Dá sa žiť len s platobnou kartou? Dá, ale narazili sme na jeden problém

Redakcia / 6. novembra 2018 / Lifehacking

  • Už 8. no­vem­bra sa bude ko­nať uni­kátna ak­cia s náz­vom Deň bez ho­to­vosti
  • Je ale v sú­čas­nosti možné na Slo­ven­sku fun­go­vať len s pla­tob­nou kar­tou?
  • Sle­duj naše vi­deo a zis­tíš viac!

A tak sme vy­skú­šali to, čo už tak­mer ro­bíme bežne – „pre­žiť“ je­den deň v Bra­ti­slave úplne bez ho­to­vosti. Na­ra­zili sme však na je­den li­mit. Aký? Sle­duj naše vi­deo a do­zvieš sa viac!

Pridať komentár (0)