Chceš si užiť zahra­ni­čie za pár šupiek? Tieto granty pre štu­den­tov by ťa mohli zau­jí­mať

Martin Bohunický / 3. januára 2016 / Zo Slovenska

Sedel som s kama­rá­tom na pláži v Atlan­tic City a popí­jali sme miestnu vodu v ple­chovke, ktorú tam nazý­vajú pivo. Vtedy mi pove­dal niečo, čo sa mi vrylo do pamäte: “Mar­tin, vždy som si mys­lel, že ľudia, ktorí cho­dia do Ame­riky, musia byť sakra bohatí. Ale nie, pozri sa, sme tu.”

Kto chce, ten sa dostane hoci­kam, tých pár sto­viek zas taký prob­lém nie je. No ako si užiť svet bez toho, aby to zhl­tlo ročné príjmy z bri­gády? Možno Eras­mus, ten napadne asi kaž­dému, tomu sa snáď veno­vať v tomto článku nemu­sím, no v sku­toč­nosti exis­tuje celá rada ďal­ších mož­ností. Pozrel som sa na ponuku gran­tov a keby nene­chám školu, viac ako prav­de­po­dobne by som nie­ktoré z nich okam­žite využil.

Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov

Mimo bež­ného prog­ramu je tro­chu v pozadí záujmu ešte zau­jí­ma­vejší prog­ram — Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov.

Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov je cez­hra­ničný výmenný prog­ram, vďaka kto­rému majú začí­na­júci pod­ni­ka­te­lia mož­nosť zdo­ko­na­liť sa u skú­se­ných pod­ni­ka­te­ľov v zahra­ničí. Účasť v prog­rame je hra­dená Európ­skou úniou. Účast­níci zbie­rajú a vymie­ňajú si vedo­mosti a obchodné nápady so skú­se­ným pod­ni­ka­te­ľom, s kto­rým spo­lu­pra­cujú od 1 do 6 mesia­cov. Pobyt je čias­točne finan­co­vaný Európ­skou komi­siou.

Zúčast­niť sa môže v pod­state kto­koľ­vek, kto už roz­be­hol pod­ni­ka­nia alebo to v dohľad­nej dobe seri­ózne plá­nuje. Vstu­pen­kou je vypra­co­va­nie nie­koľ­ko­strán­ko­vého biz­nis­plánu, ktorý by mal byť živo­ta­schopný a obsa­ho­vať aj výhľad do budúc­nosti. Potom dostane záu­jemca prí­stup do data­bázy, kde si môže vybrať z nie­koľ­kých tisí­cov spo­lu­pra­cu­jú­cich firiem po celej Európe práve tú, ktorá sa jeho pod­ni­ka­teľ­ským záme­rom blíži naj­viac.

Štu­denti do sveta od Nadá­cie Tatra Banky

Gran­tový prog­ram Štu­denti do sveta pod­po­ruje naj­lep­ších štu­den­tov, aby štu­do­vali na zahra­nič­ných ško­lách a zís­ka­vali skú­se­nosti, ktoré uplat­nia na Slo­ven­sku. V roku 2015 bolo pri­ja­tých 115 žia­dostí, z kto­rých troj­členná porota exter­ných exper­tov vybrala 27. Cel­ková suma veno­vaná na ich pod­poru dosiahla 55 000 eur. Nadá­cia Tatra Banky pri­pra­vila tento prog­ram tre­tí­krát a prav­de­po­dobne ho pri­praví aj v roku 2016. V minu­lom roku sa podá­vali žia­dosti do konca apríla, preto by si mal vývoj situ­ácie pod­robne sle­do­vať.

Pod­po­rení štu­denti vyces­to­vali naprí­klad aj do USA, Kanady, rôz­nych štá­tov Európy či Juho­af­ric­kej repub­liky.

Medzi­ná­rodný vyšeh­rad­ský fond

Jedi­nou inšti­tu­ci­ona­li­zo­va­nou for­mou vzá­jom­nej spo­lu­práce kra­jín V4 je Medzi­ná­rodný vyšeh­rad­ský fond (MVF), kto­rého zria­de­nie schvá­lili pred­se­do­via vlád kra­jín vyšeh­rad­skej sku­piny na sum­mite 14. mája 1999 v Bra­ti­slave. Na základe záve­rov tohto stret­nu­tia pred­se­do­via vlád V4 9. júna 2000 v Šti­říne pri Prahe pod­pí­sali Dohodu o zalo­žení Medzi­ná­rod­ného vyšeh­rad­ského fondu so síd­lom v Bra­ti­slave.

IMG_20131007_164835

Z pros­tried­kov fondu sú finan­co­vané spo­ločné pro­jekty v oblasti kul­túry, vedy, výskumu, vzde­lá­va­nia, výmeny umel­cov a mla­dých ľudí, či pro­jekty na pod­poru cez­hra­nič­nej spo­lu­práce a roz­voja ces­tov­ného ruchu, ako aj indi­vi­du­álne šti­pen­diá a ume­lecké rezi­den­cie.

Počas doby svo­jej exis­ten­cie pod­po­ril tento fond viac ako 4000 štu­den­tov, ak si teda šikovný, nie je dôvod nedať tomu šancu. Ok, možno sa pozrieť “len” do Maďar­ska alebo Česka, ale prí­le­ži­tosť spoz­nať na troj­me­sač­ných poby­toch nových ľudí a uká­zať svetu svoj ume­lecký talent, to určite nie je na zaho­de­nie. A ešte k tomu zadarmo.

CEE­PUS

Ďalší, nazvime to “lokálny prog­ram”. Prog­ram umož­ňuje roz­ví­jať spo­lu­prácu slo­ven­ských a zahra­nič­ných vyso­kých škôl pomo­cou vytvá­ra­nia aka­de­mic­kých sietí, v rámci kto­rých sa usku­toč­ňuje vedecko-výskumná spo­lu­práca a rea­li­zujú sa mobi­lity štu­den­tov, dokto­ran­dov a vyso­koš­kol­ských uči­te­ľov. V rámci prog­ramu CEE­PUS je možné rea­li­zo­vať exkur­zie a letné školy, koor­di­načné stret­nu­tia a jazy­kové kurzy, ktoré dopĺňajú odbornú a vedeckú spo­lu­prácu medzi par­tner­skými uni­ver­zi­tami. Pobyty pre štu­den­tov, dokto­ran­tov či uči­te­ľov sa rea­li­zujú v dĺžke od jed­ného do desia­tich mesia­cov.

21. 10. 2015 BB kniznica

V súčas­nosti sa prog­ramu aktívne zúčast­ňujú Albán­sko, Bosna a Her­ce­go­vina, Bul­har­sko, Česká repub­lika, Čierna Hora, Chor­vát­sko, Maďar­sko, Mace­dón­sko, Mol­dav­sko, Poľ­sko, Rakúsko, Rumun­sko, Slo­ven­ská repub­lika, Slo­vin­sko a Srb­sko.

Pridať komentár (0)