Credo Ven­tu­res inves­tuje 360 000 EUR do praž­ského Ver­si­onP­ress! WordP­ress bude ako nikdy pred­tým!

Rišo Néveri / 27. októbra 2015 / Tools a produktivita

Ak si už nie­kedy videl Wordp­ress, pop­rí­pade s ním aj pra­co­val, dobre vieš, že spra­viť zmenu v obsahu, alebo výzore tvo­jej stránky nie je obrov­ská veda. Spra­víš ich však dve, tri, štyri a pomaly zabú­daš, ako to všetko bolo. Pri­ro­dzene, exis­tuje záloha. Tá sa ale viaže k pres­nému bodu zálo­ho­va­nia. Exis­tuje lep­šie rie­še­nie?

Naši český bra­tia hovo­ria áno. Ver­si­onP­ress je praž­ský star­tup, ktorý pri­šiel s rie­še­ním — “tla­čid­lom späť” pre WordP­ress! Ich cie­ľom je vybu­do­vať sys­tém, ktorý zachy­táva každú vyko­nanú zmenu a jed­no­du­chým klik­nu­tím umožní návrat. Zbo­hom zabud­nuté zmeny a nevy­da­rené expe­ri­menty! Soft­vér vybu­do­vali na dobre zná­mom open source sys­téme Git. Credo Ven­tu­res sa roz­hodlo star­tup pod­po­riť inves­tí­ciou vo výške 361 810 EUR ($400 000).

Borek Ber­nard, Ver­si­onP­ress

Wordp­ress je skvelá plat­forma na pub­li­ká­ciu, ale ako všetko, má svoje nedos­tatky, ktoré potom ovplyv­ňujú každú jednu stránku na ňom vybu­do­vanú.”, hovorí zakla­da­teľ Ver­si­onP­ress Borek Ber­nard vo vyjad­rení pre TechC­runch. “Ak niečo pokazí stránku, naprí­klad zlá aktu­ali­zá­cia alebo ľud­ský fak­tor, zmeny nie je jed­no­du­ché navrá­tiť. Pred­stavte si to, ako keby mal Word od Mic­ro­softu všetku tú bohatú fun­kci­ona­litu, ale nemal tla­čidlo späť. Je to bolestná pred­stava, ale presne opi­suje dnešný stav WordP­ressu.”

Ver­si­onP­ress ponúka zatiaľ iba pla­tenú skú­šobnú ver­ziu soft­véru, ale ich cie­ľom je vybu­do­vať sys­tém, ktorý zazna­me­náva každú jednu zmenu a ponúka jej odstrá­ne­nie. Keď to dotiahnu, bude to obrov­ský úspech. Pre nich aj pre plat­formu. “To naj­lep­šie na Ver­si­onP­ress je fakt, že sa nesú­stre­díme na jednu fun­kci­ona­litu ale na sys­tém ako celok. Nezá­leží na zmene, zazna­me­náme ju.”, dodáva Ber­nard. Takúto fun­kci­ona­litu náj­deš sku­točne po celom inter­nete. Má ju Wiki­pe­dia, má ju Google Docs a konečne pri­chá­dza pre WordP­ress. Nejaké pokusy tu už boli, Ver­si­onP­ress-u sa však nič nevy­rovná. Zmeny zazna­me­náme aj v súbo­roch a data­bá­zach — to sú tie naj­väč­šie výzvy!”

Vzhľa­dom na fakt, že je WordP­ress zákla­dom desia­tok mili­ó­nov strá­nok a obrov­ského per­centa inter­netu bude mať úspech praž­ského Ver­si­onP­ressu obrov­ský dopad. WordP­ress na svoje pro­jekty osobne pou­ží­vam a podobnú fun­kci­ona­litu by som chcel už včera! :)

Pridať komentár (0)