Chro­me­cast už nepot­re­buje Wi-fi. Vystačí si s ultra­zvu­kom!

Šandi / 29. júna 2014 / Tech a inovácie

Chro­me­cast musel byť dote­raz pri­po­jený k rov­na­kej sieti ako mobil, tab­let alebo počí­tač, aby od nich doká­zal pri­jí­mať obsah a povely. To už čoskoro pre­stane pla­tiť. Google na I/O ozná­mil, že s chys­ta­ným upda­tom už budú môcť byť zaria­de­nie v inej sieti.

Ako to v sku­toč­nosti fun­guje, vypát­ral Janko Roett­gers z Giga­OMu. Páro­va­nie Chro­me­castu s ostat­nými zaria­de­niami pra­cuje na prin­cípe ultra­zvuku. Chro­me­cast skrz tele­ví­zor vyšle uni­kátny vyso­ko­frek­venčný sig­nál, ktorý zachytí mobil či tab­let, ale vy ho nebu­dete počuť. Teda ak čírou náho­dou nie ste pes, del­fín alebo neto­pier.

Nápad na využi­tie zvuku k auto­ri­zá­cii zaria­de­nia už vlani navrhol zamest­na­nec Google Boris Smus. Rov­nakú tech­no­ló­giu vyví­jala aj spo­loč­nosť Slick­Lo­gin, ktorú Google pohl­til tento rok vo feb­ru­ári. Na čo sa to v prí­pade Chro­me­castu hodí? V pred­náš­ko­vej sieni alebo u vás doma nebude musieť každý, kto by chcel z mobilu poslať na obra­zovku nejaké dáta, zís­kať prí­stu­pový kľúč k Wi-Fi, ale môže pri­tom využiť inter­ne­tové pri­po­je­nie od svojho ope­rá­tora.

Ponúka sa tiež otázka, čo keď má tele­ví­zor tak slabé repro­duk­tory, že vysoké frek­ven­cie nez­vládne zahrať. V tom prí­pade bude možné pou­žiť aj PIN. Na tele­ví­zore alebo pro­jek­tore sa objaví uni­kátny kód, ktorý po naťu­kání do mobilu vykoná páro­va­nie. Určite ale bude mať obme­dzenú časovú plat­nosť a musia byť aj dosta­točne zlo­žitý alebo dlhý.

Pridať komentár (0)