Ten­to čip sto­jí jeden cent a doká­že diag­nos­ti­ko­vať rako­vi­nu aj HIV

Rudolf Nečas / 6. apríla 2017 / Tech a inovácie

Diag­nos­ti­ka cho­rôb bude vďa­ka nemu dostup­nej­šia aj pre roz­vo­jo­vé kra­ji­ny.

Tím výskum­ní­kov zo Stan­for­du vyvi­nul alter­na­tív­nu diag­nos­tic­kú metó­du, kto­rá by moh­la byť rie­še­ním nedo­stup­nos­ti diag­nos­tic­kých nástro­jov v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách. Ich výskum pub­li­ko­va­ný v Pro­ce­e­dings of the Nati­onal Aca­de­my of Scien­ces, uka­zu­je malý zno­vu pou­ži­teľ­ný mik­ro­čip, schop­ný diag­nos­ti­ko­vať via­ce­ro cho­rôb. Nástroj s náz­vom FINP je neuve­ri­teľ­ne lac­ný, sto­jí 0,01 dolá­ra a jeho výro­ba trvá len 20 minút.

foto: pixabay.com

Čip FINP obsa­hu­je tri vrstvy. Zno­vu pou­ži­teľ­ná vrch­ná vrstva môže byť na zaria­de­nie vytla­če­ná pomo­cou kla­sic­kej atra­men­to­vej tla­čiar­ne. Spod­ná vrstva je jed­no­rá­zo­vá komo­ra, kto­rá drží bio­lo­gic­ké teku­ti­ny a ten­ká pre­páž­ka ju odde­ľu­je od elek­tro­ni­ky nad ňou.

Diag­nos­tic­ké čipy sú vyrá­ba­né jed­no­du­chým pro­ce­som, skla­da­jú­cim sa z dvoch kro­kov. Najprv pou­ží­va­teľ navrh­ne kon­fi­gu­rá­ciu elek­tro­nic­ké­ho obvo­du, kto­rá je nut­ná pre danú diag­nó­zu. V pod­sta­te navrh­ne obvod, kto­rý odde­lí mole­ku­ly s daný­mi vlast­nos­ťa­mi, naprí­klad s kon­krét­nym tva­rom, veľ­kos­ťou ale­bo hus­to­tou. Ako­náh­le je návrh hoto­vý, tre­ba ho vytla­čiť na lac­nú plas­to­vú fóliu a umiest­niť nad jed­no­rá­zo­vé komo­ry. Je mož­né, že v budúc­nos­ti budú návrhy vrch­ných vrs­tiev dostup­né na stia­hnu­tie, podob­ne ako dnes návrhy objek­tov, kto­ré si môže vytla­čiť na 3D tla­čiar­ni.

foto: Zahra Koochak

Počas výsku­mu ved­ci vyko­ná­va­li tes­ty, aby zis­ti­li, či čip doká­že zo vzor­ky teku­tín vytiah­nuť rako­vi­no­vé bun­ky. A doká­zal to. Tiež porov­na­li účin­nosť FINP čipu opro­ti cyto­met­ric­kej tech­ni­ke za 100 000 dolá­rov a oba nástro­je pres­ne odme­ra­li počet buniek.

Pozo­ru­hod­né výsled­ky tes­tov pri­ná­ša­jú otáz­ku: Ako môž­me ten­to čip dostať do celé­ho sve­ta k ľuďom, kto­rí ho potre­bu­jú? Tím zo Stan­for­du prá­ve na tom­to pra­cu­je, ale pozna­me­ná­va, že ešte potr­vá kým zais­tia, aby zaria­de­nie spĺňa­lo všet­ky štan­dar­dy potreb­né pre komer­cia­li­zá­ciu. “Kaž­dá plat­for­ma pre diag­nos­ti­ku, ale­bo iné bio­me­di­cín­ske apli­ká­cie musí pred komer­cia­li­zá­ci­ou prejsť cez via­ce­ro tes­to­va­ní, vali­dá­ciu a opti­ma­li­zá­ciu a my bude­me tie­to postu­py strikt­ne dodr­žia­vať,” pove­dal autor štú­die, Dr. Rahim Esfan­dy­ar­pour pre Sin­gu­la­ri­ty Hub.

V prí­pa­de, že dosiah­nu ten­to bod, budú mať v rukách zaria­de­nie, kto­ré by moh­lo nesmier­ne zní­žiť nákla­dy pre diag­nos­tic­ké zaria­de­nia, a záro­veň zabrá­ni šíre­niu náka­zy po celom sve­te. Dúfaj­me, že bude čosko­ro dostup­né po celom sve­te.

zdroj: futurism.com

Pridať komentár (0)