Čo číta Star­ti­tup?

Tatiana Blazseková / 26. októbra 2015 / Zaujímavosti

Každý deň čítate naše články a prís­pevky. Roz­hodli sme sa uká­zať, že ich nepíše len akási par­tička podi­ví­nov. V sku­toč­nosti sú za tým cel­kom šikovní a zau­jí­maví ľudia, ktorí majú svetu čo pove­dať. Tento týž­deň som sa ľudí zo Star­ti­tup pýtala, čo momen­tálne čítajú a čo ich na knihe naj­viac zau­jalo.

Ľudo Nasti­šin

Total Recall, auto­bi­o­gra­fia Arnolda Sch­wartz­neg­gera — ľahké číta­nie, res­pek­tíve, ľahko odstra­šu­júce číta­nie. Mal som obavy pus­tiť sa do 650 strán, ale veľký chlap musí mať predsa veľkú knihu. Neve­del som, čo od toho čakať, no po pre­čí­taní som sa dozve­del, že som o Arniem v pod­state nič neve­del. Aj napriek nie­kto­rým veciam, ktoré ma v knihe otra­vo­vali, je to kniha, ktorú stojí za to pre­čí­tať. Z toho čo je v nej ani neviem, či bol väčší kul­tu­rista ako je biz­nis­man.

Flora Sól 

Práve som dočí­tala Watch­me­nov od Moora a Gib­bonsa. Nikdy som sa komi­xom neve­no­vala do hĺbky, a preto si tro­chu one­sko­rene odkrú­cam veli­ká­nov tohto žánru. Kto by chcel namie­tať, že komix nie je „nor­málna kniha“, alebo, že Watch­meni nie sú vôbec o biz­nise: opatrne, len opatrne. Hlavní hrdi­no­via majú svoje prob­lémy, počnúc psy­chicko-emoč­nými až po mate­riálne a sna­žia sa ich skryť za masky, ktoré nosia na verej­nosti. Nie­kedy je priam nemožné zis­tiť, ktorá maska patrí hrdi­novi, ktorá zlo­čin­covi a ktorá pod­ni­ka­te­ľovi. 

Ak si chcete pre­čí­tať Watch­me­nov pri­pravte sa na to, že budete čítať komix v komixe, pre­čí­tate si výstrižky z dobo­vých novín, popu­lárno- náučné články zo sveta bio­ló­gie, stručné fakty o komi­xo­vých výtvar­ní­koch fik­tív­neho komixu v komixe, úryvky z moti­vač­nej lite­ra­túry a mnohé iné. Je to úžasná kniha v mojej poličke a veľmi sa teším, že som sa na ňu odhod­lala, vrelo ju všet­kým odpo­rú­čam. 

Mar­tin Bohu­nický

Možno je to zvláštne, no rád čítam knihy dookola. Raz za mesiac si pre­čí­tam Malého princa, ten mi vždy niečo dá. Lady Fuc­kin­gham od Oscara Wilda člo­veku nastaví zrkadlo voči jeho naj­tem­nej­ším strán­kam, ale fanú­šičky 50 Sha­des z toho asi roz­trhne. Kniha, ktorá ma v posled­nom období fakt poba­vila je Tuc­ker Max — I hope they serve beer in hell. Prečo? Lebo je proste k****** vtipná.

Mám za sebou desiatky moti­vač­ných kníh, veľa osob­ného roz­voja a podobne, no práve preto som pocho­pil, že ide skôr o biz­nis a recyk­lo­va­nie tých istých prin­cí­pov dokola. Takže keď už niečo, čo by ma malo posu­núť ako člo­veka, tak sú to bio­gra­fie.

Mar­tin Faith

Vybe­rám knihu: Mních, ktorý pre­dal svoje Fer­rari — Robin Sharma. Túto knihu som čítal pred časom, ale zane­chala vo mne dote­raz naj­sil­nejší dojem. Sharma na prí­behu ame­ric­kého práv­nika, ktorý sa vydal zno­vu­ob­ja­viť svoj život do skry­tej hima­láj­skej dediny, pre­zen­tuje nie­koľko zau­jí­ma­vých život­ných prin­cí­pov.

Kniha sa jedna veľmi dobre čítala, ale čo je dôle­ži­tej­šie, naučila ma nie­koľko jed­no­du­chých cvi­čení ako si vyčis­tiť hlavu. Sharma je úžasný člo­vek, knihu určite odpo­rú­čam. Spe­a­king of, mal by som si ju znova pre­čí­tať. 

Pridať komentár (0)