Cestovateľské kino zavelí smer Hobitov

Redakcia / 5. decembra 2018 / Lifehacking

Ča­ro­vné prí­rodné sce­né­rie od gej­zí­rov, búr­li­vých riek a vo­do­pá­dov, cez ja­zerá a ľa­dovce až po ma­jes­tátne hory, vul­kány a skalné út­vary. Náv­štev­níci Ces­to­va­teľ­ského kina v uto­rok 15. ja­nu­ára v KC Du­naj za­žijú v sprie­vode ces­to­va­teľa Ji­řího Jo­bánka dob­ro­druž­stvo v kra­jine, ktorú fa­nú­ši­ko­via Pána prs­te­ňov vo­lajú Stre­do­zem. Na púti v sto­pách sláv­nej tri­ló­gie až k Hore osudu budú spoz­ná­vať prí­rodu, kul­túru, his­tó­riu aj miest­nych oby­va­te­ľov.

Ča­ro­vné prí­rodné sce­né­rie od gej­zí­rov, búr­li­vých riek a vo­do­pá­dov, cez ja­zerá a ľa­dovce až po ma­jes­tátne hory, vul­kány a skalné út­vary. Náv­štev­níci Ces­to­va­teľ­ského kina v uto­rok 15. ja­nu­ára v KC Du­naj za­žijú v sprie­vode ces­to­va­teľa Ji­řího Jo­bánka dob­ro­druž­stvo v kra­jine, ktorú fa­nú­ši­ko­via Pána prs­te­ňov vo­lajú Stre­do­zem. Na púti v sto­pách sláv­nej tri­ló­gie až k Hore osudu budú spoz­ná­vať prí­rodu, kul­túru, his­tó­riu aj miest­nych oby­va­te­ľov.

V Ces­to­va­teľ­skom kine pred­sta­víte Nový Zé­land. Na čo sa za­me­riate?

Jiří Jo­bá­nek: Nový Zé­land je veľmi roz­ma­nitá kra­jina, v kto­rej náj­dete prak­ticky všetko, čo hľa­dáte. Ja sa po­kú­sim za­me­rať na všetko zau­jí­mavé, teda faunu, flóru, mestá, ale aj ad­re­na­lí­nové zá­žitky.

Naj­väč­šou de­ví­zou No­vého Zé­landu je prí­roda, čo sme mohli vi­dieť na­prí­klad aj v Pá­novi prs­te­ňov či Ho­bi­tovi. Čo treba ur­čite vi­dieť pri náv­števe tejto kra­jiny?

  1. J.: Na­krú­ca­nie pre­bie­halo prak­ticky po ce­lom No­vom Zé­lande. Čo by člo­vek ne­mal vy­ne­chať je ná­rodný park Ton­gar­riro, kde sa na­chá­dza známa Hora osudu, alebo podľa pô­vod­ného názvu sopka Ngau­ru­hoe.
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Ces­to­va­teľ­ské kino

Kedy ste po pr­vý­krát nav­ští­vili Nový Zé­land a prečo ste sa tam vy­dali?

  1. J.: Pr­vý­krát to bolo v roku 2009, v tom čase som žil v Aus­trá­lii. Ako­náhle sa mi po­da­rilo na­šet­riť ne­jaké prvé pe­niaze, tak som vy­ra­zil tým sme­rom.

Aké ku­ri­ozity tam možno za­žiť?

  1. J.: Ku­ri­ozity snáď ani nie, ale zau­jí­ma­vos­ťou je, že na Zé­lande máte ze­me­tra­se­nie skoro každý deň. Je i in­ter­ne­tová stránka, ktorá vám uka­zuje, o akej sile bolo ze­me­tra­se­nie v daný deň. Na­ozaj sa to tam deje skoro ne­us­tále, ale často sú to slabé otrasy, ktoré člo­vek ani ne­zaz­na­mená.
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Ces­to­va­teľ­ské kino

Na čo sa vám naj­ťaž­šie zvy­kalo?

  1. J.: Zo za­čiatku to bol ur­čite ča­sový po­sun a ria­de­nie auta na opač­nej strane, ale to sú všetko veci, na ktoré sa dá zvyk­núť be­hom pár dní. Osobne si ne­spo­mí­nam, že by som si mu­sel na niečo ex­trémne zvy­kať, skôr po ná­vrate do­mov som si opäť mu­sel zvyk­núť, že ľu­dia u nás nie sú tak vrúcni a usmie­vaví ako No­vo­zé­lan­ďa­nia.

Ako sme už spo­mí­nali, na Zé­lande nie­koľko ro­kov na­krú­cal Pe­ter Jack­son. Po­da­rilo sa vám do­stať na na­tá­ča­nie?

  1. J.: Priamo na na­tá­čaní bo­hu­žiaľ nie, ale pár­krát som nav­ští­vil de­dinu Ma­ta­mata, kde sa na­chá­dza takz­vaný Ho­bi­tov. Je to miesto, kde sa na­krú­cali rôzne scény z týchto tri­ló­gií a v dneš­nej dobe sú prí­stupné ve­rej­nosti.

Jiří Jo­bá­nek

štu­do­val a pra­co­val v Aus­trá­lii a už se­dem ro­kov pô­sobí ako sprie­vodca pre ces­tovnú kan­ce­lá­riu. Naj­viac ces­tuje do juž­nej a vý­chod­nej Af­riky, na Nový Zé­land a Aus­trá­liu, do USA, Ka­nady a ju­ho­vý­chod­nej Ázie.

 

  1. 1. (uto­rok)

Štart: 20:00 hod.

Lís­tky: bit.ly/No­vy­Ze­land1501

 

Event: https://www.fa­ce­book.com/events/2180911608597504/

 

Pridať komentár (0)