Diver­zi­ta v tech­no­lo­gic­kom sve­te — motor pre ino­vá­cie. Hlav­ným hos­ťom kon­fe­ren­cie bude Spo­ti­fy

Zuzana Kotuliaková / 6. októbra 2016 / Lifehacking

Rôz­no­ro­dosť tech­no­lo­gic­ké­ho talen­tu, ink­lu­zív­na firem­ná kul­tú­ra a spô­so­by, aký­mi môžu tech­no­lo­gic­ké fir­my naštar­to­vať ino­vač­né mys­le­nie, a to vďa­ka diver­zi­te. Tej­to téme sa bude veno­vať prá­ve nová kon­fe­ren­cia inDi­ver­si­ty, za kto­rou sto­jí Tim­ber Foun­da­ti­on, kto­rá chce upo­zor­ňo­vať na sku­toč­nosť, že diver­zi­ta je ces­tou k ino­vá­ciám.

Mať rôz­no­ro­dý tím nie je už len o oži­ve­ní atmo­sfé­ry. Ten­to feno­mén sa stá­va jas­nou kon­ku­renč­nou výho­dou. V tom­to duchu nadá­cia Tim­ber a STRV zor­ga­ni­zo­va­li ten­to uni­kát­ny event. Dôvo­dom tej­to ini­cia­tí­vy je pre­skú­mať a obo­zná­miť sa so spô­sob­mi, ako tech­no­lo­gic­ké fir­my v stred­nej Euró­pe môžu ťažiť z diver­zi­ty.

14468726_10154307931325804_9184439647148351344_o

Budo­va­nie tech spo­loč­nos­tí so žen­ský­mi spo­lu­za­kla­da­teľ­ka­mi, dizaj­nér­ka­mi, vývo­jár­ka­mi či pro­duk­to­vý­mi mana­žér­ka­mi vedie nie len k väč­šej pro­duk­ti­vi­te, kre­a­ti­vi­te, ino­va­tív­nej kul­tú­re, ale aj spo­loč­nos­tiam vie pomôcť lep­šie zasiah­nuť stá­le roz­ma­ni­tej­šiu cie­ľo­vú sku­pi­nu. InDi­ver­si­ty bude však hovo­riť aj o diver­zi­te talen­tu bez ohľa­du na pohla­vie, vek, národ­nosť, nábo­žen­stvo či vzde­la­nie a skú­se­nos­ti.

Príď sa pozrieť 7. októb­ra o 18:00 do Pra­hy, kon­krét­ne do moder­nych pries­to­rov STRV. Dozvieš sa ako švéd­sky tech­no­lo­gic­ký lider aj úspeš­né fir­my a ini­cia­tí­vy zo stred­nej Euro­py, Kick­re­su­me (SK), Kebo­ola (CZ), Kiwe­no (AT), We are open (HU), zvlá­da­jú a pod­po­ru­jú roz­ma­ni­tosť v ich firem­nej kul­tú­re a tech eko­sys­té­me.

Súčas­ťou prvé­ho roč­ni­ka inDi­ver­si­ty bude aj kre­a­tív­na časť Diver­si­ty Ide­a­ti­on Jam, počas kto­rej bude sku­pi­na vybra­ných ino­vá­to­rov z regi­ó­nu stred­nej Euró­py spo­loč­ne brains­tor­mo­vať nad rie­še­nia­mi ako može tech­no­lo­gic­ký eko­sys­tém pod­po­riť diver­zi­tu talen­tu vo fir­mách, akce­le­rá­to­roch, ale aj v legis­la­tí­ve a médiach.

Hlav­ným hos­ťom kon­fe­ren­cie bude Kata­rí­na Berg, kto­rá je zod­po­ved­ná za diver­zi­tu v švéd­skom hudob­nom gigan­te Spo­ti­fy. Vstu­pen­ky si môžeš zakú­piť v cene 299CZK (cca 11 eur) na strán­ke inDiversity.co.

Diver­zi­ta talen­tu už dáv­no nie je ‘nice to have’, ale ‘must have’ pri­ori­ta pre fir­my a celú tech­no­lo­gic­kú komu­ni­tu, ak chce udr­žať krok so zákaz­ní­kom a pri­ná­šať ino­vač­né pro­duk­ty a rie­še­nia. Rôz­no­ro­dosť názo­rov, per­spek­tiv a skú­se­nos­tí v tímoch je dnes obrov­ská výho­da. Tak sa teši­me na výsled­ky prvé­ho roč­ní­ka inDi­ve­ris­ty. Pre nás je výko­pom pre dlho­do­bej­šie akti­vi­ty v tej­to téme,” hovo­rí zakla­da­teľ­ka Tim­ber Foun­da­ti­on Vla­di­mí­ra Bries­ten­ska.

zdroj titul­nej foto: blogspot.com

Pridať komentár (0)