Deti na Tai­wane majú po zábave

Martin Kráľ / 27. január 2015 / Tools a produktivita

Nakoľko má štát (právo) zasa­ho­vať do výchovy detí? Podobnú otázku si budete určite klásť, až sa dozviete, že na Tai­wane vošiel do plat­nosti doda­tok zákona na ochranu bla­ho­bytu a práv detí a mlá­deže. Podľa neho musia rodi­čia strá­žiť svoje rato­lesti, aby netrá­vili s elek­tro­ni­kou prí­liš veľa času.

Nepo­chybne budete tiež rie­šiť otázku slo­body alebo hlú­posti naria­de­nia. Aj keby bolo mys­lené dobre, zmy­sel prí­liš nedáva. V prvom rade by som sa zau­jí­mal, kto to bude strá­žiť, či je naria­de­nie dodr­žia­vané.

Ako už po nie­koľ­ký­krát mám pocit, že osveta by bola oveľa lep­ším pros­tried­kom proti boju s prí­liš­ným čume­nim na obra­zovky než obme­dzu­júci zákon, ktorý vo výsledku nebude nikto dodr­žia­vať. Neprí­liš šťastná je tiež for­mu­lá­cia zákazu, ktorú si budú ľudia vykla­dať rôzne:

… May not Cons­tan­tly use elect­ro­nic pro­ducts for a period of time that is not rea­so­nable.”

Štátne orgány môžu od rodi­čov vymá­hať pokutu vo výške až 50 000 TWD (pri­bližne 1 500 Eur) v prí­pade, že nad­merné využí­va­nie počí­ta­čov, smartp­ho­nov a ďal­ších zaria­dení spô­sobí nejakú ujmu, či už psy­chickú, alebo dokonca fyzickú.

Obá­vam sa, že sa niečo také bude ťažko doka­zo­vať. :)

zdroj: neowin

Pridať komentár (0)