Tvoj dvoj­mi­nú­to­vý ele­va­tor pitch ale­bo ako poriad­ne odpre­zen­to­vať svoj nápad

Dárius Polák / 25. januára 2016 / Lifehacking

Star­ti­tup sa roz­ho­dol v spo­lu­prá­ci s Con­nect Cowor­king pomôcť pro­jek­tom na Men­tors´ Night: Inno­va­ti­ons ale aj všet­kým, kto­rí pre­zen­tu­jú svo­je nápa­dy dosiah­nuť čo naj­lep­ší efekt pri pre­zen­tá­cii.

Pre koho je Men­tors´ Night urče­ný? Máš pro­jekt, kto­rý:
 — umož­ňu­je ori­gi­nál­ne rie­še­nie prob­lé­mu?
 — už má sku­toč­ný pro­dukt?
 — má defi­no­va­nú cie­ľo­vú sku­pi­nu a napí­sa­ný pod­ni­ka­teľ­ský plán?
 — potre­bu­je pora­diť s biz­nis modelom/ mar­ke­tin­go­vou a pre­daj­nou stra­té­gi­ou, manaž­men­tom atď.?
 — potre­bu­je zís­kať spät­nú väz­bu a kon­tak­ty?
Pokiaľ si kývol hla­vou, je to tvo­ja šan­ca pred­viesť sa. Men­to­ri zo Staf­fi­no, Order­Lord, Lif­ta­go a Pricemania.sk tu budú prá­ve pre teba.

1

120 sekúnd.

To je všet­ko čo dosta­neš na odpre­zen­to­va­nie svoj­ho život­né­ho prí­be­hu. Per­fekt­ný čas, kto­rý ti môže zme­niť tvoj život. Keď prvý­krát zis­tíš koľ­ko času máš, znie to hroz­ne, no potom čo sa sve­do­mi­te pus­tíš do príp­ra­vy zis­tíš, že je to per­fekt­ný čas. Naj­dô­le­ži­tej­šie čo si musíš uve­do­miť je to, že za ten­to čas sa musíš ľuďom zapá­čiť. Áno, musíš sa inves­to­ro­vi zapá­čiť aby si od teba vyžia­dal ďal­šie infor­má­cie a doho­dol si stret­nu­tie. Pokiaľ nevy­vo­láš oko­lo seba buzz, nikto sa o teba sta­rať nebu­de. Tvoj pre­jav musí byť nepre­ko­na­teľ­ný a zapa­mä­ta­teľ­ný aby sa ti inves­to­ri doslo­va hodi­li do tvoj­ho otvo­re­né­ho náru­čia.

2

Potre­bu­ješ svoj sce­nár. Pokiaľ nemáš sce­nár, budeš len hovo­riť, hovo­riť, hovo­riť a tvo­je dve minú­ty budú fuč. Sú tri čas­ti sce­ná­ra.

Úvod — Start it up!

Nemô­žeš začať s pred­sta­ve­ním seba, svo­jej pozí­cie a poďa­ko­va­ním sa za čas prí­tom­ných. Potre­bu­ješ svo­jich divá­koch „zahák­nuť“ hneď v úvo­de aby nastra­ži­li uši. Zahák­nu­tím vyjad­ríš prob­lém kto­rý rie­šiš ale­bo potre­bu, kto­rú uspo­ko­ju­ješ. Tvoj inves­tor počul stov­ky pro­jek­tov pred tebou. Musíš pove­dať ale­bo spra­viť nie­čo čo ťa odde­lí od zvyš­ku davu.
Málo ľudí hovo­rí prí­be­hy. Malé rele­vant­né prí­be­hy na začiat­ku pre­zen­tá­cii počas prvých 15 – 20 sekúnd sú skve­lý spô­sob ako začať. Môžeš poroz­prá­vať svoj dôvod v začiat­koch, môže to byť pôvod náz­vu tvoj­ho star­tu­pu, dizajn tvoj­ho loga, ale­bo dôvod pre­čo si pri­šiel pre­zen­to­vať prá­ve na ten­to kon­krét­ny event.

Pamä­taj si, nikdy nepo­vieš tú istú his­tor­ku, kto­rú už pove­dal nie­kto pred tebou. Povedz svo­je prí­kla­dy a pri­rov­na­nia pre vysvet­le­nie a ana­ló­giu tvoj­ho pro­jek­tu. Meta­fo­ry sú sil­ný pros­trie­dok pre pri­blí­že­nie tvoj­ho tech pro­duk­tu ľuďom a môžeš s nimi začať a aj ukon­čiť svoj pitch. A prá­ve tvo­ja meta­fo­ra bude iná ako tie pred­chá­dza­jú­ce.

Buď kre­a­tív­ny. Tvoj prvý nápad nebu­de ten naj­lep­ší, pohraj sa tro­chu a roz­hýb svo­ju pra­vú hemi­sfé­ru. Čas a úsi­lie vyjad­rí roz­diel medzi tým, či to ľudia pocho­pia ale­bo nepo­cho­pia. Kľud­ne pod­por svo­je myš­lien­ky rele­vant­ný­mi úchvat­ný­mi fot­ka­mi v pre­zen­tá­cii.
Naj­lep­šie meta­fo­ry sú tie, kto­ré nesú­vi­sia s tvo­jim pod­ni­ka­ním. Neskús sa porov­ná­vať sa s gigant­mi ako Face­bo­ok, Goog­le či Ama­zon. Ty pred­sa vôbec nech­ceš vybu­do­vať ďal­ší Ama­zon.

liftago

Jad­ro – keep up the good pace

Odpo­vedz na nasle­du­jú­ce otáz­ky, dvo­ma, tro­mi veta­mi v tom­to pora­dí:
Čo je tvoj pro­dukt ale­bo služ­ba? – aký je prob­lém a aké je rie­še­nie.
Kto je tvoj trh?
Ako zaro­bíš penia­ze? – na toto sa čas­to zabú­da a pri­tom je to pred­sa to hlav­né čo inves­to­ra zau­jí­ma + uveď finanč­nú prog­nó­zu.
Kto je tvoj tím? – pred­stav svo­jich ľudí.
Kto je tvo­ja kon­ku­ren­cia? — nemu­síš nut­ne vyme­no­vať všet­kých, hlav­né je pove­dať v čom si odliš­ný a čo je tvo­ja kom­pa­ra­tív­na výho­da.
Mys­li na to komu budeš pre­zen­to­vať svoj pro­jekt. Okrem men­to­rov budú prí­tom­ní i ďal­ší začí­na­jú­ci pod­ni­ka­te­lia, štu­den­ti a ďal­ší ľudia, kto­rí priš­li networ­ko­vať. Pre­mýš­ľaj z pohľa­du divá­ka – pre­čo tam sedí, čo chce počuť, aké má oča­ká­va­nie.

orderlord

Záver – finish line

Sko­ro všet­ci zabú­da­jú na jed­nu vec. Zabud­nú pove­dať čo vlast­ne chcú. Chceš od inves­to­ra len vizit­ku? Chceš sa stret­núť už budú­ci týž­deň? Potre­bu­ješ men­to­ra? Svo­jich posled­ných 15 – 20 sekúnd môžeš využiť na vyvo­la­nie zamys­le­nia: „Na záver vás tu chcem pone­chať s jed­nou myš­lien­ku, a tou myš­lien­kou je..“ – tu musí byť tvo­je osob­né čaro, kto­ré si kaž­dý zapa­mä­tá.

Ele­va­tor pitch z hľa­dis­ka vizu­ál­nej strán­ky (tvo­ja powerpoint/keynote pre­zen­tá­cia):

- sústreď sa na efekt
 — citá­ty – na začiat­ku, na kon­ci pre­zen­tá­cie
 — prob­lém => rie­še­nie
 — nikdy nepou­ži „my sme osob­nej­ší“, ale­bo „zákaz­ník je na prvom mies­te“ – sú to obo­hra­né cli­ché
 — pac­ka­ging je všet­ko
 — abso­lút­na per­fekt­nosť – lep­šie je pou­žiť dva, tri sli­de-i, na kto­rých je všet­ko skve­lé, ako veľa s oby­čaj­ný­mi prv­ka­mi
 — nepou­ží­vaj oby­čaj­ný font a stock obráz­ky
 — text zabí­ja pre­zen­tá­cie – ľudia sa potom sústre­dia na číta­nie a teba nepo­čú­va­jú
 — gra­fi­ka je veľ­mi dôle­ži­tá – pokiaľ máš gra­fy, kľud­ne ich využi, nikto ich nečí­ta, no vyvo­lá­va­jú dob­rý dojem
 — nákla­dy inves­to­rov nezau­jí­ma­jú, zau­jí­ma­jú sa iba o infor­má­cie koľ­ko na tom zaro­bia
 — dia­bol je v detai­loch – tvo­ja dvoj­mi­nú­to­vá pre­zen­tá­cia je ako 100m šprint, zakop­neš a skon­číš posled­ný.
Tvo­ja komu­ni­ká­cia:
 — očný kon­takt
 — ges­ti­ku­lá­cia – využí­vaj ges­tá pri pre­zen­tá­cii, pomá­ha to nie­len tebe ale i divá­kom, ľah­šie si vizu­ali­zu­jú tvoj nápad
 — uvoľ­ne­ný a otvo­re­ný postoj tela, buď seba­ve­do­mý
 — meň výš­ku tvoj­ho hla­su, zdô­raz­ňuj dôle­ži­té čas­ti
 — neza­bud­ni dýchať.

pricemnaa

Naj­lep­šie čo doká­žeš spra­viť je spo­jiť vášeň a entu­ziaz­mus pre tvoj pro­jekt. Ak neod­ko­mu­ni­ku­ješ svo­ju vášeň a nepre­ne­sieš svoj entu­ziaz­mus na divá­kov, budeš len ďal­ším odškrt­nu­tým riad­kom na zozna­me.
Neprip­ra­vuj sa sám. Tvo­je ústa hovo­ria prí­beh celé­ho tvoj­ho tímu. Pre­zen­tu­ješ váš pro­jekt, pri­prav­te sa naň spo­loč­ne. 120 sekúnd. Kaž­dá jed­na vám môže zme­niť život.
Nevá­haj pri­dl­ho. Šan­cu si v 95 % musíš vytvo­riť sám, v tom­to prí­pa­de je tu pria­mo pre teba, tu a teraz. Pri­hlás sa a posuň sa o úro­veň vyš­šie.

Do 31.1 máš navy­še mož­nosť vyhrať free vstup!(Do kolón­ky “Odkiaľ ste sa o Men­tors’ Night dozve­de­li napíš Sta­ri­tup”). Klik­ni na ban­ner niž­šie a urob krok vpred.

1
Pridať komentár (0)