Diver­zita v tech­no­lo­gic­kom svete — motor pre ino­vá­cie. Hlav­ným hos­ťom kon­fe­ren­cie bude Spo­tify

Zuzana Kotuliaková / 6. októbra 2016 / Tools a produktivita

Rôz­no­ro­dosť tech­no­lo­gic­kého talentu, ink­lu­zívna firemná kul­túra a spô­soby, akými môžu tech­no­lo­gické firmy naštar­to­vať ino­vačné mys­le­nie, a to vďaka diver­zite. Tejto téme sa bude veno­vať práve nová kon­fe­ren­cia inDi­ver­sity, za kto­rou stojí Tim­ber Foun­da­tion, ktorá chce upo­zor­ňo­vať na sku­toč­nosť, že diver­zita je ces­tou k ino­vá­ciám.

Mať rôz­no­rodý tím nie je už len o oži­vení atmo­sféry. Tento feno­mén sa stáva jas­nou kon­ku­renč­nou výho­dou. V tomto duchu nadá­cia Tim­ber a STRV zor­ga­ni­zo­vali tento uni­kátny event. Dôvo­dom tejto ini­cia­tívy je pre­skú­mať a obo­zná­miť sa so spô­sobmi, ako tech­no­lo­gické firmy v stred­nej Európe môžu ťažiť z diver­zity.

14468726_10154307931325804_9184439647148351344_o

Budo­va­nie tech spo­loč­ností so žen­skými spo­lu­za­kla­da­teľ­kami, dizaj­nér­kami, vývo­jár­kami či pro­duk­to­vými mana­žér­kami vedie nie len k väč­šej pro­duk­ti­vite, kre­a­ti­vite, ino­va­tív­nej kul­túre, ale aj spo­loč­nos­tiam vie pomôcť lep­šie zasiah­nuť stále roz­ma­ni­tej­šiu cie­ľovú sku­pinu. InDi­ver­sity bude však hovo­riť aj o diver­zite talentu bez ohľadu na pohla­vie, vek, národ­nosť, nábo­žen­stvo či vzde­la­nie a skú­se­nosti.

Príď sa pozrieť 7. októbra o 18:00 do Prahy, kon­krétne do moder­nych pries­to­rov STRV. Dozvieš sa ako švéd­sky tech­no­lo­gický lider aj úspešné firmy a ini­cia­tívy zo stred­nej Europy, Kick­re­sume (SK), Kebo­ola (CZ), Kiweno (AT), We are open (HU), zvlá­dajú a pod­po­rujú roz­ma­ni­tosť v ich firem­nej kul­túre a tech eko­sys­téme.

Súčas­ťou prvého roč­nika inDi­ver­sity bude aj kre­a­tívna časť Diver­sity Ide­a­tion Jam, počas kto­rej bude sku­pina vybra­ných ino­vá­to­rov z regi­ónu stred­nej Európy spo­ločne brains­tor­mo­vať nad rie­še­niami ako može tech­no­lo­gický eko­sys­tém pod­po­riť diver­zitu talentu vo fir­mách, akce­le­rá­to­roch, ale aj v legis­la­tíve a médiach.

Hlav­ným hos­ťom kon­fe­ren­cie bude Kata­rína Berg, ktorá je zod­po­vedná za diver­zitu v švéd­skom hudob­nom gigante Spo­tify. Vstu­penky si môžeš zakú­piť v cene 299CZK (cca 11 eur) na stránke inDiversity.co.

Diver­zita talentu už dávno nie je ‘nice to have’, ale ‘must have’ pri­orita pre firmy a celú tech­no­lo­gickú komu­nitu, ak chce udr­žať krok so zákaz­ní­kom a pri­ná­šať ino­vačné pro­dukty a rie­še­nia. Rôz­no­ro­dosť názo­rov, per­spek­tiv a skú­se­ností v tímoch je dnes obrov­ská výhoda. Tak sa tešime na výsledky prvého roč­níka inDi­ve­risty. Pre nás je výko­pom pre dlho­do­bej­šie akti­vity v tejto téme,” hovorí zakla­da­teľka Tim­ber Foun­da­tion Vla­di­míra Bries­ten­ska.

zdroj titul­nej foto: blogspot.com

Pridať komentár (0)