Dá sa obliecť výhradne Made in Slo­va­kia?

Petra Lančaričová, Jakub Jablonický / 9. júla 2016 / Tools a produktivita

Naj­čas­tej­šie visačky, ktoré máme na oble­čení, sú z Číny, Ban­gla­déša alebo nie­kto­rej z afric­kých kra­jín. Zamys­leli sme sa preto nad tým, koľko je na Slo­ven­sku krás­nych a nových zna­čiek oble­če­nia a dali sme dokopy out­fit Made in Slo­va­kia.

Tričko — Typiš Slo­va­kiš

Tričká od Typiš Slo­va­kiš sú spo­je­ním moder­ného kom­fortu a ľudo­vých vzo­rov. Za znač­kou stojí tím šty­roch kama­rá­tov a ľudia, ktorí majú radi náš folk­lór, ju budú milo­vať. Tričko kúpiš za 21.90€.

typiš

foto: typis-slovakis.sk

Super pohodlné tep­láky — Lull Loun­ge­wear

Lull spája vysokú kva­litu s maxi­mál­nym pohod­lím, čo sa na našom trhu určite nestratí. Značka začala túž­bou robiť niečo iné a pre seba. Dnes už má 5 rokov. Ceny za ich veci sa pohy­bujú okolo 30 — 40€.

teplaky-galvanized-244.thumb_513x770

foto: lull.sk

Ručne vyro­bená mikina — Rare Clot­hes

Mladá a sym­pa­tická značka pro­du­kuje dizaj­novo skvele zvlád­nuté tričká a mikiny. Nie je to masovka, no je to presne druh pro­duktu ako ušitý pre ľudí, ktorí majú plné zuby vecí, aké vidíš všade na ulici. Za znač­kou stojí 22-ročný cha­lan Rado­van Hor­váth. Cena tejto mikiny je 30€, tričká kúpiš za 10 — 16€.

Untitled-2

foto: rareclths.com

Sig­nálu odolná šil­tovka — Shield

Čiapky Shield ponú­kajú štý­lové rie­še­nie prob­lému vša­dep­rí­tom­ného sig­nálu a jeho nega­tív­nych účin­kov na naše telá. Zakla­da­te­ľom Shield-u sa poda­rilo úspešne ukon­čiť svoju kam­paň na Kicks­tar­teri, s cie­ľom zís­kať 13 000 libier na roz­ší­re­nie čiapky do celého sveta. Pred sig­ná­lom sa ochrá­niš už za 36€.

ef8db25cfea1f13ee5f255db1c0ceaa9_original

foto: Shield / Kicks­tar­ter

Spodné prádlo — Mas­za­ryk

Spodné prádlo, ktoré okrem toho, že vyzerá super, bojuje proti kon­flik­tom vo svete. Mas­za­ryk je vyro­bený zo slo­ven­ských mate­riá­lov, no do sveta sa snaží pre­ra­ziť pod retro labe­lom ‘Made in Cze­cho­slo­va­kia’, ktorý je vo svete stále zná­mejší ako Made in Slo­va­kia. Vybrať si môžeš podľa toho, či máš rad­šej ukra­jin­ské alebo ruské vzory. Cena za tieto vychy­távky sa pohy­buje okolo 35€.

maszaryk

foto: Maszaryk/ Indie­gogo

Ponožky — Fusakle

Nohy musia byť oba­lené v pohodlí a Fusakle sú na to veľmi dob­rým rie­še­ním. Tieto štý­lové ponožky oslo­via najmä ľudí, ktorí majú radi život, radi sa bavia, majú otvo­renú myseľ, nene­chá­vajú sa zvä­zo­vať kon­ven­ciami, radi obja­vujú a radi vyjad­rujú svoj názor. Pár takýchto Fusaklí zože­nieš za 4,50€ až 7.90€

fusakle

foto: fusakle.sk

Papuče — Slippsy

Obuť sa po ťaž­kom dni do pohodl­ných papúč je na neza­pla­te­nie. Slippsy majú pro­tiš­my­kovú podrážku a super mäkkú penu vnútri, takže o pohod­lie určite strach mať nemu­síme. O tom, že je o ne záu­jem, svedčí aj to, že tieto coolové papuče na indie­gogo naria­so­vali 107% svojho cieľa. Pre­dajná cena Slipp­sov je 20€.

papuce to utfitu

foto: Slippsy/ indiegogo.com

Dopl­nok — Kresky

Kresky sú die­lom gra­fic­kej dizaj­nérky a ilus­trá­torky a mediál­nej ana­ly­tičky so záze­mím v nezis­ko­vom sek­tore. Z týchto slo­ven­ských teto­va­čiek, ktoré majú množ­stvo vzo­rov, si vybe­rie každý. Cena jed­ného bale­nia je 3€.

kresky

foto: kresky.sk

zdroj titul­nej foto­gra­fie: typis-slovakis.sk/fusakle.sk

Pridať komentár (0)