Česká IT firma STRV dáva život ame­ric­kým star­tu­pom

Rišo Néveri / 15. septembra 2015 / Tools a produktivita

STRV je praž­ská vývo­jár­ska spo­loč­nosť sto­jaca za vývo­jom pro­jek­tov ako Ordr pre rýchly dovoz jedla, por­tálu Lavendr pre gayov, kres­ťan­skej zoznamky Chris­tian­Min­gle alebo JDate pre židov­ské oby­va­teľ­stvo. Spo­loč­nosť, ktorá začí­nala svoju čin­nosť v roku 2004 pod menom uLi­keIT sa v minu­lom roku pre­me­no­vala na STRV a začala bles­kovo rásť.

Ešte minulý rok počí­tala svo­jich zamest­nan­cov STRV v desiat­kách avšak dnes je tomu inak. V Prahe ich sedí pri­bližne stovka a tento počet prí­cho­dom nových záka­ziek a pro­jek­tov neus­tále ras­tie. V minu­losti dodala spo­loč­nosť apli­ká­cie pre via­ceré veľké mená domá­ceho trhu ako Sle­vo­mat, Dáme jídlo, AAA Auto a dodala aj prvý smart­ban­king Fio banke. Pod­nik rýchlo ras­tie a spo­loč­nosť pre­zra­dila, že chystá ďaľ­šiu pobočku v Brne, čím by sa počet zamest­nan­cov mal roz­rásť na nie­koľko sto­viek. “Momen­tálne máme dopyt vyšší ako počet ponúk, ktoré sme schopní pri­jať”, vysvet­ľuje ria­di­teľ firmy STRV David Seme­rád.

Výkonný ria­di­teľ STRV David Seme­rád

Čo spô­so­bil tak rýchly nárast spo­loč­nosti? Začalo to úspe­chom pri plat­forme Ordr, vďaka čomu sa o služby začí­nali zau­jí­mať aj ďaľ­šie spo­loč­nosti a STRV dupol na plyn. Roz­ho­dol sa expan­do­vať do USA kvôli obme­dze­niam čes­kého trhu a dnes má už pobočky v New Yorku, Los Ange­les a San Fran­ciscu. “Trh v Ame­rike nemá limity. Ale zís­kať talen­to­va­ných vývo­já­rov a dizaj­né­rov v USA je nemožné, u nás je to ťažké”, popi­suje Seme­rád dôvody, prečo vyví­jajú IT špe­cia­listi soft­vér pre ame­ric­kých a sve­to­vých hrá­čov v Česku. V ame­ric­kých poboč­kách majú zatiaľ iba obchodné zastú­pe­nie, ale rov­nako, ako pri­budne pobočka v Brne, pri­budnú aj vývo­jári v Ame­rike. 

STRV Apple Watch hac­kat­hon

Začiatky boli ťažké, to, čo my ponú­kame ponúka ešte ďaľ­ších 10 až 100 tisíc firiem,” pri­púšťa Seme­rád. “Za prvý rok sme nepod­pí­sali ani jedinú zákazku, ale vydr­žali sme.” Odlí­šiť sa im zrejme poda­rilo. Momen­tálny mesačný obrat STRV dosa­huje výšku 600 tisíc dolá­rov a do konca roka zrejme pre­kročí mili­ó­novú hra­nicu — čo je na naše oblasti sku­točne krásne číslo. Spo­loč­nosť dokáže navyše roz­umne plá­no­vať. Momen­tálne začala spo­lu­pra­co­vať s ame­ric­kými star­tupmi, kto­rým dodáva kom­pletné apli­ká­cie za sumy niž­šie ako obvykle, ale žiada o podiel v star­tupe, ktorý môže mať z dlho­do­bého hľa­diska obrov­ský poten­ciál.

Pridať komentár (0)