Do paroma! Zas nestí­ham! Čo robím zle?

Martin Bohunický / 20. júla 2015 / Tools a produktivita

Väč­šina z nás má pocit, že nikdy nemáme dosť času na to, aby sme stihli všetko, čo chceme. Všetci ale predsa máme rov­na­kých 24, tak ako je možné, že nie­ktorí ľudia toho stihnú a dosiahnu oveľa viac ako my?

Odpo­veď sa skrýva v dob­rom time manaž­mente. Tí úspešní dobre vedia, ako pou­ží­vať svoj čas efek­tívne a vyhnúť sa teda väč­šine bež­ných chýb, ktoré my “smr­teľ­níci” zvy­čajne robíme.

Nauč sa ovlád­nuť svoj čas. Stačí si dať pozor na tieto pasce, ktoré ti zožerú veľkú časť dňa.

1. Všetko chceš robiť sám

Mys­líš si, že robiť úplne všetku prácu sám, alebo neus­tále kon­tro­lo­vať nie­koho, kto ju robí za teba, pre­tože nemáš v ľudí dôveru, je správne? V tom prí­pade je čas naučiť sa dôve­ro­vať ľuďom. Oce­níš to nie­len ty, ale ja ľudia okolo teba. 

2. Práca bez cieľa

Ak nemáš jasné ciele a defi­no­vané úlohy, dosť možno tvoja práca stráca správny smer a zmy­sel. Ak máš nasta­vené ciele, vieš presne, čo máš robiť a tieto ciele teda aj dosa­hu­ješ. Keď ti ply­nie deň za dňom s tým, že robíš čo príde pod ruku, tvoje výsledky budú oni­čom (ak vôbec nejaké budú).

3. Stra­tené pri­ority

Jedna z naj­jed­no­duch­ších ciesť, ako plýt­vať svo­jim časom, je neschop­nosť roz­lí­šiť, čo je urgentné a čo dôle­žité. Pokiaľ budeš robiť len urgentné veci, nedos­ta­neš sa k tým dôle­ži­tým. Preto rad­šej začni tým dôle­ži­tým. Kašli na neča­kané úlohy a nezmy­selné požia­davky a dokonči najprv to, čo pova­žu­ješ za dôle­žité.

4. Vyru­šo­va­nie

Jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí, pokiaľ chceš pre­vziať kon­trolu nad svo­jim časom a uro­biť čo naj­viac kva­lit­nej práce je vedieť, ako mini­ma­li­zo­vať rušivé ele­menty. Nauč sa vypnúť mobil, zruš noti­fi­ká­cie z mai­lo­vej schránky a zo sociál­nych sietí. Nauč sa sústre­diť na prácu a zlepši svoju kon­cen­trá­ciu.

5. Zanep­ráz­dne­nosť

Nie­ktorí ľudia si mys­lia, že byť zanep­ráz­dnený zna­mená byť pro­duk­tívny. Ale pokiaľ nestí­haš svoje dead­lajny, alebo nemô­žeš veno­vať pozor­nosť veciam, ktoré potre­bu­ješ uro­biť, nemá tvoja zanep­ráz­dne­nosť vlastne žiadnu hod­notu. Byť zanep­ráz­dnený nie je syno­ny­mom pre byť efek­tívny, takže spo­maľ.

6. Mul­ti­tas­king

Ak robíš viac ako jednu úlohu naraz, je skoro isté, že ani jednu z nich nero­bíš poriadne. Lepší spô­sob je pri­pra­viť si to-do list a odškr­tá­vať si jednu položku za dru­hou, podľa ich dôle­ži­tosti a dead­lajnu. Budeš tak menej rozp­tý­lený a pro­duk­tív­nejší. 

7. Prok­ras­ti­ná­cia

Pokiaľ sa vykaš­leš na dôle­žité úlohy, budeš sa cítiť vinný a v strese. Navyše sa možno budeš báť, čo to spô­sobí. Napo­kon ťa to aj tak dostihne a skon­číš tak, že budeš veci robiť na poslednú chvíľu. To sa pre­javí aj na kva­lite výsledku a ty zosta­neš nespo­kojný.

zdroj: elitedaily.com

Pridať komentár (0)