Chro­me­cast už nepot­re­bu­je Wi-fi. Vysta­čí si s ultra­zvu­kom!

Šandi / 29. júna 2014 / Tech a inovácie

Chro­me­cast musel byť dote­raz pri­po­je­ný k rov­na­kej sie­ti ako mobil, tab­let ale­bo počí­tač, aby od nich doká­zal pri­jí­mať obsah a pove­ly. To už čosko­ro pre­sta­ne pla­tiť. Goog­le na I/O ozná­mil, že s chys­ta­ným upda­tom už budú môcť byť zaria­de­nie v inej sie­ti.

Ako to v sku­toč­nos­ti fun­gu­je, vypát­ral Jan­ko Roett­gers z Giga­OMu. Páro­va­nie Chro­me­cas­tu s ostat­ný­mi zaria­de­nia­mi pra­cu­je na prin­cí­pe ultra­zvu­ku. Chro­me­cast skrz tele­ví­zor vyšle uni­kát­ny vyso­ko­frek­venč­ný sig­nál, kto­rý zachy­tí mobil či tab­let, ale vy ho nebu­de­te počuť. Teda ak čírou náho­dou nie ste pes, del­fín ale­bo neto­pier.

Nápad na využi­tie zvu­ku k auto­ri­zá­cii zaria­de­nia už vla­ni navrhol zamest­na­nec Goog­le Boris Smus. Rov­na­kú tech­no­ló­giu vyví­ja­la aj spo­loč­nosť Slick­Lo­gin, kto­rú Goog­le pohl­til ten­to rok vo feb­ru­ári. Na čo sa to v prí­pa­de Chro­me­cas­tu hodí? V pred­náš­ko­vej sie­ni ale­bo u vás doma nebu­de musieť kaž­dý, kto by chcel z mobi­lu poslať na obra­zov­ku neja­ké dáta, zís­kať prí­stu­po­vý kľúč k Wi-Fi, ale môže pri­tom využiť inter­ne­to­vé pri­po­je­nie od svoj­ho ope­rá­to­ra.

Ponú­ka sa tiež otáz­ka, čo keď má tele­ví­zor tak sla­bé repro­duk­to­ry, že vyso­ké frek­ven­cie nez­vlád­ne zahrať. V tom prí­pa­de bude mož­né pou­žiť aj PIN. Na tele­ví­zo­re ale­bo pro­jek­to­re sa obja­ví uni­kát­ny kód, kto­rý po naťu­ká­ní do mobi­lu vyko­ná páro­va­nie. Urči­te ale bude mať obme­dze­nú časo­vú plat­nosť a musia byť aj dosta­toč­ne zlo­ži­tý ale­bo dlhý.

Pridať komentár (0)