Chi­ron, nový 1500-koňový kráľ supe­ráut je na svete

Rudolf Nečas / 1. marca 2016 / Tools a produktivita

Nový nástupca Vey­ronu je ešte neuve­ri­teľ­nejší a Bugatti nás pote­šilo novými fot­kami tohto skvostu. 

Okolo Chi­ronu počuť len samé super­la­tívy. A niet sa čomu diviť. Svojho pred­chodcu pre­ko­náva (tak­mer) vo všet­kom.

10_CHIRON_dynamic_34-front_WEB.0

O pohon sa stará motor W16 so štyrmi tur­bami pôvo­dom z Vey­ronu. Je však pod­statne pre­ko­paný, aby bez prob­lé­mov zvlá­dol vypro­du­ko­vať 1 500 koní v 6 700 otáč­kach za minútu a točivý moment 1 600 Nm v roz­me­dzí 2 000 — 6 000 otá­čok za minútu. Motor je spria­hnutý s dvoj­spoj­ko­vou, sedem­stup­ňo­vou pre­vo­dov­kou. Z 0 na 100 km/h tento tak­mer 2 tony vážiaci prí­zrak zrýchli za 2,2 sekundy. Ďal­šie údaje sú tiež rov­nako ohromné. Na 200 km/h za dostane za 6,5 sekundy a na 300 km/h za úžas­ných 13,6 sekundy. Maxi­málka je elek­tro­nicky obme­dzená na 420 km/h. Presne tak, elek­tro­nicky obme­dzená. A preto je v tomto aspekte stále víťa­zom Vey­ron Super Sport.

03_CHIRON_Molsheim_34front_WEB.0

Aby to všetko doká­zali pre­žiť aj pneuma­tiky, boli špe­ciálne vyvi­nuté v rámci par­tner­stva Bugatti-Miche­lin. O poriadnu zvu­kovú kulisu sa stará výfu­kový sys­tém z titánu.

Bugatti otes­to­valo hra­nice fyziky,” pove­dal pre­zi­dent spo­loč­nosti Wolf­gang Dür­he­i­mer. “Chi­ron je výsled­kom nášho úsi­lia s cie­ľom vylep­šiť to naj­lep­šie.” Bugatti vybu­do­valo nový mono­kok z uhlí­ko­vých vlá­kien, ktorý zobra­zuje nový, agre­sív­nejší dizaj­nér­sky jazyk. Jeho osem LED svet­lo­me­tov je dopl­ne­ných tým, čo sa prav­de­po­dobne stane vizu­ál­nym pod­pi­som Chi­ronu: jedno zadné svetlo idúce cez celú šírku vozidla.

12_CHIRON_dynamic_34-rear_WEB.0

Popri všet­kých jeho zbe­si­lých atri­bú­toch, Bugatti chce aby bol Chi­ron známy aj ako luxusný a krásny. Inte­riér je celý v koži a dokonca má aj bato­ži­nový pries­tor dosta­točne veľký, aby sa do neho zmes­til pri­me­rane veľký kufor (44 lit­rov). Tri digi­tálne disp­leje s vyso­kým roz­lí­še­ním obklo­pujú ana­ló­gový tacho­me­ter pred vodi­čom a infor­má­cie na nich sa adap­tívne menia v závis­losti od rých­losti vozidla. Čím rých­lej­šie ideš, tým jed­no­duch­šie budú. Audio sys­tém v Chi­rone je tak dobrý, že podľa Bugatti môže byť pova­žo­vaný za “naj­rých­lej­šiu kon­certnú sieň na svete.”

Chi­ro­nov bude vyro­be­ných len 500 kusov a tre­tina z nich je už pre­daná. Ak chceš jeden mať popo­náh­ľaj sa, ale pri­prav si aj poriadny balík peňazí, pres­nej­šie 2,4 mili­óna eur. Suma sa ale pri indi­vi­du­ál­nych požia­dav­kách môže vyšpl­hať ešte vyš­šie.

01_CHIRON_grand-palais_34-front_WEB.002_CHIRON_grand-palais_side_WEB.003_CHIRON_grand-palais_side_WEB.006_CHIRON_grand-palais_34-rear_WEB.005_CHIRON_grand-palais_34-rear_WEB.004_CHIRON_grand-palais_34front_WEB.002_CHIRON_dynamic_34-front_WEB.003_CHIRON_dynamic_34-front_WEB.005_CHIRON_dynamic_34-rear_WEB.007_CHIRON_dynamic_side_WEB.008_CHIRON_dynamic_34-rear_WEB.011_CHIRON_head-light_WEB.012_CHIRON_tail-light_WEB.013_CHIRON_mesh_WEB.014_CHIRON_exhaust_WEB.016_CHIRON_rear-initial_WEB.025_CHIRON_plus_WEB.026_CHIRON_Lock_WEB.027_CHIRON_keys_WEB.028_CHIRON_speed-key_WEB.029_CHIRON_luggage_set_WEB.030_CHIRON_boot_WEB.0

Zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fií: theverge.com

Pridať komentár (0)