David Vol­ter v bra­ti­slav­skom ate­li­é­ri Tran­s­por­tu vytvá­ra inšpi­ra­tív­nu budúc­nosť dopra­vy

Linda Cebrová / 15. mája 2017 / Auto

zdroj: facebook.com/DavidVoltnerTransportDesign

Ak si pred­sta­vu­ješ štu­den­tov VŠVU len ako umel­cov kres­lia­cich obra­zy a sce­né­rie prí­ro­dy, ate­li­ér Tran­s­port dizaj­nu ťa pre­sved­čí o tom, že to tak nie je. 

Tran­s­port dizajn na Vyso­kej ško­le výtvar­ných ume­ní je neus­tá­le sa vyví­ja­jú­ce kre­a­tív­ne štú­dio, špe­cia­li­zu­jú­ce sa na oblas­ti navrho­va­nia auto­mo­bi­lov a lie­ta­diel. Ate­li­ér je vede­ný Šte­fa­nom Kle­i­nom, pod vlaj­kou VŠVÚ v Bra­ti­sla­ve. V prie­be­hu viac ako 20 rokov doká­za­lo štú­dio úspeš­ne vypro­du­ko­vať množ­stvo absol­ven­tov, kto­rí našli svo­je vysní­va­né uplat­ne­nie v obo­re auto­mo­bi­lo­vé­ho dizaj­nu.

Väč­ši­na štu­den­tov prog­ra­mu pochá­dza zo Slo­ven­skej repub­li­ky a Čes­kej repub­li­ky, čo napo­má­ha tomu, aby si štú­dio vytvo­ri­lo domi­nant­né posta­ve­nie pri príp­ra­ve talen­to­va­ných auto­mo­bi­lo­vých dizaj­né­rov v čes­ko­slo­ven­skom regi­ó­ne.

Veľ­ká časť ate­li­é­ru tvo­ria mla­dí štu­den­ti vo veku 19 až 25 rokov. Napriek tomu nemá táto sku­toč­nosť vplyv na ich odbor­nosť, keď­že väč­ši­na štu­den­tov mala šan­cu zís­kať skú­se­nos­ti vo for­me stá­ží v rôz­nych auto­mo­bil­kách a letec­kých spo­loč­nos­tiach.

Skve­lým prí­kla­dom je aj 22-roč­ný Dávid Volt­ner, kto­rý vrám­ci ate­li­é­ru vytvá­ra futu­ris­tic­ké návrh auto­mo­bi­lov, kto­ré by sme radi vide­li aj na našich ces­tách.

Pors­che

foto:behance.com

Pri pohľa­de do blíz­kej budúc­nos­ti sú veľ­mi horú­cou témou auto­nóm­ne vozid­lá. Pro­ti tomu­to tren­du sa roz­ho­dol svo­jím návrhom Pors­che bojo­vať aj dizaj­nér David Volt­ner.

foto:behance.com

Svoj návrh zame­ral na kla­sic­ky ria­de­né auto­mo­bi­ly. Pod­ľa jeho názo­ru majú v budúc­nos­ti tech­no­ló­gie ľuďom pomá­hať a nie ich nahrá­dzať.

Pro­jekt My Iden­ti­ty

Táto prá­ca pre mňa pred­sta­vo­va­la skve­lú prí­le­ži­tosť na pre­po­je­nie mojich naj­väč­ší váš­ní – cest­nej cyk­lis­ti­ky a tran­s­port dizaj­nu. Mojim cie­ľom bolo vytvo­re­nie návrhu, vyjad­ru­jú­ce­ho moje poci­ty, kto­ré zaží­vam pri jaz­de na bicyk­li a násled­ne to trans­for­mo­vať do kon­cep­tu vozid­la.”

AUDI QUATT­RO PLUS

foto:behance.com

Návrh Audi využí­va kon­trast medzi ostrý­mi a jem­ný­mi línia­mi, kto­rý jas­ne defi­nu­je futu­ris­tic­ký a pré­mi­ový duch Audi. Pre­to si David v hie­rar­chii cie­ľov sta­no­vil tri hlav­né témy: ume­lec­ký dizajn, bez­peč­nosť a cel­ko­vú efek­ti­vi­tu, čo pova­žu­je za jed­nu z naj­dô­le­ži­tej­ších tém, týka­jú­cich sa auto­mo­bi­lo­vé­ho dizaj­nu budúc­nos­ti.

foto:behance.com

AUDI QUATT­RO PLUS je inšpi­ro­va­ný špor­to­vý­mi jach­ta­mi, kto­ré kom­bi­nu­jú všet­ky kľú­čo­vé vlast­nos­ti, kto­ré som si vytý­čil ako opor­né body. Ide o čis­to­tu, šikov­nosť a špor­to­vú vyspe­losť. Táto inšpi­rá­cia takis­to pre­dur­ču­je vozid­lo na pohodl­né ces­to­va­nie na dlhé vzdia­le­nos­ti.”

Ak ťa Davi­do­va prá­ca zau­ja­la a chceš vidieť viac jeho prác, urči­te nav­štív jeho face­bo­oko­vú strán­ku ale­bo si pozri jeho port­fó­lio tu.

Pridať komentár (0)