Tvoj dvoj­mi­nú­tový ele­va­tor pitch alebo ako poriadne odpre­zen­to­vať svoj nápad

Dárius Polák / 25. januára 2016 / Tools a produktivita

Star­ti­tup sa roz­ho­dol v spo­lu­práci s Con­nect Cowor­king pomôcť pro­jek­tom na Men­tors´ Night: Inno­va­ti­ons ale aj všet­kým, ktorí pre­zen­tujú svoje nápady dosiah­nuť čo naj­lepší efekt pri pre­zen­tá­cii.

Pre koho je Men­tors´ Night určený? Máš pro­jekt, ktorý:
 — umož­ňuje ori­gi­nálne rie­še­nie prob­lému?
 — už má sku­točný pro­dukt?
 — má defi­no­vanú cie­ľovú sku­pinu a napí­saný pod­ni­ka­teľ­ský plán?
 — potre­buje pora­diť s biz­nis modelom/ mar­ke­tin­go­vou a pre­daj­nou stra­té­giou, manaž­men­tom atď.?
 — potre­buje zís­kať spätnú väzbu a kon­takty?
Pokiaľ si kývol hla­vou, je to tvoja šanca pred­viesť sa. Men­tori zo Staf­fino, Order­Lord, Lif­tago a Pricemania.sk tu budú práve pre teba.

1

120 sekúnd.

To je všetko čo dosta­neš na odpre­zen­to­va­nie svojho život­ného prí­behu. Per­fektný čas, ktorý ti môže zme­niť tvoj život. Keď prvý­krát zis­tíš koľko času máš, znie to hrozne, no potom čo sa sve­do­mite pus­tíš do príp­ravy zis­tíš, že je to per­fektný čas. Naj­dô­le­ži­tej­šie čo si musíš uve­do­miť je to, že za tento čas sa musíš ľuďom zapá­čiť. Áno, musíš sa inves­to­rovi zapá­čiť aby si od teba vyžia­dal ďal­šie infor­má­cie a doho­dol si stret­nu­tie. Pokiaľ nevy­vo­láš okolo seba buzz, nikto sa o teba sta­rať nebude. Tvoj pre­jav musí byť nepre­ko­na­teľný a zapa­mä­ta­teľný aby sa ti inves­tori doslova hodili do tvojho otvo­re­ného náru­čia.

2

Potre­bu­ješ svoj sce­nár. Pokiaľ nemáš sce­nár, budeš len hovo­riť, hovo­riť, hovo­riť a tvoje dve minúty budú fuč. Sú tri časti sce­nára.

Úvod — Start it up!

Nemô­žeš začať s pred­sta­ve­ním seba, svo­jej pozí­cie a poďa­ko­va­ním sa za čas prí­tom­ných. Potre­bu­ješ svo­jich divá­koch „zahák­nuť“ hneď v úvode aby nastra­žili uši. Zahák­nu­tím vyjad­ríš prob­lém ktorý rie­šiš alebo potrebu, ktorú uspo­ko­ju­ješ. Tvoj inves­tor počul stovky pro­jek­tov pred tebou. Musíš pove­dať alebo spra­viť niečo čo ťa oddelí od zvyšku davu.
Málo ľudí hovorí prí­behy. Malé rele­vantné prí­behy na začiatku pre­zen­tá­cii počas prvých 15 – 20 sekúnd sú skvelý spô­sob ako začať. Môžeš poroz­prá­vať svoj dôvod v začiat­koch, môže to byť pôvod názvu tvojho star­tupu, dizajn tvojho loga, alebo dôvod prečo si pri­šiel pre­zen­to­vať práve na tento kon­krétny event.

Pamä­taj si, nikdy nepo­vieš tú istú his­torku, ktorú už pove­dal nie­kto pred tebou. Povedz svoje prí­klady a pri­rov­na­nia pre vysvet­le­nie a ana­ló­giu tvojho pro­jektu. Meta­fory sú silný pros­trie­dok pre pri­blí­že­nie tvojho tech pro­duktu ľuďom a môžeš s nimi začať a aj ukon­čiť svoj pitch. A práve tvoja meta­fora bude iná ako tie pred­chá­dza­júce.

Buď kre­a­tívny. Tvoj prvý nápad nebude ten naj­lepší, pohraj sa tro­chu a roz­hýb svoju pravú hemi­sféru. Čas a úsi­lie vyjadrí roz­diel medzi tým, či to ľudia pocho­pia alebo nepo­cho­pia. Kľudne pod­por svoje myš­lienky rele­vant­nými úchvat­nými fot­kami v pre­zen­tá­cii.
Naj­lep­šie meta­fory sú tie, ktoré nesú­vi­sia s tvo­jim pod­ni­ka­ním. Neskús sa porov­ná­vať sa s gigantmi ako Face­book, Google či Ama­zon. Ty predsa vôbec nech­ceš vybu­do­vať ďalší Ama­zon.

liftago

Jadro – keep up the good pace

Odpo­vedz na nasle­du­júce otázky, dvoma, tromi vetami v tomto poradí:
Čo je tvoj pro­dukt alebo služba? – aký je prob­lém a aké je rie­še­nie.
Kto je tvoj trh?
Ako zaro­bíš peniaze? – na toto sa často zabúda a pri­tom je to predsa to hlavné čo inves­tora zau­jíma + uveď finančnú prog­nózu.
Kto je tvoj tím? – pred­stav svo­jich ľudí.
Kto je tvoja kon­ku­ren­cia? — nemu­síš nutne vyme­no­vať všet­kých, hlavné je pove­dať v čom si odlišný a čo je tvoja kom­pa­ra­tívna výhoda.
Mysli na to komu budeš pre­zen­to­vať svoj pro­jekt. Okrem men­to­rov budú prí­tomní i ďalší začí­na­júci pod­ni­ka­te­lia, štu­denti a ďalší ľudia, ktorí prišli networ­ko­vať. Pre­mýš­ľaj z pohľadu diváka – prečo tam sedí, čo chce počuť, aké má oča­ká­va­nie.

orderlord

Záver – finish line

Skoro všetci zabú­dajú na jednu vec. Zabudnú pove­dať čo vlastne chcú. Chceš od inves­tora len vizitku? Chceš sa stret­núť už budúci týž­deň? Potre­bu­ješ men­tora? Svo­jich posled­ných 15 – 20 sekúnd môžeš využiť na vyvo­la­nie zamys­le­nia: „Na záver vás tu chcem pone­chať s jed­nou myš­lienku, a tou myš­lien­kou je..“ – tu musí byť tvoje osobné čaro, ktoré si každý zapa­mätá.

Ele­va­tor pitch z hľa­diska vizu­ál­nej stránky (tvoja powerpoint/keynote pre­zen­tá­cia):

- sústreď sa na efekt
 — citáty – na začiatku, na konci pre­zen­tá­cie
 — prob­lém => rie­še­nie
 — nikdy nepouži „my sme osob­nejší“, alebo „zákaz­ník je na prvom mieste“ – sú to obo­hrané cli­ché
 — pac­ka­ging je všetko
 — abso­lútna per­fekt­nosť – lep­šie je pou­žiť dva, tri slide-i, na kto­rých je všetko skvelé, ako veľa s oby­čaj­nými prv­kami
 — nepou­ží­vaj oby­čajný font a stock obrázky
 — text zabíja pre­zen­tá­cie – ľudia sa potom sústre­dia na číta­nie a teba nepo­čú­vajú
 — gra­fika je veľmi dôle­žitá – pokiaľ máš grafy, kľudne ich využi, nikto ich nečíta, no vyvo­lá­vajú dobrý dojem
 — náklady inves­to­rov nezau­jí­majú, zau­jí­majú sa iba o infor­má­cie koľko na tom zaro­bia
 — dia­bol je v detai­loch – tvoja dvoj­mi­nú­tová pre­zen­tá­cia je ako 100m šprint, zakop­neš a skon­číš posledný.
Tvoja komu­ni­ká­cia:
 — očný kon­takt
 — ges­ti­ku­lá­cia – využí­vaj gestá pri pre­zen­tá­cii, pomáha to nie­len tebe ale i divá­kom, ľah­šie si vizu­ali­zujú tvoj nápad
 — uvoľ­nený a otvo­rený postoj tela, buď seba­ve­domý
 — meň výšku tvojho hlasu, zdô­raz­ňuj dôle­žité časti
 — neza­budni dýchať.

pricemnaa

Naj­lep­šie čo doká­žeš spra­viť je spo­jiť vášeň a entu­ziaz­mus pre tvoj pro­jekt. Ak neod­ko­mu­ni­ku­ješ svoju vášeň a nepre­ne­sieš svoj entu­ziaz­mus na divá­kov, budeš len ďal­ším odškrt­nu­tým riad­kom na zozname.
Neprip­ra­vuj sa sám. Tvoje ústa hovo­ria prí­beh celého tvojho tímu. Pre­zen­tu­ješ váš pro­jekt, pri­pravte sa naň spo­ločne. 120 sekúnd. Každá jedna vám môže zme­niť život.
Nevá­haj pri­dlho. Šancu si v 95 % musíš vytvo­riť sám, v tomto prí­pade je tu priamo pre teba, tu a teraz. Pri­hlás sa a posuň sa o úro­veň vyš­šie.

Do 31.1 máš navyše mož­nosť vyhrať free vstup!(Do kolónky “Odkiaľ ste sa o Men­tors’ Night dozve­deli napíš Sta­ri­tup”). Klikni na ban­ner niž­šie a urob krok vpred.

1
Pridať komentár (0)