Cas­tel­lum Cafe je mies­to, kde sa budeš cítiť ako kráľ

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ing. arch. Martin Dulík Ing. Marek Šumichrast Ing. arch. Lívia Dulíková / 18. mája 2017 / Architektúra

zdroj: Dano Veselský

Dia­lóg nové­ho a sta­ré­ho vo vzác­nom his­to­ric­kom pro­stre­dí.

Vidí­me, že na Nit­rian­skom hra­de sa dejú zau­jí­ma­vé veci. Vo feb­ru­ári otvo­ri­li nový objekt pre turis­tov a náv­štev­ní­kov his­to­ric­ké­ho are­álu — Cas­tel­lum Cafe.

O die­le sa s Mar­ti­nom Dulí­kom roz­prá­val Šte­fan Morav­čík:

Čo všet­ko je pred­me­tom rie­še­nia pro­jek­tu “Zlep­še­nie turis­tic­kej infra­štruk­tú­ry sprí­stup­ne­nia národ­nej kul­túr­nej pamiat­ky – Nit­ra hrad – vrá­ta­ne obno­vy jeho čas­tí”? 

V rám­ci pro­jek­tu “Zlep­še­nie turis­tic­kej infra­štruk­tú­ry sprí­stup­ne­nia národ­nej kul­túr­nej pamiat­ky – Nit­ra hrad – vrá­ta­ne obno­vy jeho čas­tí” sa rie­ši­lo via­ce­ro pries­to­rov Nit­rian­ske­ho hra­du. Našim zada­ním bolo rie­še­nie objek­tu slu­žieb turis­tom — Cas­tel­lum Cafe, vrá­ta­ne inte­ri­é­ru. Objekt Cas­te­lum Cafe spá­ja fun­kcie reštau­rá­cie, oddy­cho­vej tera­sy s výhľa­dom na mes­to a hrad a toaliet pre náv­štev­ní­kov hra­du. Súčas­ťou pro­jek­tu bolo aj rie­še­nie pre­zen­tá­cie his­to­ric­kých hra­dieb náj­de­ných pri arche­olo­gic­kom výsku­me v mies­te objek­tu, opra­va spad­nu­tej čas­ti východ­nej hrad­by, rekon­štruk­cia zele­ne a návrh peších trás na východ­nom sva­hu hrad­né­ho kop­ca a rekon­štruk­cia povr­cho­vej úpra­vy pries­to­ru býva­lé­ho par­ko­vis­ka pred vstu­pom do hra­du. Okrem náš­ho pro­jek­tu boli ďal­ší­mi sta­veb­ný­mi úpra­va­mi na hra­de aj pro­jek­ty rekon­štruk­cie a sprí­stup­ne­nia hrad­nej piv­ni­ce a veže kated­rá­ly sv. Eme­rá­ma.

V akej eta­pe (v akom sta­ve) sa nachá­dza­jú jed­not­li­vé rie­še­né objek­ty? 
Objek­ty, kto­ré sa rie­ši­li v spo­mí­na­nom pro­jek­te sú, pokiaľ viem, už sprí­stup­ne­né.

Ako ste sa k zákaz­ke dosta­li?
Na zákla­de vyzva­nej archi­tek­to­nic­kej súťa­že.

Aká bola spo­lu­prá­ca s inves­to­rom (objed­ná­va­te­ľom)? Kto to vlast­ne bol? Ofi­ciál­ne, a kto bol reál­nym par­tne­rom, keď ste potre­bo­va­li komu­ni­ko­vať či už v eta­pe pre­ci­zo­va­nia návrhu, ale­bo v eta­pe výstav­by. Kto (kom­pe­ten­tne) vedel odpo­ve­dať na vaše otáz­ky?
Objed­ná­va­te­ľom je Rím­sko­ka­to­líc­ka cir­kev Bis­kup­stvo Nit­ra, pro­jekt bol spo­lu­fi­nan­co­va­ný z tzv. nór­skych fon­dov. Reál­nym par­tne­rom pre nás boli pán eko­nóm a ľudia z tech­nic­ké­ho odde­le­nia Bis­kup­ské­ho úra­du. Spo­lu­prá­ca bola výbor­ná. Ich nad­še­nie a dôve­ra v pro­jekt, spo­lu s pro­fe­si­onál­nym prí­stu­pom k rie­še­niu prob­lé­mov v pro­jek­to­vej aj v rea­li­zač­nej čas­ti, majú veľ­ký podiel na koneč­nom výsled­ku našej spo­loč­nej prá­ce.

Rie­še­nie zauj­me naj­mä pre­to, že nie je kla­sic­kým mecha­nic­kým apli­ko­va­ním štan­dard­ných pamiat­kár­skych prí­stu­pov. Nové sa nero­bí napo­do­bo­va­ním sta­ré­ho, ale je to dia­lóg seba­ve­do­mé­ho nové­ho (ale kon­tex­tu­ál­ne­ho) s oko­li­tým his­to­ric­kým pro­stre­dím. Ako taký­to kon­cept pri­jal kli­ent a ako pamiat­ká­ri? Vyví­ja­li sa ich sta­no­vis­ká? Boli posto­je po pred­lo­že­ní prvej archi­tek­to­nic­kej štú­die a teraz pred dokon­če­ním rôz­ne? Líši­li sa názo­ry par­tne­rov na vaše rie­še­nia aj pod­ľa rie­še­ných objek­tov (nie­kto­ré boli pri­ja­té bez­prob­lé­mo­vo a nie­kto­ré až po dlh­ších dis­ku­siách a názo­ro­vých pole­mi­kách)?
Pro­ces príp­ra­vy pro­jek­tu bol veľ­mi nároč­ný. Išlo o prá­cu na veľ­mi vzác­nom mies­te, kto­ré bolo veľ­mi pozor­ne sle­do­va­né. Dis­ku­sie boli ťaž­ké a pro­jekt pre­šiel via­ce­rý­mi fáza­mi a zme­na­mi aj za cenu kom­pro­mi­sov. Veri­li sme však, že náš kon­cept je súčas­ným, ale pokor­ným vstu­pom do pries­to­ru a o tom­to sme sa sna­ži­li pre­sved­čiť všet­kých par­tne­rov. Kli­ent pri­jal kon­cept od začiat­ku a má veľa skú­se­nos­tí s rea­li­zá­ci­ou zlo­ži­tých pro­jek­tov rekon­štruk­cií v his­to­ric­kom pro­stre­dí. Pro­ces jed­na­nia s pamiat­kár­mi bol dlhý a išlo o hľa­da­nie vzá­jom­nej dôve­ry a poro­zu­me­nia veciam, kto­ré boli pre kaž­dé­ho z nás pri danom prob­lé­me dôle­ži­té. Našou sna­hou bolo akcep­to­vať požia­dav­ky, vždy sme ale dáva­li pozor, aby sa nena­ru­ši­la celis­tvosť a myš­lien­ka kon­cep­tu.

Čo vás naj­viac teší a na čo ste hrdí?
Sme radi, že ľudia si kaž­dý deň nachá­dza­jú ces­tu do kaviar­ne a sprí­stup­ne­ných čas­tí, a že myš­lien­ka obno­viť a oži­viť ten­to pries­tor Nit­rian­ske­ho hra­du sa napĺňa.

Na čo by ste chce­li zvlášť upo­zor­niť pri vašom die­le (rea­li­zo­va­ných objek­toch)?
Na ťaž­ké zada­nie v zlo­ži­tom kon­tex­te mies­ta sme sa sna­ži­li odpo­ve­dať jed­no­du­chým archi­tek­to­nic­kým jazy­kom a je zau­jí­ma­vé sle­do­vať, že ľudia tomu­to jazy­ku roz­ume­jú.

Dajú sa zovše­obec­niť vaše skú­se­nos­ti z tej­to zákaz­ky aj do for­my neja­kých odpo­rú­ča­ní pre tvor­bu v his­to­ric­kom pro­stre­dí?
Zada­nie bolo veľ­mi špe­ci­fic­ké a pre­to je ťaž­ké spra­viť zovše­obec­ne­nie. Mys­lím si ale, že úpl­ným zákla­dom je dôve­ra inves­to­ra v myš­lien­ku pro­jek­tu a v archi­tek­ta. Pri tvor­be v his­to­ric­kom kon­tex­te pova­žu­jem za rov­na­ko dôle­ži­té schop­nosť pamiat­ká­rov roz­umieť archi­tek­to­nic­kej kva­li­te posu­dzo­va­né­ho návrhu vo fáze kon­cep­tu aj kon­krét­nych detai­lov.

Pri­pra­vu­je­te aj ďal­šie zau­jí­ma­vé die­la?
Obno­va hrad­né­ho par­ku na seve­ro­zá­pad­nom sva­hu hrad­né­ho kop­ca Nit­rian­ske­ho hra­du je ďal­ším z kro­kov v pro­ce­se obno­vy hra­du. Park je veľ­mi zau­jí­ma­vým mies­tom, kde sieť chod­ní­kov vybu­do­va­ných v str­mom sva­hu pre­pá­ja Nit­rian­sky hrad s mest­ským par­kom na Siho­ti, špor­to­vým are­álom a kúpa­lis­kom. Park bol dlhé roky neprí­stup­ný. Chod­ní­ky sú z veľ­kej čas­ti zni­če­né eró­zi­ou, zeleň bola dlhý čas bez údrž­by. Na pries­tor Hrad­né­ho par­ku sme vypra­co­va­li archi­tek­to­nic­kú štú­diu obno­vy. Obno­va zahŕňa rekon­štruk­ciu chod­ní­kov, vytvo­re­nie nových oddy­cho­vých vysu­nu­tých terás v mies­tach výhľa­dov a stre­ta­nia trás, rekon­štruk­ciu zele­ne, pro­tie­róz­ne opat­re­nia a návrh úpra­vy vstup­ných miest par­ku. Prvým kro­kom bola obno­va hlav­né­ho pre­po­jo­va­cie­ho chod­ní­ku, kto­rej rea­li­zá­cia sa blí­ži k záve­ru. Obno­va ďal­ších čas­ti bude rea­li­zo­va­né pod­ľa mož­nos­tí zís­ka­nia finan­cií.

Foto: Fran­ti­šek Rišiaň

Struč­né pred­sta­ve­nie die­la:

Návrh objek­tu Cas­tel­lum Cafe bol súčas­ťou šir­šie­ho záme­ru inves­to­ra rekon­štru­ovať a oži­viť pries­to­ry von­kaj­šie­ho okru­hu are­álu Nit­rian­ske­ho hra­du. Súčas­ťou záme­ru bolo vytvo­re­nie mies­ta, kde si môžu náv­štev­ní­ci po pre­hliad­ke hra­du odpo­či­núť, dať si dob­rú kávu a vybrať si z mož­nos­tí pre­chádz­ko­vých trás are­álom hrad­né­ho kop­ca. Pries­tor asfal­to­vé­ho par­ko­vis­ka s výhľa­dom sme­rom na Zobor a zaned­ba­nou plo­chou zele­ne na východ­nom sva­hu mal poten­ciál pre napl­ne­nie toh­to záme­ru, vytvo­re­nie oddy­cho­vé­ho mies­ta, kto­ré vne­sie život do tej­to skry­tej a zabud­nu­tej čas­ti hrad­né­ho kop­ca. Mies­to býva­lé­ho par­ko­vis­ka pod seve­ro­vý­chod­ným bas­ti­ó­nom hra­du, kto­ré leží napra­vo od vstu­pu do hra­du, je záro­veň mies­tom hor­né­ho vstu­pu do hrad­né­ho par­ku, kto­rý po reno­vá­cii pre­po­jí hrad s mest­ským par­kom na Siho­ti.

SItuácia
SItu­ácia

Návrh umiest­nil do toh­to pries­to­ru objekt reštau­rá­cie Cas­tel­lum Cafe spá­ja­jú­ci fun­kcie oddy­cho­vej a vyhliad­ko­vej tera­sy, reštau­rá­cie a záze­mia s toale­ta­mi pre náv­štev­ní­kov reštau­rá­cie a hra­du. Kon­cept rie­še­nia objek­tu jed­no­du­chou archi­tek­to­nic­kou for­mou odpo­ve­dá na požia­dav­ky zada­nia, danos­ti mies­ta a pod­mien­ky pamiat­ko­vej ochra­ny. Objekt reštau­rá­cie je zapus­te­ný do východ­né­ho sva­hu hrad­né­ho kop­ca. Vidi­teľ­ný­mi čas­ťa­mi tak je iba trans­pa­rent­ná fasá­da reštau­rá­cie a streš­ná dre­ve­ná tera­sa.

Foto: Mar­tin Dulík
Foto: Dano Vesel­ský

Streš­ná tera­sa roz­ši­ru­je dláž­de­ný pries­tor nad­vä­zu­jú­ci na vstup do hra­du s hrad­ným mos­tom. Roz­ší­re­ním toh­to pries­to­ru o dre­ve­nú oddy­cho­vú tera­su s lavi­ca­mi sa výhľad na Zobor otvo­ril aj k rie­ke a sme­rom na východ. Záro­veň posu­nu­tím tera­sy ďalej od hra­dieb tu vznik­lo aj mies­to pre zau­jí­ma­vý pohľad na samot­ný hrad.

Foto: Mar­tin Dulík
Foto: Dano Vesel­ský

Pod streš­nou dre­ve­nou tera­sou je pre­vádz­ka reštau­rá­cie. So streš­nej tera­sy sa betó­no­vým exte­ri­é­ro­vým scho­dis­kom schá­dza na men­šiu dláž­de­nú tera­su, kto­rá je na úrov­ni vstu­pu do reštau­rá­cie a ústi do nej aj chod­ník vedú­ci od Marián­ske­ho súso­šia. Kon­cept reštau­rá­cie je navr­hnu­tý tak, aby čo naj­viac využí­val mož­nos­ti výhľa­du. Z reštau­rá­cie je cez pre­sk­le­nú ste­nu sme­rom na východ výhľad na mes­to, sever­ným sme­rom na odkry­té stre­do­ve­ké hrad­by. Nos­né kon­štruk­cie mono­li­tic­kých stien a stro­pu sú pri­zna­né. Streš­ná betó­no­vá kon­štruk­cia pre­sa­hu­je pred fasá­du objek­tu a vytvá­ra zatie­ne­nie inte­ri­é­ru a kry­tý pries­tor pre mož­nosť von­kaj­šie­ho sede­nia na vstup­nej tera­se. Pries­tor reštau­rá­cie je so streš­nou tera­sou vizu­ál­ne pre­po­je­ný streš­ný­mi svet­lík­mi v tera­so­vých lavi­ciach, kto­ré púš­ťa­jú svet­lo do inte­ri­é­ru a večer osvet­ľu­jú tera­su.

Záze­mie reštau­rá­cie s kuchy­ňou, sklad­mi a toale­ta­mi pre náv­štev­ní­kov sú zapus­te­né pod teré­nom. Tech­nic­ké pries­to­ry sú pod reštau­rá­ci­ou v zapus­te­nom sute­ré­ne.

Foto: Dano Vesel­ský

Mate­riá­lo­vo je objekt stvár­ne­ný kom­bi­ná­ci­ou pohľa­do­vé­ho betó­nu, betó­no­vých obkla­do­vých pane­lov, zask­le­ných plôch, čier­nej oce­le, ole­jo­va­né­ho masív­ne­ho dre­va, ande­zi­to­vej štie­pa­nej dlaž­by. V kon­tex­te his­to­ric­kých kon­štruk­cií bolo našou sna­hou pou­ži­tie prí­rod­ných a pri­ro­dze­ných mate­riá­lov v exte­ri­é­ri aj inte­ri­é­ri pre mož­nosť pri­ro­dze­né­ho star­nu­tia objek­tu. Jed­no­du­chosť a čita­teľ­nosť kon­cep­tu sa pre­ná­ša aj do jed­no­du­chos­ti a čita­teľ­nos­ti pou­ži­tých mate­riá­lov a archi­tek­to­nic­kých detai­lov.

Foto: Mar­tin Dulík
Foto: Dano Vesel­ský
Foto: Mar­tin Dulík

Súčas­ťou pro­jek­tu bola okrem samot­né­ho objek­tu reštau­rá­cie aj reno­vá­cia a rekon­štruk­cia celé­ho pries­to­ru východ­né­ho sva­hu hrad­né­ho kop­ca, kto­rá zahŕňa­la úpra­vu spev­ne­nej plo­chy býva­lé­ho asfal­to­vé­ho par­ko­vis­ka vytvo­re­né­ho na naváž­kach pôvod­nej hrad­nej prie­ko­py dláž­de­ním kamen­nou štie­pa­nou dlaž­bou s cie­ľom dať jej dôs­toj­ný vzhľad s ohľa­dom na samot­né mies­to aj na jes­tvu­jú­ci pamät­ník Milé­nia umiest­ne­ný na plo­che. Archi­tek­ti rie­ši­li aj pre­zen­tá­ciu hra­dob­né­ho opev­ne­nia seve­ro­vý­chod­nej hrad­by tvo­re­né­ho pôvod­nou rene­sanč­nou a román­skou hrad­bou s ope­rák­mi, kto­ré boli odkry­té arche­olo­gic­kým výsku­mom rea­li­zo­va­ným v mies­te stav­by. Rekon­štruk­cia východ­né­ho sva­hu hrad­né­ho kop­ca zahŕňa­la aj obno­vu zrú­te­nej čas­ti východ­nej hrad­by pod objek­tom, kto­rá bola zni­če­ná pôso­be­ním násy­pu a ste­ka­jú­cej daž­ďo­vej vody.

Otvá­ra­nie are­álu Nit­rian­ske­ho hra­du náv­štev­ní­kom a sprí­stup­ňo­va­nie skry­tých miest zau­jí­ma­vých a vzác­nych pries­to­rov je dlho­do­bou stra­té­gi­ou, kto­rá kaž­dý rok pri­ná­ša ľuďom mož­nosť nové­ho zážit­ku, pohľa­du, pozna­nia. Náš pro­jekt bol súčas­ťou toh­to pro­ce­su a verí­me, že pris­pe­je k pek­ným zážit­kom z toh­to krás­ne­ho mies­ta,” dodá­va­jú na záver auto­ri.

Pod­kla­dy: Mar­tin Dulík, Marek Šumich­rast & Lívia Dulí­ko­vá, zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)