Diskusia: Moderné priestory ako benefit pre zamestnancov

Zuzana Kotuliaková / 11. júna 2018 / Zo Slovenska

zdroj: Archív unsplash.com

Ľud­ské zdroje sú jed­ným z kľú­čo­vých ak­tív kaž­dej firmy. Exis­tujú ne­ko­nečné mož­nosti, ako sa dá za­mest­nan­cov mo­ti­vo­vať k lep­ším vý­sled­kom a efek­tív­nej pra­cov­nej čin­nosti. V sú­čas­nosti sú naj­po­pu­lár­nej­šie fi­remné ak­cie, vzde­lá­va­nie, fle­xi­bilný pra­covný čas či mo­bil. Ale čo ak by bolo vaše pra­co­visko zá­ro­veň be­ne­fi­tom?

Práve touto ces­tou sa vy­dala Na­tá­lia Kis­ková, ktorá šé­fuje naj­mo­der­nej­ším co­wor­kin­go­vým pries­to­rom Hub­Hub pat­ria­cich pod me­dzi­ná­rodnú de­ve­lo­per­skú spo­loč­nosť HB Re­a­vis. Sieť sa roz­ši­ruje ako Hub­Huby po daždi a čo­skoro pri­budnú ďal­šie v lo­ka­li­tách ako Praha či Bu­da­pešť. V pries­to­roch sú kom­bi­no­vané hneď via­ceré be­ne­fity. Mo­derné kan­ce­lá­rie, prí­stup 24 ho­dín denne, 7 dní v týždni, vzde­lá­va­cie eventy, špor­tové ak­ti­vity, ale aj ob­čerstve­nie a ná­poje zdarma. Na­tá­lia teda vie ako si pod­ma­niť svo­jich ná­jom­ní­kov.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Ar­chív Sim­ply­Cell

„Pra­covné pries­tory pat­ria me­dzi fak­tory, ktoré majú vý­znam pri ko­neč­nom roz­hod­nutí uchá­dza­čov a cel­ko­vej spo­koj­nosti za­mest­nan­cov,“ ho­vorí ďal­šia dis­ku­tu­júca, kto­rou bude vý­konná ria­di­teľka Pro­fe­sie Ivana Mol­ná­rová. Od roku 2010 stojí na čele naj­väč­šieho pra­cov­ného por­tálu a je pra­vi­del­nou pred­ná­ša­jú­cou na kon­fe­ren­ciách, v kto­rých sa ve­nuje mo­ti­vač­ným té­mam, po­moci spo­loč­nosti a tiež ino­va­tív­nym a po­zi­tív­nym spô­so­bom ria­de­nia. Kto iný by mal o pra­cov­ných be­ne­fi­toch ve­dieť viac ako práve ona? Bola no­mi­no­vaná na oce­ne­nie Ma­na­žérka roka a vo feb­ru­ári pre­vzala cenu za Of­fice roka.

Mo­de­rá­to­rom dis­ku­sie bude Mar­tin Ko­mí­nek, ria­di­teľ spo­loč­nosti Sim­ple­Cell Ne­tworks Slo­va­kia, ktorá vy­bu­do­vala ce­lo­slo­ven­skú sieť pre in­ter­net vecí (IoT). Po­čas dis­ku­sie, ok­rem mo­de­ro­va­nia, pred­staví vy­uži­tie tech­no­ló­gií v pra­cov­ných pri­sto­roch, kon­krétne dá­tovú ana­ly­tiku ob­sa­de­nosti pra­cov­ných sto­lov a rie­še­nia jej efek­ti­vity, ale aj spô­soby, ako je možné me­rať a vy­hod­no­co­vať kva­litu ovzdu­šia, ktorá vplýva na pra­covnú schop­nosť a zdra­vie za­mest­nan­cov.

Príďte sa do­zve­dieť ako mô­žete po­te­šiť za­mest­nan­cov a ako mô­žete mať efek­tívny pra­covný pries­tor vďaka mo­der­ným tech­no­ló­giám a ino­va­tív­nemu prí­stupu pra­co­visku. Už te­raz sme veľmi zve­daví, s čím nás dámy a pán prek­va­pia a aké ino­va­tívne rie­še­nia pred­sta­via. Ur­čite buďte pri tom.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Ar­chív Sim­ply­Cell

Od­po­rú­čame, aby ste si vstu­penky za­bez­pe­čili čím skôr, pred­chá­dza­júce me­e­tupy boli vy­pre­dané a ka­pa­cita je ob­me­dzená. Vstu­penky mô­žete zís­kať na tomto linku.

Prog­ram:

18:00 Vstup a úvodný drink

18:15 Pred­sta­ve­nie a pa­ne­lová dis­ku­sia

20:30 Ne­twor­king a voľná dis­ku­sia

Pridať komentár (0)