Cre­do Ven­tu­res inves­tu­je 360 000 EUR do praž­ské­ho Ver­si­onP­ress! WordP­ress bude ako nikdy pred­tým!

Rišo Néveri / 27. októbra 2015 / Lifehacking

Ak si už nie­ke­dy videl Wordp­ress, pop­rí­pa­de s ním aj pra­co­val, dob­re vieš, že spra­viť zme­nu v obsa­hu, ale­bo výzo­re tvo­jej strán­ky nie je obrov­ská veda. Spra­víš ich však dve, tri, šty­ri a poma­ly zabú­daš, ako to všet­ko bolo. Pri­ro­dze­ne, exis­tu­je zálo­ha. Tá sa ale via­že k pres­né­mu bodu zálo­ho­va­nia. Exis­tu­je lep­šie rie­še­nie?

Naši čes­ký bra­tia hovo­ria áno. Ver­si­onP­ress je praž­ský star­tup, kto­rý pri­šiel s rie­še­ním — “tla­čid­lom späť” pre WordP­ress! Ich cie­ľom je vybu­do­vať sys­tém, kto­rý zachy­tá­va kaž­dú vyko­na­nú zme­nu a jed­no­du­chým klik­nu­tím umož­ní návrat. Zbo­hom zabud­nu­té zme­ny a nevy­da­re­né expe­ri­men­ty! Soft­vér vybu­do­va­li na dob­re zná­mom open sour­ce sys­té­me Git. Cre­do Ven­tu­res sa roz­hod­lo star­tup pod­po­riť inves­tí­ci­ou vo výš­ke 361 810 EUR ($400 000).

Borek Ber­nard, Ver­si­onP­ress

Wordp­ress je skve­lá plat­for­ma na pub­li­ká­ciu, ale ako všet­ko, má svo­je nedos­tat­ky, kto­ré potom ovplyv­ňu­jú kaž­dú jed­nu strán­ku na ňom vybu­do­va­nú.”, hovo­rí zakla­da­teľ Ver­si­onP­ress Borek Ber­nard vo vyjad­re­ní pre TechC­runch. “Ak nie­čo poka­zí strán­ku, naprí­klad zlá aktu­ali­zá­cia ale­bo ľud­ský fak­tor, zme­ny nie je jed­no­du­ché navrá­tiť. Pred­stav­te si to, ako keby mal Word od Mic­ro­sof­tu všet­ku tú boha­tú fun­kci­ona­li­tu, ale nemal tla­čid­lo späť. Je to bolest­ná pred­sta­va, ale pres­ne opi­su­je dneš­ný stav WordP­res­su.”

Ver­si­onP­ress ponú­ka zatiaľ iba pla­te­nú skú­šob­nú ver­ziu soft­vé­ru, ale ich cie­ľom je vybu­do­vať sys­tém, kto­rý zazna­me­ná­va kaž­dú jed­nu zme­nu a ponú­ka jej odstrá­ne­nie. Keď to dotiah­nu, bude to obrov­ský úspech. Pre nich aj pre plat­for­mu. “To naj­lep­šie na Ver­si­onP­ress je fakt, že sa nesú­stre­dí­me na jed­nu fun­kci­ona­li­tu ale na sys­tém ako celok. Nezá­le­ží na zme­ne, zazna­me­ná­me ju.”, dodá­va Ber­nard. Takú­to fun­kci­ona­li­tu náj­deš sku­toč­ne po celom inter­ne­te. Má ju Wiki­pe­dia, má ju Goog­le Docs a koneč­ne pri­chá­dza pre WordP­ress. Neja­ké poku­sy tu už boli, Ver­si­onP­ress-u sa však nič nevy­rov­ná. Zme­ny zazna­me­ná­me aj v súbo­roch a data­bá­zach — to sú tie naj­väč­šie výzvy!”

Vzhľa­dom na fakt, že je WordP­ress zákla­dom desia­tok mili­ó­nov strá­nok a obrov­ské­ho per­cen­ta inter­ne­tu bude mať úspech praž­ské­ho Ver­si­onP­res­su obrov­ský dopad. WordP­ress na svo­je pro­jek­ty osob­ne pou­ží­vam a podob­nú fun­kci­ona­li­tu by som chcel už vče­ra! :)

Pridať komentár (0)