Dizajn, kto­rý má svoj prí­beh

Nikola Brehová / 17. apríla 2017 / Auto

zdroj: Nissan

Nová gene­rá­cia vozi­diel Nis­san Mic­ra sta­vi­la na špe­ci­fi­ká európ­ske­ho trhu. Pri­chá­dza seba­ve­do­me, s novým dizaj­nom inšpi­ro­va­ným kon­cep­tom Sway, kto­rý Nis­san pred­sta­vil ešte v roku 2015 na Auto­sa­ló­ne v Žene­ve.

Expre­sív­ny a výraz­ný dizajn, kto­rý sa dá per­so­na­li­zo­vať, tech­no­lo­gic­ky vyspe­lý inte­ri­ér a pohodl­né ovlá­da­nie. Cie­le, kto­ré boli sta­no­ve­né na začiat­ku vývo­ja, jas­ne zade­fi­no­va­li výraz a cha­rak­ter pia­tej gene­rá­cie vozi­diel.

Dyna­mic­ký dizajn auto­mo­bi­lu má svoj neza­me­ni­teľ­ný, oso­bi­tý štýl a pre­to sa auto­mo­bil­ka roz­hod­la v rám­ci európ­ske­ho regi­ó­nu vytvo­riť pro­jekt, kde sa nový Nis­san Mic­ra spá­ja s dizaj­nom a je hlav­nou inšpi­rá­ci­ou pre dizaj­né­rov z rôz­nych kra­jín. Spo­je­nie pri­nies­lo šty­ri ori­gi­nál­ne kon­cep­ty z oblas­ti dizaj­nu a ume­nia, kto­ré vyjad­ru­jú indi­vi­du­ali­tu jed­not­li­vých tvor­cov. Pre­ja­ve­nie svoj­ho sku­toč­né­ho ja, sa tak sta­lo hlav­ným posols­tvom v rôz­nych obme­nách. Postup­ne vám pred­sta­ví­me všet­kých tvor­cov a prí­beh začí­na­me s maďar­ským kre­a­tív­nym dizaj­no­vým štú­di­om Posi­ti­on Col­lec­ti­ve.


Zdroj: Nis­san, PR Člá­nok

Pridať komentár (0)