Desig­neo: “Vždy som chcel mať firmu, ktorú môžem budo­vať a kto­rej budem môcť dať maxi­mum.”

Filip Mikschik / 4. jún 2015 / Tools a produktivita

Desig­neo — mladá firma, ktorá zau­jala aj FOFOLU. 

Čomu sa Desig­neo Cre­a­tive venuje?

Vyví­jame roz­siahle webové por­tály na mieru, mobilné apli­ká­cie, smart device apli­ká­cie a púš­ťame sa do nových výziev na poli digi­tál­nych tech­no­ló­gií. Pra­cu­jeme na zau­jí­ma­vých pro­jek­toch od veľ­kých vnút­ro­pod­ni­ko­vých sys­té­mov, cez rôzne webové por­tály až po apli­ká­cie pre ovlá­da­nie HW zaria­dení, napr. Foto­búdky, RFID čítačky, čítačky kre­dit­ných kariet a pod.

Prečo si roz­be­hol Desig­neo Cre­a­tive?

Vyply­nulo to zo situ­ácie. Už na stred­nej som pra­co­val na malých webo­vých pro­jek­toch na živ­nosť, spra­vidla pre kama­rá­tov a zná­mych. Pri vyso­kej som to kom­bi­no­val s prá­cou v Mib­cone (http://www.mibcon.cz/) ako kon­zul­tant SAPu a zbie­ral skú­se­nosti. Postu­pom času bolo práce pre Desig­neo viac a viac a po štát­nici som sa roz­ho­dol desig­neo veno­vať na plný úvä­zok. Vždy som chcel mať firmu, ktorú môžem budo­vať a kto­rej budem môcť dať maxi­mum.

Čo je tvoja inšpi­rá­cia?

Inšpi­rá­cia je všade okolo nás. Mám rád, keď veci fun­gujú ako majú, sú jed­no­du­ché a pri­ná­šajú úži­tok. Ak nara­zím na niečo, čo nefun­guje, baví ma vymýš­ľať ako by to mohlo fun­go­vať, vyze­rať lep­šie a pro­ces zop­ti­ma­li­zo­vať. Chcel som žiť tro­chu viac zdravo a tak som pred rokmi naprog­ra­mo­val apli­ká­ciu, kde si môžete zapi­so­vať svoju dennú kon­zu­má­ciu jedla a pitia a vďaka roz­siah­lej data­báze dát s nut­rič­nými a ener­ge­tic­kými hod­no­tami potra­vín, ktoré spra­vujú sami pou­ží­va­te­lia, máte šancu zme­niť svoje stra­vo­va­cie návyky. Alebo sme takto s kama­rátmi upiekli ces­to­va­teľ­ský por­tál Tri­pio (http://tripio.cz/), pre­tože na trhu v tom čase nebolo nič, čo by nám umož­nilo si naplá­no­vať cestu na základe skú­se­ností ostat­ných ces­to­va­te­ľov. Pro­jekty dodnes bežia a majú cel­kom obstojnú náv­štev­nosť.

Čo pova­žu­ješ za naj­väčší úspech Desig­neo Cre­a­tive?

Nabité skú­se­nosti, rast a schop­nosť neus­tále sa posú­vať vpred. Je to drina a chce to pevné nervy. Kto nie­kedy roz­bie­hal nejakú firmu, vie o čom hovo­rím. Desig­neo osla­vuje tento rok päť rokov exis­ten­cie a od prvých malých webov sme sa posu­nuli k veľ­kým pro­jek­tom pre veľké firmy, ktoré nás bavia a dávajú nám zmy­sel, ako men­tálne tak eko­no­micky. Práce máme nad hlavu, máme kli­en­tov, ktorí nám veria a spo­lu­pra­cujú s nami radi a dlho. To je veľký úspech.

Aké sú vaše plány do budúc­nosti?

Maxi­málne sta­bi­li­zo­vať a roz­ší­riť tím, pokra­čo­vať v tom čo robíme a robiť to ešte lep­šie a hlavne si u toho všet­kého udr­žať bys­tré oko a jasnú myseľ.

Aké typy ľudí hľa­dáte do svojho tímu?

Hľa­dáme pre­dov­šet­kým osob­nosti, tímo­vých par­ťá­kov, ktorí sú dobrí v tom čo robia, baví ich to, majú už “niečo” za sebou, sú nad­šení pre vec a nehľa­dajú zaší­várňu v kor­po­rá­cii. Nehľa­dáme kla­sic­kých zamest­nan­cov, ktorí robia len to čo je im pri­ká­zané. Pra­cu­jeme na prin­cípe slo­bod­nej firmy a na to potre­bu­jeme ľudí, ktorí majú istú dávku seba­kon­troly a dis­cip­líny, pre­tože je potrebné si nepliesť pojmy slo­boda a anar­chia. V súčas­nej dobe hľa­dáme pre­dov­šet­kým šikov­ných vývo­já­rov.

V čom ste iní ako kon­ku­ren­cia?

Ako tím pra­cu­jeme v pria­teľ­skom duchu, pra­cu­jeme na sebe, stále obja­vu­jeme nové veci a dávame ľuďom v tíme prí­le­ži­tosť makať na tom čo ich baví a brú­siť svoje silné stránky. Radi robíme aj malé a o to zau­jí­ma­vej­šie pro­jekty (star­tupy). Tie nám do kanclu vždy vnesú svieži vie­tor nové tech­no­ló­gie a ich využi­tie. Záleží v čom sa kto nájde.

Čo je pre teba pri budo­vaní desig­neo naj­dô­le­ži­tej­šie?

Sú to pre­dov­šet­kým ľudia v tíme, ktorí robia Desig­neo také, aké je. A to je to naj­dô­le­ži­tej­šie — vybu­dou­vat sta­bilný tím ľudí, kto­rých baví to čomu sa venujú, robia to s nad­še­ním a poriadne. Buduje sa tak kva­litný a dlho­dobý vzťah s kli­en­tom a ako je to už známe — naj­lepší mar­ke­ting je spo­kojný kli­ent.

Ako vyzerá pra­covný deň v Desig­neo?

Každý deň pri­náša nové výzvy a vždy začí­name Stan­dup mee­tingy, po kto­rých sa pro­jek­ťáci venujú kli­en­tom, vývo­jári sa odo­berú k svo­jim stro­jom. Počas dňa si potom už samos­tatne tímy rieši aktu­álne vznik­nuté prob­lémy, vymýš­lajú rie­še­nia pre zapek­lité požia­davky našich kli­en­tov, veľa sa roz­práva, kreslí, pije káva a v pau­zách si strih­nime nejaké Games. Nie­kedy sú naše dni krátke, nie­kedy dlhé, nie­kedy sa musí pri­lo­žiť ruka k dielu aj počas víken­dov, keď to situ­ácia vyža­duje ideme aj cez noc.

Nejaké ďal­šie tipy?

Nebojte sa opus­tiť svoju bez­pečnú zónu a vrh­nite sa s nami do nových výziev. Je to ako na hoj­dačke, nie­kedy sa darí, nie­kedy sa nedarí, ale nebojte sa neús­pe­chu, ak sa niečo nepo­darí, je to dra­ho­cenná skú­se­nosť, z kto­rej je potrebné sa pou­čiť, otriasť a ísť ďalej. To je to čo vás posúva vpred!

zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)