Dych­be­rú­ce mies­ta, z kto­rých sa ti zato­čí hla­va

Kristína Vavrová / 13. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: pinterest.com/pinterest.com

Na sve­te exis­tu­jú mies­ta, na kto­ré ostat­ní ľudia poze­ra­jú v nemom úža­se. Tých­to 15 miest by urči­te nema­lo chý­bať na tvo­jom ces­to­va­teľ­skom zozna­me.

Most spá­ja­jú­ci ľado­vec Dachs­te­in, Rakús­ko

Na tom­to mies­te náj­deš naj­vyš­šie mos­ty sve­ta a ponú­ka­jú úžas­né výhľa­dy na oko­lie. Avšak neod­po­rú­ča­me pre tých, kto­rí sa boja výšok.

zdroj: pinterest.com

Mies­to, kde sa púšť Namib stre­tá­va s Atlan­tic­kým oce­ánom

V púš­ti Namib v sever­nej Afri­ke sa nachá­dza­jú naj­väč­šie a najk­raj­šie pies­ko­vé duny sve­ta. Ťaha­jú sa až po Atlan­tic­ký oce­án, čím vytvá­ra­jú neopa­ko­va­teľ­nú sce­né­riu.

zdroj: pinterest.com

Ostrov Skye v Škót­sku

Úžas­ná kra­ji­na a neuve­ri­teľ­ná divo­kosť prí­ro­dy je zna­kom toh­to ostro­va. Vyľud­ne­nosť, nerov­ný povrch, nád­her­né hory, sta­ro­ve­ké zám­ky či nád­her­né mod­ré jaze­rá láka­jú tisíc­ky turis­tov kaž­dý rok.

zdroj: pinterest.com

Dva­násť apoš­to­lov, Aus­trá­lia

Tých­to dva­násť apoš­to­lov pred­sta­vu­je rad vápen­co­vých úte­sov vyčnie­va­jú­cich z pobre­žia národ­né­ho par­ku Port Camp­bell. Vyfor­mo­va­li sa vďa­ka tisíc­kam rokom geolo­gic­kej akti­vi­ty a pohy­bu oce­ánov.

zdroj: pinterest.com

Bagan, Mjan­mar­sko

Sta­ro­ve­ké mes­to Bagan je zná­me pre svoj zástup bud­his­tic­kých chrá­mov a kláš­to­rov. V minu­los­ti sa tu nachá­dza­lo viac ako 10 000 nábo­žen­ských cen­tier, v súčas­nos­ti ich tu náj­deš „už len“ oko­lo 2 200.

zdroj: pinterest.com

Vic­to­ria Peak v Hong Kon­gu

Keď túžiš po úžas­nom výhľa­de na noč­ný Hong Kong, Vic­to­ria Peak ti ho s rados­ťou poskyt­ne. Je to jen­doz­nač­ne najk­raj­ší výhľad na mes­to, kto­rý náj­deš.

zdroj: pinterest.com

Moon Brid­ge, Tai­wan

Ten­to most je zrej­me naj­väč­šou atrak­ci­ou v Dahu Park, kto­rý sa nachá­dza v Tai­pei. Počas spl­nu je most osvie­te­ný vodou a vďa­ka zrkad­lo­vé­mu odra­zu vytvá­ra oča­ru­jú­ci pohľad na kra­ji­nu.

zdroj: pinterest.com

Bie­le úte­sy Dove­ru v Anglic­ku

Tie­to sláv­ne krie­do­vé úte­sy boli kedy­si využí­va­né rybár­mi na orien­tá­ciu na mori a boli prvým zna­kom pri­blí­že­nia sa k Anglic­kej pôde.

zdroj: pinterest.com

Tro­lov jazyk v Nór­sku

Ten­to div­ný výčne­lok sa vytvo­ril, keď sa kus ska­ly odla­mo­val od hory. V pod­sta­te visí nad jaze­rom vo výš­ke 350 met­rov a dosta­neš sa tam len po 12-kilo­met­ro­vej pešej túre.

zdroj: pinterest.com

Vrch Cor­co­va­do v Rio de Jane­i­ro, Bra­zí­lia

Prá­ve na tom­to vrchu nie­len­že náj­deš pre­slá­ve­nú sochu Kris­ta, ale aj úžas­ný pohľad na Rio či horu Sugar­lo­af.

zdroj: pinterest.com

Veľ­ko­noč­ný ostrov

Ten­to opus­te­ný ostrov je doslo­va stra­te­ný v obrov­skom Paci­fic­kom oce­áne. Keď sa sem však vybe­rieš a pozo­ru­ješ zapa­da­jú­ce sln­ko opie­ra­jú­ce sa o sve­to­zná­me sochy, je to neopa­ko­va­teľ­ný záži­tok.

zdroj: flickr.com

Jas­ky­ňa Melis­sa­ni v Kefa­lo­nii, Gréc­ko

Pod­ľa gréc­kej myto­ló­gie bola táto jas­ky­ňa obý­va­ná nym­fa­mi, kto­ré svo­jou krá­sou zvá­dza­li pre­chá­dza­jú­cich námor­ní­kov. V súčas­nos­ti toto magic­ké mies­to zvá­dza svo­jou doko­na­le mod­rou vodou tisíc­ky turis­tov kaž­dý rok.

zdroj: pinterest.com

Fjal­la­baks­le­id, Island

Hoci názov toh­to mies­ta nedo­ká­žeš vyslo­viť, urči­te sa opla­tí vidieť ho. Vznik­lo vďa­ka tisíc­kam rokom geolo­gic­kej akti­vi­ty a ponúk­ne ti výhľa­dy na kra­ji­nu, kto­ré nikde inde na sve­te nenáj­deš.

zdroj: pinterest.com

Hora Kili­man­ja­ro, Tan­zá­nia

Viac ako 40 000 turis­tov sa roč­ne vyšpl­há na túto horu a my chá­pe­me pre­čo. Už iba ten pohľad z diaľ­ky.

zdroj: pinterest.com

Hotel Cam­brian vo švaj­čiar­skych Alpách

Hotel náj­deš v nád­her­nom a čis­tom hor­skom pro­stre­dí, vďa­ka čomu ponú­ka roman­ti­ku, kto­rú náj­deš len v roz­práv­kach.

zdroj: pinterest.com

zdroj: brightside.me

Pridať komentár (0)