Dôchodok v 40-tke už nie je problém. Ako to ale dosiahnuť?

Lenka Sidorová / 16. decembra 2018 / Lifehacking

zdroj: Jonathan Klok pre Unsplash
  • V 40-tke je člo­vek ešte mladý a vi­tálny, čo tak ísť na dô­cho­dok už vtedy?
  • Šet­riť sa dá ľahko a pri­tom sa ne­mu­síte všet­kého vzdať
  • Keď nie dô­cho­dok, as­poň fi­nančná slo­boda
  • Mysli ra­ci­onálne, buď bo­hatý a šťastný

Mla­dých Slo­vá­kov trápi myš­lienka na dô­cho­dok. Väč­šina si myslí, že sa ho ne­do­žije alebo bude tak nízky, že s ním prak­ticky ne­môžu vô­bec po­čí­tať. Nie­kto­rým tiež „vŕta v hlave“, či sa ne­bo­daj dô­chod­kový sys­tém úplne ne­zruší.

Si­tu­ácia je v sú­čas­nosti taká, že dô­chod­kový vek sa pra­vi­delne zvy­šuje, ak­tu­álne je to 64 ro­kov. V Ná­rod­nej rade sa ro­kuje o jeho za­stro­pení, čo zna­mená, že dnešní mladí by toto číslo mohli po­va­žo­vať za ko­nečné. Len je otázne, či to naši po­slanci schvá­lia.

Mi­ni­málny dô­cho­dok je dnes 271 eur. Táto alebo po­dobná mini suma sa týka väč­šiny živ­nost­ní­kov, ktorý si pla­tia mi­ni­málne od­vody a tiež ľudí pra­cu­jú­cich za nízke mzdy. Tí, ktorí so­ciálku ne­pla­tia vô­bec, po­cho­pi­teľne ne­dos­tanú ani to. Prie­merný dô­cho­dok je 440 eur, ak stih­neme spla­tiť hy­po­téku ešte v mla­dosti.

Lep­šia bu­dúc­nosť?

40-ročný člo­vek je v sku­toč­nosti ešte po­merne mladý, plný síl a chuti do ži­vota. Pravda je taká, že je bežné byť vi­tálny až do veku 50-60 ro­kov, v oje­di­ne­lých prí­pa­doch aj dl­h­šie. Ak­tívny člo­vek na dô­chodku bude chcieť aj žiť, nie se­dieť doma s den­nou dáv­kou jedla. Toto ob­do­bie sa dá krásne užiť na­priek pár vrás­kam a preto stojí za to, za­mys­lieť sa, ako si na­spo­riť na vyšší ži­votný štan­dard, pop­rí­pade od­ísť do dô­chodku oveľa skôr a ne­pre­már­niť svoj ži­vot na „ot­ro­če­nie“ bez pries­toru na vlastné zá­umy.

Me­dzi mla­dými vo svete na­berá na po­pu­la­rite hnu­tie FIRE– Fi­nan­cial In­de­pen­dence, Re­tire Early, teda fi­nančná ne­zá­vis­losť a skorý od­chod do dô­chodku. Týmto ži­vot­ným sme­rom sa uberá len málo uve­do­me­lých mla­dých ľudí. Väč­šina mla­dých si ne­sporí tak­mer vô­bec.

Cie­ľom je od­ísť do dô­chodku naj­ne­skôr do 40 ro­kov, na čo treba ušet­riť do­sta­tok fi­nan­cií, aby si sa po zvy­šok ži­vota mo­hol ro­biť aj niečo iné ako žiť len od vý­platy k vý­plate a pre­pra­co­vať sa k sta­robe.

Naj­zá­klad­nej­ším bo­dom pre do­sia­hnu­tie tohto cieľa je šet­riť. Prívr­ženci Fire žijú čo naj­skrom­nej­šie, aby ušet­rili čo naj­viac pe­ňazí v prie­behu 20 – 30 ro­kov. Tak­tiež spolu ko­mu­ni­kujú na rôz­nych blo­goch, kde si vy­mie­ňajú uži­točné typy a rady.

Kde a ako šet­riť?  

Šet­riť pe­niaze ne­zna­mená nutne od­rie­ka­nie či uťa­ho­va­nie opasku. Stači len lo­gicky uva­žo­vať a ria­diť sa tým. Mnohé veci sú v na­šom ži­vote zby­točne pre­dra­žené, pri­čom exis­tuje nie­koľko ná­sobne lac­nej­šia al­ter­na­tíva.

Do­prava

Veľa Slo­vá­kov vlastní auto ab­so­lutne zby­točne. Auto je drahé samo o sebe. Ok­rem toho treba každý rok pla­tiť STK, ser­vis, vý­menu sú­čias­tok, pre­zú­va­nie pe­uma­tík či ben­zín. Sú to stovky až ti­síce eur ročne. Slo­ven­ské mestá sú malé a do práce sa dá veľmi efek­tívne do­stať na bi­cykli, ktorý z dru­hej ruky zo­že­nieš tak­mer za­darmo a ešte sa aj vyh­neš záp­cham. MHD tiež vy­cháda lac­nej­šie – za 20 ro­kov okolo 4 800 eur. Vy­ne­cha­ním auta na cestu do práce a z práce by si za 20 ro­kov ušet­rili pri­bližne 40 000 eur.

Jedlo, bary

Ďal­šou z naj­ná­klad­nej­ších po­lo­žiek v bež­nom ži­vote je strava. Veľmi ne­vý­hodné je cho­diť do re­štu­ará­cií. Šet­riť na jedle ne­zna­mená ku­po­vať ne­kva­litné, ale va­riť si doma. Vždy to vý­jde lac­nej­šie. Do práce si mô­žeš zo­brať to, čo si uva­ríš podľa svo­jich pred­stáv v obe­dári. Len za obedy v prie­behu 20 ro­kov mô­žeš ušet­riť 9 600 eur.

A koľko ne­cháš každý pia­tok na bare? To je veľmi in­di­vi­du­álne. V prie­mere ľu­dia na pi­ja­tiku, ci­ga­rety a zá­bavu minú de­siatky až stovky eur me­sačne. Za 20 ro­kov sú to tiež ti­síce.

Ak­ti­vity bez ná­kla­dov

Šet­riť sa­moz­rejme ne­zna­mená ne­za­bá­vať sa či ne­roz­ví­jať ne­jaký ta­lent. Exis­tuje množ­stvo ak­ti­vít, ktoré ne­stoja nič alebo tak­mer nič. Je to na­prí­klad beh, cvi­če­nie mimo po­sil­ňovne (na You­tube náj­deš množ­stvo tré­ne­rov), hra na hu­dob­nom ná­stroji (z dru­hej ruky), mož­ností je jed­no­du­cho veľa.

Ak máš zá­u­jem o fi­nančne ná­roč­nej­šiu ak­ti­vitu a zá­ro­veň chceš šet­riť, mô­žeš ju zdie­ľať s inými a ná­klady vám tak vzá­jomne klesnú. Rov­nako sa dá zdie­ľať aj auto.

Z dru­hej ruky

Fi­nan­cie sa dajú uše­riť aj na­ku­po­va­ním z dru­hej ruky. Veci v ba­zá­roch či se­ká­čoch sú do­konca často tak­mer ne­no­sené. Keď v bež­nom ob­chode kú­piš kus ob­le­če­nia za 20-50 eur a viac, v se­káči náj­deš skvelé kúsky za pár eur či 50 cen­tov. Mo­de­lový prí­klad – keď si ne­kú­piš každy me­siac je­den kus ob­le­če­nia za 20 eur, za 20 ro­kov ušet­ríš 4 800 eur. (Vieme, že dr­vivá väč­šina z nás na­ku­puje ná­sobne viac).

Z dru­hej ruky sa ale dá kú­piť viac­me­nej všetko (hr­nce, ná­by­tok či špor­tová vý­stroj). Stačí si len ot­vo­riť ne­jaký on­line ba­zár a je to.

Ne­plyt­vať

K šet­re­niu patrí aj stried­mosť. Ne­treba sa vzdá­vať spr­chy či svetla, stačí len ne­plýt­vať. To isté platí pre jedlo, nie­ktorí sa zvyknú pre­je­dať zby­točne.

Ku kon­zum­nej kul­túre, ktorá ochu­dob­ňuje naše pe­ňa­zenky, patrí aj ku­po­va­nie „zby­toč­ností“. Ide na­prí­kald o su­ve­níry, ktoré po­tom za­pa­dajú pra­chom, dar­čeky blíz­kym, ktorí už väč­ši­nou všetko majú a po­dobne. Ne­zna­mená to za­ned­bá­vať vzťahy, veď na­po­kon láska sa ne­ku­puje dar­čekmi. Možno ale stačí ku­piť ne­jakú prak­tickú a spot­rebnú drob­nosť. Je vhodné, keď naz­na­číte, že to isté oča­ká­vate od nich a vy­svet­liť im, o čo ide, pre­tože pri­ro­dzene môžu byť v šoku, keď od­jak­živa do­stá­vali tašky plné da­rov.

Zdravý rozum

Ta­kéto spo­re­nie na od­chod do dô­chodku v 40-tke má aj svo­jich kri­ti­kov. Tí v pr­vom rade dá­vajú do po­zor­nosti, že je ťažké od­had­núť, koľko pe­ňazí bu­deš na dô­chodku po­tre­bo­vať, resp. koľko sa do­ži­ješ. Ži­vot­nosť ľudí sa to­tiž stále pre­dl­žuje a vždy sa v ži­vote môžu vy­skyt­núť ne­ča­kané uda­losti. Aj ceny za pro­dukty a služby sa ča­som me­nia. Sumu, ktorú po­tre­bu­ješ, preto ne­smieš pod­ce­niť. Zá­sad­ným pra­vid­lom je ušet­riť 25-krát viac než budú pred­po­kla­dané vý­davky.

Dô­cho­dok v zmysle Fire tak ne­zna­mená, že člo­vek už ni­kdy ne­bude pra­co­vať. Ale bude slo­dobný a ne­zá­vislý. Bude môcť pra­co­vať tam, kde ho to baví, pri­čom výška platu ne­bude hrať hlavnú rolu a tiež si bude môcť vziať do­vo­lenku, kedy chce a na ako dlho chce.

Z praxe

Fi­nančný ana­ly­tik a prívr­že­nec FIRE Craig Cu­re­lop (25 ro­kov) do­dr­žiava fi­lo­zo­fiu vlast­niť všetko, ne­pou­ží­vať nič“. Jazdí na bi­cykli a svoje auto pre­na­jíma. Pri­náša mu to pár sto­viek do­lá­rov me­sačne. V Den­veri pre­na­jíma svoje bý­va­nie cez Airbnb. Roz­ho­dol som sa z obý­vačky uro­biť kvázi spálňu tak, že som izbu roz­de­lil zá­ve­som. Žil som tak asi rok,“ pre­zra­dil. Na­šet­ril si toľko, že kú­pil ďalší dom, kde fun­guje v jed­nej miest­nosti a os­tatné pre­na­jíma. Te­raz do­ká­žem ušet­riť asi 3 – 4 ti­síc do­lá­rov me­sačne. Prav­de­po­dobne som za za 18 me­sia­cov od za­čiatku pre­na­jí­ma­nia môjho pr­vého bý­va­nia ušet­ril 60 000 až 70 000 do­lá­rov, do­dal.

„Mali by ste byť schopní žiť naj­lepší ži­vot, ale to ne­zna­mená, mí­ňať veľa pe­ňazí,“ po­ve­dala Gwen Mer­zová (28 ro­kov), ktorá má v ne­hnu­teľ­nos­tiach a z časti na účete už 200-ti­síc do­lá­rov. Mať fi­nančnú slo­bodu podľa nej zna­mená ne­byť ako škre­čok väz­nený na be­žia­com ko­liesku. Ko­mu­nita Fire jej po­sky­tuje aj ka­ma­rá­tov. „Sú to ľu­dia, s kto­rými sa mô­žete nor­málne ba­viť a ne­hľa­dia na vás cez prsty, pre­tože máte 13-ročné auto,“ uviedla.

Zdroj: BBC

Pridať komentár (0)