Dá sa obliecť výhrad­ne Made in Slo­va­kia?

Petra Lančaričová, Jakub Jablonický / 9. júla 2016 / Lifehacking

Naj­čas­tej­šie visač­ky, kto­ré máme na oble­če­ní, sú z Číny, Ban­gla­dé­ša ale­bo nie­kto­rej z afric­kých kra­jín. Zamys­le­li sme sa pre­to nad tým, koľ­ko je na Slo­ven­sku krás­nych a nových zna­čiek oble­če­nia a dali sme doko­py out­fit Made in Slo­va­kia.

Trič­ko — Typiš Slo­va­kiš

Trič­ká od Typiš Slo­va­kiš sú spo­je­ním moder­né­ho kom­for­tu a ľudo­vých vzo­rov. Za znač­kou sto­jí tím šty­roch kama­rá­tov a ľudia, kto­rí majú radi náš folk­lór, ju budú milo­vať. Trič­ko kúpiš za 21.90€.

typiš

foto: typis-slovakis.sk

Super pohodl­né tep­lá­ky — Lull Loun­ge­we­ar

Lull spá­ja vyso­kú kva­li­tu s maxi­mál­nym pohod­lím, čo sa na našom trhu urči­te nestra­tí. Znač­ka zača­la túž­bou robiť nie­čo iné a pre seba. Dnes už má 5 rokov. Ceny za ich veci sa pohy­bu­jú oko­lo 30 — 40€.

teplaky-galvanized-244.thumb_513x770

foto: lull.sk

Ruč­ne vyro­be­ná miki­na — Rare Clot­hes

Mla­dá a sym­pa­tická znač­ka pro­du­kuje dizaj­novo skve­le zvlád­nuté trič­ká a miki­ny. Nie je to masov­ka, no je to pres­ne druh pro­duktu ako uši­tý pre ľudí, kto­rí majú plné zuby vecí, aké vidíš vša­de na uli­ci. Za znač­kou sto­jí 22-roč­ný cha­lan Rado­van Hor­váth. Cena tej­to miki­ny je 30€, trič­ká kúpiš za 10 — 16€.

Untitled-2

foto: rareclths.com

Sig­ná­lu odol­ná šil­tov­ka — Shield

Čiap­ky Shield ponú­ka­jú štý­lo­vé rie­še­nie prob­lé­mu vša­dep­rí­tom­né­ho sig­ná­lu a jeho nega­tív­nych účin­kov na naše telá. Zakla­da­te­ľom Shield-u sa poda­ri­lo úspeš­ne ukon­čiť svo­ju kam­paň na Kicks­tar­teri, s cie­ľom zís­kať 13 000 libier na roz­ší­re­nie čiap­ky do celé­ho sve­ta. Pred sig­ná­lom sa ochrá­niš už za 36€.

ef8db25cfea1f13ee5f255db1c0ceaa9_original

foto: Shield / Kicks­tar­ter

Spod­né prád­lo — Mas­za­ryk

Spod­né prád­lo, kto­ré okrem toho, že vyze­rá super, boju­je pro­ti kon­flik­tom vo sve­te. Mas­za­ryk je vyro­be­ný zo slo­ven­ských mate­riá­lov, no do sve­ta sa sna­ží pre­ra­ziť pod retro labe­lom ‘Made in Cze­cho­slo­va­kia’, kto­rý je vo sve­te stá­le zná­mej­ší ako Made in Slo­va­kia. Vybrať si môžeš pod­ľa toho, či máš rad­šej ukra­jin­ské ale­bo rus­ké vzo­ry. Cena za tie­to vychy­táv­ky sa pohy­bu­je oko­lo 35€.

maszaryk

foto: Maszaryk/ Indie­go­go

Ponož­ky — Fusak­le

Nohy musia byť oba­le­né v pohod­lí a Fusak­le sú na to veľ­mi dob­rým rie­še­ním. Tie­to štý­lo­vé ponož­ky oslo­via naj­mä ľudí, kto­rí majú radi život, radi sa bavia, majú otvo­re­nú myseľ, nene­chá­va­jú sa zvä­zo­vať kon­ven­ciami, radi obja­vujú a radi vyjad­rujú svoj názor. Pár takých­to Fusak­lí zože­nieš za 4,50€ až 7.90€

fusakle

foto: fusakle.sk

Papu­če — Slipp­sy

Obuť sa po ťaž­kom dni do pohodl­ných papúč je na neza­pla­te­nie. Slipp­sy majú pro­tiš­my­ko­vú podráž­ku a super mäk­kú penu vnút­ri, tak­že o pohod­lie urči­te strach mať nemu­sí­me. O tom, že je o ne záu­jem, sved­čí aj to, že tie­to coolo­vé papu­če na indie­go­go naria­so­va­li 107% svoj­ho cie­ľa. Pre­daj­ná cena Slipp­sov je 20€.

papuce to utfitu

foto: Slippsy/ indiegogo.com

Dopl­nok — Kres­ky

Kres­ky sú die­lom gra­fic­kej dizaj­nér­ky a ilus­trá­tor­ky a mediál­nej ana­ly­tič­ky so záze­mím v nezis­ko­vom sek­to­re. Z tých­to slo­ven­ských teto­va­čiek, kto­ré majú množ­stvo vzo­rov, si vybe­rie kaž­dý. Cena jed­né­ho bale­nia je 3€.

kresky

foto: kresky.sk

zdroj titul­nej foto­gra­fie: typis-slovakis.sk/fusakle.sk

Pridať komentár (0)