Cap­tu­ring Rea­li­ty – spo­loč­nosť budúc­nos­ti zo Slo­ven­ska, kto­rá ponú­ka soft­vér na mode­lo­va­nie 3D objek­tov

Martina Ditrichová / 3. augusta 2016 / Business

Pre­čí­taj si roz­ho­vor s Micha­lom Jan­čo­še­kom, jed­ným z tro­j­i­ce zakla­da­te­ľov spo­loč­nos­ti Cap­tu­ring Rea­li­ty, kto­rá spus­ti­la pre­daj soft­vé­ru vo feb­ru­ári toh­to roku. Vyspo­ve­da­li sme ho a dozve­de­li sme sa ako sa im poda­ri­lo vybu­do­vať úspeš­nú soft­vé­ro­vú spo­loč­nosť po ško­le a bez inves­to­ra. Pro­dukt budúc­nos­ti – 3D mode­lo­va­cí soft­vér.

Spo­loč­nosť Cap­tu­rin­gRe­a­li­ty sa venu­je vytvá­ra­niu 3D mode­lov z foto­gra­fií a lase­ro­vých ske­nov, moh­li by ste nám bliž­šie pri­blí­žiť Vašu tech­no­ló­giu?

Naj­lep­šie sa to dá vysvet­liť na prí­kla­de 3D tla­čiar­ne. Pred­stav­te si, že ste na dovo­len­ke a vidí­te tam zau­jí­ma­vú sochu. Pri­ro­dze­ne, že si ju odfo­tí­te a doma vytla­čí­te na kla­sic­ký foto­pa­pier a zará­mu­je­te. Pred­stav­te si však, že by ste si ju chce­li vytla­čiť na 3D tla­čiar­ni ako soš­ku a posta­viť si ju na stôl v prá­ci, aby Vám pri­po­mí­na­la prí­jem­né dni pre­ži­té na dovo­len­ke. Ako by ste to spra­vi­li? Tu nastu­pu­je náš soft­wa­re Rea­li­ty­Cap­tu­re. Nemu­sí­te spra­viť nič viac, ako si tú soš­ku odfo­tiť — nie len na jed­nu, ale viac foto­gra­fií — a potom pou­žiť Rea­li­ty­Cap­tu­re na to, aby ste z tých 2D foto­gra­fií dosta­li 3D model, kto­rý si násled­ne môže­te vytla­čiť na 3D tla­čiar­ni. Vo vše­obec­nos­ti sa ten­to typ tech­no­ló­gie nazý­va foto­gra­met­ria.

DSC_0162

Ako ten­to nápad vzni­kol?

Nápad na zalo­že­nie vlast­nej spo­loč­nos­ti a vytvo­re­nie pro­duk­tu Rea­li­ty­Cap­tu­re vzni­kol na zákla­de pozi­tív­nej vali­dá­cie trhu a na zákla­de toho, že sme si uve­do­mi­li, že máme dosta­tok skú­se­nos­tí a zna­los­tí na jeho rea­li­zá­ciu.

Ešte počas PhD. štú­dia sme spra­vi­li prog­ram s náz­vom CMPMVS urče­ný pre výskum­nú komu­ni­tu na neko­merč­né úče­ly, kto­rý robil malú časť toho, čo máme teraz (a ove­ľa hor­šie), ale napriek tomu si ho stiah­lo, behom dvoch rokov, viac než 30 000 uží­va­te­ľov.

Je nut­né pove­dať, že sme si uve­do­mi­li, že ten soft­wa­re je nepou­ži­teľ­ný v komerč­nej rovi­ne a, že ho musí­me celý pre­pí­sať, čo sme aj spra­vi­li, a záro­veň sme ho aj 100-násob­ne zlep­ši­li. Okrem toho Mar­tin a Tomáš Buj­ňá­kov­ci mali ohrom­né skú­se­nos­ti v oblas­ti opti­mál­ne­ho prog­ra­mo­va­nia a soft­wa­ro­vé­ho dizaj­nu z Mic­ro­sof­tu a Cali­ga­ri, tak­že sme jas­ne vide­li mož­nos­ti.

V nepo­sled­nom rade, Mar­tin a ja sme robi­li výskum a PhD. v rov­na­kom tíme, vo Výskum­nom cen­tre stro­jo­vé­ho vní­ma­nia v Pra­he, na odliš­ných, ale kom­ple­men­tár­nych veciach. Tak­že sme to celé moh­li doká­zať jedi­ne ako tím. 

Ako ste začí­na­li s jeho rea­li­zá­ci­ou?

Rea­li­zá­ciu sme zača­li tak, že sme dali výpo­ve­de, zalo­ži­li fir­mu, sad­li za počí­tač a behom prvé­ho pol­ro­ka sme už mali funkč­ný pro­to­typ, a potom sme už mali aj prvých zákaz­ní­kov. Osob­ne si mys­lím, že žiad­ny pro­jekt sa nedá nikdy robiť sám a doma vo voľ­nom čase, pop­ri prá­ci. Počas prvé­ho roka sme míňa­li vlast­né úspo­ry a neskôr už sme boli schop­ní žít z príj­mov. Teraz sme šťast­ní, že sme nemu­se­li mať žiad­ne­ho inves­to­ra a dúfa­me, že žiad­ne­ho inves­to­ra ani potre­bo­vať nebu­de­me.

Spo­loč­nosť vznik­la v augus­te 2013, čiže sko­ro pred tro­ma rok­mi. Zo živo­ta vie­me, že pod­ľa plá­nu nej­de nikdy nič. Pod­ľa mňa nie je tomu ináč ani v pod­ni­ka­ní, hlav­ne nie v prí­pa­de „star­tu­pu“ a dup­ľo­va­ne na Slo­ven­sku. Napriek tomu pova­žu­je­me Rea­li­ty­Cap­tu­re za naše die­ťa a za náš odkaz a sme hrdí na to, že sme to doká­za­li dotiah­nuť tam, kde to teraz je, aj kde to ešte zďa­le­ka nie je, tam, kde by sme to chce­li mať a kde to reál­ne môže byť. 

Bola to dosť ťaž­ká a ris­kant­ná ces­ta. Vďa­ka vali­dá­cii a tomu, že nás v tej­to komu­ni­te pozna­li, sme odvte­dy stá­le mali zákaz­ní­kov, napriek tomu, že pro­dukt ešte ofi­ciál­ne nebol von­ku. Ofi­ciál­ne sme spus­ti­li verej­ný pre­daj pro­duk­tu Rea­li­ty­Cap­tu­re vo feb­ru­ári toh­to roku. 

Ako to vlast­ne fun­gu­je? Zákaz­ní­ci sú schop­ní ria­diť sa návod­mi, čo máte zve­rej­ne­né na strán­ke ale­bo musí­te posky­to­vať inten­zív­ne pora­den­stvo?

Vo vše­obec­nos­ti sa dá pove­dať, že „user expe­rien­ce“ je to naj­dô­le­ži­tej­šie na akom­koľ­vek pro­duk­te. Čím jed­no­duch­ší a intu­itív­nej­ší „user inter­fa­ce”, tým má Váš pro­dukt väč­šiu šan­cu uspieť. My sa to sna­ží­me brať veľ­mi váž­ne. Mož­no aj pre­to väč­ši­na uží­va­te­ľov, čo už má skú­se­nos­ti s foto­gra­met­ri­ou, nemá prob­lém pou­ží­vať náš pro­dukt. Máme aj uží­va­teľ­ské fórum, kde uží­va­te­lia rie­šia svo­je prob­lé­my verej­ne, čo je tiež dôle­ži­té.

Čo sa týka väč­ších zákaz­ní­kov, tak pokiaľ pre­dá­va­te nie­čo, čo je drah­šie ako pár tisíc eur, tak bez pora­den­stva ale­bo tzv. sup­por­tu, to nej­de, lebo zákaz­ník zvy­čaj­ne potre­bu­je mať pocit osob­né­ho prí­stu­pu. Tu sa nám tiež osved­či­li ško­le­nia, kde vie­me uká­zať zákaz­ní­ko­vi aj veci, kto­ré súvi­sia s tech­ni­kou sní­ma­nia, nie pria­mo s pou­ží­va­ním náš­ho soft­wa­ru.

PolovnickyZamocekDetailJelen

Pod­ľa Vašej web strán­ky súdim, že sa zame­ria­va­te skôr na zahra­nič­ný trh. Darí sa Vám aj u nás? 

Áno, drvi­vá väč­ši­na našich zákaz­ní­kov sú zo zahra­ni­čia. Áno, darí sa nám aj na Slo­ven­sku. Je tu veľa firiem, čo vie využiť náš soft­wa­re, či už v oblas­ti digi­ta­li­zá­cie kul­túr­ne­ho dedič­stva ale­bo mapo­va­nia, plá­no­va­nia atď. 

Hlav­ne s fir­mou Stu­dio 727, kto­rá sa podie­ľa­la na pro­jek­te digi­ta­li­zá­cie kul­túr­ne­ho dedič­stva, máme veľ­mi dob­ré vzťa­hy. Pra­cu­je tam veľa pro­fe­si­oná­lov z rôz­nych oblas­tí a pod­ľa náš­ho názo­ru ich výstu­py v rám­ci digi­ta­li­zá­cie kul­túr­ne­ho dedič­stva sú na úpl­ne top sve­to­vej úrov­ni. Zatiaľ všet­ci, aj odbor­ní­ci na medzi­ná­rod­ných výsta­vách, ako napr. Cap­tu­ring Rea­li­ty Forum 2015, GEO Busi­ness Lon­don 2016, na kto­rých sme vysta­vo­va­li, boli ohro­me­ní výsled­ka­mi od Stu­dia 727, kto­ré na 3D rekon­štruk­ciu pou­ží­va výhrad­ne náš soft­wa­re.

Na Vašom port­fó­liu je vidieť, že sa plne sna­ží­te pris­pô­so­biť zákaz­ní­ko­vi, osved­či­la sa Vám táto stra­té­gia?

Zákaz­ník je pán. Toto musí vždy pla­tiť. Na dru­hej stra­ne sa nedá vždy vyho­vieť kaž­dé­mu. Osob­ne si však mys­lím, že vo vše­obec­nos­ti je nut­né sa pris­pô­so­bo­vať zákaz­ní­kom tak, aby ste maxi­ma­li­zo­va­li zis­ky. O to sa samoz­rej­me sna­ží­me aj my. 

Čo všet­ko je Váš soft­vér schop­ný vymo­de­lo­vať?

Dá sa pove­dať, že čokoľ­vek od mik­ro­ob­jek­tov, aký­mi sú naprí­klad hmyz, cez malé objek­ty typu topán­ka, ďalej väč­šie objek­ty typu celá posta­va, väč­šie sochy, ďalej objek­ty typu budo­va, zámok, až po celé mest­ské štvr­te a mes­tá.

Foto­gra­met­ria má však vo vše­obec­nos­ti prob­lé­my s prie­hľad­ný­mi (pohár, váza, okná), lesk­lý­mi (vyleš­te­né auto), a bez­fa­reb­ný­mi (úpl­ne bie­la ste­na) povr­ch­mi. Nie­kto­ré typy povr­chov, ako je napr. bie­la ste­na, vie zase ske­no­vať teres­triál­ny lase­ro­vý ske­ner, kto­ré­ho výstup vie­me tiež spra­co­vať, podob­ne ako foto­gra­fiu. Toto je vlast­ne aj momen­tál­ne jed­na z uni­kát­nych vlast­nos­tí Rea­li­ty­Cap­tu­re. Iné typy povr­chov sa dajú zase rekon­štru­ovať zme­nou sní­ma­cej tech­ni­ky ale­bo, v prí­pa­de lesk­lých povr­chov, sa dá pou­žiť napr. det­ský púder. Na záver je nut­né pozna­me­nať, že Rea­li­ty­Cap­tu­re rekon­štru­uje povrch scény/objektu. Čiže nevi­dí dovnút­ra ako naprí­klad CT-čko.

Ten24ApocalypseHeadAONormalImageAndApp

foto: ten24.info

Akú naj­nez­vy­čaj­nej­šiu vec ste mali mož­nosť mode­lo­vať?

My sme soft­wa­re-ová spo­loč­nosť a nepos­ky­tu­je­me služ­by tzn. nemo­de­lu­je­me. My pre­dá­va­me licen­cie na náš soft­wa­re Rea­li­ty­Cap­tu­re. Naši zákaz­ní­ci však „mode­lu­jú (popu­lár­ne sa tomu hovo­rí aj „ske­nu­jú” ale­bo “rekon­štru­ujú”) veľa rôz­nych vecí, až sme sami čas­to prek­va­pe­ní. Drvi­vá väč­ši­na zákaz­ní­kov však samoz­rej­me neuka­zu­je verej­ne svo­je rekon­štruk­cie, a ak aj áno, tak to uka­zu­jú pod svo­jou hla­vič­kou, keď­že to robia na komerč­né úče­ly. Už teraz môže­me pove­dať, že kaž­dý Slo­vák, čo sle­du­je aktu­ál­ne fil­my, hry a tak ďalej už videl nie­čo, čo bolo vytvo­re­né aj naším soft­wa­re-om. Keby sme nebo­li via­za­ní NDA, tak by som Vám aj mohol pove­dať kon­krét­ne.

Máme však na Face­bo­oku zalo­že­nú sku­pi­nu s náz­vom „Cap­tu­ring Rea­li­ty Aré­na”, kto­rá je prá­ve zalo­že­ná pre uží­va­te­ľov na zdie­ľa­nie svo­jich výsled­kov. Za naj­nez­vy­čaj­nej­šiu vec, čo som tam videl, však môžem ozna­čiť asi chro­bá­ka ale­bo peče­né kura­cie steh­no, či taký ten “pich­lia­čo­vý“ obal asi gaš­ta­nu. Ak má nie­kto chuť si to pozrieť, tak sa môže pri­hlá­siť do sku­pi­ny, pri­jí­ma­me kaž­dé­ho :)

PolovnickyZamocekSide

3D mode­lo­va­nie a 3D tla­čiar­ne sú témou budúc­nos­ti. Ako vidí­te ďal­šie sme­ro­va­nie Cap­tu­ring Rea­li­ty?

Áno, vo vše­obec­nos­ti sa dá pove­dať, že s nástu­pom 3D tla­čiar­ní, dro­nov, a hlav­ne vir­tu­ál­nej rea­li­ty, ras­tie a bude rásť dopyt po 3D obsa­hu. Cie­ľom našej spo­loč­nos­ti je spra­viť z Rea­li­ty­Cap­tu­re naj­lep­ší foto­gra­met­ric­ký soft­wa­re na sve­te a vždy byť o krok vpred pred kon­ku­ren­ci­ou. Dúfa­me, že sa nám to darí a bude dariť. Na to však potre­bu­je­me šikov­ných prog­ra­má­to­rov, ako sa hovo­rí, až na úrov­ni „guru“ :) Tých­to ľudí je však veľ­mi málo. Pre­to, ak si nie­kto trú­fa ozna­čiť sa za „guru“ v C++ prog­ra­mo­va­ní (ale­bo neja­ké­ho pozná­te vo svo­jom oko­lí), tak by sme ho radi vyzva­li, nech sa nám ozve, a urči­te má u nás dve­re otvo­re­né. Vie­me mu ponúk­nuť zau­jí­ma­vý plat a aj mož­nosť špe­cia­li­zá­cie v oblas­ti, do kto­rej sa ťaž­ko dosta­ne inde na Slo­ven­sku.

Momen­tál­ne pri­pra­vu­je­me novú ver­ziu pre STE­AM a VAL­VE vytvo­ril do Ste­a­mu apli­ká­ciu Des­ti­na­ti­ons na pre­ze­ra­nie a sha­ro­va­nie 3D mode­lov vo vir­tu­ál­nej rea­li­te, napr. cez hel­mu. Val­ve uve­rej­nil aj tuto­rial na vytvo­re­nie vlast­né­ho 3D mode­lu do Des­ti­na­ti­on, kde je náš soft­vér ako vzo­ro­vý.

Čita­te­ľov pri roz­ho­vo­roch zau­jí­ma nie­len spo­loč­nosť, ale aj človek/ľudia, kto­rí za nim sto­ja. Pre­zraď­te nám viac o Vašom tíme.

Začnem asi Tomá­šom Buj­ňá­kom, kto­rý je guru v oblas­ti prog­ra­mo­va­nia a počí­ta­čo­vej gra­fi­ky. Za svo­ju dip­lo­mov­ku bol oce­ne­ný cenou War­ner Von Sie­mens Excel­len­ce Award a svo­je štú­dium ukon­čil titu­lom RNDr. na Mat­fyz-e.

Jeho o dva roky mlad­ší brat, Mar­tin Buj­ňák, tiež štu­do­val na Mat­fyz-e. Na roz­diel od Tomá­ša však ďalej pokra­čo­val na PhD. vo Výskum­nom cen­tre exce­len­cie s náz­vom Cen­tre for Machi­ne Per­cep­ti­on v Pra­he (v rám­ci pre­stíž­ne­ho výskum­né­ho prog­ra­mu Marie Cur­rie s náz­vom VISI­ON­TRAIN). Nako­niec bola jeho PhD. prá­ca vyhod­no­te­ná ako dru­há naj­lep­šia v rám­ci Čes­kej a Slo­ven­skej repub­li­ky.

Oba­ja, ešte počas štú­dia na Mat­fyz-e, naštar­to­va­li svo­ju kari­é­ru v Cali­ga­ri (fir­ma, čo robi­la zná­my mode­lo­va­cí soft­wa­re s náz­vom Tru­eS­pa­ce), a potom strá­vi­li 5 rokov v Mic­ro­sof­te, kde zača­li na pozí­cii seni­or deve­lo­pe­ra a kva­li­fi­ko­va­li sa až na pozí­ciu prin­ci­pal deve­lo­pe­ra, čo je už úcty­hod­ný výkon. Pra­co­va­li na pro­jek­toch ako napr. Kinect, Pho­to­synth, Xbox Ava­tars a Live Ser­vi­ces.

Ja som bol na Mat­fyz-e v rov­na­kom roč­ní­ku s Mar­ti­nom a takis­to ako Mar­tin, som ďalej pokra­čo­val na PhD. v Cen­tre for Machi­ne Per­cep­ti­on v Pra­he. Začal som tam však o dva roky neskôr, nakoľ­ko som robil RNDr. na Mat­fyz-e inter­ne a Mar­tin exter­ne. Počas štú­dia som bol rie­ši­te­ľom via­ce­rých medzi­ná­rod­ných výskum­ných pro­jek­tov, ako COS­PAL, DIRAC, Pro­VisG and PRo­ViS­cout. Tak­tiež som auto­rom imple­men­tá­cie neko­merč­né­ho výskum­né­ho soft­wa­ru s náz­vom CMPMVS, kto­rý si počas dvoch rokov stiah­lo viac ako 30 000 výskum­ní­kov a iných uží­va­te­ľov z celé­ho sve­ta.

YoutubePlusLogo

Mar­tin, a podob­ne aj ja sme v rám­ci PhD. štú­dia pub­li­ko­va­li na top-level­kon­fe­ren­ciách a jour­na­loch, ako napr. ICCV, ECCV, CVPR atď. Je dob­re zná­me, že celo­sve­to­vo sa meria prá­ca kaž­dé­ho výskum­ní­ka počtom citá­cii jeho pub­li­ká­cii v odbor­ných časo­pi­soch a v zbor­ní­koch kon­fe­ren­cií. Môže­te si “vygo­og­liť” naše mená a pozrieť na Goog­le Scho­lar, že doko­py máme už cez 1 000 citá­cii našich pub­li­ká­cií, čo už nie­čo hovo­rí o kva­li­te našej prá­ce. Mar­tin spo­lu so Zuza­nou Kúke­lo­vou z Mic­ro­soft Rese­arch v Cam­brid­ge stá­le pub­li­ku­je pod hla­vič­kou našej fir­my na top-level­kon­fe­ren­ciách.

Oba­ja sme pra­co­va­li na výsku­me prob­lé­mov týka­jú­cich sa foto­gra­met­rie, ale kaž­dý na inej čas­ti. Nakoľ­ko je to veľ­mi roz­siah­la prob­le­ma­ti­ka, tak je veľ­mi ťaž­ké, pove­dal by som, až nemož­né, nájsť jed­né­ho člo­ve­ka, čo by bol expert na všet­ky oblas­ti foto­gra­met­rie. V nepo­sled­nom rade, extrém­ne pomoh­lo mať aj Tomá­ša ako exper­ta z oblas­ti počí­ta­čo­vej gra­fi­ky a opti­mál­ne­ho prog­ra­mo­va­nia. Dať doko­py taký­to team v rov­na­kom čase je ťaž­ké v celo­sve­to­vom merad­le. A ak sa to aj nie­ko­mu poda­rí, bude to straš­ne dra­hé a bude mu trvať mini­mál­ne rok, kým dá doko­py pro­to­typ. Toto je pod­ľa mňa aj dôvod, pre­čo počas posled­ných troch rokov, nevzni­kol nový pro­dukt, kto­rý by nás neja­ko ohro­zil a ani exis­tu­jú­ce pro­duk­ty sa nezlep­ši­li natoľ­ko, aby sme sa muse­li začať báť. Dúfaj­me, že bude­me schop­ní kon­štan­tne zlep­šo­vať náš pro­dukt, a že sa nám bude dariť udr­žať si kon­ku­renč­nú výho­du.

zdroj foto­gra­fií: archív Cap­tu­ring Rea­li­ty, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ten24.info/Capturing Rea­li­ty

Pridať komentár (0)