Ako ovplyv­ňuje digi­tálna eko­no­mika hos­po­dár­stvo kra­jiny ? Odpo­veď zis­tíš na Tech Sum­mite Bra­ti­slava

Michal Sorkovský / 3. mája 2016 / Zo Slovenska

V akej­koľ­vek oblasti eko­no­miky, či už sa jedná o oblasť pod­ni­ka­nia, mar­ke­tingu, zdra­vot­níc­tva, vzde­lá­va­nia, dopravy, sú potrebné pre ino­vá­to­rov best prac­tice inšpi­rá­cie nových tech­no­ló­gií k hľa­da­niu rie­šení jedi­neč­ných situ­ácií a prob­lé­mov, s kto­rými sa stre­tá­vajú.

Sum­mit si v spo­lu­práci so Star­ti­tup kla­die za cieľ pred­sta­viť nové tech­no­ló­gie v celej šírke oblastí eko­no­miky, ale aj v rámci „Inter­netu vecí“, kto­rých apli­ká­cie výraz­ným spô­so­bom sme­rujú k mož­nej trans­for­má­cii a reštruk­tu­ra­li­zá­cii hos­po­dár­stva kra­jiny. Tech Sum­mit Bra­ti­slava je dvoj­dňová kon­fe­ren­cia spolu s výsta­vou zame­ra­nou na stra­te­gické tech­no­lo­gické oblasti Digi­tal eco­nomy.

000TECHSUMMIT
Nav­štív free zone EXPO, kde okrem iného náj­deš aj:

  • 3D tla­čia­reň Quad­ron 1001 — naj­väč­šia kan­ce­lár­ska tla­čia­reň na svete… Vytla­číme Vám nové topánky
  • Ocu­lus Rift – Vir­tu­álna rea­lita — EU Pre­mi­éra
  • Figu­rama“ foto­re­a­lis­tický 3D scan­ner na sní­ma­nie postáv v pohybe naj­väčší v Európe
  • Uavo­nic, letecká dron show
  • Lurity prí­beh ume­lej inte­li­gen­cie
  • A ďal­šie zau­jí­mavé prek­va­pe­nia..

Pre všet­kých účast­ní­kov je pri­pra­vené kva­litné víno, ručne pra­žená káva, ak sa zare­gis­tru­ješ vopred, aj odvoz. Samoz­rejme okrem kva­lit­ného prog­ramu a množ­stva prak­tic­kých infor­má­cií odbor­ní­kov na busi­ness, ti sum­mit pomôže s ras­tom lokál­nym, ale aj glo­bál­nym! Súčas­ťou kon­fe­ren­cie je sube­vent, spo­lu­or­ga­ni­zo­vaný so Star­ti­tup, pre všetky začí­na­júce, ale aj exis­tu­júce spo­loč­nosti. Prog­ram náj­deš tu.

TechSummit_2016_startitup
Kapa­cita miest na Tech Sum­mit je obme­dzená, prijmi naše pozva­nie a zare­gis­truj sa tu.

zdroj: tla­čová správa, zdroj foto­gra­fií: FB/Tech Sum­mit Bra­ti­slava

Pridať komentár (0)