Eaze — Uber na mari­hu­anu rai­sol ďal­šie mili­ó­ny

Tomáš Kahn / 16. apríla 2015 / Lifehacking

Eaze je star­tup, kto­rý umož­ňu­je lekár­skym uží­va­te­ľom mari­hu­any objed­nať si ju onli­ne aj s doru­če­ním až pred dve­re. Navy­še ten­to star­tup sa naj­nov­šie môže pochvá­liť ďal­šou inves­tí­ci­ou, keď­že v Series A sa mu poda­ri­lo rais­núť $10M od DCM Ven­tu­res. Do toh­to fon­du inves­to­va­li už rôz­ne zvuč­né mená, ako naprí­klad Fresh VC, 500 Star­tups, Sno­op Dog­go­va Casa Dela Ven­tu­res a iné.

Pod­ľa zís­ka­ných infor­má­cií by tie­to penia­ze mali byť využi­té naj­mä na roz­voj star­tu­pu a hlav­ne na jeho expan­do­va­nie aj do iných oblas­tí, nakoľ­ko dote­raz pôso­bí iba v San Fran­cis­cu a jeho oko­lí. Star­tup Eaze bol spus­te­ný iba minu­lé leto, avšak už aj za svo­ju krát­ku dobu exis­ten­cie si doká­zal zís­kať svo­je pub­li­kum a hlav­ne kon­tro­verz­nosť. Je jas­né pre­čo. Jed­nou z naj­väč­ších otá­zok, kto­rej čelí aj star­tup Eaze, je lega­li­zo­va­nie a dek­ri­mi­na­li­zá­cia mari­hu­any. Eaze si dal do budúc­nos­ti cieľ, aby bolo mož­né objed­nať svoj “tovar” onli­ne, či už pro­stred­níc­tvom desk­to­pu ale­bo app­ky, a hlav­ne, aby bol na akom­koľ­vek mies­te doru­če­ný do hodi­ny od objed­na­nia.

Ak by sme sa zamys­le­li nad myš­lien­kou a posla­ním toh­to star­tu­pu, tak v pod­sta­te nero­bí nič nové, či pre­vrat­né. Veď donáš­ka mari­hu­any je tu už neja­ký ten čas, avšak dote­raz to pre­bie­ha­lo tak, že ste zavo­la­li díle­ro­vi a ten vám váš “tovar” pri­nie­sol. No a teraz na to máte app­ku. Eaze sa však sústre­ďu­je výhrad­ne na legál­nu donáš­ku mari­hu­any, ako inak. V mies­te svoj­ho pôso­be­nia, v San Fran­cis­cu, už majú uzav­re­tých nie­koľ­ko zmlúv s lekár­mi a tak doká­žu vašu objed­náv­ku vyba­viť už do 10 minút. Pod­ľa slov foun­der a CEO, kto­rým je Keith McCar­ty, sa spo­loč­nosť bude sústre­ďo­vať naj­mä na kva­li­tu mari­hu­any, tak­že svo­jich dodá­va­te­ľov si sta­ros­ti­lo vybe­ra­jú.

Jed­nou z hlav­ných nevý­hod objed­náv­ky mari­hu­any cez Eaze je pla­te­nie. To je dopo­siaľ mož­né iba v hoto­vos­ti. Áno, povie­te si, že star­tup by mal byť ino­va­tív­ny a mal by pou­ží­vať naj­nov­šie tech­no­ló­gie, no plat­ba v hoto­vos­ti tomu moc nena­sved­ču­je. V skrat­ke, keď to zhr­niem, tak Eaze je vlast­ne mar­ketp­la­ce medzi pre­dá­va­jú­cim a kupu­jú­cim, kto­rý záro­veň ponú­ka ja donáš­ku. Tú sa sna­ží auto­ma­ti­zo­va­ne opti­ma­li­zo­vať a tak vybe­rá dodá­va­te­ľov aj pod­ľa polo­hy, tak, aby bol k vám čo najb­liž­šie a tým sa skrá­til čas dodáv­ky na mini­mum. Je jas­né, že Eaze má kopu odpor­cov, avšak začí­na sa tvo­riť už aj počet­ná sku­pi­na jeho prívr­žen­cov a to naj­mä z radov pacien­tov, kto­rí mari­hu­anu potre­bu­jú k lieč­be. O tom, že ten­to star­tup má budúc­nosť sved­čí aj pod­po­ra od inves­to­rov, kto­rú má, a kto­rí sa nebo­ja pod­po­riť ani tak­to kon­tro­verz­ný biz­nis.

Eaze je star­tu­pom, kto­rý má svo­ju veľ­kú slá­vu zrej­me ešte len pred sebou. Sved­čí o tom aj fakt, že lega­li­zá­cia mari­hu­any sa v Spo­je­ných štá­toch začí­na poma­ly roz­ras­tať a tým sa záro­veň zväč­šu­je aj trh pre Eaze, na kto­rom bude môcť bez­trest­ne posky­to­vať svo­je služ­by.

zdroj: TechC­runch

Pridať komentár (0)