Capturing Reality – spoločnosť budúcnosti zo Slovenska, ktorá ponúka softvér na modelovanie 3D objektov

Martina Ditrichová / 3. augusta 2016 / Biznis

Pre­čí­taj si roz­ho­vor s Mi­cha­lom Jan­čo­še­kom, jed­ným z tro­j­ice za­kla­da­te­ľov spo­loč­nosti Cap­tu­ring Re­a­lity, ktorá spus­tila pre­daj soft­véru vo feb­ru­ári tohto roku. Vy­spo­ve­dali sme ho a do­zve­deli sme sa ako sa im po­da­rilo vy­bu­do­vať úspešnú soft­vé­rovú spo­loč­nosť po škole a bez in­ves­tora. Pro­dukt bu­dúc­nosti – 3D mo­de­lo­vací soft­vér.

Spo­loč­nosť Cap­tu­rin­gRe­a­lity sa ve­nuje vy­tvá­ra­niu 3D mo­de­lov z fo­to­gra­fií a la­se­ro­vých ske­nov, mohli by ste nám bliž­šie pri­blí­žiť Vašu tech­no­ló­giu?

Naj­lep­šie sa to dá vy­svet­liť na prí­klade 3D tla­čiarne. Pred­stavte si, že ste na do­vo­lenke a vi­díte tam zau­jí­mavú so­chu. Pri­ro­dzene, že si ju od­fo­títe a doma vy­tla­číte na kla­sický fo­to­pa­pier a za­rá­mu­jete. Pred­stavte si však, že by ste si ju chceli vy­tla­čiť na 3D tla­čiarni ako sošku a po­sta­viť si ju na stôl v práci, aby Vám pri­po­mí­nala prí­jemné dni pre­žité na do­vo­lenke. Ako by ste to spra­vili? Tu na­stu­puje náš soft­ware Re­a­li­ty­Cap­ture. Ne­mu­síte spra­viť nič viac, ako si tú sošku od­fo­tiť – nie len na jednu, ale viac fo­to­gra­fií – a po­tom po­u­žiť Re­a­li­ty­Cap­ture na to, aby ste z tých 2D fo­to­gra­fií do­stali 3D mo­del, ktorý si ná­sledne mô­žete vy­tla­čiť na 3D tla­čiarni. Vo vše­obec­nosti sa tento typ tech­no­ló­gie na­zýva fo­to­gra­met­ria.

DSC_0162

Ako tento ná­pad vzni­kol?

Ná­pad na za­lo­že­nie vlast­nej spo­loč­nosti a vy­tvo­re­nie pro­duktu Re­a­li­ty­Cap­ture vzni­kol na zá­klade po­zi­tív­nej va­li­dá­cie trhu a na zá­klade toho, že sme si uve­do­mili, že máme do­sta­tok skú­se­ností a zna­lostí na jeho re­a­li­zá­ciu.

Ešte po­čas PhD. štú­dia sme spra­vili prog­ram s náz­vom CMPMVS ur­čený pre vý­skumnú ko­mu­nitu na ne­ko­merčné účely, ktorý ro­bil malú časť toho, čo máme te­raz (a oveľa hor­šie), ale na­priek tomu si ho stiahlo, be­hom dvoch ro­kov, viac než 30 000 uží­va­te­ľov.

Je nutné po­ve­dať, že sme si uve­do­mili, že ten soft­ware je ne­pou­ži­teľný v ko­merč­nej ro­vine a, že ho mu­síme celý pre­pí­sať, čo sme aj spra­vili, a zá­ro­veň sme ho aj 100-ná­sobne zlep­šili. Ok­rem toho Mar­tin a To­máš Buj­ňá­kovci mali ohromné skú­se­nosti v ob­lasti opti­mál­neho prog­ra­mo­va­nia a soft­wa­ro­vého di­zajnu z Mic­ro­softu a Ca­li­gari, takže sme jasne vi­deli mož­nosti.

V ne­po­sled­nom rade, Mar­tin a ja sme ro­bili vý­skum a PhD. v rov­na­kom tíme, vo Vý­skum­nom cen­tre stro­jo­vého vní­ma­nia v Prahe, na od­liš­ných, ale kom­ple­men­tár­nych ve­ciach. Takže sme to celé mohli do­ká­zať je­dine ako tím.

 

Ako ste za­čí­nali s jeho re­a­li­zá­ciou?

Re­a­li­zá­ciu sme za­čali tak, že sme dali vý­po­vede, za­lo­žili firmu, sadli za po­čí­tač a be­hom pr­vého pol­roka sme už mali funkčný pro­to­typ, a po­tom sme už mali aj pr­vých zá­kaz­ní­kov. Osobne si mys­lím, že žiadny pro­jekt sa nedá ni­kdy ro­biť sám a doma vo voľ­nom čase, popri práci. Po­čas pr­vého roka sme mí­ňali vlastné úspory a ne­skôr už sme boli schopní žít z príj­mov. Te­raz sme šťastní, že sme ne­mu­seli mať žiad­neho in­ves­tora a dú­fame, že žiad­neho in­ves­tora ani po­tre­bo­vať ne­bu­deme.

Spo­loč­nosť vznikla v au­guste 2013, čiže skoro pred troma rokmi. Zo ži­vota vieme, že podľa plánu nejde ni­kdy nič. Podľa mňa nie je tomu ináč ani v pod­ni­kaní, hlavne nie v prí­pade „star­tupu“ a dup­ľo­vane na Slo­ven­sku. Na­priek tomu po­va­žu­jeme Re­a­li­ty­Cap­ture za naše dieťa a za náš od­kaz a sme hrdí na to, že sme to do­ká­zali do­tiah­nuť tam, kde to te­raz je, aj kde to ešte zďa­leka nie je, tam, kde by sme to chceli mať a kde to re­álne môže byť.

Bola to dosť ťažká a ris­kantná cesta. Vďaka va­li­dá­cii a tomu, že nás v tejto ko­mu­nite po­znali, sme od­vtedy stále mali zá­kaz­ní­kov, na­priek tomu, že pro­dukt ešte ofi­ciálne ne­bol vonku. Ofi­ciálne sme spus­tili ve­rejný pre­daj pro­duktu Re­a­li­ty­Cap­ture vo feb­ru­ári tohto roku.

 

Ako to vlastne fun­guje? Zá­kaz­níci sú schopní ria­diť sa ná­vodmi, čo máte zve­rej­nené na stránke alebo mu­síte po­sky­to­vať in­ten­zívne po­ra­den­stvo?

Vo vše­obec­nosti sa dá po­ve­dať, že „user expe­rience“ je to naj­dô­le­ži­tej­šie na akom­koľ­vek pro­dukte. Čím jed­no­duchší a in­tu­itív­nejší „user in­ter­face“, tým má Váš pro­dukt väč­šiu šancu uspieť. My sa to sna­žíme brať veľmi vážne. Možno aj preto väč­šina uží­va­te­ľov, čo už má skú­se­nosti s fo­to­gra­met­riou, nemá prob­lém po­u­ží­vať náš pro­dukt. Máme aj uží­va­teľ­ské fó­rum, kde uží­va­te­lia rie­šia svoje prob­lémy ve­rejne, čo je tiež dô­le­žité.

Čo sa týka väč­ších zá­kaz­ní­kov, tak po­kiaľ pre­dá­vate niečo, čo je drah­šie ako pár ti­síc eur, tak bez po­ra­den­stva alebo tzv. sup­portu, to nejde, lebo zá­kaz­ník zvy­čajne po­tre­buje mať po­cit osob­ného prí­stupu. Tu sa nám tiež osved­čili ško­le­nia, kde vieme uká­zať zá­kaz­ní­kovi aj veci, ktoré sú­vi­sia s tech­ni­kou sní­ma­nia, nie priamo s po­u­ží­va­ním nášho soft­waru.

PolovnickyZamocekDetailJelen

 

Podľa Va­šej web stránky sú­dim, že sa za­me­ria­vate skôr na za­hra­ničný trh. Darí sa Vám aj u nás?

Áno, dr­vivá väč­šina na­šich zá­kaz­ní­kov sú zo za­hra­ni­čia. Áno, darí sa nám aj na Slo­ven­sku. Je tu veľa fi­riem, čo vie vy­užiť náš soft­ware, či už v ob­lasti di­gi­ta­li­zá­cie kul­túr­neho de­dič­stva alebo ma­po­va­nia, plá­no­va­nia atď.

Hlavne s fir­mou Stu­dio 727, ktorá sa po­die­ľala na pro­jekte di­gi­ta­li­zá­cie kul­túr­neho de­dič­stva, máme veľmi dobré vzťahy. Pra­cuje tam veľa pro­fe­si­oná­lov z rôz­nych ob­lastí a podľa nášho ná­zoru ich vý­stupy v rámci di­gi­ta­li­zá­cie kul­túr­neho de­dič­stva sú na úplne top sve­to­vej úrovni. Za­tiaľ všetci, aj od­bor­níci na me­dzi­ná­rod­ných vý­sta­vách, ako napr. Cap­tu­ring Re­a­lity Fo­rum 2015, GEO Bu­si­ness Lon­don 2016, na kto­rých sme vy­sta­vo­vali, boli ohro­mení vý­sled­kami od Stu­dia 727, ktoré na 3D re­kon­štruk­ciu po­u­žíva vý­hradne náš soft­ware.

 

Na Va­šom port­fó­liu je vi­dieť, že sa plne sna­žíte pris­pô­so­biť zá­kaz­ní­kovi, osved­čila sa Vám táto stra­té­gia?

Zá­kaz­ník je pán. Toto musí vždy pla­tiť. Na dru­hej strane sa nedá vždy vy­ho­vieť kaž­dému. Osobne si však mys­lím, že vo vše­obec­nosti je nutné sa pris­pô­so­bo­vať zá­kaz­ní­kom tak, aby ste ma­xi­ma­li­zo­vali zisky. O to sa sa­moz­rejme sna­žíme aj my.

 

Čo všetko je Váš soft­vér schopný vy­mo­de­lo­vať?

Dá sa po­ve­dať, že čo­koľ­vek od mik­ro­ob­jek­tov, akými sú na­prí­klad hmyz, cez malé ob­jekty typu to­pánka, ďa­lej väč­šie ob­jekty typu celá po­stava, väč­šie so­chy, ďa­lej ob­jekty typu bu­dova, zá­mok, až po celé mest­ské štvrte a mestá.

Fo­to­gra­met­ria má však vo vše­obec­nosti prob­lémy s prie­hľad­nými (po­hár, váza, okná), lesk­lými (vy­leš­tené auto), a bez­fa­reb­nými (úplne biela stena) po­vr­chmi. Nie­ktoré typy po­vr­chov, ako je napr. biela stena, vie zase ske­no­vať te­res­triálny la­se­rový ske­ner, kto­rého vý­stup vieme tiež spra­co­vať, po­dobne ako fo­to­gra­fiu. Toto je vlastne aj mo­men­tálne jedna z uni­kát­nych vlast­ností Re­a­li­ty­Cap­ture. Iné typy po­vr­chov sa dajú zase re­kon­štru­ovať zme­nou sní­ma­cej tech­niky alebo, v prí­pade lesk­lých po­vr­chov, sa dá po­u­žiť napr. det­ský pú­der. Na zá­ver je nutné po­zna­me­nať, že Re­a­li­ty­Cap­ture re­kon­štru­uje po­vrch scény/ob­jektu. Čiže ne­vidí do­vnútra ako na­prí­klad CT-čko.

Ten24ApocalypseHeadAONormalImageAndApp

foto: ten24.info

Akú naj­nez­vy­čaj­nej­šiu vec ste mali mož­nosť mo­de­lo­vať?

My sme soft­ware-ová spo­loč­nosť a ne­pos­ky­tu­jeme služby tzn. ne­mo­de­lu­jeme. My pre­dá­vame li­cen­cie na náš soft­ware Re­a­li­ty­Cap­ture. Naši zá­kaz­níci však „mo­de­lujú (po­pu­lárne sa tomu ho­vorí aj „ske­nujú“ alebo „re­kon­štru­ujú“) veľa rôz­nych vecí, až sme sami často prek­va­pení. Dr­vivá väč­šina zá­kaz­ní­kov však sa­moz­rejme ne­uka­zuje ve­rejne svoje re­kon­štruk­cie, a ak aj áno, tak to uka­zujú pod svo­jou hla­vič­kou, keďže to ro­bia na ko­merčné účely. Už te­raz mô­žeme po­ve­dať, že každý Slo­vák, čo sle­duje ak­tu­álne filmy, hry a tak ďa­lej už vi­del niečo, čo bolo vy­tvo­rené aj na­ším soft­ware-om. Keby sme ne­boli via­zaní NDA, tak by som Vám aj mo­hol po­ve­dať kon­krétne.

Máme však na Fa­ce­bo­oku za­lo­ženú sku­pinu s náz­vom „Cap­tu­ring Re­a­lity Aréna„, ktorá je práve za­lo­žená pre uží­va­te­ľov na zdie­ľa­nie svo­jich vý­sled­kov. Za naj­nez­vy­čaj­nej­šiu vec, čo som tam vi­del, však mô­žem ozna­čiť asi chro­báka alebo pe­čené ku­ra­cie stehno, či taký ten „pich­lia­čový“ obal asi gaš­tanu. Ak má nie­kto chuť si to po­zrieť, tak sa môže pri­hlá­siť do sku­piny, pri­jí­mame kaž­dého :)

PolovnickyZamocekSide

 

3D mo­de­lo­va­nie a 3D tla­čiarne sú té­mou bu­dúc­nosti. Ako vi­díte ďal­šie sme­ro­va­nie Cap­tu­ring Re­a­lity?

Áno, vo vše­obec­nosti sa dá po­ve­dať, že s ná­stu­pom 3D tla­čiarní, dro­nov, a hlavne vir­tu­ál­nej re­a­lity, ras­tie a bude rásť do­pyt po 3D ob­sahu. Cie­ľom na­šej spo­loč­nosti je spra­viť z Re­a­li­ty­Cap­ture naj­lepší fo­to­gra­met­rický soft­ware na svete a vždy byť o krok vpred pred kon­ku­ren­ciou. Dú­fame, že sa nám to darí a bude da­riť. Na to však po­tre­bu­jeme ši­kov­ných prog­ra­má­to­rov, ako sa ho­vorí, až na úrovni „guru“ :) Týchto ľudí je však veľmi málo. Preto, ak si nie­kto trúfa ozna­čiť sa za „guru“ v C++ prog­ra­mo­vaní (alebo ne­ja­kého po­znáte vo svo­jom okolí), tak by sme ho radi vy­zvali, nech sa nám ozve, a ur­čite má u nás dvere ot­vo­rené. Vieme mu po­núk­nuť zau­jí­mavý plat a aj mož­nosť špe­cia­li­zá­cie v ob­lasti, do kto­rej sa ťažko do­stane inde na Slo­ven­sku.

Mo­men­tálne pri­pra­vu­jeme novú ver­ziu pre STEAM a VALVE vy­tvo­ril do Ste­amu ap­li­ká­ciu Des­ti­na­ti­ons na pre­ze­ra­nie a sha­ro­va­nie 3D mo­de­lov vo vir­tu­ál­nej re­a­lite, napr. cez helmu. Valve uve­rej­nil aj tu­to­rial na vy­tvo­re­nie vlast­ného 3D mo­delu do Des­ti­na­tion, kde je náš soft­vér ako vzo­rový.

 

Či­ta­te­ľov pri roz­ho­vo­roch zau­jíma nie­len spo­loč­nosť, ale aj člo­vek/ľu­dia, ktorí za nim stoja. Pre­zraďte nám viac o Va­šom tíme.

Za­čnem asi To­má­šom Buj­ňá­kom, ktorý je guru v ob­lasti prog­ra­mo­va­nia a po­čí­ta­čo­vej gra­fiky. Za svoju dip­lo­movku bol oce­nený ce­nou War­ner Von Sie­mens Excel­lence Award a svoje štú­dium ukon­čil ti­tu­lom RNDr. na Mat­fyz-e.

Jeho o dva roky mladší brat, Mar­tin Buj­ňák, tiež štu­do­val na Mat­fyz-e. Na roz­diel od To­máša však ďa­lej po­kra­čo­val na PhD. vo Vý­skum­nom cen­tre exce­len­cie s náz­vom Cen­tre for Ma­chine Per­cep­tion v Prahe (v rámci pre­stíž­neho vý­skum­ného prog­ramu Ma­rie Cur­rie s náz­vom VI­SI­ON­TRAIN). Na­ko­niec bola jeho PhD. práca vy­hod­no­tená ako druhá naj­lep­šia v rámci Čes­kej a Slo­ven­skej re­pub­liky.

Obaja, ešte po­čas štú­dia na Mat­fyz-e, na­štar­to­vali svoju ka­ri­éru v Ca­li­gari (firma, čo ro­bila známy mo­de­lo­vací soft­ware s náz­vom Tru­eS­pace), a po­tom strá­vili 5 ro­kov v Mic­ro­softe, kde za­čali na po­zí­cii se­nior de­ve­lo­pera a kva­li­fi­ko­vali sa až na po­zí­ciu prin­ci­pal de­ve­lo­pera, čo je už úc­ty­hodný vý­kon. Pra­co­vali na pro­jek­toch ako napr. Ki­nect, Pho­to­synth, Xbox Ava­tars a Live Ser­vi­ces.

Ja som bol na Mat­fyz-e v rov­na­kom roč­níku s Mar­ti­nom a ta­kisto ako Mar­tin, som ďa­lej po­kra­čo­val na PhD. v Cen­tre for Ma­chine Per­cep­tion v Prahe. Za­čal som tam však o dva roky ne­skôr, na­koľko som ro­bil RNDr. na Mat­fyz-e in­terne a Mar­tin ex­terne. Po­čas štú­dia som bol rie­ši­te­ľom via­ce­rých me­dzi­ná­rod­ných vý­skum­ných pro­jek­tov, ako COS­PAL, DI­RAC, Pro­VisG and PRo­ViS­cout. Tak­tiež som au­to­rom im­ple­men­tá­cie ne­ko­merč­ného vý­skum­ného soft­waru s náz­vom CMPMVS, ktorý si po­čas dvoch ro­kov stiahlo viac ako 30 000 vý­skum­ní­kov a iných uží­va­te­ľov z ce­lého sveta.

YoutubePlusLogo

Mar­tin, a po­dobne aj ja sme v rámci PhD. štú­dia pub­li­ko­vali na top-le­vel­kon­fe­ren­ciách a jour­na­loch, ako napr. ICCV, ECCV, CVPR atď. Je dobre známe, že ce­lo­sve­tovo sa me­ria práca kaž­dého vý­skum­níka po­čtom ci­tá­cii jeho pub­li­ká­cii v od­bor­ných ča­so­pi­soch a v zbor­ní­koch kon­fe­ren­cií. Mô­žete si „vy­go­og­liť“ naše mená a po­zrieť na Go­ogle Scho­lar, že do­kopy máme už cez 1 000 ci­tá­cii na­šich pub­li­ká­cií, čo už niečo ho­vorí o kva­lite na­šej práce. Mar­tin spolu so Zu­za­nou Kú­ke­lo­vou z Mic­ro­soft Re­se­arch v Cam­bridge stále pub­li­kuje pod hla­vič­kou na­šej firmy na top-le­vel­kon­fe­ren­ciách.

Obaja sme pra­co­vali na vý­skume prob­lé­mov tý­ka­jú­cich sa fo­to­gra­met­rie, ale každý na inej časti. Na­koľko je to veľmi roz­siahla prob­le­ma­tika, tak je veľmi ťažké, po­ve­dal by som, až ne­možné, nájsť jed­ného člo­veka, čo by bol expert na všetky ob­lasti fo­to­gra­met­rie. V ne­po­sled­nom rade, ex­trémne po­mohlo mať aj To­máša ako experta z ob­lasti po­čí­ta­čo­vej gra­fiky a opti­mál­neho prog­ra­mo­va­nia. Dať do­kopy ta­kýto team v rov­na­kom čase je ťažké v ce­lo­sve­to­vom me­radle. A ak sa to aj nie­komu po­darí, bude to strašne drahé a bude mu tr­vať mi­ni­málne rok, kým dá do­kopy pro­to­typ. Toto je podľa mňa aj dô­vod, prečo po­čas po­sled­ných troch ro­kov, ne­vzni­kol nový pro­dukt, ktorý by nás ne­jako ohro­zil a ani exis­tu­júce pro­dukty sa ne­zlep­šili na­toľko, aby sme sa mu­seli za­čať báť. Dú­fajme, že bu­deme schopní kon­štan­tne zlep­šo­vať náš pro­dukt, a že sa nám bude da­riť udr­žať si kon­ku­renčnú vý­hodu.

zdroj fo­to­gra­fií: ar­chív Cap­tu­ring Re­a­lity, zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: ten24.info/Cap­tu­ring Re­a­lity

Pridať komentár (0)