­vách, ako napr. Cap­tu­ring Rea­lity Forum 2015, GEO Busi­ness Lon­don 2016, na kto­rých sme vysta­vo­vali, boli ohro­mení výsled­kami od Stu­dia 727, ktoré na 3D rekon­štruk­ciu pou­žíva výhradne náš soft­ware.

Na Vašom port­fó­liu je vidieť, že sa plne sna­žíte pris­pô­so­biť zákaz­ní­kovi, osved­čila sa Vám táto stra­té­gia?

Zákaz­ník je pán. Toto musí vždy pla­tiť. Na dru­hej strane sa nedá vždy vyho­vieť kaž­dému. Osobne si však mys­lím, že vo vše­obec­nosti je nutné sa pris­pô­so­bo­vať zákaz­ní­kom tak, aby ste maxi­ma­li­zo­vali zisky. O to sa samoz­rejme sna­žíme aj my. 

Čo všetko je Váš soft­vér schopný vymo­de­lo­vať?

Dá sa pove­dať, že čokoľ­vek od mik­ro­ob­jek­tov, akými sú naprí­klad hmyz, cez malé objekty typu topánka, ďalej väč­šie objekty typu celá postava, väč­šie sochy, ďalej objekty typu budova, zámok, až po celé mest­ské štvrte a mestá. 

Foto­gra­met­ria má však vo vše­obec­nosti prob­lémy s prie­hľad­nými (pohár, váza, okná), lesk­lými (vyleš­tené auto), a bez­fa­reb­nými (úplne biela stena) povr­chmi. Nie­ktoré typy povr­chov, ako je napr. biela stena, vie zase ske­no­vať teres­triálny lase­rový ske­ner, kto­rého výstup vieme tiež spra­co­vať, podobne ako foto­gra­fiu. Toto je vlastne aj momen­tálne jedna z uni­kát­nych vlast­ností Rea­li­ty­Cap­ture. Iné typy povr­chov sa dajú zase rekon­štru­ovať zme­nou sní­ma­cej tech­niky alebo, v prí­pade lesk­lých povr­chov, sa dá pou­žiť napr. det­ský púder. Na záver je nutné pozna­me­nať, že Rea­li­ty­Cap­ture rekon­štru­uje povrch scény/objektu. Čiže nevidí dovnútra ako naprí­klad CT-čko.

Ten24ApocalypseHeadAONormalImageAndApp

foto: ten24.info

Akú naj­nez­vy­čaj­nej­šiu vec ste mali mož­nosť mode­lo­vať?

My sme soft­ware-ová spo­loč­nosť a nepos­ky­tu­jeme služby tzn. nemo­de­lu­jeme. My pre­dá­vame licen­cie na náš soft­ware Rea­li­ty­Cap­ture. Naši zákaz­níci však „mode­lujú (popu­lárne sa tomu hovorí aj „ske­nujú” alebo “rekon­štru­ujú”) veľa rôz­nych vecí, až sme sami často prek­va­pení. Drvivá väč­šina zákaz­ní­kov však samoz­rejme neuka­zuje verejne svoje rekon­štruk­cie, a ak aj áno, tak to uka­zujú pod svo­jou hla­vič­kou, keďže to robia na komerčné účely. Už teraz môžeme pove­dať, že každý Slo­vák, čo sle­duje aktu­álne filmy, hry a tak ďalej už videl niečo, čo bolo vytvo­rené aj naším soft­ware-om. Keby sme neboli via­zaní NDA, tak by som Vám aj mohol pove­dať kon­krétne.

Máme však na Face­bo­oku zalo­ženú sku­pinu s náz­vom „Cap­tu­ring Rea­lity Aréna”, ktorá je práve zalo­žená pre uží­va­te­ľov na zdie­ľa­nie svo­jich výsled­kov. Za naj­nez­vy­čaj­nej­šiu vec, čo som tam videl, však môžem ozna­čiť asi chro­báka alebo pečené kura­cie stehno, či taký ten “pich­lia­čový“ obal asi gaš­tanu. Ak má nie­kto chuť si to pozrieť, tak sa môže pri­hlá­siť do sku­piny, pri­jí­mame kaž­dého :)

PolovnickyZamocekSide

3D mode­lo­va­nie a 3D tla­čiarne sú témou budúc­nosti. Ako vidíte ďal­šie sme­ro­va­nie Cap­tu­ring Rea­lity?

Áno, vo vše­obec­nosti sa dá pove­dať, že s nástu­pom 3D tla­čiarní, dro­nov, a hlavne vir­tu­ál­nej rea­lity, ras­tie a bude rásť dopyt po 3D obsahu. Cie­ľom našej spo­loč­nosti je spra­viť z Rea­li­ty­Cap­ture naj­lepší foto­gra­met­rický soft­ware na svete a vždy byť o krok vpred pred kon­ku­ren­ciou. Dúfame, že sa nám to darí a bude dariť. Na to však potre­bu­jeme šikov­ných prog­ra­má­to­rov, ako sa hovorí, až na úrovni „guru“ :) Týchto ľudí je však veľmi málo. Preto, ak si nie­kto trúfa ozna­čiť sa za „guru“ v C++ prog­ra­mo­vaní (alebo neja­kého poznáte vo svo­jom okolí), tak by sme ho radi vyzvali, nech sa nám ozve, a určite má u nás dvere otvo­rené. Vieme mu ponúk­nuť zau­jí­mavý plat a aj mož­nosť špe­cia­li­zá­cie v oblasti, do kto­rej sa ťažko dostane inde na Slo­ven­sku.

Momen­tálne pri­pra­vu­jeme novú ver­ziu pre STEAM a VALVE vytvo­ril do Ste­amu apli­ká­ciu Des­ti­na­ti­ons na pre­ze­ra­nie a sha­ro­va­nie 3D mode­lov vo vir­tu­ál­nej rea­lite, napr. cez helmu. Valve uve­rej­nil aj tuto­rial na vytvo­re­nie vlast­ného 3D modelu do Des­ti­na­tion, kde je náš soft­vér ako vzo­rový.

Čita­te­ľov pri roz­ho­vo­roch zau­jíma nie­len spo­loč­nosť, ale aj človek/ľudia, ktorí za nim stoja. Pre­zraďte nám viac o Vašom tíme.

Začnem asi Tomá­šom Buj­ňá­kom, ktorý je guru v oblasti prog­ra­mo­va­nia a počí­ta­čo­vej gra­fiky. Za svoju dip­lo­movku bol oce­nený cenou War­ner Von Sie­mens Excel­lence Award a svoje štú­dium ukon­čil titu­lom RNDr. na Mat­fyz-e.

Jeho o dva roky mladší brat, Mar­tin Buj­ňák, tiež štu­do­val na Mat­fyz-e. Na roz­diel od Tomáša však ďalej pokra­čo­val na PhD. vo Výskum­nom cen­tre exce­len­cie s náz­vom Cen­tre for Machine Per­cep­tion v Prahe (v rámci pre­stíž­neho výskum­ného prog­ramu Marie Cur­rie s náz­vom VISI­ON­TRAIN). Nako­niec bola jeho PhD. práca vyhod­no­tená ako druhá naj­lep­šia v rámci Čes­kej a Slo­ven­skej repub­liky.

Obaja, ešte počas štú­dia na Mat­fyz-e, naštar­to­vali svoju kari­éru v Cali­gari (firma, čo robila známy mode­lo­vací soft­ware s náz­vom Tru­eS­pace), a potom strá­vili 5 rokov v Mic­ro­softe, kde začali na pozí­cii senior deve­lo­pera a kva­li­fi­ko­vali sa až na pozí­ciu prin­ci­pal deve­lo­pera, čo je už úcty­hodný výkon. Pra­co­vali na pro­jek­toch ako napr. Kinect, Pho­to­synth, Xbox Ava­tars a Live Ser­vi­ces.

Ja som bol na Mat­fyz-e v rov­na­kom roč­níku s Mar­ti­nom a takisto ako Mar­tin, som ďalej pokra­čo­val na PhD. v Cen­tre for Machine Per­cep­tion v Prahe. Začal som tam však o dva roky neskôr, nakoľko som robil RNDr. na Mat­fyz-e interne a Mar­tin externe. Počas štú­dia som bol rie­ši­te­ľom via­ce­rých medzi­ná­rod­ných výskum­ných pro­jek­tov, ako COS­PAL, DIRAC, Pro­VisG and PRo­ViS­cout. Tak­tiež som auto­rom imple­men­tá­cie neko­merč­ného výskum­ného soft­waru s náz­vom CMPMVS, ktorý si počas dvoch rokov stiahlo viac ako 30 000 výskum­ní­kov a iných uží­va­te­ľov z celého sveta.

YoutubePlusLogo

Mar­tin, a podobne aj ja sme v rámci PhD. štú­dia pub­li­ko­vali na top-level­kon­fe­ren­ciách a jour­na­loch, ako napr. ICCV, ECCV, CVPR atď. Je dobre známe, že celo­sve­tovo sa meria práca kaž­dého výskum­níka počtom citá­cii jeho pub­li­ká­cii v odbor­ných časo­pi­soch a v zbor­ní­koch kon­fe­ren­cií. Môžete si “vygo­og­liť” naše mená a pozrieť na Google Scho­lar, že dokopy máme už cez 1 000 citá­cii našich pub­li­ká­cií, čo už niečo hovorí o kva­lite našej práce. Mar­tin spolu so Zuza­nou Kúke­lo­vou z Mic­ro­soft Rese­arch v Cam­bridge stále pub­li­kuje pod hla­vič­kou našej firmy na top-level­kon­fe­ren­ciách.

Obaja sme pra­co­vali na výskume prob­lé­mov týka­jú­cich sa foto­gra­met­rie, ale každý na inej časti. Nakoľko je to veľmi roz­siahla prob­le­ma­tika, tak je veľmi ťažké, pove­dal by som, až nemožné, nájsť jed­ného člo­veka, čo by bol expert na všetky oblasti foto­gra­met­rie. V nepo­sled­nom rade, extrémne pomohlo mať aj Tomáša ako experta z oblasti počí­ta­čo­vej gra­fiky a opti­mál­neho prog­ra­mo­va­nia. Dať dokopy takýto team v rov­na­kom čase je ťažké v celo­sve­to­vom meradle. A ak sa to aj nie­komu podarí, bude to strašne drahé a bude mu trvať mini­málne rok, kým dá dokopy pro­to­typ. Toto je podľa mňa aj dôvod, prečo počas posled­ných troch rokov, nevzni­kol nový pro­dukt, ktorý by nás nejako ohro­zil a ani exis­tu­júce pro­dukty sa nezlep­šili natoľko, aby sme sa museli začať báť. Dúfajme, že budeme schopní kon­štan­tne zlep­šo­vať náš pro­dukt, a že sa nám bude dariť udr­žať si kon­ku­renčnú výhodu. 

zdroj foto­gra­fií: archív Cap­tu­ring Rea­lity, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ten24.info/Capturing Rea­lity

Pridať komentár (0)