Edi­son vs Tesla — hra, ktorá sa neh­rala podľa pra­vi­diel

Dárius Polák / 4. mája 2016 / Tech a inovácie

Tho­mas Edi­son má na svoje meno regis­tro­va­ných cez tisíc paten­tov. Tie obsa­hujú jeho vlastné nápady, no i nápady, ktoré pre­vzal od iných vyná­lez­cov. Učí sa o ňom v škole a je uzná­vaný za veľa vecí, bez kto­rých si nevieme pred­sta­viť svoj život, no žiaľ, menej slávy zožali vyná­lez­co­via, ktorí pra­co­vali pod ním a vďaka kto­rým zbo­ha­tol. Naj­zná­mej­ším z nich bol Nikola Tesla. Čo všetko si musel vytr­pieť?

Bez rešpektu

Ku koncu svojho života Edi­son pove­dal, že by si želal, aby mohol pre­ja­viť Tes­lovi viac rešpektu, za to, čo doká­zal. Škoda, že už vtedy bolo tro­chu neskoro — Tesla zomrel sám a chu­dobný, zatiaľ čo Edi­son bohatý a s veľ­kou zná­mos­ťou. Pri spo­loč­nej práci Edi­son často nazý­val Teslove nápady neprak­tic­kými, alebo si z nich uťa­ho­val. Edi­son dobre vedel, aká skvelá mladá myseľ preňho pra­cuje (už v tej dobe mal Tesla zopár paten­tov na svoje meno, napr. na zaria­de­nie, ktoré bolo pre­vádz­ko­vané na základe rotá­cie mag­ne­tic­kých pólov).

1

Pohá­ňaný nená­syt­nos­ťou

Tesla raz v jed­nom inter­view pre New York Times kri­ti­zo­val Edi­sona. “On (Edi­son), mal naozaj­stné opo­vr­hnu­tie pre uče­nie sa z kníh, ako i pre mate­ma­tické zna­losti, roz­ho­duje sa iba na základe inves­tor­ského inštinktu a sed­liac­keho roz­umu”. Tesla sa naproti tomu zdal ako váš­nivý inži­nier, ktorý bol úplne fas­ci­no­vaný tech­nic­kým aspek­tom svo­jej práce. Mal foto­gra­fickú pamäť a mával doslova záblesky genia­lity, kedy vymýš­ľal rôzne rie­še­nia na prob­lémy, alebo vizu­ali­zo­val detailnú schému zaria­de­nia, ktoré ešte nevyt­vo­ril. Edi­son naopak trval na vyví­janí zaria­dení, ktoré mali prak­tické rie­še­nie a vďaka kto­rým si mohol tro­chu zaro­biť.

2

Uťa­ho­va­nie zo spô­sobu mys­le­nia

Nie­lenže nazval nie­ktoré Teslove nápady neprak­tické, prí­padne ich rovno zru­šil, on si skrátka nevá­žil Tes­lovu myseľ. Tesla často­krát pra­co­val do noci, bol výstredný a posad­nutý svo­jou prá­cou. Edi­son bol viac spo­lo­čen­sky zalo­žený (bol ženatý so 16 roč­nou ženou) a neb­ral Teslove ezo­te­rické poznámky prí­liš seri­ózne.

3

Pri­vlast­ne­nie si flu­oro­skopu

Zaria­de­nie, ktoré pro­du­kuje rön­tgenove snímky, je niečo na čom Tesla pra­co­val, nehľa­diac na Edi­so­nove výstrelky. Počas vývoja však vďaka Edi­so­novi jeho asis­tent dostal rako­vinu (ešte pred­tým než nebož­tík zomrel, musel mať odstrá­nené obi­dve ruky) a samotný Edi­son tak­mer osle­pol. Hlavné však je, že zís­kal svoj patent…

4

Nevyp­lá­ca­nie peňazí

Edi­son neza­pla­til dohod­nutú sumu $50 000 dolá­rov za opra­ve­nie DC motora — ktorý Tesla opra­vil s veľ­kým pre­hľa­dom. Neefek­tívne zaria­de­nie pre­me­nil na pravý opak, čím zachrá­nil Edi­so­novi kopec peňazí (viac než dohod­nutú sumu $50 000 dolá­rov). Všetko čo na to pove­dal bolo, že Tesla “nepo­cho­pil ame­rický zmy­sel pre humor”, (Tesla bol chor­vát­sky imig­rant). Tes­lovi chvíľu trvalo kým pocho­pil, s kým má čo doči­ne­nia, až sa konečne roz­ho­dol, že odíde a začne s vlast­nými expe­ri­men­tami.

5

Iró­nia s medai­lou

Edi­son má po sebe pome­no­vanú medailu, ktorá je ročne odo­vzdá­vaná sku­pi­nou IEEE (Inšti­tút elek­tric­kej ener­gie). Pre Teslu to bola v roku 1916 iró­nia. V obore, kde bol špička, zís­kal medailu s podo­bou člo­veka, ktorý si ho nevá­žil.

6

Výsmech za prvú rada­rovú tech­no­ló­giu

Ak by nebolo Edi­so­novho ega, vývoj rada­ro­vej tech­no­ló­gie sa mohol urých­liť natoľko, že by zachrá­nil nespo­četné množ­stvo živo­tov v prvej sve­to­vej vojne. Samoz­rejme, že po nie­koľ­kých rokoch sa táto tech­no­ló­gia vyvi­nula.

7

Boj proti Teslo­vej AC Power

Edi­son samoz­rejme nech­cel, aby Teslova Alter­nate Cur­rent uspela, pre­tože by ho to pri­ro­dzene zni­čilo (za väč­šinu úspe­chu mohol aj tak ďako­vať Tes­lovi). Bál sa ho natoľko, že šíril fámy o nekva­lite jeho pro­duk­tov. Tesla však nako­niec tento boj vyhral, pre­tože mal lepší mecha­niz­mus a zastal sa ho aj George Wes­tin­ghouse (vyná­lezca v oblasti par­ných stro­jov, želez­nice a elek­triny, ktorý spolu s Tes­lom pre­sa­dil pou­ží­va­nie strie­da­vého prúdu).

8

Zabil muža, aby doká­zal Tes­lovi pravdu

Edi­son bol známy svo­jimi zastra­šo­va­cími tak­ti­kami. Zašiel až tak ďaleko, že vyvi­nul elek­trické kreslo s využi­tím Teslo­vej AC tech­no­ló­gie, na kto­rom pop­ra­vil člo­veka odsú­de­ného k trestu smrti. “Bolo to prí­šerné a všade bola špina,” pove­dal George Wes­tin­ghouse. Celé divadlo bolo iba kvôli snahe doká­zať, že Tesla nemá pravdu.

9

Doslova nez­dieľa ani cent

Edi­son bol bohatý a vždy hľa­dal ďal­šie spô­soby ako zbo­hat­núť. To zna­me­nalo upo­náh­ľať svoje nedo­ko­nalé a nedo­kon­čené vyná­lezy sme­rom k paten­to­vému úradu. Edi­son mal tím plný bri­lant­ných inži­nie­rov a ved­cov, v kto­rom mal samoz­rejme, veľký podiel pre seba. Tesla naproti tomu fun­go­val viac ako one-man-show. Mal skrátka smolu, že nevi­del, pre koho v sku­toč­nosti pra­co­val a tento čas ho oddia­lil od veno­va­nia sa čin­nosti, kvôli kto­rej bol ochotný aj zomrieť. Tesla žiaľ nebol rodený pod­ni­ka­teľ, kvôli čomu sa dostal do finanč­ných prob­lé­mov, až sa napo­kon stia­hol do úza­dia a vo veku 86 rokov zomrel ako chu­dobný a zabud­nutý.

10

zdroj: listverse.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Youtube/U.S. Depart­ment of Energy, zdroj ostat­ných fotiek: listverse.com

Pridať komentár (0)