Čes­ký miliar­dár Dali­bor Dědek pre­dal 40% spo­loč­nos­ti Jab­lot­ron

Dárius Polák / 24. júla 2016 / Business

U našich suse­dov sa usku­toč­nil zau­jí­ma­vý obchod.

59-roč­ný čes­ký miliar­dár Dali­bor Dědek, kto­rý je šéfom a záro­veň majo­rit­ným akci­oná­rom sku­pi­ny Jab­lot­ron, spo­loč­nos­ti zame­ra­nej na zabez­pe­čo­va­nie tech­ni­ky a moni­to­ro­va­nie objek­tov, popr­vý­krát v novo­do­bej his­tó­rii fir­my pri­jal do sku­pi­ny význam­né­ho par­tne­ra. 49-roč­ný Miro­slav Jaro­lím, kto­rý dlhé roky pra­cu­je v Jab­lot­ron ako obchod­ný a výkon­ný ria­di­teľ sa stal zo 45% spo­lu­ma­ji­te­ľom, svoj podiel mu Dali­bor Dědek pre­dal na splát­ky.

Jab­lot­ron group sa zame­ria­va na výro­bu alar­mu a vlast­nej elek­tro­ni­ky (moni­to­ry dychu, pohy­by áut, maxi­mo­bil), pri­čom je všet­ko spo­je­né s vlast­ným bez­peč­nost­ným cen­trom, kto­ré fyzic­ky strá­ži objek­ty. Navy­še má aj vlast­né star­tu­po­vé štú­dio.

+

foto: jablotron.com

Naše par­tner­stvo sme pre­nies­li na úro­veň hol­din­gu. Osob­ne som moc rád, že som našiel schop­né­ho zástup­cu,” uvie­dol Dali­bor Dědek pre čes­ký For­bes. Po novom teda mater­skú spo­loč­nosť Jab­lot­ron Group, pod kto­rú pat­ria ďal­šie pod­ni­ky vlast­nia dve fir­my — Jab­lo Gro a Tron Up. Jab­lo Gro pat­rí Dali­bo­ro­vi Děde­ko­vi a pomo­cou nej ovlá­da 60% hla­sov, Tron Up zas pat­rí Miro­sla­vo­vi Jaro­lí­mo­vi a pomo­cou nej môže hla­so­vať so 40% hla­sov.

Zme­na sa iba nedáv­no obja­vi­la v obchod­nom regis­tri, usku­toč­ni­la sa však už v minu­lom roku. Nové­mu spo­loč­ní­ko­vi však do reči moc nebo­lo. „Moja nevi­di­teľ­nosť je prak­tic­ká pre mňa i oko­lie,” pove­dal Miro­slav Jaro­lím pre čes­ký For­bes. Tvá­rou spo­loč­nos­ti Jab­lot­ron Group aj naďa­lej zostá­va Dědek. Minu­lý rok fir­ma zazna­me­na­la trž­by vo výš­ke 2,6 miliar­dy čes­kých korún (96 214 335 eur) a pre­vádz­ko­vý zisk vo výš­ke 600 mili­ó­nov čes­kých korún (€22 203 308 eur).

BX010562.290477.Capture-188

foto: jablotron.com

zdroj: davidkrajicek.com, zdroj titul­nej fot­ky: Youtube/Business Aca­de­my

Pridať komentár (0)