Eaze — Uber na mari­hu­anu rai­sol ďal­šie mili­óny

Tomáš Kahn / 16. apríla 2015 / Tools a produktivita

Eaze je star­tup, ktorý umož­ňuje lekár­skym uží­va­te­ľom mari­hu­any objed­nať si ju online aj s doru­če­ním až pred dvere. Navyše tento star­tup sa naj­nov­šie môže pochvá­liť ďal­šou inves­tí­ciou, keďže v Series A sa mu poda­rilo rais­núť $10M od DCM Ven­tu­res. Do tohto fondu inves­to­vali už rôzne zvučné mená, ako naprí­klad Fresh VC, 500 Star­tups, Snoop Dog­gova Casa Dela Ven­tu­res a iné.

Podľa zís­ka­ných infor­má­cií by tieto peniaze mali byť využité najmä na roz­voj star­tupu a hlavne na jeho expan­do­va­nie aj do iných oblastí, nakoľko dote­raz pôsobí iba v San Fran­ciscu a jeho okolí. Star­tup Eaze bol spus­tený iba minulé leto, avšak už aj za svoju krátku dobu exis­ten­cie si doká­zal zís­kať svoje pub­li­kum a hlavne kon­tro­verz­nosť. Je jasné prečo. Jed­nou z naj­väč­ších otá­zok, kto­rej čelí aj star­tup Eaze, je lega­li­zo­va­nie a dek­ri­mi­na­li­zá­cia mari­hu­any. Eaze si dal do budúc­nosti cieľ, aby bolo možné objed­nať svoj “tovar” online, či už pro­stred­níc­tvom desk­topu alebo appky, a hlavne, aby bol na akom­koľ­vek mieste doru­čený do hodiny od objed­na­nia.

Ak by sme sa zamys­leli nad myš­lien­kou a posla­ním tohto star­tupu, tak v pod­state nerobí nič nové, či pre­vratné. Veď donáška mari­hu­any je tu už nejaký ten čas, avšak dote­raz to pre­bie­halo tak, že ste zavo­lali díle­rovi a ten vám váš “tovar” pri­nie­sol. No a teraz na to máte appku. Eaze sa však sústre­ďuje výhradne na legálnu donášku mari­hu­any, ako inak. V mieste svojho pôso­be­nia, v San Fran­ciscu, už majú uzav­re­tých nie­koľko zmlúv s lekármi a tak dokážu vašu objed­návku vyba­viť už do 10 minút. Podľa slov foun­der a CEO, kto­rým je Keith McCarty, sa spo­loč­nosť bude sústre­ďo­vať najmä na kva­litu mari­hu­any, takže svo­jich dodá­va­te­ľov si sta­ros­tilo vybe­rajú.

Jed­nou z hlav­ných nevý­hod objed­návky mari­hu­any cez Eaze je pla­te­nie. To je dopo­siaľ možné iba v hoto­vosti. Áno, poviete si, že star­tup by mal byť ino­va­tívny a mal by pou­ží­vať naj­nov­šie tech­no­ló­gie, no platba v hoto­vosti tomu moc nena­sved­čuje. V skratke, keď to zhr­niem, tak Eaze je vlastne mar­ketp­lace medzi pre­dá­va­jú­cim a kupu­jú­cim, ktorý záro­veň ponúka ja donášku. Tú sa snaží auto­ma­ti­zo­vane opti­ma­li­zo­vať a tak vyberá dodá­va­te­ľov aj podľa polohy, tak, aby bol k vám čo najb­liž­šie a tým sa skrá­til čas dodávky na mini­mum. Je jasné, že Eaze má kopu odpor­cov, avšak začína sa tvo­riť už aj početná sku­pina jeho prívr­žen­cov a to najmä z radov pacien­tov, ktorí mari­hu­anu potre­bujú k liečbe. O tom, že tento star­tup má budúc­nosť svedčí aj pod­pora od inves­to­rov, ktorú má, a ktorí sa neboja pod­po­riť ani takto kon­tro­verzný biz­nis.

Eaze je star­tu­pom, ktorý má svoju veľkú slávu zrejme ešte len pred sebou. Svedčí o tom aj fakt, že lega­li­zá­cia mari­hu­any sa v Spo­je­ných štá­toch začína pomaly roz­ras­tať a tým sa záro­veň zväč­šuje aj trh pre Eaze, na kto­rom bude môcť bez­trestne posky­to­vať svoje služby.

zdroj: TechC­runch

Pridať komentár (0)