Chi­ron, nový 1500-koňo­vý kráľ supe­rá­ut je na sve­te

Rudolf Nečas / 1. marca 2016 / Lifehacking

Nový nástup­ca Vey­ro­nu je ešte neuve­ri­teľ­nej­ší a Bugat­ti nás pote­ši­lo nový­mi fot­ka­mi toh­to skvos­tu.

Oko­lo Chi­ro­nu počuť len samé super­la­tí­vy. A niet sa čomu diviť. Svoj­ho pred­chod­cu pre­ko­ná­va (tak­mer) vo všet­kom.

10_CHIRON_dynamic_34-front_WEB.0

O pohon sa sta­rá motor W16 so štyr­mi tur­ba­mi pôvo­dom z Vey­ro­nu. Je však pod­stat­ne pre­ko­pa­ný, aby bez prob­lé­mov zvlá­dol vypro­du­ko­vať 1 500 koní v 6 700 otáč­kach za minú­tu a toči­vý moment 1 600 Nm v roz­me­dzí 2 000 — 6 000 otá­čok za minú­tu. Motor je spria­hnu­tý s dvoj­spoj­ko­vou, sedem­stup­ňo­vou pre­vo­dov­kou. Z 0 na 100 km/h ten­to tak­mer 2 tony vážia­ci prí­zrak zrých­li za 2,2 sekun­dy. Ďal­šie úda­je sú tiež rov­na­ko ohrom­né. Na 200 km/h za dosta­ne za 6,5 sekun­dy a na 300 km/h za úžas­ných 13,6 sekun­dy. Maxi­mál­ka je elek­tro­nic­ky obme­dze­ná na 420 km/h. Pres­ne tak, elek­tro­nic­ky obme­dze­ná. A pre­to je v tom­to aspek­te stá­le víťa­zom Vey­ron Super Sport.

03_CHIRON_Molsheim_34front_WEB.0

Aby to všet­ko doká­za­li pre­žiť aj pneuma­ti­ky, boli špe­ciál­ne vyvi­nu­té v rám­ci par­tner­stva Bugat­ti-Miche­lin. O poriad­nu zvu­ko­vú kuli­su sa sta­rá výfu­ko­vý sys­tém z titá­nu.

Bugat­ti otes­to­va­lo hra­ni­ce fyzi­ky,” pove­dal pre­zi­dent spo­loč­nos­ti Wolf­gang Dür­he­i­mer. “Chi­ron je výsled­kom náš­ho úsi­lia s cie­ľom vylep­šiť to naj­lep­šie.” Bugat­ti vybu­do­va­lo nový mono­kok z uhlí­ko­vých vlá­kien, kto­rý zobra­zu­je nový, agre­sív­nej­ší dizaj­nér­sky jazyk. Jeho osem LED svet­lo­me­tov je dopl­ne­ných tým, čo sa prav­de­po­dob­ne sta­ne vizu­ál­nym pod­pi­som Chi­ro­nu: jed­no zadné svet­lo idú­ce cez celú šír­ku vozid­la.

12_CHIRON_dynamic_34-rear_WEB.0

Pop­ri všet­kých jeho zbe­si­lých atri­bú­toch, Bugat­ti chce aby bol Chi­ron zná­my aj ako luxus­ný a krás­ny. Inte­ri­ér je celý v koži a dokon­ca má aj bato­ži­no­vý pries­tor dosta­toč­ne veľ­ký, aby sa do neho zmes­til pri­me­ra­ne veľ­ký kufor (44 lit­rov). Tri digi­tál­ne disp­le­je s vyso­kým roz­lí­še­ním obklo­pu­jú ana­ló­go­vý tacho­me­ter pred vodi­čom a infor­má­cie na nich sa adap­tív­ne menia v závis­los­ti od rých­los­ti vozid­la. Čím rých­lej­šie ideš, tým jed­no­duch­šie budú. Audio sys­tém v Chi­ro­ne je tak dob­rý, že pod­ľa Bugat­ti môže byť pova­žo­va­ný za “naj­rých­lej­šiu kon­cert­nú sieň na sve­te.”

Chi­ro­nov bude vyro­be­ných len 500 kusov a tre­ti­na z nich je už pre­da­ná. Ak chceš jeden mať popo­náh­ľaj sa, ale pri­prav si aj poriad­ny balík peňa­zí, pres­nej­šie 2,4 mili­ó­na eur. Suma sa ale pri indi­vi­du­ál­nych požia­dav­kách môže vyšpl­hať ešte vyš­šie.

01_CHIRON_grand-palais_34-front_WEB.002_CHIRON_grand-palais_side_WEB.003_CHIRON_grand-palais_side_WEB.006_CHIRON_grand-palais_34-rear_WEB.005_CHIRON_grand-palais_34-rear_WEB.004_CHIRON_grand-palais_34front_WEB.002_CHIRON_dynamic_34-front_WEB.003_CHIRON_dynamic_34-front_WEB.005_CHIRON_dynamic_34-rear_WEB.007_CHIRON_dynamic_side_WEB.008_CHIRON_dynamic_34-rear_WEB.011_CHIRON_head-light_WEB.012_CHIRON_tail-light_WEB.013_CHIRON_mesh_WEB.014_CHIRON_exhaust_WEB.016_CHIRON_rear-initial_WEB.025_CHIRON_plus_WEB.026_CHIRON_Lock_WEB.027_CHIRON_keys_WEB.028_CHIRON_speed-key_WEB.029_CHIRON_luggage_set_WEB.030_CHIRON_boot_WEB.0

Zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fií: theverge.com

Pridať komentár (0)