Deti a Via­no­ce: Tými­to dar­ček­mi povzbu­dí­te ich kre­a­ti­vi­tu

/ 24. decembra 2015 / Lifehacking

Do Via­noc už ostá­va len zopár dní, no vy sa stá­le nevie­te roz­hod­núť, čo dať svo­jím deťom pod strom­ček? Bez­peč­nost­ná spo­loč­nosť ESET má pre vás nie­koľ­ko tipov zo sve­ta tech­no­ló­gií

  • Siah­ni­te po nie­kto­rej z kre­a­tív­nych hier, kto­ré umož­nia vašim rato­les­tiam nie­len spoz­ná­vať inú vir­tu­ál­nu rea­li­tu, ale dajú im aj šan­cu roz­ví­jať svo­je schop­nos­ti. Dob­rým prí­kla­dom, kto­rý je stá­le popu­lár­nej­ší naj­mä medzi mlad­ší­mi deť­mi, je Minec­raft. V jeho pro­stre­dí sa môže vaša dcé­ra či syn voľ­ne rea­li­zo­vať, sta­vať všet­ko od vzduš­ných zám­kov až po naj­hl­b­šie kata­kom­by ale­bo zaží­vať dob­ro­druž­stvá so svo­ji­mi pria­teľ­mi. „Dbaj­te však na ich bez­peč­nosť a nauč­te ich, že ľudia z onli­ne pro­stre­dia nemu­sia byť ich pria­teľ­mi aj off­li­ne, no naj­mä, že za vami môžu kedy­koľ­vek prí­sť, ak sa im nie­čo vo vir­tu­ál­nom sve­te nepoz­dá­va a majú otáz­ky,“ upo­zor­ňu­je Ondrej Kubo­vič, špe­cia­lis­ta na digi­tál­nu bez­peč­nosť zo spo­loč­nos­ti ESET.
minecraft-10-700x393
  • Kedy­si bol mobil­ný tele­fón v rukách die­ťa­ťa skôr výnim­kou ako pra­vid­lom. Dnes sa však moder­né tech­no­ló­gie natoľ­ko roz­ší­ri­li, že ten kto nemá smart­fón už na základ­nej ško­le, je čas­to pre svo­jich spo­lu­žia­kov „out“. Nepod­ľah­ni­te však tla­ku a neku­puj­te deťom najd­rah­šie zaria­de­nia, kto­rých fun­kcie by v mlad­šom veku prav­de­po­dob­ne ani nevy­uži­li. Pokoj­ne siah­ni­te po nie­kto­rom z niž­ších radov tele­fó­nov Andro­id, kto­ré vám ušet­ria neja­ké to euro a záro­veň dajú mož­nosť byť s die­ťa­ťom v kon­tak­te kedy­koľ­vek to potre­bu­je­te. Ak sa pri­tom obá­va­te, že by preň­ho mobil mohol pred­sta­vo­vať rizi­ko, využi­te nie­kto­rý z nástro­jov apli­ká­cie ESET Paren­tal Con­trol pre Andro­id, kto­rá vám dovo­lí obme­dziť ako strán­ky, kto­ré nav­šte­vu­je, tak aj apli­ká­cie pro­stred­níc­tvom kto­rých môže četo­vať.

  • Jed­ným z horú­cich dar­če­kov tých­to Via­noc sú aj her­né kon­zo­ly. Ak však nech­ce­te inves­to­vať stov­ky eur, môže­te si vybrať nie­kto­rý zo star­ších mode­lov, ako naprí­klad Pla­y­Sta­ti­on 3. Pri jeho náku­pe doká­že­te ušet­riť aj tre­ti­nu ceny (ak je z bazá­ru, tak aj viac), no stá­le bude­te mať mož­nosť hrať aj nov­šie titu­ly. Vybrať si môže­te aj zo star­ších mode­lov Xbo­xu či Nin­ten­da Wii.
ps3-slim-review-2009-08-27_04-53-42-rm-eng600
  • Fil­mo­vá séria Hviezd­ne voj­ny dobí­ja srd­cia ďal­šej gene­rá­cie prá­ve tie­to Via­no­ce. Ako sa pri­tom zdá, jed­nou z naj­zau­jí­ma­vej­ších posta­vi­čiek sa stá­va Sphe­ro BB-8 Dro­id – robot, kto­rý nahra­dil legen­dár­ne­ho R2-D2 z dnes už kul­to­vých čas­ti série. Ak teda hľa­dá­te via­noč­ný dar­ček zo vzdia­le­nej gala­xie, diaľ­ko­vo ovlá­da­ná či ply­šo­vá ver­zia Sphe­ra môže byť vhod­ná prá­ve pre vás.

  • Tech­nic­ké odbo­ry zís­ka­va­jú na popu­la­ri­te a ško­ly s tým­to zame­ra­ním sa sna­žia zís­kať čo naj­viac štu­den­tov. Pre­čo nedať šan­cu vaším deťom roz­ví­jať sa v tej­to oblas­ti už skôr? Pomôcť môžu hry, zame­ra­né na ich tech­nic­ké zruč­nos­ti. Prí­kla­dom sú sta­veb­ni­ce Mer­kur, mode­ly moto­rov ako Hay­nes V8 Model Com­bus­ti­on Engi­ne, či Litt­le­Bits Gad­gets & Giz­mos, kto­ré sa dajú objed­nať ale­bo doru­čiť aj na Slo­ven­sko.
bitbot_play_0063-v2
  • Sto­lo­vé hry nemu­sia byť len sto­lo­vé. Nie­kto­ré z naj­zná­mej­ších titu­lov ako Mono­po­ly či Tic­ket To Ride sú k dis­po­zí­cii aj pre andro­ido­vé zaria­de­nia. Ak teda chce­te hru, pri kto­rej strá­vi­te prí­jem­ný čas vy aj vaše deti, prá­ve elek­tro­nic­ká ver­zia obľú­be­nej sto­lov­ky môže byť tým pra­vým ore­cho­vým. Oba­vy z toho, že vaše deti zabi­jú hra­ním hier prí­liš veľa času, vás tak­tiež zba­ví ESET Paren­tal Con­trol pre Andro­id. Apli­ká­cia vám umož­ní nasta­viť, koľ­ko hodín ale­bo minút môže den­ne vaše die­ťa hrať hry na svo­jom mobi­le ale­bo tab­le­te.

Via­no­ce môže­te teda využiť nie len na to, aby ste obda­ro­va­li svo­je die­ťa mate­riál­nym dar­če­kom. Pod strom­če­kom si môže nájsť nie­čo, čo ho nie len zaba­ví ale mu aj poskyt­ne zákla­dy zau­jí­ma­vých tech­nic­kých zruč­nos­tí ale­bo bude roz­ví­jať jeho kre­a­ti­vi­tu.

zdroj: eset

Pridať komentár (0)