Dohady: Sam­sung sa stane výrob­com Snapd­ra­gonu 830 posta­ve­ného na 10 nm výrob­nom pro­cese

Dávid Igaz / 6. októbra 2016 / Tech a inovácie

Tento rok je Qual­comm nepo­ra­zi­teľný. Či si zobe­rieme Snapd­ra­gon 820, alebo Snapd­ra­gon 821, kon­ku­ren­cia má čo dohá­ňať. Oba pro­ce­sory sú fan­tas­tické a odzr­kad­ľuje sa to aj na toh­to­roč­ných vlaj­ko­vých lodiach.

Ani nasle­du­júci rok nemá byť o nič slabší a výborné pred­po­klady má výrob­covi zabez­pe­čiť pri­pra­vo­vaný Snapd­ra­gon 830, ktorý ponúkne výkon­nej­šie Kryto jadrá alebo 10 nm výrobnú tech­no­ló­giu. Tieto kľú­čové atri­búty majú pris­pieť k vyš­šiemu výkonu a hlavne pod­statne zlep­še­nej efek­ti­vite. Podľa nových infor­má­cií má 830-ku medzi prvými, ak nie ako prvý, využí­vať Sam­sung Galaxy S8 už začiat­kom budú­ceho roka. Samoz­rejme, do pred­sta­ve­nia je ešte ďaleko, no podľa nových infor­má­cií uzav­rel Sam­sung s ame­ric­kým výrob­com dôle­žitú dohodu.

zuk-z2-pro-snapdragon-cpu

Dohoda sa týka novej tech­no­ló­gie pod náz­vom FoPLP, ktorú spo­ločne vyvíja Sam­sung a Qual­comm. Pri­már­nou vlast­nos­ťou tejto novej tech­no­ló­gie je zní­že­nie nákla­dov na výrobu, no vylep­še­nia sa doč­kajú aj samotné roz­mery čipu, res­pek­tíve jed­no­duch­šie pri­dá­va­nie vstup­ných a výstup­ných por­tov. Veľmi blízko k Snapd­ra­gonu bude mať Exy­nos 8890 z vlast­nej dielne juho­kó­rej­ského giganta, ktorý bude celý budúci rok dýchať kon­ku­ren­tovi na krk. Do začiatku maso­vej pro­duk­cie týchto pro­ce­so­rov je však ešte veľmi ďaleko, čo zna­mená, že na nás čaká množ­stvo úni­kov a neofi­ciál­nych infor­má­cií.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)