Český miliar­dár Dali­bor Dědek pre­dal 40% spo­loč­nosti Jab­lot­ron

Dárius Polák / 24. júla 2016 / Business

U našich suse­dov sa usku­toč­nil zau­jí­mavý obchod.

59-ročný český miliar­dár Dali­bor Dědek, ktorý je šéfom a záro­veň majo­rit­ným akci­oná­rom sku­piny Jab­lot­ron, spo­loč­nosti zame­ra­nej na zabez­pe­čo­va­nie tech­niky a moni­to­ro­va­nie objek­tov, popr­vý­krát v novo­do­bej his­tó­rii firmy pri­jal do sku­piny význam­ného par­tnera. 49-ročný Miro­slav Jaro­lím, ktorý dlhé roky pra­cuje v Jab­lot­ron ako obchodný a výkonný ria­di­teľ sa stal zo 45% spo­lu­ma­ji­te­ľom, svoj podiel mu Dali­bor Dědek pre­dal na splátky.

Jab­lot­ron group sa zame­riava na výrobu alarmu a vlast­nej elek­tro­niky (moni­tory dychu, pohyby áut, maxi­mo­bil), pri­čom je všetko spo­jené s vlast­ným bez­peč­nost­ným cen­trom, ktoré fyzicky stráži objekty. Navyše má aj vlastné star­tu­pové štú­dio.

+

foto: jablotron.com

Naše par­tner­stvo sme pre­niesli na úro­veň hol­dingu. Osobne som moc rád, že som našiel schop­ného zástupcu,” uvie­dol Dali­bor Dědek pre český For­bes. Po novom teda mater­skú spo­loč­nosť Jab­lot­ron Group, pod ktorú pat­ria ďal­šie pod­niky vlast­nia dve firmy — Jablo Gro a Tron Up. Jablo Gro patrí Dali­bo­rovi Děde­kovi a pomo­cou nej ovláda 60% hla­sov, Tron Up zas patrí Miro­sla­vovi Jaro­lí­movi a pomo­cou nej môže hla­so­vať so 40% hla­sov.

Zmena sa iba nedávno obja­vila v obchod­nom regis­tri, usku­toč­nila sa však už v minu­lom roku. Novému spo­loč­ní­kovi však do reči moc nebolo. „Moja nevi­di­teľ­nosť je prak­tická pre mňa i oko­lie,” pove­dal Miro­slav Jaro­lím pre český For­bes. Tvá­rou spo­loč­nosti Jab­lot­ron Group aj naďa­lej zostáva Dědek. Minulý rok firma zazna­me­nala tržby vo výške 2,6 miliardy čes­kých korún (96 214 335 eur) a pre­vádz­kový zisk vo výške 600 mili­ó­nov čes­kých korún (€22 203 308 eur).

BX010562.290477.Capture-188

foto: jablotron.com

zdroj: davidkrajicek.com, zdroj titul­nej fotky: Youtube/Business Aca­demy

Pridať komentár (0)