Deti a Via­noce: Týmito dar­čekmi povzbu­díte ich kre­a­ti­vitu

/ 24. decembra 2015 / Tools a produktivita

Do Via­noc už ostáva len zopár dní, no vy sa stále neviete roz­hod­núť, čo dať svo­jím deťom pod strom­ček? Bez­peč­nostná spo­loč­nosť ESET má pre vás nie­koľko tipov zo sveta tech­no­ló­gií

  • Siah­nite po nie­kto­rej z kre­a­tív­nych hier, ktoré umož­nia vašim rato­les­tiam nie­len spoz­ná­vať inú vir­tu­álnu rea­litu, ale dajú im aj šancu roz­ví­jať svoje schop­nosti. Dob­rým prí­kla­dom, ktorý je stále popu­lár­nejší najmä medzi mlad­šími deťmi, je Minec­raft. V jeho pro­stredí sa môže vaša dcéra či syn voľne rea­li­zo­vať, sta­vať všetko od vzduš­ných zám­kov až po naj­hl­b­šie kata­komby alebo zaží­vať dob­ro­druž­stvá so svo­jimi pria­teľmi. „Dbajte však na ich bez­peč­nosť a naučte ich, že ľudia z online pro­stre­dia nemu­sia byť ich pria­teľmi aj off­line, no najmä, že za vami môžu kedy­koľ­vek prísť, ak sa im niečo vo vir­tu­ál­nom svete nepoz­dáva a majú otázky,“ upo­zor­ňuje Ondrej Kubo­vič, špe­cia­lista na digi­tálnu bez­peč­nosť zo spo­loč­nosti ESET.
minecraft-10-700x393
  • Kedysi bol mobilný tele­fón v rukách die­ťaťa skôr výnim­kou ako pra­vid­lom. Dnes sa však moderné tech­no­ló­gie natoľko roz­ší­rili, že ten kto nemá smart­fón už na základ­nej škole, je často pre svo­jich spo­lu­žia­kov „out“. Nepod­ľah­nite však tlaku a neku­pujte deťom najd­rah­šie zaria­de­nia, kto­rých fun­kcie by v mlad­šom veku prav­de­po­dobne ani nevy­užili. Pokojne siah­nite po nie­kto­rom z niž­ších radov tele­fó­nov Android, ktoré vám ušet­ria nejaké to euro a záro­veň dajú mož­nosť byť s die­ťa­ťom v kon­takte kedy­koľ­vek to potre­bu­jete. Ak sa pri­tom obá­vate, že by preňho mobil mohol pred­sta­vo­vať riziko, využite nie­ktorý z nástro­jov apli­ká­cie ESET Paren­tal Con­trol pre Android, ktorá vám dovolí obme­dziť ako stránky, ktoré nav­šte­vuje, tak aj apli­ká­cie pro­stred­níc­tvom kto­rých môže četo­vať.

  • Jed­ným z horú­cich dar­če­kov týchto Via­noc sú aj herné kon­zoly. Ak však nech­cete inves­to­vať stovky eur, môžete si vybrať nie­ktorý zo star­ších mode­lov, ako naprí­klad Pla­y­Sta­tion 3. Pri jeho nákupe doká­žete ušet­riť aj tre­tinu ceny (ak je z bazáru, tak aj viac), no stále budete mať mož­nosť hrať aj nov­šie tituly. Vybrať si môžete aj zo star­ších mode­lov Xboxu či Nin­tenda Wii.
ps3-slim-review-2009-08-27_04-53-42-rm-eng600
  • Fil­mová séria Hviezdne vojny dobíja srd­cia ďal­šej gene­rá­cie práve tieto Via­noce. Ako sa pri­tom zdá, jed­nou z naj­zau­jí­ma­vej­ších posta­vi­čiek sa stáva Sphero BB-8 Droid – robot, ktorý nahra­dil legen­dár­neho R2-D2 z dnes už kul­to­vých časti série. Ak teda hľa­dáte via­nočný dar­ček zo vzdia­le­nej gala­xie, diaľ­kovo ovlá­daná či ply­šová ver­zia Sphera môže byť vhodná práve pre vás.

  • Tech­nické odbory zís­ka­vajú na popu­la­rite a školy s týmto zame­ra­ním sa sna­žia zís­kať čo naj­viac štu­den­tov. Prečo nedať šancu vaším deťom roz­ví­jať sa v tejto oblasti už skôr? Pomôcť môžu hry, zame­rané na ich tech­nické zruč­nosti. Prí­kla­dom sú sta­veb­nice Mer­kur, modely moto­rov ako Hay­nes V8 Model Com­bus­tion Engine, či Litt­le­Bits Gad­gets & Giz­mos, ktoré sa dajú objed­nať alebo doru­čiť aj na Slo­ven­sko.
bitbot_play_0063-v2
  • Sto­lové hry nemu­sia byť len sto­lové. Nie­ktoré z naj­zná­mej­ších titu­lov ako Mono­poly či Tic­ket To Ride sú k dis­po­zí­cii aj pre andro­idové zaria­de­nia. Ak teda chcete hru, pri kto­rej strá­vite prí­jemný čas vy aj vaše deti, práve elek­tro­nická ver­zia obľú­be­nej sto­lovky môže byť tým pra­vým ore­cho­vým. Obavy z toho, že vaše deti zabijú hra­ním hier prí­liš veľa času, vás tak­tiež zbaví ESET Paren­tal Con­trol pre Android. Apli­ká­cia vám umožní nasta­viť, koľko hodín alebo minút môže denne vaše dieťa hrať hry na svo­jom mobile alebo tab­lete.

Via­noce môžete teda využiť nie len na to, aby ste obda­ro­vali svoje dieťa mate­riál­nym dar­če­kom. Pod strom­če­kom si môže nájsť niečo, čo ho nie len zabaví ale mu aj poskytne základy zau­jí­ma­vých tech­nic­kých zruč­ností alebo bude roz­ví­jať jeho kre­a­ti­vitu.

zdroj: eset

Pridať komentár (0)