Eko­lo­gic­ký dom, kto­rý posta­vi­li pod zemou

Christián Mikláš / 8. apríla 2017 / Eko

zdroj: gluckplus.com

Sku­pi­na archi­tek­tov z fir­my Gluck+ dosta­la neľah­kú úlo­hu posta­viť dom v pre­krás­nej oblas­ti Skal­na­tých vrchov v Colo­ra­de (USA). Keď­že bola celá loka­li­ta obklo­pe­ná prí­ro­dou, roz­hod­li sa nena­rú­šať har­mó­niu posta­ve­ním tra­dič­nej moder­nej stav­by. Namies­to toho navrh­li a posta­vi­li dom, kto­rý splý­va s pro­stre­dím a je v doko­na­lom súži­tí s prí­ro­dou.

Stav­ba sa čias­toč­ne nachá­dza pod zemou. Prak­tic­kou výho­dou toh­to návrhu je naprí­klad tepel­ná izo­lá­cia, kto­rú zem ponú­ka a s ňou súvi­sia­ca zní­že­ná spot­re­ba ener­gie.

foto: gluckplus.com

foto: gluckplus.com

Ten­to hor­ský dom sa skla­dá z dvoch oce­ľou orá­mo­va­ných foriem. V mies­te, kde sa pre­tí­na­jú sa nachá­dza roh bazé­na a dvor. Hlav­ná sva­ho­vá časť stú­pa na juh pod uhlom 20 stup­ňov. V nej sa nachá­dza obý­vač­ka, kuchy­ňa a jedá­leň. Záro­veň sa stre­tá­va s východ­ným kríd­lom, v kto­rom je pries­tor pre tri spál­ne a garáž. Vďa­ka svo­jej zele­nej stre­che pokry­tej trá­vou je dom z prí­jaz­do­vej ces­ty prak­tic­ky nevi­di­teľ­ný.

foto: gluckplus.com

foto: gluckplus.com

Dom má obrov­ské okná, kto­ré ponú­ka­jú nád­her­ný pano­ra­ma­tic­ký výhľad a záro­veň púš­ťa­jú do inte­ri­é­ru veľ­ké množ­stvo pri­ro­dze­né­ho svet­la. Hru­bá ste­na solár­nych pane­lov nad kríd­lom so spál­ňa­mi zabez­pe­ču­je vyku­ro­va­nie domu a zohrie­va­nie vody v bazé­ne. Na dvo­re nechý­ba ani krb pre roman­tic­ké veče­ry pri ohni. Stre­cha je z kva­lit­nej oce­le, kto­rá vyvo­lá­va kon­trast so zele­ňou na jej povr­chu.

foto: gluckplus.com

foto: gluckplus.com

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)